LPC178/2018
ID intern unic:  376849
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 178
din  26.07.2018
cu privire la modificarea unor acte legislative
Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 496
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul (3), după textul „cap. 101 și 102” se introduce textul „ , la art. 881”.
    2. La articolul 15, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) pentru persoane fizice, întreprinzători individuali și medicii de familie titulari ai practicii, care exercită activitate profesională independentă – în mărime de 12% din venitul anual impozabil;”.
    3. La articolul 19 litera d), cuvintele „rata de bază” se substituie cu cuvintele „rata medie ponderată”, cuvintele „rata dobînzii aplicată la operațiunile de politică monetară pe termen scurt” – cu textul „rata dobînzii aplicată la creditele acordate cu scadența ce depășește 12 luni”, iar cuvintele „rata dobînzii la creditele pe termen lung” – cu cuvintele „rata dobînzii la creditele la termen”.
    4. Articolul 33:
    la alineatul (1), cifrele „11280” se substituie cu cifrele „24000”;
    la alineatul (2), în partea introductivă, cifrele „16800” se substituie cu cifrele „30000”.
    5. La articolul 34 alineatul (2), cifrele „16800” se substituie cu cifrele „18000”.
    6. La articolul 35:
     alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 3000 de lei anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, pentru care scutirea constituie 18000 de lei anual.”
    la alineatul (2), litera b) se completează în final cu textul: „La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie și pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate.”
    7. La articolul 351, după cuvintele „au obținut venituri impozitate conform” se introduce textul „art. 881 și”.
    8. La articolul 40 alineatul (7), textul „50%”  se substituie cu textul „20%”.
    9. La articolul 83 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) persoanele fizice rezidente (cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și apatrizi, inclusiv membri ai societăților și acționari ai fondurilor de investiții) care direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;”.
    10. La articolul 88, alineatul (6) se abrogă.
    11. Codul se completează cu articolul 881 cu următorul cuprins:
    „Articolul 881. Impozitarea plăților salariale ale angajaților din domeniul
                             transportului rutier de persoane în regim de taxi
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 15 și art. 88, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi care plătesc angajatului conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) sînt obligați să calculeze și să achite la buget un impozit pe venit în mărime fixă de 500 de lei lunar pentru fiecare angajat din venitul ce nu depășește 10000 de lei pe lună.
    (2) Suma venitului lunar ce depășește limita stabilită la alin. (1) se supune impozitării, prin aplicarea regimului fiscal general prevăzut la art. 88, începînd cu primul leu al depășirii, cu aplicarea cotelor de impozitare stabilite la art. 15.
    (3) Pentru salariații angajați după prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a listei conform art. 92 alin. (14), calcularea și plata impozitului pe venit conform prezentului articol pentru luna în care au fost angajați se vor efectua proporțional zilelor rămase pînă la finele lunii, din mărimea impozitului specificată la  alin. (1).
    (4) Venitul obținut din alte activități de către persoanele fizice menționate la alin. (1) se supune impozitării în modul general stabilit de prezentul titlu.
    (5) Dacă persoana fizică angajată în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi cumulează două funcții la una și aceeași entitate din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, veniturile de la altă activitate se impozitează în modul general stabilit.
    (6) Pentru alte categorii de angajați decît cea specificată la alin. (1) se aplică regimul fiscal aferent impozitului pe venit din salariu în modul general prevăzut la art. 88.
    (7) Impozitul calculat se achită lunar la bugetul de stat în termenul stabilit la art. 92 alin. (14). Pentru salariații angajați după perioada de raportare, impozitul se achită pînă la finele lunii de gestiune, proporțional pentru perioada dintre raportări  și integral pentru următoarea lună. În cazul eliberării din serviciu a angajaților pe parcursul lunii de gestiune, impozitul achitat pentru aceștia nu se restituie și nu se trece în contul altor impozite și taxe.
    (8) Suma venitului lunar obținut de angajații care prestează servicii de transport rutier de persoane în regim de taxi este considerată ca fiind impozitată, fără necesitatea declarării salariului și a achitării adiționale a impozitului pe venit din salariu.”
    12. La articolul 89, textul „15%” se substituie cu textul „12%”.
    13. La articolul 901 alineatul (33), textul „18%” se substituie, în ambele cazuri, cu textul „12%”.
    14. Articolul 92 se completează cu alineatul (14) cu următorul cuprins:
    „(14) Prin derogare de la alin. (2), angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi menționați la art. 881, lunar, pînă la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune, prezintă Serviciului Fiscal de Stat o dare de seamă privind calcularea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, conform modului aprobat de Ministerul Finanțelor, utilizînd în mod obligatoriu metode automatizate de raportare electronică. În cazul angajării persoanelor în perioada de după prezentarea dării de seamă menționate și pînă la data de 25 a lunii  de gestiune, angajatorii sînt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară  în ziua angajării.”
    15. La articolul 96, litera b) se completează în final cu două liniuțe noi cu următorul cuprins:
    „– 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanță sau tabără de vacanță pentru agenții economici a căror activitate operațională se constituie exclusiv din activități de cazare și alimentație publică, conform secțiunii I a Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei;
    – 10% – la produsele alimentare, cu excepția mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenții economici a căror activitate operațională se constituie exclusiv din activități de cazare și/sau alimentație publică, conform secțiunii I a Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei.”
    16. Articolul 129:
    la punctul 6), după textul „taxă,” se introduce textul „prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în cotă procentuală,”;
    la punctul 11), după cuvintele „legislația fiscală” se introduc cuvintele „și alte acte normative”.
    17. Articolul 1291:
    la alineatul (1), cuvintele „transmiterea textului cuprins în act și confirmarea primirii lui” se substituie cu textul „confirmarea primirii lor”;
    la alineatul (4), cuvintele „actul va fi comunicat prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „actul va fi comunicat prin publicitate”;
    articolul se completează cu alineatele (41) și (42) cu următorul cuprins:
    „(41) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afișarea concomitentă, la sediul organului fiscal emitent și pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat, a anunțului în care se menționează că a fost emis actul Serviciului Fiscal de Stat pe numele destinatarului.
    (42) Actul Serviciului Fiscal de Stat menționat la alin. (4) și (41) se consideră comunicat după expirarea a 15 zile de la data afișării anunțului.”
    alineatul (6)  va avea următorul cuprins:
    „(6) Refuzul de a primi actele Serviciului Fiscal de Stat nu împiedică efectuarea de către Serviciul Fiscal de Stat a acțiunilor ulterioare ce se impun conform cadrului legal.”
    18. Articolul 131 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Comunicarea Serviciului Fiscal de Stat cu persoanele menționate la art. 187 alin. (21), inclusiv aducerea la cunoștință a actelor administrative, a citațiilor, a altor acte sau răspunsuri la adresări, se face prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului  de pe portalul Serviciului Fiscal de Stat. Documentele menționate se consideră recepționate din momentul intrării în cutia poștală din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul Serviciului Fiscal de Stat.”
    19. Articolul 133 alineatul (2):
    la punctul 141), cuvîntul  „contravenționale” se exclude;
    alineatul se completează cu punctele 142) , 201) și 37) cu următorul cuprins:
    „142) efectuează alte tipuri de controale decît cele expuse la pct. 14) și 141), stabilite în sarcina Serviciului Fiscal de Stat prin acte normative  speciale;”
    „201) efectuează, la solicitarea Ministerului Finanțelor, verificarea anuală, pînă la data de 31 mai a anului de gestiune, a respectării de către beneficiarul subvenționării creării locurilor de muncă a obligațiilor stipulate în contract pe parcursul valabilității contractului de subvenționare;”
    „37) gestionează și actualizează Registrul conturilor de plăți și bancare ale persoanelor fizice și juridice.”
    20. Codul se completează cu articolele 1371–1376 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1371. Statutul juridic al funcționarului fiscal cu statut special
    (1) Funcționarul fiscal cu statut special este funcționarul fiscal care exercită atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat în domeniul constatării infracțiunilor.
    (2) Statutul juridic al funcționarului fiscal cu statut special este reglementat de prezentul cod și este conferit în virtutea naturii atribuțiilor de serviciu. Acțiunea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public se extinde asupra raporturilor de serviciu ale funcționarului fiscal cu statut special în măsura în care acestea nu sînt reglementate prin prezentul cod. Gradele de calificare stabilite prin Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nu se conferă funcționarilor fiscali cu statut special.
    (3) Funcționarului fiscal cu statut special i se conferă grad special. Funcționarul fiscal cu statut special dispune de semne specifice de identificare.
    Articolul 1372. Salarizarea
    Salariul funcționarului fiscal cu statut special se stabilește în conformitate cu prevederile Legii nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici.
    Articolul 1373. Gradele speciale ale funcționarului fiscal cu statut
                             special
    (1) Gradele speciale conferite funcționarului fiscal cu statut special sînt următoarele:
    a) locotenent al Serviciului Fiscal de Stat;
    b) locotenent-major al  Serviciului Fiscal de Stat;
    c) căpitan al  Serviciului Fiscal de Stat;
    d) maior al  Serviciului Fiscal de Stat;
    e) locotenent-colonel al  Serviciului Fiscal de Stat;
    f) colonel al  Serviciului Fiscal de Stat;
    g) general-maior al  Serviciului Fiscal de Stat;
    h) general-locotenent al  Serviciului Fiscal de Stat;
    i) general-colonel al  Serviciului Fiscal de Stat.
    (2) Gradele speciale se conferă corespunzător cu funcțiile deținute.
    (3) Gradele speciale conferite funcționarului fiscal cu statut special se clasifică în grade speciale inițiale și grade speciale ulterioare.
    (4) Gradele speciale de pînă la gradul de colonel al Serviciului Fiscal de Stat inclusiv se conferă de către director.
    (5) Gradele speciale de la gradul de general-maior al Serviciului Fiscal de Stat în sus se conferă de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea ministrului finanțelor.
    (6) Gradele speciale ulterioare se conferă succesiv, în corespundere cu funcția deținută și la expirarea termenului de deținere a gradului precedent, cu condiția obținerii cel puțin a calificativului „foarte bine” la ultima evaluare anuală a performanțelor profesionale sau a calificativului „bine” la ultimele două evaluări anuale ale performanțelor profesionale.
    (7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), gradul special ulterior se poate conferi:
    a) ca mențiune pentru atitudine conștiincioasă față de îndeplinirea obligațiilor de serviciu, pînă la expirarea termenului de deținere a gradului precedent, însă nu poate fi mai înalt decît gradul special corespunzător funcției deținute, cu condiția că mențiunea este conferită la expirarea a cel puțin jumătate din termenul de deținere a gradului precedent;
    b) la expirarea termenului de deținere a gradului special, pentru merite deosebite, cu o treaptă superioară față de gradul special corespunzător funcției deținute.
    (8) În cazul deținerii unui grad special, a unui grad militar sau a unui grad științific, gradul ulterior se conferă cu o treaptă superioară față de gradul special corespunzător funcției deținute, pînă la gradul de colonel al Serviciului Fiscal de Stat inclusiv.
    (9) În cazul gradelor speciale de pînă la gradul de colonel al Serviciului Fiscal de Stat inclusiv, directorul poate lua decizia cu privire la conferirea acestora înainte de termen sau conferirea unui grad cu o treaptă superioară față de gradul special corespunzător funcției deținute.
    (10) Gradul special ulterior poate fi conferit înainte de expirarea termenului de deținere a gradului precedent sau cu o treaptă superioară față de gradul special corespunzător funcției deținute o singură dată pe parcursul activității în Serviciul Fiscal de Stat.
    (11) Se interzice stabilirea unei alte modalități de conferire a gradelor speciale decît cea prevăzută de prezentul cod.
    (12) Funcționarul fiscal cu statut special care are sancțiuni disciplinare nestinse sau în privința căruia s-a intentat o acțiune penală ori o anchetă de serviciu privind încălcarea disciplinei de serviciu nu poate fi propus pentru conferirea gradului special ulterior. În cazul în care este achitat sau ancheta de serviciu se finalizează printr-un raport privind lipsa de încălcări, funcționarul fiscal cu statut special poate fi propus pentru conferirea gradului special ulterior.
    (13) Gradele de calificare ale funcționarilor fiscali se echivalează cu gradele speciale în modul stabilit de către Guvern.
    Articolul 1374. Termenele de deținere a gradelor speciale
    (1) Se stabilesc următoarele termene de deținere a gradelor speciale:
    a) locotenent al Serviciului Fiscal de Stat – 2 ani;
    b) locotenent-major al Serviciului Fiscal de Stat – 2 ani;
    c) căpitan al Serviciului Fiscal de Stat – 3 ani;
    d) maior al Serviciului Fiscal de Stat – 4 ani;
    e) locotenent-colonel al Serviciului Fiscal de Stat – 5 ani.
    (2) Pentru gradele speciale de la gradul de colonel al Serviciului Fiscal de Stat în sus nu se stabilesc termene de deținere.
    (3) Pentru funcționarii fiscali cu statut special care au studii superioare în domeniul fiscal și activează în Serviciul Fiscal de Stat la o specialitate specifică activității fiscale, termenul de deținere a gradului special de locotenent al Serviciului Fiscal de Stat este de 1 an.
    (4) Gradul special ulterior, corespunzător funcției deținute, este conferit funcționarului fiscal cu statut special după expirarea termenului de deținere a gradului precedent.
    (5) La calcularea termenului de deținere a gradului special nu se includ următoarele perioade:
    a) perioada de aflare în concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la 3 ani;
    b) perioada de aflare în concediul pentru îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la 4 ani;
    c) perioada de retrogradare din gradul special;
    d) perioada de suspendare a raporturilor de serviciu ce depășește 60 de zile lucrătoare, cu excepția concediilor prevăzute de lege.
    Articolul 1375. Semnele specifice ale funcționarului fiscal cu statut
                             special
    (1) Semnele specifice ale funcționarului fiscal cu statut special sînt uniforma, însemnele distinctive și legitimația de serviciu.
    (2) Funcționarul fiscal cu statut special poartă uniformă, atribuită gratuit, precum și însemnele distinctive ale Serviciului Fiscal de Stat. Modelul uniformei și al însemnelor și normele de asigurare cu uniformă se aprobă de către Guvern. Regulile de purtare a uniformei și a însemnelor distinctive sînt stabilite prin ordin al directorului.
    (3) La cerere, funcționarul fiscal cu statut special își confirmă statutul special în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu prin prezentarea legitimației de serviciu. Modelul și modul de eliberare a legitimației de serviciu sînt stabilite prin ordin al directorului.
    (4) Se interzice ca uniforma, însemnele distinctive sau legitimația de serviciu a angajaților unor persoane juridice să fie identice ori similare cu cele ale funcționarilor fiscali cu statut special.
    (5) În perioada suspendării raporturilor de serviciu, precum și la încetarea acestora, funcționarului fiscal cu statut special i se retrage legitimația.
    Articolul 1376. Garanții sociale ale funcționarului fiscal cu statut
                             special
    (1) Viața, sănătatea și capacitatea de muncă ale funcționarului fiscal cu statut special sînt supuse asigurării de stat obligatorii.
    (2) În caz de deces al funcționarului fiscal cu statut special survenit în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu ori ca urmare a unei boli contractate sau traume suferite în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu, se acordă o indemnizație unică în mărime de 120 de salarii lunare, conform ultimei funcții deținute, indemnizație ce se achită în părți egale soțului/soției defunctului, copiilor minori, copiilor majori inapți de muncă și persoanelor aflate la întreținerea defunctului.
    (3) În caz de pierdere a capacității de muncă în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu, funcționarul fiscal cu statut special beneficiază de o indemnizație unică, a cărei mărime variază în funcție de gravitatea mutilării, după cum urmează:
    a) ușoară – 3 salarii lunare;
    b) medie – 5 salarii lunare;
    c) gravă – 7 salarii lunare.
    (4) În caz de eliberare din serviciu pe motiv că a fost clasat ca fiind inapt pentru serviciu ca urmare a pierderii capacității de muncă în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu, funcționarul fiscal cu statut special beneficiază de o indemnizație unică în mărime de un salariu mediu lunar, conform ultimei funcții deținute pe parcursul a 6 luni pînă la survenirea evenimentului asigurat, pentru fiecare procent de pierdere a capacității de muncă.
    (5) În caz de dizabilitate a funcționarului fiscal cu statut special survenită în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu sau după încetarea raporturilor de serviciu în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, însă ca urmare a unei afecțiuni din perioada serviciului, survenită în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu, în lipsă de temei pentru stabilirea pensiei și pînă la restabilirea capacității de muncă, funcționarul fiscal cu statut special beneficiază de o compensație lunară, raportată la salariul său lunar conform ultimei funcții deținute, avînd următoarele valori:
    a) de 100% – pentru o dizabilitate severă;
    b) de 80% – pentru o dizabilitate accentuată;
    c) de 60% – pentru o dizabilitate medie.
    (6) Plata despăgubirii de asigurare a funcționarului fiscal cu statut special nu se efectuează dacă evenimentul asigurat a survenit din cauza săvîrșirii de către acesta:
    a) a unei infracțiuni sau contravenții;
    b) a unei fapte ca urmare a consumului benevol de băuturi alcoolice, de substanțe narcotice, psihotrope sau de alte substanțe cu efecte similare;
    c) a suicidului sau a tentativei de suicid, dacă aceste acțiuni nu au fost provocate de o stare patologică sau de acțiuni de determinare la sinucidere;
    d) a altor fapte ce nu au legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu.
    (7) Funcționarul fiscal cu statut special care primește compensația prevăzută la alin. (5) nu beneficiază concomitent și de pensia de dizabilitate.
    (8) Funcționarul fiscal cu statut special beneficiază de pensie în condițiile Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii și ale Legii 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
    (9) Funcționarii fiscali cu statut special au dreptul la asistență medicală și tratament medical ambulatoriu și staționar în modul stabilit de lege.
    (10) Prejudiciul cauzat bunurilor funcționarului fiscal cu statut special în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu se repară integral de către Serviciul Fiscal de Stat.
    (11) Dreptul la transport gratuit se asigură pe seama bugetului Serviciului Fiscal de Stat în următoarele cazuri:
    a) transportul funcționarului fiscal cu statut special, al membrilor familiei sale și al bunurilor lor personale, legat de transferul funcționarului fiscal cu statut special într-o altă localitate;
    b) transportul corpului neînsuflețit al funcționarului fiscal cu statut special decedat în exercițiul funcțiunii și al persoanelor care îl însoțesc, transportul membrilor familiei sale și al bunurilor lor personale în localitatea în care vor domicilia pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) funcționarul fiscal cu statut special care își exercită atribuțiile de serviciu într-o altă localitate decît cea în care își are domiciliul are dreptul la restituirea cheltuielilor de transport tur-retur conform unui regulament aprobat de către ministrul finanțelor.”
    21. Articolul 148:
    la alineatul (8), cuvintele „să transfere temporar” se substituie cu cuvintele „să delege”, iar cuvîntul „echivalentă” se exclude;
    alineatul (9):
    în partea introductivă, cuvintele „transferul temporar” se substituie cu cuvîntul „delegarea”;
    la litera d), cuvintele „face contraindicat transferul temporar” se substituie cu cuvintele „face contraindicată delegarea”;
    la alineatele (10) și (11), cuvîntul „transferat” se substituie cu cuvîntul „delegat”.
    22. La articolul 187, alineatul (21) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) începînd cu 1 ianuarie 2019 – de către contribuabilii care au 5 și mai mulți angajați.”
    23. Articolul 203 va avea următorul cuprins:
     „Articolul 203. Comercializarea bunurilor sechestrate
    (1) Comercializarea bunurilor sechestrate ale contribuabilului, după evaluarea acestora, se efectuează de către contribuabil doar după coordonarea cu Serviciul Fiscal de Stat și cu acceptul  acestuia.
    (2) Evaluarea bunurilor sechestrate pentru comercializarea acestora se efectuează de către persoane fizice sau juridice competente din lista aprobată anual de Serviciul Fiscal de Stat.
    (3) Prețul de comercializare trebuie să fie egal sau mai mare decît valoarea de piață evaluată și valoarea contabilă.”
    24. Articolul 204 se abrogă.
    25. Capitolul 10 din titlul V se abrogă.
    26. La articolul 231, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Se consideră nesemnificativă încălcarea fiscală dacă suma impozitului sau taxei constituie pînă la 100 de lei pentru contribuabilii specificați la art. 232   lit. b) și pînă la 1000 de lei pentru contribuabilii specificați la art. 232 lit. a) și c), inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nerespectării modului de declarare sau diminuării impozitului, a taxei și/sau a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală.”
    27. La articolul 232, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) contribuabilul persoană fizică care practică activitate de întreprinzător, contribuabilul persoană fizică care desfăşoară activităţi independente, contribuabilul care desfășoară servicii profesionale şi contribuabilul care practică activitate profesională în sectorul justiţiei care au săvîrşit o încălcare fiscală sau ale căror persoane cu funcţie de răspundere au săvîrşit o încălcare fiscală.”
    28. La articolul 234 alineatul (11), textul „Amenzile prevăzute la art. 260 alin. (1), (2) și (3)” se substituie cu textul „Amenda prevăzută la art. 260 alin. (1)”, iar textul „și/sau taxe” – cu textul  „ , taxe și/sau prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii”.
    29. La articolul 249 alineatul (4), după cuvintele „decizie privind stingerea”  se introduce textul „/restabilirea”.
    30. Articolul 253:
    la alineatul (1), textul „de 5000 lei” se substituie cu textul „de la 4000 la 6000 de lei”;
    la alineatul (4), textul „în proporție de 30%” se substituie cu textul „de la 25% la 35%”;
    la alineatul (41), textul „în proporție de 30%” se substituie cu textul „de la 25% la 35%”;
    la alineatul (5), cuvintele „persoanele fizice” se substituie cu textul „contribuabilii specificați la art. 232 lit. b)”, textul „în mărime de 500 de lei” – cu textul „de la 400 la 600 de lei”, textul „persoanele juridice” – cu textul „contribuabilii specificați la art. 232 lit. a) și c)”, iar textul „în mărime de 5000 de lei” – cu textul „de la 4000 la 6000 de lei”;
    la alineatul (6), textul „în mărime de 2%” se substituie cu textul „de la 1,5% la 2,5%”;
    la alineatul (7), textul „în mărime de 10%” se substituie cu textul „de la 5% la 10%”;
    la alineatul (8), textul „în mărime de 50%” se substituie cu textul „de la 10% la 20%”;
    la alineatul (9), textul „în mărime de 3000 de lei” se substituie cu textul „de la 2500 la 3000 de lei”.
    31. La articolul 254:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Încălcarea regulilor de utilizare a mașinii de casă și de control (efectuarea încasărilor bănești în numerar în lipsa mașinii de casă și de control în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei, efectuarea încasărilor bănești în numerar fără utilizarea mașinii de casă și de control existente, neasigurarea emiterii la mașina de casă și de control a bonului de casă de valoarea sumei real încasate/primite, neasigurarea bilanțului numerarului în mașina de casă și de control, care constă în formarea excedentului de numerar în lei nejustificat documentar, utilizarea mașinii de casă și de control defectate, care constă în neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea de identificare a softului instalat, utilizarea mașinii de casă și de control care nu este sigilată de Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit, utilizarea mașinii de casă și de control care nu este înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit) se sancționează cu amendă de la 5000 la 15000 de lei.”
    alineatele (2)–(7) se abrogă;
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Utilizarea terminalului de plată în numerar/aparatului de schimb valutar care nu este înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit și/sau utilizarea terminalului de plată în numerar/aparatului de schimb valutar fără a emite documentul/bonul fiscal se sancționează cu amendă de la 5000 la 15000 de lei.”
    alineatul (9) se abrogă.
    32. Articolul 2541:
    la alineatul (1), cuvîntul „licență” se substituie cu sintagma „actul permisiv”, cuvîntul „licenței” – cu cuvîntul „acestuia”, iar textul „de 3000 lei” – cu textul „de la 5000 la 15000 de lei”;
    la alineatul (2), textul „de 3000 lei” se substituie cu textul „de la 5000 la 15000 de lei”.
    33. La articolul 255, textul „de 4000 de lei” se substituie cu textul „de la 3000 la 5000 de lei”.
    34. Articolul 256:
    la alineatul (4), textul „în mărime de 3000 lei” se substituie cu textul „de la 2000 la 4000 de lei”;
    la alineatul (5), textul „de 6000 de lei” se substituie cu textul „de la 5000 la 7000 de lei”;
    la alineatul (6), textul „în proporție de 30%” se substituie cu textul „de la 25% la 35%”;
    la alineatul (7), textul „în mărime de 10%” se substituie cu textul „de la 7% la 10%”;
    la alineatul (8), textul „în mărime de 5.000 lei” se substituie cu textul „de la 4000 la 6000 de lei”.
    35. Articolul 257:
    la alineatul (2), cuvintele „egală cu suma” se substituie cu textul „în mărime de la 25% la 35% din suma”;
    la alineatul (5), textul „de 50000 de lei” se substituie cu textul „de la 40000 la 60000 de lei”;
    la alineatul (8), textul „egală cu suma” se substituie cu textul „în mărime de la 50% la 100% din suma”.
    36. La articolul 2571, textul „în mărime de 50%” se substituie cu textul „de la 20% la 30%”.
    37. Articolul 259:
    la alineatul (1), textul „de 10%” se substituie cu textul „de la 7% la 10%”;
    la alineatul (2), textul „de 5%” se substituie cu textul „de la 4% la 6%”;
    la alineatul (3), textul „de 2%” se substituie cu textul „de la 1,5% la 2,5%”, iar în final se introduce textul „ , dar nu mai mult decît suma care urma a fi executată”;
    la alineatul (4), textul „de 5%” se substituie cu textul „de la 1,5% la 2,5%”, iar în final se introduce textul „ , dar nu mai mult decît suma care urma a fi transferată”;
    la alineatul (5), textul „de 1%” se substituie cu textul „de la 0,8% la 1%”, iar în final se introduce textul „ , dar nu mai mult decît suma care urma a fi încasată”;
    la alineatul (6), textul „200 de lei” se substituie cu textul „de la 300 la 500 de lei”;
    la alineatul (7), textul „în mărime de 200 de lei” se substituie cu textul „de la 300 la 500 de lei”.
    38. La articolul 260:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Nerespectarea modului de întocmire și de prezentare a dării de seamă fiscale se sancționează cu o amendă de la 200 la 400 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 2000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificați la art. 232 lit. b), și cu amendă de la 500 la 1000 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 10000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificați la art. 232 lit. a) și c).”
    alineatele (2) și (3) se abrogă;
    la alineatul (4), textul „în mărime de 3600 de lei” se substituie cu textul „de la 3000 la 3600 de lei”;
    la alineatul (41), textul „în mărime de 3600 de lei” se substituie cu textul „de la 3000 la 3600 de lei”;
    la alineatul (5), textul „în mărime de 15%” se substituie cu textul „de la 12% la 15%”.
    39. La articolul 2601, textul „în mărime de 200 de lei” se substituie cu textul „de la 300 la 500 de lei”.
    40. La articolul 261:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Diminuarea impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii prin prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice se sancționează cu amendă de la 20% la 30% din suma diminuată.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Eschivarea de la calculul și de la plata impozitelor, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală, se sancționează cu o amendă de la 80% la 100% din suma impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii nedeclarate, stabilite în cotă procentuală.”
    41. La articolul 262, textul „de 30000 de lei” se substituie cu textul „de la 25000 la 35000 de lei”.
    42. La articolul 2621 alineatele (1) și (2), textul „de 50%” se substituie cu textul „de la 30% la 50%”.
    43. Articolul 263:
    la alineatul (1), textul „de 5000 de lei” se substituie cu textul „de la 4000 la 6000 de lei”, iar textul „de 10000 de lei” – cu textul „de la 8000 la 12000 de lei”;
    la alineatul (2), textul „de 5000 de lei” se substituie cu textul „de la 4000 la 6000 de lei”, iar textul „de 10000 de lei” – cu textul „de la 8000 la 12000 de lei”;
    la alineatul (3), textul „egală cu” se substituie cu textul „în mărime de la 80% la 100%”;
    la alineatul (4), textul „a cîte 20%” se substituie cu textul „în mărime de la 15% la 25%”.
    44. La articolul 2631, textul „de 40000 de lei” se substituie cu textul „de la 30000 la 60000 de lei.”
    45. Codul se completează cu articolul 2632 cu următorul cuprins:
     „Articolul 2632. Încălcarea obligației de transferare a plăților
                                încasate de către executorii judecătorești
    Pentru netransferarea sau transferarea tardivă de către executorii judecătorești a plăților încasate în folosul bugetului public național se calculează o majorare de întîrziere (penalitate) pentru fiecare zi de întîrziere, în conformitate cu prevederile art. 228 din prezentul cod.”
    46. Articolul 268:
    la alineatul (1),  cuvîntul „primirii” se substituie cu cuvîntul „comunicării”;
    la alineatul (2), cuvintele „și se va restitui reclamantului” se exclud.
    47. La articolul 273 alineatul (2), cuvîntul „emiterii” se substituie cu cuvintele „aducerii la cunoștință a”.
    Art. II. – Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 24, alineatul (11) se abrogă.
    2. Legea se completează cu capitolul V cu următorul cuprins:
„Capitolul V
NORME SPECIALE PRIVIND DETERMINAREA
IMPOZITULUI PE VENIT PENTRU PERIOADA

FISCALĂ 2018
    Articolul 42. Relațiile reglementate de prezentul capitol
    Prevederile prezentului capitol se extind asupra:
    a) persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător;
    b) persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător;
    c) persoanelor fizice rezidente cetățeni străini și apatrizi care desfășoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 43. Perioada fiscală privind impozitul pe venit
    (1) Pentru subiecții menționați la art. 42, perioada fiscală privind impozitul pe venit pentru anul 2018 se divizează în 2 etape  distincte  după cum urmează:
    a) etapa I a perioadei fiscale 2018 este de la 1 ianuarie 2018 pînă la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va calcula și achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada  1 ianuarie  2018 – 30 septembrie 2018;
    b) etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 este  de la 1 octombrie 2018 pînă la   31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va achita impozitul pe venit  conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018.
    (2) Obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit se determină pentru fiecare  etapă a perioadei fiscale în parte, pentru etapa I – conform situației de la 30 septembrie 2018, iar pentru etapa a II-a – conform situației de la 31 decembrie 2018.
    (3) Pentru etapa I a perioadei fiscale 2018, în cazul persoanelor fizice și al întreprinzătorilor individuali, suma impozitului pe venit se determină în mărime de:
    a) 7% din venitul impozabil aferent etapei I a perioadei fiscale 2018 ce nu depășește suma de 24750 de lei;
    b) 18% din venitul impozabil aferent etapei I a perioadei fiscale 2018 ce depășește suma de 24750 de lei.
    (4) Pentru etapa a II-a  a perioadei fiscale 2018, în cazul persoanelor fizice și al întreprinzătorilor individuali,  suma impozitului pe venit se determină în mărime de 12 % din venitul impozabil aferent etapei a II-a  a perioadei fiscale 2018.
    (5) Pentru perioada fiscală a anului 2018, prevederile art. 881 din Codul fiscal se aplică pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018.
    Articolul 44. Reguli speciale referitoare la venit
    (1) Orice venit/pierdere a întreprinzătorului  individual de pe urma recalculării datoriei sau orice diferență de curs estimată în conformitate cu prevederile art. 21 din Codul fiscal în perioada fiscală 2018  se consideră venit obținut/pierdere suportată în ultima zi a etapei I și, respectiv,  etapei a II-a a perioadei fiscale 2018.
    (2) Întreprinzătorul individual care face o donație sub formă de mijloace bănești în etapa I a perioadei fiscale 2018 se consideră drept persoană care a obținut venit în mărimea sumei mijloacelor bănești donate. Persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și face o donație sub formă de mijloace bănești în etapa I a perioadei fiscale 2018 se consideră drept persoană care a obținut venit în mărimea în care această sumă totală depășește venitul impozabil obținut în etapa I a perioadei fiscale 2018. Prevederile prezentului alineat nu se extind asupra persoanelor care fac donații persoanelor care au calitatea de rudă sau afin de gradul I.
    (3) Întreprinzătorul individual care face o donație sub formă de mijloace bănești în etapa a II-a  a perioadei fiscale 2018 se consideră drept persoană care a obținut venit în mărimea sumei mijloacelor bănești donate. Persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și face o donație sub formă de mijloace bănești în etapa a II-a  a perioadei fiscale 2018 se consideră drept persoană care a obținut venit în mărimea în care această sumă totală depășește venitul impozabil obținut în etapa a II-a  a perioadei fiscale 2018. Prevederile prezentului alineat nu se extind asupra persoanelor care fac donații persoanelor care au calitatea de rudă sau afin de gradul I.
    Articolul 45. Reguli speciale referitoare la deducerea cheltuielilor
    (1) Pentru contribuabilii menționați la art. 42 lit. a) deducerea cheltuielilor se aplică în modul general stabilit corespunzător etapei I și, respectiv,  etapei a II-a a perioadei fiscale a anului 2018.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor art. 24 alin. (13) din Codul fiscal, subiecții menționați la art. 42 lit. a)  din prezentul capitol urmează să stabilească separat pentru etapa I și a II-a  a perioadei fiscale 2018 limite a reziduurilor, a deșeurilor și a perisabilităților naturale.
    (3) În scopul aplicării prevederilor art. 32 din Codul fiscal, reportarea de către întreprinzătorii individuali a pierderilor în etapa I și, respectiv, în etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 se califică ca reportare a pierderilor în perioade fiscale distincte.
    (4) Deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către contribuabilii menționați la art. 42 lit. a) în folosul persoanelor fizice și juridice (cu excepția instituțiilor financiare, a organizațiilor de microfinanțare și a companiilor de leasing) se acceptă în limita mediei aritmetice a ratelor medii ponderate ale dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni și peste 12 luni în secțiunea pe lei moldovenești și pe valută străină pentru fiecare lună în parte a etapelor I și  a II-a  ale perioadei fiscale a anului 2018.
    Articolul 46. Reguli speciale de aplicare a scutirilor
    (1) Pentru etapa I a perioadei fiscale 2018 (1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018), scutirile la care are dreptul contribuabilul se aplică:
    a) pentru contribuabilii menționați la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal – în mărime de 8460 de lei;
    b) pentru contribuabilii menționați la art. 33 alin. (2) din Codul fiscal – în mărime de 12600 de lei;
    c) pentru contribuabilii menționați la art. 34 alin. (1) din Codul fiscal – în mărime de 8460 de lei;
    d) pentru contribuabilii menționați la art. 34 alin. (2) din Codul fiscal – în mărime de 12600 de lei;
    e) pentru persoanele întreținute în sensul art. 35 din Codul fiscal, scutirea este de 1890 de lei pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, pentru care scutirea constituie 8460 de lei. Pentru aplicarea art. 35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, venitul persoanei întreținute pentru etapa I a perioadei fiscale 2018 nu trebuie să depășească suma de 8460 de lei.
    (2) Pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 (1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018), scutirile la care are dreptul contribuabilul se aplică:
    a) pentru contribuabilii menționați la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal – în mărime de 6000 de lei;
    b) pentru contribuabilii menționați la art. 33 alin. (2) din Codul fiscal – în mărime de 7500 de lei;
    c) pentru contribuabilii menționați la art. 34 alin. (1) din Codul fiscal – în mărime de 2820 de lei;
    d) pentru contribuabilii menționați la art. 34 alin. (2) din Codul fiscal – în mărime de 4500 de lei;
    e) pentru persoanele întreținute în sensul art. 35 din Codul fiscal, scutirea este de 750 de lei pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, a persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, pentru care scutirea constituie 4500 de lei. Pentru aplicarea art. 35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, venitul persoanei întreținute pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 nu trebuie să depășească suma de 2820 de lei.
    La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie și pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate.
     (3) Scutirea pentru persoana întreținută se aplică dacă aceasta, la situația din 30 septembrie 2018 și din 31 decembrie 2018, întrunește condițiile stabilite de art. 35 din Codul fiscal și de prezentul articol pentru etapa I și, respectiv,  etapa a  II-a a perioadei fiscale 2018 în parte.
    Articolul 47. Norme speciale privind impozitul pe venit
                         din salariu
    (1) Plățile salariale obținute de angajați se impozitează distinct pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale a anului 2018, ținînd cont de scutirile, deducerile și de cotele stabilite la art. 15 din Codul fiscal.
    (2) Determinarea venitului impozabil și calcularea impozitului pe venit ce urmează a fi reținut la sursa de plată se efectuează prin metoda cumulativă de la prima zi sau, în cazurile în care salariatul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent, de la data angajării pînă în ultima zi a etapei I și, respectiv, a etapei a II-a   a perioadei fiscale 2018.
    Articolul 48. Reguli speciale privind trecerea  în cont a
                         impozitului pe venit
    (1) În anul 2018 contribuabilii menționați la art. 42 au dreptul de a trece în cont impozitul pe venit reținut în etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 în mod separat:
    a) sumele reținute de la ei pe parcursul perioadei fiscale respective în conformitate cu art. 88, 89 și 90 din Codul fiscal;
    b) plățile efectuate pe parcursul perioadei fiscale respective în conformitate cu art. 84 din Codul fiscal;
    c) impozitele achitate în afara Republicii Moldova, a căror trecere în cont este permisă în conformitate cu art. 82 din Codul fiscal, pentru sumele plătite sau calculate pentru aceeași etapă a perioadei fiscale.
    (2) Dacă trecerile în cont la care contribuabilul are dreptul în conformitate cu alin. (1) lit. a) și b) din prezentul articol depășesc suma totală a impozitului pe venit calculată conform art. 15 din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat efectuează stingerea obligației fiscale prin compensare, conform art. 175 din Codul fiscal, și, după caz, restituirea la cont, conform art. 176 din Codul fiscal.
    (3) Mărimea trecerii în cont specificată la art. 82 alin. (1) din Codul fiscal pentru etapa I și, respectiv,  etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 nu poate depăși suma care ar fi fost calculată la cotele aplicate în Republica Moldova față de acest venit.
    (4) Trecerea în cont în perioada fiscală 2018 a impozitului achitat în alt stat se efectuează în etapa I și, respectiv, etapa a II-a  a perioadei fiscale în care venitul respectiv este supus impozitării în Republica Moldova.
    Articolul 49. Reguli speciale privind prezentarea declarației
                         cu privire la impozitul pe venit și a documentelor
                         privind plățile și/sau impozitele reținute
    (1) Sînt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, distinct, pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018:
    a) persoanele fizice care sînt rezidenți ai Republicii Moldova și au obligații privind achitarea impozitului pentru etapa I și, respectiv,  etapa a II-a a perioadei fiscale 2018;
    b) persoanele fizice (cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și apatrizi, inclusiv membri ai societăților și acționari ai fondurilor de investiții) care nu au obligații privind achitarea impozitului, dar direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat la buget;
    c) formele organizatorice rezidenți cu statut de persoană fizică, potrivit legislației, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului.
    (2) Pentru etapa I și a II-a  a perioadei fiscale 2018, declarațiile cu privire la impozitul pe venit se completează în modul și forma stabilite de Ministerul Finanțelor. Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 83 alin. (5)–(10) din Codul fiscal, declarațiile cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de:
    a) 25 martie 2019 – în cazul formelor organizatorice rezidenți cu statut de persoană fizică, potrivit legislației;
    b) 30 aprilie 2019 – în cazul persoanelor fizice (cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și apatrizi, inclusiv membri ai societăților și acționari ai fondurilor de investiții).
    (3) Persoanele care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88–91 din Codul fiscal, pînă la data de 25 ianuarie  2019, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat dări de seamă separate, aferente etapei I și, respectiv, etapei a II-a  a perioadei fiscale 2018, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal ale persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile pe parcursul etapelor I și  a II-a ale perioadei fiscale 2018, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut aferent.
    Dările de seamă vor include și datele despre persoanele și/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art. 90 din Codul fiscal, precum și sumele veniturilor achitate în folosul acestor persoane. În cazul în care, pe parcursul anului 2018, persoanele care sînt obligate să rețină la sursă impozitul se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, acestea urmează să prezinte dările de seamă menționate aferente etapei I și, respectiv, etapei a II-a a perioadei fiscale 2018 în termen de 15 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare/repartiție a întreprinderii în proces de lichidare sau reorganizare.
    (4) Persoanele indicate la alin. (3) sînt obligate să prezinte, pînă la 1 martie 2019, beneficiarului acestor plăți, cu excepția celor care au obținut venituri conform art. 901 și art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, informații privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33–35 din Codul fiscal, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) și (7) din Codul fiscal, precum și suma impozitului reținut, pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 în parte.
    (5) În cazul efectuării corectărilor în informația prezentată conform alin. (3), persoanele indicate la alin. (3) sînt obligate să informeze beneficiarul plăților, în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau emiterii deciziei, asupra cazului de încălcare fiscală.
    Articolul 50. Desemnarea procentuală
    Prin derogare de la art. 8 alin. (1) lit. d) și art. 151 din Codul fiscal, pentru perioada fiscală 2018, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare are dreptul să direcționeze un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat pentru etapele I și a II-a ale perioadei fiscale (stabilită la art. 43 din prezenta lege) către beneficiarii desemnării procentuale potrivit art. 152 din Codul fiscal.”
    Art. III. – La articolul 4 alineatul (6) din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, cuvintele „prima liniuță” se exclud.
    Art. IV. – Legea nr. 1466/1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 28–29, art. 203), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3:
    alineatul (1):
    la litera a), textul „în termenul stabilit în contract, dar nu mai mult de 2 ani” se substituie cu textul „în cel mult 3 ani”;
    la litera b), textul „un an” se substituie cu textul „3 ani”;
    la litera c), textul „de un an” se substituie, în ambele cazuri, cu textul „de 3 ani”;
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) în cazul altor tranzacții economice externe care nu sînt specificate la lit. a)–c) – în termen de cel mult 3 ani de la data efectuării tranzacției economice externe.”
    la alineatul (2), textul „2 ani” se substituie cu textul „3 ani”;
    la alineatul (3), textul „de un an” se substituie cu textul „de 3 ani”.
    2.  Articolul 5:
    la alineatul (3), textul „de 0,1” se substituie cu textul „de 0,05”;
    la alineatul (4), cifrele „40” se substituie cu cifrele „18”.
    Art. V. – Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 17, alineatul (1) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi;”.
    2. Articolul 19 se completează cu alineatele (8)–(12) cu următorul cuprins:
    „(8) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2), angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi care plătesc angajatului conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) calculează și achită lunar, pînă la data de 25 a lunii  premergătoare celei de gestiune, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă, stabilită de legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul de gestiune. În cazul eliberării din serviciu a angajaților pe parcursul lunii de gestiune, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii achitate pentru aceștia nu se restituie și nu se trec în contul altor impozite și taxe.
    (9) Pentru salariații angajați după prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a listei conform art. 92 alin. (14) din Codul fiscal, pentru luna în care au fost angajați, calcularea și achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii conform alin. (8) din prezentul articol se vor efectua proporțional zilelor rămase pînă la finele lunii.
    (10) Dacă persoana fizică angajată în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi cumulează două funcții la una și aceeași entitate din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii din veniturile de la altă activitate se calculează în modul general stabilit.
    (11) Pentru alte categorii de angajați decît cea specificată la alin. (8) se aplică regimul de calculare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în modul general stabilit.
    (12) Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.”
    Art. VI. – La articolul 4 alineatul (2) din Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, cifrele „2019” se substituie cu cifrele „2020”.
    Art. VII. – Articolul 4 din Legea nr. 408/2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (28) cu următorul cuprins:
    „(28) Pentru perioada fiscală 2018, prevederile art. 261 alin. (6) din Codul fiscal nu se aplică persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător.”
    Art. VIII. – Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.
    2. La articolul 20:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2)–(6) cu următorul cuprins:
    „(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi care plătesc angajatului conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) sînt obligați să calculeze și să achite lunar, pînă la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune, pentru fiecare angajat, a cîte 1/12 din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, stabilită de legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul de gestiune.
    (3) Pentru salariații angajați după prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a listei conform art. 92 alin. (14) din Codul fiscal, pentru luna în care au fost angajați, calcularea și achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală conform alin. (2) din prezentul articol se vor efectua proporțional zilelor rămase pînă la finele lunii.
    (4) Dacă persoana fizică angajată în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi cumulează două funcții la una și aceeași entitate din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din veniturile de la altă activitate se calculează în modul general stabilit.
    (5) Pentru alte categorii de angajați decît cea specificată la alin. (2) se aplică regimul de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în modul general stabilit.
    (6) Prin derogare de la art. 26 alin. (1), angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi menționați la alin. (2) din prezentul articol, lunar, pînă la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune, prezintă Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă privind calcularea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor. În cazul eliberării din serviciu a angajaților pe parcursul lunii de gestiune, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate pentru aceștia nu se restituie și nu se trec în contul altor impozite și taxe.”
    3. La articolul 29:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Diminuarea cuantumului primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală prin neprezentarea sau prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice atrage răspunderea contribuabililor conform titlului V din Codul fiscal.”
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatul (3), textul „și (2)” se exclude.
    Art. IX. – Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 176–181, art. 513), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 6 se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) neachitarea contravalorii serviciului de transport rutier de persoane în regim de taxi, în cazul neemiterii sau neînmînării de către conducătorul auto a bonului de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică;”.
    2. Articolul 10 se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) să asigure, în cazul prestării serviciilor de transport rutier de persoane în regim de taxi, afișarea la vedere a anunțului cu următorul cuprins: „În cazul în care nu este emis și înmînat bonul de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică, consumatorul este în drept să nu achite călătoria.”;”.
    Art. X. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 34 se completează cu alineatele  (25)–(29)  cu următorul cuprins:
    „(25) Amenzile aplicate pentru săvîrșirea contravențiilor se virează în bugetul de stat, cu excepția celor prevăzute la alin. (26)–(29).
    (26) Amenzile aplicate de către comisia administrativă de pe lîngă autoritatea publică locală executivă pentru contravențiile prevăzute la art. 398 se virează în bugetul local respectiv.
    (27) Amenzile aplicate de către organele Serviciului Fiscal de Stat pentru contravențiile prevăzute la art. 263 alin. (2) se virează în bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (28) Amenzile aplicate pentru săvîrșirea contravențiilor prevăzute la art. 404 se virează în bugetul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
    (29) Amenzile aplicate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru săvîrșirea contravențiilor prevăzute la art. 413 se virează în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală.”
    2. La articolul 266, alineatele (1), (3) și (4) se abrogă.
    3. Articolele 294 și  2941 se abrogă.
    4. Articolul 296 se abrogă.
    5. Articolul 301 se abrogă.
    6. Articolul 3011 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3011. Încălcarea modului de prezentarede către contribuabili
                              a dării de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor
    (1) Prezentarea dării de seamă fiscale cu informație neautentică și/sau incompletă
    se sancționează cu amendă de la 9 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (2) Neprezentarea în termenul stabilit de legislație a dării de seamă fiscale
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (3) Neachitarea, achitarea tardivă sau achitarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense la care, conform legislației, se calculează primele menționate sau a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile și felurile de plăți la care, conform legislației, se calculează contribuțiile menționate,
    se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    7. La articolul 402 alineatul (1), textul „art. 266 alin. (1), (4) și (6)” se substituie cu textul „art. 266 alin. (6)”, iar textul „art. 294, 2941,”, textul „296,”, textul „301,”, precum și textul „Contravențiile prevăzute la art. 266 alin. (1), (3) și (4) se examinează de către organele Serviciului Fiscal de Stat.” se exclud.
    Art. XI. – În anexa nr. 4 la Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările ulterioare, compartimentul „Gradele speciale ale serviciului vamal” va avea următorul cuprins:

„Gradele speciale ale serviciului vamal sau

ale serviciului fiscal

General-colonel al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

800

General-locotenent al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

700

General-maior al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

600

Colonel al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

500

Locotenent-colonel al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

450

Maior al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

400

Căpitan al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

350

Locotenent-major al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

300

Locotenent al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

275

Sublocotenent al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

250

Plutonier-major al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

200

Plutonier al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

175”

    Art. XII. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 806), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9:
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală, prin neprezentarea sau prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice atrage răspunderea contribuabililor conform titlului V din Codul fiscal.”
    alineatul (8) se abrogă;
    la alineatul (10), textul „ , (7) și (8)” se substituie cu textul „și (7)”;
    la alineatul (11), textul „(8) ,” se exclude.
    2. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

    anexa nr. 3

    Art. XIII. – Prin derogare de la prevederile punctului 3 lit. e) și ale punctului 9 subpunctul 9.3) din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329/2013, ale punctului 3 lit. f) și ale punctului 10 subpunctele 10.3) și 10.4) din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73/2015, ale punctului 3 lit. f) și ale punctului 9 subpunctele 9.3) și 9.6) din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156/2016, ale punctului 3 lit. f) și ale punctului 9 subpunctele 9.3) și 9.6) din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016, declarațiile de tip „de corectare” prin care se majorează suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii Forma 4-BASS, Forma 4-BASS (an), Forma BASS și Forma BASS-AN, precum și declarația persoanei asigurate de tip „de corectare” pentru perioadele 2014, 2015, 2016 și 2017 se vor prezenta de către plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, fără efectuarea controalelor de către organele abilitate, pînă la 25 martie 2019.
     Art. XIV. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal și ale art. 56 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, articolele I–III, V–XII intră în vigoare la 1 octombrie 2018, iar articolele IV și XIII intră în vigoare la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va elabora actele normative necesare pentru executarea prezentei legi;
    b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.
    (3) Pentru perioada fiscală 2018, prevederile Codului fiscal se vor aplica în partea în care nu contravin capitolului V din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 178. Chişinău, 26 iulie 2018.