HGO797/2018
ID intern unic:  376698
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 797
din  01.08.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din
bugetul de stat a compensațiilor bănești pentru familiile cu copii,
participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Publicat : 03.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 285-294     art Nr : 826     Data intrarii in vigoare : 03.08.2018
    În scopul susținerii familiilor cu copii și facilitării accesului la achiziționarea unei locuințe prin contractarea de credite garantate parțial de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă” și în temeiul prevederilor art. 4 din Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464-470, art. 810), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor bănești pentru familiile cu copii, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” (se anexează).
    2. În cadrul Programului de stat „Prima casă” din bugetul de stat pot fi acordate compensații bănești persoanei fizice care este părinte și/sau tutore/curator al copilului/copiilor.
    3. Implementarea prevederilor prezentei hotărîri se efectuează în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în acest scop în bugetul de stat pe anul respectiv.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanțelor.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                      Octavian Armaşu
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                          Svetlana Cebotari

    Nr. 797. Chişinău, 1 august 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 797
din 1 august 2018

REGULAMENT
privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor
bănești pentru familiile cu copii, participanți în cadrul
Programului de stat „Prima casă”
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul stabilirii mecanismului de alocare a mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru acordarea compensațiilor bănești persoanei fizice care este părinte și/sau tutore/curator al copilului/copiilor și care participă în cadrul Programului de stat „Prima casă”.
    2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:
    beneficiar – persoană fizică participantă în cadrul Programului de stat „Prima casă”, în conformitate cu Legea nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”, care este părinte și/sau tutore/curator al copilului/copiilor și care beneficiază de compensație bănească în condițiile stabilite de prezentul Regulament;
    solicitant – persoană fizică care dispune de contract de credit ipotecar, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 202/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă”, care este părinte și/sau tutore/curator al copilului/copiilor și care depune cerere pentru acordarea compensației bănești;
    compensație bănească – formă a ajutorului bănesc acordat beneficiarilor care corespund criteriilor de eligibilitate;
    operator – persoană/persoane desemnată/desemnate prin ordin al ministrului finanțelor pentru asigurarea ținerii registrului electronic, responsabilă/responsabile de verificarea și operarea datelor introduse, validarea, monitorizarea și emiterea notificărilor de recepționare;
    copil – persoana care nu a atins vîrsta de 18 ani și nu a dobîndit capacitatea deplină de exercițiu;
    familie – părinții/părintele și copiii acestora;
    tutore/curator – persoană fizică care are în plasament planificat copil/copii cu statut de copil(copii) rămas(rămași) fără ocrotire părintească, stabilit în conformitate cu Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.
II. MODUL DE STABILIRE A MĂRIMII
COMPENSAŢIILOR BĂNEȘTI
    3. Compensația bănească se acordă pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarul pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat „Prima casă”.
    4. Costul locuinței pentru care pot fi acordate compensații bănești din buget nu poate depăși 1 milion de lei moldovenești (valoarea indicată în contractul de vînzare-cumpărare).
    5. Compensația bănească se acordă lunar, de la aprobarea cererii pentru finanțare pînă la finalizarea perioadei de rambursare a creditului ipotecar. În cazul stingerii anticipate a creditului ipotecar, acordarea compensației bănești încetează la momentul achitării de către beneficiar a ultimei rate.
    6. Mărimea compensației bănești lunare se calculează după următoarea formulă:
    C1 = (Cr * N%) / L1,
    unde:
    C1 – compensația bănească lunară;
    Cr – valoarea creditului ipotecar (suma principală), care nu include dobînzile aferente, comisionul de garantare și alte plăți bancare;
    N – procentajul atribuit în funcție de numărul de copii minori, după cum urmează:
    pentru familiile/tutorii/curatorii cu 1 copil – 10%;
    pentru familiile/tutorii/curatorii cu 2 copii – 25%;
    pentru familiile/tutorii/curatorii cu 3 copii – 50%;
    pentru familiile/tutorii/curatorii cu 4 copii și mai mult – 100%;
    L1 – numărul de luni (216 luni) echivalent a 18 ani calendaristici.
    7. În cazul în care beneficiarul se încadrează în categoriile de participanți ca angajat al autorității publice/instituției publice, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 567/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”, și ca beneficiar de compensație bănească în conformitate cu prezentul Regulament, mărimea compensației bănești cumulative nu poate depăși valoarea calculată conform formulei:
    unde:
    C + C1 – compensația bănească lunară cumulativă;
    Cr – valoarea creditului ipotecar (suma principală), care nu include dobînzile aferente, comisionul de garantare și alte plăți bancare;
    L1 – numărul de luni (216 luni) echivalente a 18 ani calendaristici.
III. PROCEDURA DE ÎNAINTARE A CERERILOR
DE ACORDARE A COMPENSAŢIEI BĂNEȘTI
    8. După semnarea contractelor, încheiate în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 202/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă”, solicitantul se înregistrează în Registrul electronic al cererilor de acordare a compensațiilor bănești (în continuare – Registru).
    9. Registrul este disponibil pe pagina web oficială a Programului de stat „Prima casă”. Regulamentul privind modul de ținere a Registrului în cadrul Programului de stat „Prima casă” se aprobă de Ministerul Finanțelor.
    10. Pentru a crea o cerere de acordare a compensației bănești, solicitantul introduce date privind numărul de identificare de stat a persoanei fizice (IDNP) propriu, numele, prenumele, patronimicul proprii și ale copilului/copiilor acestuia și/sau ale copilului/copiilor luat/luați sub tutelă/curatelă, sexul, starea civilă.
    11. De asemenea, solicitantul încarcă în Registru versiunea scanată a următoarelor documente:
    1) contractul de vînzare-cumpărare, contractul de credit și contractul de ipotecă, încheiate în modul stabilit de Hotărîrea Guvernului nr. 202/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă”;
    2) certificatul de naștere a copilului/copiilor;
    3) dispoziția autorității tutelare teritoriale cu privire la instituirea tutelei/curatelei.
    12. Dreptul de compensație bănească lunară se acordă doar unuia dintre părinți/tutori/curatori.
    13. Cererea de acordare a compensației bănești se consideră depusă de la momentul în care solicitantul primește la adresa electronică indicată o notificare de confirmare a recepționării acesteia, generată de Registru.
    14. Beneficiarii pot depune cereri noi de acordare a compensației bănești în cazul majorării numărului de copii pe perioada beneficierii de compensații bănești conform prezentului Regulament. Pe perioada examinării de către operator a cererilor noi depuse conform capitolului IV beneficiarul va primi compensații bănești în cuantumul stabilit în baza cererii precedente.
IV. MODUL DE EXAMINARE DE CĂTRE OPERATOR
A CERERILOR DE ACORDARE A COMPENSAŢIEI BĂNEȘTI
    15. Operatorul Registrului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepționării cererii de acordare a compensației bănești, validează informația din Registru și înștiințează solicitantul despre acceptarea/refuzul de a fi inclus în lista potențialilor beneficiari de compensații bănești.
    16. Refuzul de a include solicitantul în lista potențialilor beneficiari de compensații bănești poate interveni în cazul în care au fost introduse în Registru date personale eronate sau nevalabile.
    17. Lista cererilor de acordare a compensațiilor bănești validate este disponibilă pe pagina web oficială a Programului de stat „Prima casă”, cu indicarea codului atribuit și a numărului de ordine din listă.
    18. Cererile de acordare a compensației bănești validate se procesează și, în funcție de volumul alocațiilor prevăzute în bugetul de stat și numărul de ordine din listă, se stabilesc beneficiarii care vor primi compensații bănești din bugetul de stat în anul bugetar respectiv.
    19. Din volumul anual de alocații prevăzute pentru acordarea compensațiilor bănești se asigură prioritar cererile validate în perioada anterioară, soldul disponibil de mijloace fiind distribuit ulterior în funcție de suma lunară a compensației bănești per beneficiar, calculată conform prezentului Regulament, și numărul de ordine din lista cererilor validate de către operator.
    20. Cererile înregistrate și validate, dar neacceptate pentru finanțare din motivul consumării alocațiilor prevăzute în acest scop în anul înaintării cererii rămîn în lista de așteptare, pasibile pentru finanțare în anul bugetar următor din contul alocațiilor prevăzute în bugetul pe anul respectiv.
    21. În cazul în care solicitantul a fost selectat pentru acordare de compensații bănești, operatorul, în termen de 3 zile lucrătoare:
    1) înștiințează beneficiarul despre acordarea compensației bănești lunare prin emiterea notificării corespunzătoare;
    2) solicită și verifică încărcarea în Registru a documentului de confirmare a datelor bancare aferente creditului ipotecar, la care urmează a fi realizat transferul compensațiilor bănești.
    22. Alocarea compensației bănești începe de la data de întîi a lunii următoare datei încărcării în sistem a documentului de confirmare a datelor bancare aferente creditului ipotecar, la care urmează a fi realizat transferul compensațiilor bănești.
V. ACORDAREA, REVIZUIREA CUANTUMULUI ȘI
ÎNCETAREA ALOCĂRII COMPENSAŢIILOR BĂNEȘTI
LUNARE

    23. Transferul compensației bănești se efectuează lunar, pe parcursul anului bugetar, de către Ministerul Finanțelor, direct la contul utilizat de către beneficiar la instituția creditară pentru decontările aferente creditului ipotecar.
    24. Suma compensației bănești se revizuiește la intervenirea modificărilor în condițiile de stabilire a acesteia conform punctului 6, la împlinirea de către copil a vîrstei de 18 ani.
    25. Alocarea compensației bănești încetează în cazul:
    1) calificării unui credit drept neperformant, din moment ce Ministerul Finanțelor va executa garanția de stat potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 202/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă”;
    2) anulării dispoziției autorității tutelare cu privire la instituirea tutelei/curatelei, în baza cererii depuse de beneficiarul compensației bănești;
    3) decăderii părintelui din drepturile părintești printr-o hotărîre judecătorească definitivă.
    26. Controlul asupra corectitudinii aplicării prezentului Regulament se efectuează de către Inspecția Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor.