LPM191/2018
ID intern unic:  376894
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 191
din  27.07.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 535
    MODIFICAT
   
LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Prin acest punct se introduc modificări doar în textul legii în limba rusă.
    2. Articolul 2:
    la litera h), cuvintele „de către medicii de familie” se exclud;
    la litera i), cuvintele „și instituția medicală primară” se exclud.
    3. Articolul 4:
    denumirea articolului și alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 4. Prestatorii de servicii medicale
    (1) Prestatorii de servicii medicale pot fi publici sau privați. Prestatorii publici de servicii medicale sînt instituțiile medico-sanitare publice și autoritățile/instituțiile bugetare.”
    la alineatul (2), după cuvîntul „locale” se introduce textul „ , în baza nomenclatorului prestatorilor de servicii medicale aprobat conform alin. (5)”;
    la alineatul (21), cuvîntul „fondator”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „persoana responsabilă a fondatorului (respectiv, ministru, primar al municipiului, președinte de raion)”;
    alineatul (22) va avea următorul cuprins:
    „(22) Conducătorul instituţiei medico-sanitare publice gestionează instituţia în baza unui contract de management încheiat cu persoana responsabilă a fondatorului (respectiv, ministru, primar al municipiului, președinte de raion) pe o durată de 5 ani, conform contractului-tip de management al instituției medico-sanitare publice aprobat de Guvern. La expirarea termenului de 5 ani, funcția de conducător al instituției medico-sanitare publice devine vacantă. Funcţia de conducător al instituţiei medico-sanitare publice nu poate fi ocupată de către persoana care activează concomitent în cadrul unui prestator privat de servicii medicale sau farmaceutice.”
    la alineatul (3), textul „instituții medico-sanitare (curative, profilactice, farmaceutice și de altă natură)” se substituie cu cuvintele „prestatori privați de servicii medicale”;
    la alineatul (4), cuvintele „Instituțiile medico-sanitare și farmaceutice private” se substituie cu textul „Prestatorii privați de servicii medicale și farmaceutice, cu excepția celor prevăzuți la art. 365, ”;
    la alineatul (5), cuvintele „instituțiilor medico-sanitare” se substituie cu cuvintele „prestatorilor de servicii medicale”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Persoana responsabilă a fondatorului aprobă organigrama şi statele de personal ale prestatorului de servicii medicale.”
    4. La articolul 5 alineatul (3), cuvintele „Instituțiile medico-sanitare private și” se substituie cu textul „Prestatorii privați de servicii medicale, inclusiv”.
    5. Articolul 6:
    se completează cu litera e2) cu următorul cuprins:
    „e2) în vederea facilitării accesului populației la servicii medicale, pot acorda în comodat, la cerere, fără licitație publică, prestatorilor de asistență medicală primară prevăzuți la art. 365 spații în incinta instituțiilor medico-sanitare publice sau alte spații care corespund cerințelor de activitate a cabinetelor de medicină de familie, precum și bunuri mobile în scopul asigurării populației cu servicii de asistență medicală primară;”
    litera h) se abrogă.
    6. Articolul 7:
    se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Autoritatea/instituția bugetară este finanțată de la bugetele componente ale bugetului public național și poate obține mijloace financiare pentru prestarea serviciilor medicale în bază de contract încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină.”
    la alineatul (3), cuvintele „instituției medico-sanitare private” se substituie cu cuvintele „prestatorilor privați de servicii medicale”;
    la alineatul (5), textul „în instituțiile publice și cele private,” se exclude, iar textul „instituțiile medico-sanitare publice și de cele private” se substituie cu textul „prestatorii publici și privați de servicii medicale”.
    7. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Exerciţiul profesiunilor medico-sanitare şi farmaceutice poate fi independent (activitate profesională în domeniul sănătății, în una dintre formele de organizare prevăzute de prezenta lege) sau în calitate de angajat la un prestator de servicii medicale sau farmaceutice.”
    8. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.
    9. La articolul 91, în denumire și în text, cuvintele „instituție medico-sanitară privată”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestator privat de servicii medicale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    10. La articolul 11 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Absolvenţii studiilor postuniversitare de rezidenţiat şi ai învăţămîntului mediu medical şi farmaceutic care, imediat după absolvire, se angajează conform repartizării Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sau exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de prezenta lege în oraşe şi sate (comune), inclusiv din componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi, cu excepţia celorlalte teritorii ale municipiilor respective, în primii 3 ani de activitate beneficiază din contul bugetului de stat, prin intermediul prestatorului respectiv de servicii medicale și farmaceutice, de dreptul la:”.
    11. Articolul 14 se completează cu alineatele (4)–(6) cu următorul cuprins:
    „(4) Medicii și farmaciștii admiși la studii de rezidențiat cu finanțare de la bugetul de stat încheie cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale un contract privind instruirea în cadrul studiilor de rezidențiat și plasarea în cîmpul muncii, conform regulamentului aprobat de Guvern.
    (5) După absolvirea studiilor, medicii, farmaciștii și lucrătorii medicali cu studii medii sînt obligați să activeze cel puțin 3 ani conform repartizării Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. La repartizarea medicilor de familie se ține cont de rezultatele concursurilor de atribuire a practicilor medicului de familie, conform art. 363.
    (6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5), neîncadrarea la studii de rezidențiat în Republica Moldova, precum și nerespectarea clauzelor contractului menționat la alin. (4) presupun restituirea costului studiilor superioare în domeniul medical și farmaceutic și a costului studiilor de rezidențiat, finanțate de la bugetul de stat, conform calculelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.”
    12. La articolul 20 alineatul (2) litera b), cuvintele „acordată de medicul de familie” se exclud, iar cuvintele „instituțiilor medico-sanitare” se substituie cu cuvintele „prestatorilor de servicii medicale”.
    13. Articolul 21:
    la alineatul (2), cuvîntul „serviciile” se substituie cu cuvîntul „cabinetele”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Internările pentru acordarea asistenței medicale spitalicești, cu excepția celor urgente, se efectuează în baza biletului de trimitere a medicului de familie, conform formularului aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.”
    14. La articolul 22 alineatul (2), cuvintele „instituțiile medico-sanitare publice și private” se substituie cu cuvintele „prestatorii de servicii medicale”.
    15. Legea se completează cu capitolul IV1 cu următorul cuprins:
„Capitolul IV1
ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ
    Articolul 361. Prevederi generale
    (1) Asistența medicală primară este tipul de asistență medicală universal accesibilă, orientat spre satisfacerea necesităților esențiale de sănătate ale individului, familiei și comunității.
    (2) Asistența medicală primară este acordată de cabinetele de medicină de familie și cuprinde serviciile medicale de prim-contact, indiferent de natura problemei de sănătate, în contextul unei relații continue cu pacienții, în prezența bolii sau în absența acesteia.
    (3) Reglementările cu privire la organizarea asistenței medicale primare se aprobă de către Guvern.
    Articolul 362. Medicul de familie
    (1) Medicul de familie este medicul autorizat conform legislației să exercite profesiunea de medic de familie.
    (2) Medicul de familie este în drept să-și exercite profesiunea:
    a) independent, în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute la art. 365;
    b) în calitate de angajat la un prestator de asistență medicală primară, ce activează conform nomenclatorului prestatorilor de servicii medicale prevăzut la art. 4 alin. (5).
    (3) În exercitarea profesiunii, medicul de familie are următoarele obligații:
    a) asigură accesul în sistemul de ocrotire a sănătății pentru pacienții înregistrați pe lista sa, la nivelurile de competență cele mai adecvate necesitaților acestora;
    b) coordonează și integrează serviciile medicale acordate pacienților de către prestatorul de servicii medicale în cadrul căruia își exercită profesiunea sau de către alți prestatori de servicii medicale;
    c) acordă servicii medicale persoanelor în contextul familiei și, respectiv, familiilor în cadrul comunității, fără discriminare;
    d) exercită alte responsabilități prevăzute de reglementările indicate la art. 361 alin. (3).
    Articolul 363. Practica medicului de familie
    (1) Practica medicului de familie (în continuare – practică) reprezintă un sector teritorial delimitat, care cuprinde, după caz, una sau mai multe localități, străzi, case ori blocuri locative și care are o populație ce corespunde normativelor aprobate conform alin. (4).
    (2) Practica este atribuită în bază de concurs, organizat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, unui medic de familie – titularul practicii. Un medic de familie poate fi titularul doar a unei practici.
    (3) Populația unei practici se consideră înregistrată automat pe lista medicului de familie titular al practicii, cu excepția cazului în care persoana optează și este înregistrată, în modul stabilit de legislație, pe lista altui medic de familie.
    (4) Normativele privind populația practicilor, procedura de organizare a concursului privind atribuirea practicilor, criteriile și modul de stabilire, atribuire, retragere, suspendare sau transmitere a practicilor fac parte din reglementările prevăzute la art. 361 alin. (3).
    Articolul 364. Cabinetul de medicină de familie
    (1) Cabinetul de medicină de familie este subdiviziunea structurală a prestatorilor de asistență medicală primară și își desfășoară activitatea prin medicul de familie titular al practicii, asistenți medicali și alt personal, conform reglementărilor prevăzute la art. 361 alin. (3).
    (2) În acordarea asistenței medicale primare, cabinetul de medicină de familie prestează servicii medicale de bază, servicii medicale extinse și servicii medicale adiționale. Lista și descrierea serviciilor respective fac parte din reglementările prevăzute la art. 361 alin. (3).
    (3) Cabinetul de medicină de familie este amplasat, de regulă, pe teritoriul practicii, avînd acces sporit pentru populația practicii respective. Activitățile medicale se pot desfășura la sediul cabinetului de medicină de familie, la domiciliul pacienților, în alte spații special amenajate și autorizate ori la locul solicitării, în cazul intervențiilor de primă necesitate, în cazul unor urgențe ori în cazul unui risc epidemiologic.
    (4) Cabinetul de medicină de familie prestează servicii medicale persoanelor înregistrate, în modul stabilit de legislație, pe lista medicului de familie titular al practicii. Cabinetul de medicină de familie prestează servicii medicale de bază populației unei sau mai multor practici adiacente în cazul absenței medicilor de familie titulari pentru practicile respective, în modul stabilit de reglementările prevăzute la art. 361 alin. (3).
    Articolul 365. Cabinetul individual al medicului de familie și centrul
                            medicilor de familie
    (1) Cabinetul individual al medicului de familie și centrul medicilor de familie reprezintă forme de organizare a activității profesionale a medicilor de familie titulari ai practicilor prin care aceștia își exercită independent profesiunea.
    (2) Medicul de familie titular al practicii poate fi fondator doar al unui cabinet individual al medicului de familie sau al unui centru al medicilor de familie.
    (3) Cabinetul individual al medicului de familie este fondat de un singur medic de familie titular al practicii. Cabinetul individual al medicului de familie activează și se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică.
    (4) Centrul medicilor de familie este fondat de doi sau mai mulți medici de familie titulari ai practicilor, iar raporturile dintre aceștia sînt reglementate în bază de contract.
    (5) Centrul medicilor de familie este persoană juridică, fiind administrat fie de către unul dintre medicii de familie titulari ai practicilor fondatori, fie de către o altă persoană desemnată de aceștia.
    (6) Denumirea cabinetului individual al medicului de familie include numele și prenumele medicului de familie titular al practicii. Centrul medicilor de familie poate avea denumire proprie. Cabinetul individual al medicului de familie și centrul medicilor de familie dispun de conturi bancare și sînt în drept să dețină ștampilă.
    (7) Angajarea asistenților medicali și a altor categorii de personal se efectuează de către fondatorul cabinetului individual al medicului de familie sau de către administratorul centrului medicilor de familie cu acceptul fondatorilor acestuia. Nivelul de salarizare al angajaților respectivi nu poate fi mai mic decît cel aprobat de Guvern pentru angajații cu funcții similare din instituțiile medico-sanitare publice.
    (8) Activitatea cabinetului individual al medicului de familie și cea a centrului medicilor de familie nu constituie activitate de întreprinzător. Cabinetul individual al medicului de familie și centrul medicilor de familie nu pot fi fondatori ai persoanei juridice cu scop lucrativ.
    (9) Cabinetul individual al medicului de familie și centrul medicilor de familie se înregistrează de către Agenția Servicii Publice, conform procedurilor prevăzute de Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, ținîndu-se cont de prevederile alin. (10).
    (10) Înregistrarea de stat a centrului medicilor de familie se efectuează conform procedurii înregistrării de stat a persoanelor juridice, iar a cabinetului individual al medicului de familie – conform procedurii prevăzute pentru întreprinzătorii individuali. Modelul actelor de constituire se aprobă de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Actele de constituire se prezintă la înregistrare împreună cu avizul ministerului respectiv.
    (11) Cabinetul individual al medicului de familie și centrul medicilor de familie se supun acreditării în conformitate cu Legea nr. 552/2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate.
    (12) Cabinetul individual al medicului de familie și centrul medicilor de familie își desfășoară activitatea în spații din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice sau în alte spații puse la dispoziție prin comodat de autoritățile administrației publice locale și/sau centrale ori în spații private proprii sau luate în locațiune.
    (13) Pentru activitatea profesională, cabinetul individual al medicului de familie și centrul medicilor de familie obțin mijloace financiare în baza contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru acordarea asistenței medicale primare și din alte surse permise de legislație.
    (14) Din mijloacele obținute pentru activitatea profesională conform alin. (13) sînt acoperite cheltuielile pentru asigurarea tehnico-materială a activității, locațiune și întreținerea spațiilor, remunerarea personalului angajat, precum și alte cheltuieli suportate în legătură cu activitatea profesională a medicului de familie. Suma rămasă după acoperirea tuturor cheltuielilor menționate constituie venitul medicului de familie titular al practicii.”
    16. La articolul 44 alineatul (1), cuvintele „și preventorii” se substituie cu textul „ , secții consultative, cabinete de medicină de familie și centre comunitare”.
    17. La articolul 56:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Determinarea dizabilității și capacității de muncă se efectuează în conformitate cu Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.”
    alineatele (3) și (4) se abrogă.
    Art. II. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    punctul 36) va avea următorul cuprins:
    „36) Servicii profesionale – activităţi independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi activităţi independente ale inginerilor, arhitecţilor, auditorilor şi contabililor, desfăşurate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Prevederile prezentului punct nu se extind asupra persoanelor menţionate la pct. 362) și la 363).”
    articolul se completează cu punctul 363) cu următorul cuprins:
    „363) Activitate profesională în domeniul sănătății – exercitare independentă a profesiunii de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995.”
    2. La articolul 13 alineatul (1) litera a), după cuvintele „sectorul justiției” se introduc cuvintele „și în domeniul sănătății”.
    3. La articolul 14 alineatul (1) litera a), după cuvintele „sectorul justiției” se introduc cuvintele „și în domeniul sănătății”.
    4. În cuprinsul capitolului 101 al titlului II, în toate cazurile, după cuvintele „sectorul justiției” se introduc cuvintele „și în domeniul sănătății”.
    5. La articolul 164 alineatul (4) litera d), după cuvintele „interpretului autorizat” se introduce textul „ , a cabinetului individual al medicului de familie, a centrului medicilor de familie”.
    6. La articolul 168 alineatul (1) litera b), după cuvintele „biroului asociat de mediatori” se introduce textul „ , a cabinetului individual al medicului de familie, a centrului medicilor de familie”.
    7. La articolul 283 alineatul (1), litera m) va avea următorul cuprins:
    „m) instituţiile medico-sanitare publice, cabinetele individuale ale medicului de familie și centrele medicilor de familie, prevăzute la  art. 365 din Legea ocrotirii sănătății  nr. 411/1995, finanţate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;”.
    Art. III. – Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (8), textul „instituțiile medico-sanitare, organizațiile (instituțiile) specializate în îngrijiri la domiciliu, inclusiv paliative,” se substituie cu cuvintele „prestatorii de servicii medicale publici și privați”;
    la alineatul (9) litera c), cuvîntul „publici” se exclude.
    2. La articolul 11 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) să-și aleagă medicul de familie;”.
    Art. IV. – Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 4 se completează cu punctul 12) cu următorul cuprins:
    „12) persoana care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995;”.
    2. La articolul 17, alineatul (1) se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995;”.
    3. La articolul 19 alineatul (4), textul ,,art. 4 pct. 3) şi 4)” se substituie cu textul „art. 4 pct. 12), 3) și 4)”.
    4. La articolul 20, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 4 pct. 12), 3) şi 4), precum şi de cei care încheie contract de asigurare, se face lunar de către aceştia.”
    5. La articolul 21, alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) venitul persoanei care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, determinat în conformitate cu prevederile legislației.”
    6. Articolul 22 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Baza lunară de calcul pentru care persoana care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 datorează contribuția de asigurări sociale este constituită din venitul persoanei respective, determinat în conformitate cu prevederile legislației.”
    Art. V. – Legea nr. 552/2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 155–157, art. 1234), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvintele „instituții și întreprinderi medico-sanitare și farmaceutice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatori de servicii medicale și farmaceutice” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se abrogă.
    3. La articolul 6 alineatul (1), cuvintele „trebuie să fie constituit” se substituie cu textul „este constituit, de regulă,”.
    4. La articolul 9 alineatul (2) litera b), cifrele „15” se substituie cu cifra „7”.
    5. Articolul 11:
    la alineatul (3), litera b) se abrogă;
    la alineatul (4), textul „30 de” se substituie cu cifrele „10”;
    la alineatul (6), cifrele „15” se substituie cu cifra „7”;
    la alineatul (7), textul „în cel mult un an de la începutul activității acesteia” se substituie cu cuvintele „pînă la începerea prestării serviciilor medicale sau farmaceutice”.
    6. La articolul 111 alineatul (1), cifrele „15” se substituie cu cifra „7”.
    7. Tabelul din anexă se completează cu pozițiile 41 și 42 cu următorul cuprins:

41.
Cabinete individuale ale medicilor de familie
1247
42.

Centre ale medicilor de familie (pentru fiecare medic de familie titular al practicii medicului de familie)

1247

    Art. VI. – Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, după textul „administratorilor autorizați,” se introduce textul „asupra persoanelor care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de  Legea  ocrotirii  sănătății  nr. 411/1995,”.
    2. Anexa nr. 1 se completează cu punctul 5 cu următorul cuprins:
    „5. Persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995.”
    Art. VII. – La articolul 7 din Legea nr. 263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (Monitorul  Oficial  al  Republicii Moldova, 2005, nr. 176–181, art. 867), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera b1), cu următorul cuprins:
    „b1) să fie înregistrat, în conformitate cu legislația, pe lista unui medic de familie titular al practicii medicului de familie;”.
    Art. VIII. – Legea nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 172–175, art. 839), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Formele exercitării profesiunii de medic
    (1) Profesiunea de medic poate fi exercitată independent sau în calitate de angajat al unui prestator de servicii medicale acreditat conform legislației.
    (2) Exercitarea independentă a profesiunii de medic reprezintă activitatea profesională a medicului în una dintre formele de organizare prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995.”
    2. Articolul 14 se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) să dețină și să folosească ștampilă personală în exercițiul profesiunii;”.
    Art. IX. – Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 14 alineatul (2):
    la litera d), după textul „în arendă” se introduce textul „ , în comodat”;
    la litera f), după cuvîntul „sociale” se introduce textul „ , medicale”.
    2. Articolul 43 alineatul (1):
    la litera e), textul „în arendă ori locațiune” se substituie cu textul „în arendă, în comodat ori în locațiune”;
    la litera g), după textul „social,” se introduce textul „medical,”.
    3. La articolul 77 alineatul (3), după textul „în arendă” se introduce textul „ , în comodat”.
    Art. X. – La articolul 10 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările ulterioare, alineatul (8) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) reprezintă bunuri destinate exercitării independente a profesiunii de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, în conformitate cu interesul public și în limita posibilităților.”
    Art. XI. – La articolul 6 alineatul (2) din Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306–313, art. 645), cu modificările ulterioare, punctul 3) se modifică după cum urmează:
    la litera d), după textul „în arendă” se introduce textul „ , în comodat”.
    la litera f), după cuvîntul „sociale” se introduce textul „ , medicale”.
    Art. XII. – Tabelul de la punctul 1 al anexei nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 806), cu modificările ulterioare,  se completează cu poziția 1.31 cu următorul cuprins:

1.31. Persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății   nr. 411/1995

18% la venitul medicului de familie titular al practicii medicului de familie, determinat în conformitate cu prevederile legislației

6% la venitul medicului de familie titular al practicii medicului de familie, determinat în conformitate cu prevederile legislației

Lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

Toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat


    Art. XIII. – (1) În termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale vor elabora actele normative necesare implementării prevederilor prezentei legi.
    (2) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:
    1) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va organiza delimitarea și atribuirea practicilor medicului de familie în funcție de amplasarea acestora. Medicii de familie vor avea dreptul prioritar la atribuirea practicii medicului de familie în care activează pînă la concursul de atribuire a practicii respective;
    b) va institui Registrul național al practicilor medicului de familie, care să conțină capitolele:
    –  Practicile medicului de familie amplasate în zona rurală (sate, comune);
    –  Practicile medicului de familie amplasate în centrele raionale;
    – Practicile medicului de familie amplasate în municipii;
    c) va organiza, în comun cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, instruirea medicilor de familie și a medicilor rezidenți care vor exercita independent profesiunea de medic de familie în formele de organizare a activității profesionale prevăzute la art. 365 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995;
    d) va stabili, în comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, criteriile de contractare a prestatorilor de asistență medicală primară;
    2) va repartiza absolvenții studiilor de rezidențiat în medicina de familie, ținînd cont de atribuirea prioritară a practicilor medicului de familie fără medici de familie titulari.
    (3) Bunurile imobile aflate în domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activitatea prestatorilor de asistență medicală primară, vor fi trecute în domeniul privat al statului sau, după caz, al unităților administrativ-teritoriale, conform art. 6 și, respectiv, art. 9 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.
    (4) Bunurile imobile aflate în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activitatea prestatorilor de asistență medicală primară, bunurile mobile aflate în dotarea acestora, precum și bunurile menționate la alin. (3) pot fi transmise în comodat, fără licitație, cabinetelor individuale ale medicilor de familie și centrelor medicilor de familie, instituite conform prevederilor art. 365 și incluse în nomenclatorul prestatorilor de servicii medicale aprobat conform art. 4 alin. (5) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995.
    (5) Pentru practicile medicului de familie din zona rurală fără medici de familie titulari, prevederile art. 362 alin. (2) lit. a) și ale art. 365 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 se vor pune în aplicare la data intrării în vigoare a prezentei legi. Pentru celelalte practici ale medicului de familie, prevederile respective se vor pune în aplicare etapizat, conform reglementărilor stabilite de către Guvern.
    Art. XIV. – Prin derogare de la prevederile art.56  alin.(2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prevederile art. II din prezenta lege se pun în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2018.
    [Art.XIV introdus prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 191. Chişinău, 27 iulie 2018.