HGO788/2018
ID intern unic:  376693
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 788
din  01.08.2018
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova
și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației
de muncă, întocmit la 18 iunie 2018
Publicat : 03.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 285-294     art Nr : 821
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre informare Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă, întocmit la 18 iunie 2018.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova va notifica Părţii bulgare aprobarea Acordului nominalizat.
    3. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Acordului menţionat.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                     Svetlana Cebotari
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                             Tudor Ulianovschi

    Nr. 788. Chişinău, 1 august 2018.


ACORD
ÎNTRE
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
ȘI
GUVERNUL REPUBLICII BULGARIA
PRIVIND
REGLEMENTAREA MIGRAȚIEI DE MUNCĂ
    Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare „Părți”,
    convinse că migrația de muncă este un fenomen de interes comun pentru ambele State și poate contribui la dezvoltarea economică și socială, facilita diversitatea culturală și dezvolta schimbul tehnologic,
    conștiente de necesitatea asigurării respectării drepturilor, obligațiilor și garanțiilor stipulate în legislațiile naționale și tratatele internaționale la care ambele State sunt Parte,
    în scopul aprofundării cooperării între cele două Părți în contextul politicii externe și migraționale ale ambelor State,
    au convenit asupra următoarelor:
CAPITOLUL UNU
PREVEDERI GENERALE
ARTICOLUL 1
    1. Autoritățile Părților responsabile de prezentul Acord (denumite în continuare ”Autorități Autorizate”) sunt:
    a. în Republica Moldova - Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    b. în  Republica Bulgaria - Ministerul Muncii și Politicii Sociale.
    2. Părțile desemnează în vederea implementării prezentului Acord următoarele instituții (denumite în continuare ”Instituții Competente”):
    a. în Republica Moldova – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;
    b. în Republica Bulgaria – Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din cadrul Ministerului Muncii și Politicii Sociale.
    3. Noțiunile utilizate în prezentul Acord vor fi interpretate în conformitate cu legislația Statului Părții, în care se exercită relația juridică care decurge din prezentul Acord și care se referă la implementarea acestor concepte.
ARTICOLUL 2
    1. Prezentul Acord se va aplica următoarelor categorii de lucrători migranți care sunt cetățeni ai Statului uneia dintre Părți și au semnat un contract individual de muncă în condițiile prezentului Acord, precum și dețin permis de ședere necesar pe teritoriul Statului celeilalte Părți:
    a. lucrătorilor migranți pentru o perioadă inițială de până la un an cu posibilitatea prelungirii consecutive a acesteia pentru o perioadă totală de pînă la trei ani;
    b. lucrătorilor sezonieri pentru o perioadă maximă în conformitate cu legislația Statului Părții Primitoare.
    2. Categoriilor de lucrători migranți menționate în Alineatul 1 al prezentului Articol nu se vor solicita permise de muncă.
ARTICOLUL 3
    1. Intrarea, șederea și angajarea cetățenilor Republicii Moldova și Republicii Bulgaria pe teritoriul Statului celeilalte Părți, în cadrul prezentului Acord vor fi reglementate de legislația Statului Părții Primitoare.
    2. Lucrătorii migranți angajați pot fi însoți de membrii familiei acestora în conformitate cu legislația Statului Părții Primitoare.
CAPITOLUL DOI
DISPOZIȚII PRIVIND INTERMEDIEREA ANGAJĂRII
ARTICOLUL 4
    Recrutarea și angajarea Candidaților pentru ofertele de muncă propuse în cadrul prezentului Acord va fi desfășurată de către Instituțiile Competente ale Părților specificate la Articolul 1, Alineatul 2.
ARTICOLUL 5
    1. Instituțiile Competente ale Părților specificate la Articolul 1, Alineatul 2 vor realiza următoarele activități de intermediere a angajării, în limitele alocațiilor bugetare de Stat:
    a. realiza schimb de informații cu privire la ofertele de muncă recepționate de la angajatorii stabiliți pe teritoriul Statului uneia dintre Părți;
    b. selecta în două etape potențialii lucrători migranți (denumiți în continuare ”Candidați”):
    1) selectarea preliminară în baza documentelor prezentate;
    2) selectarea finală aprobată de către angajatori.
    c. acorda asistență în negocierea procesului de angajare și semnarea contractelor individuale de muncă de către Candidații aprobați;
    d. acorda informație cu privire la condițiile de ședere, muncă, asigurare socială, asigurare medicală, cazare și plecare în limba oficială a Statului Părții Trimițătoare, lucrătorilor migranți care au semnat contracte individuale de muncă.
    2. Ofertele de muncă menționate în Alineatul 1 al prezentului Articol vor conține următoarele informații indispensabile:
    a. sectorul economic și regiunea geografică unde se va desfășura activitatea de muncă;
    b. numărul lucrătorilor migranți care urmează a fi angajați;
    c. cerințele față de lucrători migranți pentru a fi angajați;
    d. data limită pentru depunerea documentelor și selectarea Candidaților;
    e. durata angajării;
    f. informație generală cu privire la condițiile de muncă, salarizare și cazare;
    g. data sosirii a Candidaților aprobați la locul de muncă pe teritoriul Statului Părții Primitoare;
    h. achitarea costurilor de deplasare în și de pe teritoriul Statului Părții Primitoare.
    3. Instituțiile Competente ale Părților specificate la Articolul 1, Alineatul 2 vor forma un Comitet Comun de Selectare, compus dintr-un număr egal de reprezentanți ai Părților.
ARTICOLUL 6
    Selectarea Candidaților în corespundere cu calificarea profesională, în baza actelor depuse, va fi realizată de către Instituția Competentă a Părții Trimițătoare.
ARTICOLUL 7
    1. Selectarea finală a Candidaților va fi realizată de către angajatori înainte de plecare, în corespundere cu criteriile de selectare specificate de către Comitetul Comun de Selectare.
    2. Candidații care au promovat selectarea finală vor fi supuși unui control medical pe teritoriul Statului Părții Trimițătoare. Orice examene medicale adiționale solicitate pe teritoriul Statului Părții Primitoare vor fi acoperite de către angajator.
    3. Candidații aprobați vor semna înainte de plecare, un contract individual de muncă pe durată determinată în limbile Română și Bulgară, în conformitate cu legislația Statului Părții Primitoare.
    4. O copie de pe contractele individuale de muncă va fi remisă Instituției Competente a Părții Primitoare.
ARTICOLUL 8
    1. Aplicarea vizei în cadrul prezentului Acord se va realiza prioritar de către oficiul consular competent a Părții Primitoare pe teritoriul Statului Părții Trimițătoare în corespundere cu legislația Statelor Părților și cu prevederile corespunzătoare ale tratatelor internaționale aplicabile Părților. Viza care urmează a fi aplicată în pașaport va include tipul, scopul și durata șederii pe teritoriul Statului Părții Primitoare. Costurile pentru viză vor fi acoperite de către Candidații aprobați.
    2. Lucrătorilor migranți li se va elibera permise de ședere necesare în conformitate cu legislația Statului Părții Primitoare.
    3. Instituția Competentă a Părții Trimițătoare va informa lucrătorii migranți cu privire la data și locul sosirii, iar Instituția Competentă a Părții Primitoare va coordona cu angajatorii organizarea întâlnirii/întîmpinării lucrătorilor migranți.
ARTICOLUL 9
    1. Cheltuielile de deplasare a lucrătorului migrant în și de pe teritoriul Statului Părții Primitoare vor fi suportate de către angajator.
    2. Angajatorul va informa Instituțiile Competente ale ambelor Părți în detaliu despre ziua, ora și locul de plecare și sosire, modalitatea de deplasare și aspectele ce țin de asigurare.
CAPITOLUL TREI
DISPOZIȚII PRIVIND CONDIȚIILE DE MUNCĂ ȘI DREPTURILE
SOCIALE
ALE LUCRĂTORILOR MIGRANȚI
ARTICOLUL 10
    1. Lucrătorii migranți vor avea aceleași drepturi de muncă și obligații precum lucrătorii locali, și se vor bucura în mod egal de protecție la locul de muncă în corespundere cu legislația Statului Părții Primitoare.
    2. Lucrătorii migranți se vor bucura pe teritoriul Statului Părții Primitoare de aceeași protecție legală în ceea ce privește drepturile personale și de proprietate, precum cetățenii acestuia.
ARTICOLUL 11
    Remunerarea muncii și condițiile de muncă ale lucrătorilor migranți vor fi stabilite în contractele individuale de muncă semnate de către aceștia, care în permanență vor fi în conformitate cu acordurile colective în vigoare sau, în absența unor astfel de acorduri, cu legislația Statului Părții Primitoare aplicabilă lucrătorilor locali care au aceeași profesie și calificare.
ARTICOLUL 12
    Părțile sunt de acord că, în domeniul securității sociale, se va aplica Acordul în domeniul asigurărilor sociale între Republica Moldova și Republica Bulgaria, semnat la 5 decembrie 2008, în vigoare de la 01 septembrie 2009.
ARTICOLUL 13
    Litigiile ce pot apărea între angajatori și lucrătorii migranți se vor soluționa în conformitate cu legislația Statului Părții Primitoare.
CAPITOLUL PATRU
DISPOZIȚII PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI
FUNCȚIONARE A COMITETULUI
COMUN DE SELECTARE
ARTICOLUL 14
    1. Comitetul Comun de Selectare indicat în Articolul 5, Alineatul 3 va fi un organ permanent și își va realiza atribuțiile prin intermediul mijloacelor electronice.
    2. Componența Comitetului Comun de Selectare va fi determinată prin decizia comună a conducătorilor Instituțiilor Competente și va fi compusă dintr-un număr egal de reprezentanți ai Instituțiilor Competente ale Părților specificate la Articolul 1, Alineatul 2.
    3. Comitetul Comun de Selectare va:
    a. aproba criteriile de selectare pentru ofertele de muncă primite, precum este specificat în Solicitarea indicată în Articolul 15, Alineatul 1;
    b. aproba un model standard a contractului individual de muncă în conformitate cu legislația Statului Părții Primitoare, în limba Română și limba Bulgară;
    c. elabora și aproba forma cererii indicate în Articolul 16 în limba Română și limba Bulgară.
    d. aproba o ofertă de muncă standard;
    e. asigura acordarea informației și consultației Candidaților într-un timp rezonabil și într-un mod comprehensiv pe parcursul procedurii de selectare;
    f. aproba forma declarației prin care lucrătorul migrant se obligă să se reîntoarcă pe teritoriul Statului Părții Trimițătoare.
    4. Contractul individual de muncă standard indicat în Alineatul 3 al prezentului Articol va include prevederi cu privire la:
    a. numele și adresa angajatorului;
    b. datele personale ale lucrătorului migrant;
    c. remunerarea;
    d. condițiile de muncă;
    e. acomodarea;
    f. asigurarea medicală;
    g. condițiile de prelungire a contractului individual de muncă sau rezilierea acestuia înainte de expirare a termenului de valabilitate;
    h. responsabilitatea părților în cazul nerespectării termenilor contractului individual de muncă și modalitățile de soluționare a disputelor legale;
    i. modalitate de achitare a costurilor de deplasare în și de pe teritoriul Statului Părții Primitoare.
    5. Comitetul Comun de Selectare va lua decizii în absență, pentru care vor fi elaborate minute.
CAPITOLUL CINCI
DISPOZIȚII PRIVIND RECRUTAREA
LUCRĂTORILOR MIGRANȚI

ARTICOLUL 15
    1. Fiecare dintre Instituțiile Competente poate depune oficial în scris, prin fax sau e-mail, o Solicitare de cooperare privind recrutarea lucrătorilor migranți de la cealaltă Parte a Acordului (în continuare denumită ”Solicitare”).
    2. Solicitarea indicată în Alineatul 1 al prezentului Articol va fi efectuată în baza ofertei de muncă primite de la angajatori și va conține:
    a. informația cu privire la numărul lucrătorilor migranți solicitați;
    b. durata angajării;
    c. cerințele privind calificarea profesională și/sau nivelul de studii și/sau experiența de muncă;
    d. informație generală privind condițiile de trai și de muncă pe teritoriul Statului Părții Primitoare;
    e. data Solicitării.
    3.  Solicitarea indicată în Alineatul 1 al prezentului Articol poate fi făcută o dată pe lună sau în cazuri excepționale – de două ori pe lună.
    4. Odată cu primirea Solicitării, Instituția Competentă a Părții Trimițătoare va realiza activitățile necesare pentru a informa potențialii lucrători migranți despre oportunitățile de angajare pe teritoriul Statului Părții Primitoare.
ARTICOLUL 16
    1. Candidații vor depune cereri la Instituția Competentă a Părții Trimițătoare.
    2. Candidații vor atașa la cererea stipulată la Alineatul 1 al prezentului Articol:
    a. documentele doveditoare a nivelului de studii, specializare, competență, calificare profesională și experiență;
    b. alte documente care ar fi solicitate în conformitate cu legislația Statului Părții Primitoare pentru poziția propusă de către angajator în oferta de muncă, inclusiv pentru profesiile reglementate;
    c. copia de pe pagina documentului de călătorie care conține fotografia și datele personale;
    d. două fotografii color- formatul 3,5/4,5 cm.
ARTICOLUL 17
    1. Instituția Competentă a Părții Trimițătoare va selecta Candidații potriviți în baza verificării conformității documentelor cu criteriile de selectare aprobate de către Comitetul Comun de Selectare.
    2. Instituția Competentă a Părții Trimițătoare va pregăti refuzuri justificate pentru Candidații care nu corespund cerințelor sau care au un set de documente incomplet pînă la data expirării termenului.
    3. Fiecare Candidat poate primi de la Instituția Competentă a Părții Trimițătoare informație cu privire la stadiul de examinare a cererii acestuia/acesteia.
    4. Instituția Competentă a Părții Trimițătoare va asigura un proces transparent de selectare a Candidaților.
ARTICOLUL 18
    1. Instituția Competentă a Părții Trimițătoare va expedia lista Candidaților aprobați Instituției Competente a Părții Primitoare, și dacă angajatorul va avea o astfel de cerință specificată în oferta sa, inclusiv și documentele atașate la cererile acestora, legalizate corespunzător și însoțite de traducerile certificate ale acestora în limba Română sau limba Bulgară. Costurile pentru legalizarea și traducerea cererilor vor fi acoperite de către Candidații aprobați.
    2. Instituția Competentă a Părții Primitoare va expedia lista și documentele specificate la Alineatul 1 al prezentului Articol angajatorilor.
    3. Angajatorii vor selecta lucrătorii migranți în baza documentelor specificate la Alineatul 1 al prezentului Articol și vor transmite înapoi la Instituția Competentă a Părții Primitoare lista finală a Candidaților aprobați de către aceștia.
    4. Instituția Competentă a Părții Primitoare va transmite lista indicată în Alineatul 3 al prezentului Articol Instituției Competente a Părții Trimițătoare.
    5. Instituția Competentă a Părții Trimițătoare va oferi Candidaților informația privind rezultatele selectării finale.
    6. Schimbul de liste și documente specificate în alineatele de mai sus se va realiza prin intermediul mijloacelor electronice.
ARTICOLUL 19
    Instituția Competentă a Părții Trimițătoare, la cerere și din contul angajatorului, va organiza interviuri și/sau examene practice pentru profesia respectivă în concordanță cu oferta de muncă.
ARTICOLUL 20
    1. Fiecare candidat care confirmă disponibilitatea de a fi angajat va fi direcționat de către Instituția Competentă a Părții Trimițătoare spre instituția medicală care va realiza examinarea medicală.
    2. Instituția Competentă a Părții Trimițătoare va transmite Instituției Competente a Părții Primitoare, lista Candidaților care au confirmat disponibilitatea de a pleca și au trecut un examen medical care confirmă lipsa obstacolelor de a desfășura activitatea/profesia pentru care aceștia au fost aprobați.
    3. Instituția Competentă a Părții Primitoare va transmite informația indicată în Alineatul 2 al prezentului Articol angajatorilor.
ARTICOLUL 21
    1. Instituția Competentă a Părții Trimițătoare va organiza o ședință cu Candidații aprobați, imediat înainte de plecarea acestora, unde li se va acorda în scris informația cu privire la drepturile și obligațiile ce țin de munca acestora pe teritoriul Statului Părții Primitoare, referitor la:
    a. contractul individual de muncă;
    b. drepturile și obligațiile lucrătorilor și angajatorilor pe teritoriul Statului Părții Primitoare;
    c. cultura și tradițiile Statului Părții Primitoare;
    d. datele de contact în caz de urgență.
    2. Informația indicată în Alineatul 1 al prezentului Articol va fi oferită în limba Statului Părții Trimițătoare.
    3. La sosirea pe teritoriul statului Părții Primitoare, lucrătorii migranți vor fi întîlniți de către angajator sau un reprezentant al acestuia în prezența unui reprezentant al Instituției Competente a Părții Primitoare și le va fi asigurată transportarea către locul de cazare.
ARTICOLUL 22
    Instituția Competentă a Părții Primitoare va întreprinde toate măsurile necesare în vederea:
    a. asigurării protecției necesare a lucrătorilor migranți în conformitate cu legislația Statelor Părților în privința condițiilor de trai și de muncă;
    b. investigarea plîngerilor și sesizărilor din partea lucrătorilor migranți despre încălcarea drepturilor lor de muncă, precum și acordarea instrucțiunilor necesare în vederea înlăturării neregularităților depistate.
CAPITOLUL ȘASE
DISPOZIȚII PRIVIND REÎNTOARCEREA
LUCRĂTORILOR MIGRANȚI

ARTICOLUL 23
    1. Odată cu semnarea contractului individual de muncă, lucrătorii migranți vor semna, inclusiv și o declarație prin care se obligă să se reîntoarcă pe teritoriul Statului Părții Trimițătoare la expirarea termenului legal de ședere, precum și vor prezenta personal pașaportul în decursul unei luni de la reîntoarcere la oficiul consular al Părții Primitoare.
    2. Nerespectarea angajamentului indicat în Aliniatul 1 al prezentului Articol, se va lua în considerare în cazul depunerii unei noi cereri pentru eliberarea unui permis de ședere la autoritățile competente naționale a Părții Primitoare.
CAPITOLUL ȘAPTE
DISPOZIȚII PRIVIND IMPLEMENTAREA ACORDULUI
ARTICOLUL 24
    1. Instituțiile Competente ale Părților specificate la Articolul 1, Alineatul 2 vor coordona și monitoriza implementarea prezentului Acord pe teritoriile lor respective.
    2. Instituțiile Competente ale Părților specificate la Articolul 1, Alineatul 2 vor coopera prin intermediul mijloacelor electronice sau prin întîlniri directe, la necesitate, și vor:
    a. efectua schimb de informații cu privire la reglementările existente în domeniul muncii, precum și condițiile de intrare, ședere și angajare a străinilor;
    b. rezolva probleme specifice ce reies din implementarea prezentului Acord și propune soluții în vederea depășirii obstacolelor întîmpinate;
    c. discuta orice alte subiecte care reies din implementarea prezentului Acord.
ARTICOLUL 25
    1. Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă inițială de cinci ani, și acțiunea acestuia se va prelungi automat pentru perioade ulterioare de trei ani.
    2. Prezentul Acord va intra în vigoare din data recepționării ultimei notificări scrise prin canale diplomatice privind îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului.
    3. La inițiativa și prin acordul comun al Părților în prezentul Acord pot fi introduse modificări care vor fi expuse prin Protocoale separate. Protocoalele vor intra în vigoare prin modalitatea expusă pentru intrarea în vigoare al prezentului Acord și vor constitui parte integrantă a prezentului Acord.
ARTICOLUL 26
    1.  Fiecare dintre Părți poate suspenda total sau parțial implementarea prezentului Acord pentru o anumită perioadă în cazul în care există motive de securitate națională, ordine sau sănătate publică. Suspendarea prezentului Acord va produce efecte din data recepționării notificării celeilalte Părți prin canale diplomatice.
    2. Prezentul Acord poate fi denunțat de către oricare dintre Părți printr-o notificare scrisă adresată prin canale diplomatice și își va înceta acțiunea după 90 de zile de la data recepționării de către cealaltă Parte a notificării de denunțare.
    3. În cazul încetării acțiunii prezentului Acord, drepturile dobândite de lucrătorii migranți în perioada acțiunii Acordului rămîn valabile.
ARTICOLUL 27
    Orice dispute care pot apărea între Părți în implementarea prevederilor prezentului Acord, se vor soluționa prin consultări și negocieri între Autoritățile Autorizate.

    Întocmit în Sofia, la 18 iunie 2018, în două exemplare originale, fiecare în limbile Română, Bulgară și Engleză, textele fiind egal autentice. În cazul apariției unor divergențe, textul în limba Engleză va fi de referință.

    PENTRU GUVERNUL                                               PENTRU GUVERNUL
    REPUBLICII MOLDOVA                                         REPUBLICII BULGARIA

    SVETLANA CEBOTARI,                                           BISER PETKOV,
    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII,                                        MINISTRUL MUNCII
    MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE                       ȘI POLITICII SOCIALEA G R E E M E N T
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
ON
REGULATION OF LABOUR MIGRATION

    The Government of the Republic of Moldova and the Government of the Republic of Bulgaria, hereinafter referred as “Parties”,
    convinced that labour migration is a phenomenon of common interest for both States that can contribute to the economic and social development, facilitate the cultural diversity and development of technological exchange,
    recognizing the necessity to ensure the respect of rights, obligations and guaranties set out in the national legislations and international treaties to which both States are Parties,
    with the aim to strengthen the cooperation between the two Parties in the context of the external and migration policies of both States,
    agreed upon the following:
CHAPTER ONE
GENERAL PROVISIONS
ARTICLE 1
    1. The bodies of the Parties which are responsible for this Agreement (hereinafter called “Authorized Bodies”) are:
    a. in the Republic of Moldova – the Ministry of Health, Labour and Social Protection;
    b. in the Republic of Bulgaria – the Ministry of Labour and Social Policy.
    2. The Parties designate for the implementation of this Agreement the following institutions (hereinafter called “Competent Institutions”):
    a. in the Republic of Moldova – the National Employment Agency;
    b. in the Republic of Bulgaria– the Employment Agency at the Minister of Labour and Social Policy.
    3. The concepts used in this Agreement shall be interpreted in accordance with the legislation of the State of the Party in which the legal relationship under this Agreement is arising out and in relation to the implementation of these concepts.
ARTICLE 2
    1. This Agreement shall apply to the following categories of migrant workers who are nationals of the State of either of the Parties and have signed an individual labour contract under this Agreement and are provided with the necessary residence permit on the territory of the State of the other Party:
    a. workers for an initial period of one year with an option for subsequent extension for a total period of up to three years;
    b. seasonal workers for a maximum period in accordance with the legislation of the State of the Receiving Party.
    2. For the categories of migrant workers envisaged in Paragraph 1 of this Article the work permit shall not be required.
ARTICLE 3
    1. The entry, stay, and employment of nationals of the Republic of Moldova and of the Republic of Bulgaria on the territory of the State of the other Party within this Agreement shall be regulated by the legislation of the State of the Receiving Party.
    2. Hired migrant workers can be accompanied by members of their families according to the legislation of the State of the Receiving Party.
CHAPTER TWO
PROVISIONS ON THE INTERMEDIATION FOR EMPLOYMENT
ARTICLE 4
    The recruitment and employment of the Candidates for the job offers presented in the framework of the present Agreement shall be conducted by the Competent Institutions of the Parties under Art. 1, Paragraph 2.
ARTICLE 5
    1. The Competent Institutions of the Parties under Art. 1, Paragraph 2 shall carry out the following activities in the intermediation for employment, within their State budget allocations:
    a. exchange of information on the job offers received from the employers established on the territory of the State of one of the Parties;
    b. two-phased selection of potential migrant workers (hereinafter called “Candidates”):
    1) preliminary selection - based on the documentation provided,
    2) final selection - approved by the employers;
    c. assistance in labour negotiation process and in signing of individual labour contracts by approved Candidates;
    d. providing to the migrant workers who have signed individual labour contracts, information on the conditions of stay, work, social security, medical insurance, accommodation and departure in the official language of the State of the Sending Party.
    2. The job offers envisaged in Paragraph 1 of this Article shall contain the following requisite information:
    a. economic sector and geographic region in which the work activity shall be carried out;
    b. number of migrant workers to be employed;
    c. requirements for the migrant workers in order to be employed;
    d. deadline for the submission of documents and for the selection of the Candidates;
    e. duration of the employment;
    f. general information about the working conditions, remuneration and accommodation;
    g. arrival date of the approved Candidates at the work place on the territory of the State of the Receiving Party;
    h. payment of the travel expenses to and from the territory of the State of the Receiving Parties.
    3. The Competent Institutions of the Parties under Art. 1, Paragraph 2 shall form a Joint Selection Committee, composed of the equal number of representatives of the Parties.
ARTICLE 6
    The selection of Candidates according to their professional qualification, based on the submitted documents shall be carried out by the Competent Institution of the Sending Party.
ARTICLE 7
    1. The final selection of the Candidates shall be conducted by the employers before departure in compliance with the selection criteria specified by the Joint Selection Committee.
    2. The Candidates who have passed the final selection shall undergo a medical examination on the territory of the State of the Sending Party. Any additional medical examinations requested on the territory of the State of the Receiving Party shall be covered by the employer.
    3. Approved Candidates shall sign before departure an individual fixed-term labour contract in Romanian and Bulgarian according to the legislation of the State of the Receiving Party.
    4. A copy of the individual labour contracts shall be sent to the Competent Institution of the Receiving Party.
ARTICLE 8
    1. Visa applications under this Agreement shall be processed with priority by the competent consulate service of the Receiving Party on the territory of the State of the Sending Party in accordance with the legislation of the State of the Parties and with the respective provisions of the international treaties applicable to the Parties. The visa which is to be placed in the passport shall include the type, purpose and duration of stay on the territory of the State of the Receiving Party. Visa costs shall be covered by the approved Candidates.
    2. Migrant workers shall be provided with the necessary residence permits in accordance with the legislation of the State of the Receiving Party.
    3. The Competent Institution of the Sending Party shall inform the migrant workers about the date and place of arrival and the Competent Institution of the Receiving Party shall coordinate with the employers the organization of the meeting and accommodation of the migrant workers.
ARTICLE 9
    1. The travel expenses of the migrant worker to and from the territory of the State of the Receiving Party shall be covered by the employer.
    2. The employer shall inform the Competent Institutions of both Parties in detail about the day, hour and place of departure and arrival, the means of transport and insurance issues.
CHAPTER THREE
PROVISIONS ON THE WORKING CONDITIONS AND SOCIAL
RIGHTS OF THE MIGRANT WORKERS

ARTICLE 10
    1. Migrant workers shall have the same labour rights and obligations as of the local workers and shall enjoy equal protection at the workplace according to the legislation of the State of the Receiving Party.
    2. Migrant workers shall enjoy on the territory of the State of the Receiving Party the same legal protection in respect of personal and property rights as provided for its citizens.
ARTICLE 11
    Migrant workers’ remuneration and working conditions shall be specified in their individual labour contracts signed and shall always be in accordance with the existing collective agreements or, in absence of such agreements, with the legislation of the State of the Receiving Party applicable to the local workers with the same profession and qualification.
ARTICLE 12
    The Parties agree that in the area of social security the Agreement on Social Security between the Republic of Moldova and the Republic of Bulgaria, signed on the 5th of December 2008, in force from the 1st of September 2009 shall apply.
ARTICLE 13
    The disputes which might arise between employers and migrant workers shall be resolved in accordance with the legislation of the State of the Receiving Party.
CHAPTER FOUR
PROVISIONS ON THE SET UP AND OPERATION OF THE
 JOINT SELECTION COMMITTEE

ARTICLE 14
    1. The Joint Selection Committee under Article 5, Paragraph 3 shall be a standing body and shall perform its duties electronically.
    2. The composition of the Joint Selection Committee shall be determined with a joint act of the heads of the Competent Institutions and shall include equal numbers of representatives of the Competent Institutions of the Parties under Art. 1, Paragraph 2.
    3. The Joint Selection Committee shall:
    a. approve the selection criteria for the job offers received, as specified in the Request under Article 15, Paragraph 1;
    b. approve a standard individual labour contract pursuant to the legislation of the State of the Receiving Party in Romanian and Bulgarian;
    c. elaborate and approve the form of the application under Article 16 in Romanian and Bulgarian;
    d. approve a standard job offer;
    e. assist the provision of information and consultation to Candidates during the selection procedure in a timely and comprehensive manner;
    f. approve the form of the declaration by which migrant workers undertake to return to the territory of the State of the Sending Party.
    4. The standard individual labour contract under Paragraph 3 of this Article shall include provisions concerning:
    a. name and address of the employer;
    b. personal data of the migrant worker;
    c. remuneration;
    d. working conditions;
    e. housing;
    f. health insurance;
    g. conditions for extension of the individual labour contract or its termination before the expiry of its term of validity;
    h. responsibility of the parties for not complying with the terms of the individual labour contract and the way of settling legal disputes;
    i. way of payment of travel expenses to and from the territory of the State of the Receiving Party.
    5. The Joint Selection Committee shall take decisions in absentia, of which minutes shall be drawn up.
CHAPTER FIVE
PROVISIONS ON THE RECRUITMENT
OF THE MIGRANT WORKERS

ARTICLE 15
    1. Each Competent Institution may submit officially in writing, by fax or e-mail, a Request for cooperation on the recruitment of the migrant workers from the other Agreement Party (hereinafter called “Request”).
    2. The Request under Paragraph 1 of this Article shall be made on the basis of the job offers received from employers and shall contain:
    a. information about the required number of migrant workers;
    b. the period of employment;
    c. requirements for professional qualification and/or educational degree and/or work experience;
    d. general information about the living and working conditions on the territory of the State of the Receiving Party;
    e. date of the Request.
    3. A Request under Paragraph 1 of this Article may be made once a month and in exceptional cases – twice a month.
    4. Upon receipt of the Request, the Competent Institution of the Sending Party shall conduct the necessary activities to inform potential migrant workers about the job opportunities on the territory of the State of the Receiving Party.
ARTICLE 16
    1. The Candidates shall submit applications to the Competent Institution of the Sending Party.
    2. Candidates shall enclose to the application under Paragraph 1 of this Article:
    a. documents evidencing their education, specialisation, competence, professional qualifications and experience;
    b. other documents as may be required under the legislation of the State of the Receiving Party for holding the position specified in the job offer by the employer, including for regulated professions;
    c. a copy of their travel document’s page with the photo and personal information;
    d. two colour photos – format 3,5/4,5 cm.
ARTICLE 17
    1. The Competent Institution of the Sending Party shall select the appropriate Candidates on the basis of a documentary check for conformity with the selection criteria approved by the Joint Selection Committee.
    2. The Competent Institution of the Sending Party shall prepare reasoned refusals for the Candidates who do not comply with the requirements or who are with incomplete set of documents by the time deadline.
    3. Every Candidate may receive information on the stage of consideration of his/her application from the Competent Institution of the Sending Party.
    4. The Competent Institution of the Sending Party shall ensure a transparent process of selection of Candidates.
ARTICLE 18
    1. The Competent Institution of the Sending Party shall send a list of the approved Candidates to the Competent Institution of the Receiving Party and the documents accompanying their applications legalised accordingly and accompanied with certified translation in Romanian or Bulgarian, if the employer has such requirement specified in his offer. The costs for legalisation and translation of their applications shall be covered by the approved Candidates.
    2. The Competent Institution of the Receiving Party shall send the list and the documents under Paragraph 1 of this Article to the employers.
    3. The employers shall select migrant workers based on the documents under Paragraph 1 of this Article and shall send back to the Competent Institution of the Receiving Party the final lists of the approved by them Candidates.
    4. The Competent Institution of the Receiving Party shall forward the lists under Paragraph 3 of this Article to the Competent Institution of the Sending Party.
    5. The Competent Institution of the Sending Party shall provide Candidates with information about the final selection results.
    6. The lists and documents under the above paragraphs shall be exchanged electronically.
ARTICLE 19
    The Competent Institution of the Sending Party shall, at the request and on the expenses of the employers, organise interviews and/or practical examinations for the respective profession according to the job offer.
ARTICLE 20
    1. Every Candidate who confirms the willingness to be hired shall be directed by the Competent Institution of the Sending Party to medical checks-up to be performed by a healthcare institution.
    2. The Competent Institution of the Sending Party shall provide the Competent Institution of the Receiving Party with the list of Candidates who have confirmed their willingness for departure and have undergone medical checks confirming that there are no obstacles for them to execute the activity/ profession they are approved for.
    3. The Competent Institution of the Receiving Party shall forward the information under Paragraph 2 of this Article to the employers.
ARTICLE 21
    1. The Competent Institution of the Sending Party shall hold a meeting with the approved Candidates immediately preceding their departure where they shall be provided in written with information regarding their rights and obligations in relation to their work on the territory of the State of the Receiving Party, concerning:
    a. the individual labour contract;
    b. the rights and obligations of workers and employers on the territory of the State of the Receiving Party;
    c. the culture and traditions of the State of the Receiving Party;
    d. the emergency contact information.
    2. The information under Paragraph 1 of this Article shall be provided in the language of the State of the Sending Party.
    3. Upon their arrival to the territory of the State of the Receiving Party, migrant workers shall be met by the employer or a representative thereof in presence of the representative of the Competent Institution of the Receiving Party and shall be transported to their housing.
ARTICLE 22
    The Competent Institution of the Receiving Party shall do everything necessary to:
    a) ensure the required protection of migrant workers’ rights in accordance with the legislation of the State of the Parties regarding the living and working conditions;
    b) inquire into migrant workers’ complaints and alerts about violations of their labour rights and give the necessary instructions for removal of the detected irregularities.
CHAPTER SIX
PROVISIONS ON THE RETURN OF THE MIGRANT WORKERS
ARTICLE 23
    1. Upon signing of the individual labour contract, migrant workers shall sign also a declaration whereby they shall undertake to return to the territory of the State of the Sending Party upon expiry of the period of their legal stay and to present in person their passport in the consulate service of the Receiving Party within one month after their return.
    2. Failure to fulfil this commitment provided for in the Paragraph 1 of this Article shall be taken into account in case of a new application for a residence permit submitted to the national competent authorities of the Receiving Party.
CHAPTER SEVEN
PROVISIONS ON THE IMPLEMENTATION
OF THE AGREEMENT

ARTICLE 24
    1. The Competent Institutions of the Parties under Art. 1, Paragraph 2 shall coordinate and monitor the implementation of the present Agreement on their respective territory.
    2. The Competent Institutions of the Parties under Art. 1, Paragraph 2shall cooperate electronically or by meeting, when necessary, and shall:
    a. exchange information about their existing regulations on labour relations, as well as on the entry, stay and employment of foreigners;
    b. solve specific problems related to the implementation of the Agreement and propose solutions to overcome encountered obstacles;
    c. discuss any other matters arising out of the implementation of the present Agreement.
ARTICLE 25
    1. This Agreement shall be concluded for an initial period of five years and its effect shall be prolonged automatically for further periods of three years.
    2. This Agreement shall enter into force on the date of receiving the last written notification through diplomatic channels on the fulfilment of the internal procedures necessary for its entry into force.
    3. At the initiative of each of the Parties and by mutual consent amendments may be made in this Agreement which will be formed in separate protocols. The protocols shall enter into force in the manner prescribed for entry into force for this Agreement and shall become an integral part thereof.
ARTICLE 26
    1. Each Party may terminate in full or in part the implementation of this Agreement for a given period wherever national security, public order or public health is concerned. The termination of this Agreement shall take effect on the date of receipt of the notification of the other Party through diplomatic channels.
    2. The present Agreement can be denounced by each of the Parties by a written notification through diplomatic channels and shall terminate its effect after 90 days from the receipt of the other Party of the denouncing notification.
    3. In case where the effect of this Agreement is terminated, the rights acquired by the migrant workers during its effect shall remain valid.
ARTICLE 27
    Any disputes arising between the Parties in the implementation of the provisions of this Agreement shall be regulated by consultations and negotiations between the Authorized Bodies.

    Done in Sofia, on 18th of June 2018, in two original copies, each in the Romanian, Bulgarian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences, the English text shall be of reference.

    FOR THE GOVERNMENT OF THE              FOR THE GOVERNMENT OF THE
    REPUBLIC OF MOLDOVA                             REPUBLIC OF BULGARIA

    SVETLANA CEBOTARI,                                 BISER PETKOV,
    MINISTER OF HEALTH,                                MINISTER OF LABOUR
    LABOUR AND SOCIAL                                   AND SOCIAL POLICY
    PROTECTION