HGC807/2018
ID intern unic:  376972
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 807
din  20.08.2018
pentru aprobarea Regulamentului de activitate
al Consiliului de supraveghere publică a auditului

Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 858     Data intrarii in vigoare : 01.09.2018
    În scopul realizării art. 36 alin. (1) din Legea nr.271/2017 privind  auditul situațiilor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.7-17, art.48) și al supravegherii publice a auditului, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Consiliul de supraveghere a activității de audit de pe lîngă Ministerul Finanțelor se reorganizează prin transformare în Consiliul de supraveghere publică a auditului, care este succesorul de drepturi și obligații al acestuia.
    2. Se aprobă Regulamentul de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului (se anexează).
    3. Se stabilește efectivul-limită de personal al Consiliului de supraveghere publică a auditului în număr de 10 unități.
    4. Ministerul Finanțelor:
    1)  va asigura Consiliul de supraveghere publică a auditului cu încăperi de serviciu pînă la data de 30 iunie 2019;
    2) va solicita candidaturile reprezentanților Băncii Naționale a Moldovei,  Curții de Conturi și Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru includerea în prima componență a Comitetului de supraveghere a auditului.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2018, cu excepția capitolului V din Regulamentul de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2021.
    6. Punctul 1 și punctul 2 alineatele doi și trei din Hotărîrea Guvernului nr.1450/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.61/2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.1493) se abrogă.
    7. Primul concurs privind selectarea reprezentanților mediului academic specializat în audit și mediului de afaceri se organizează de către Ministerul Finanțelor conform criteriilor stabilite la pct.10 din Regulamentul de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanțelor                                               Octavian Armașu

    Nr. 807. Chişinău, 20 august 2018.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 807/2018

REGULAMENT
de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului
I. DISPOZIȚII GENERALE
    Prezentul Regulament transpune art.29, 30c și 32 din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157/87 din 9 iunie 2006, astfel cum a fost ultima oară modificată prin Directiva 2014/56/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate.
    1. Regulamentul de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului (în continuare – Regulament) stabilește modul de organizare a activității Consiliului de supraveghere publică a auditului (în continuare – Consiliu), funcțiile și atribuțiile acestuia, modul de desemnare a membrilor și activitatea Comitetului de supraveghere a auditului.
    2. Consiliul este o instituție publică autonomă, cu statut de persoană juridică, responsabilă pentru supravegherea publică a auditului.
    3. Consiliul dispune de un buget autonom, de conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor și își desfășoară activitatea în baza principiilor de autogestiune.
    4. Structura Consiliului, condițiile și mărimea remunerării  personalului se aprobă de Comitetul de supraveghere a auditului (în continuare – Comitet) în limitele bugetului aprobat de către Guvern.
    5. În activitatea sa, Consiliul se călăuzește de Constituția Republicii Moldova, Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare, prezentul Regulament, precum și de Codul etic al profesioniștilor contabili (în continuare – Cod etic), standardele de audit și alte acte normative din domeniu.
    6. Organele de conducere ale Consiliului sînt Comitetul  şi directorul executiv (în continuare – director).
II. COMITETUL DE SUPRAVEGHERE A AUDITULUI
Secțiunea 1
Componența și modul de desemnare a membrilor Comitetului.
Retragerea calității de membru
al Comitetului
    7. Comitetul este format din 7 membri nepracticieni, care posedă cunoștințe în domeniul economic sau în cel juridic și are următoarea componență: 2 reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, un reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei, un reprezentant al Curții de Conturi, un reprezentant al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, un reprezentant al mediului de afaceri și un reprezentant al mediului academic specializat în audit.
    8. Reprezentanții Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei, Curții de Conturi și Comisiei Naționale a Pieței Financiare sînt desemnați la solicitarea Consiliului.
    Reprezentanții mediului de afaceri și ai mediului academic specializat în audit se selectează de Comisia de concurs din cadrul Consiliului.
    Comisia de concurs este constituită, în baza ordinului directorului, din 3 angajați ai Consiliului, inclusiv directorul.
    Anunțul de inițiere a concursului se plasează pe pagina web oficială a Consiliului. Reprezentanții mediului de afaceri și ai mediului academic specializat în audit se selectează conform cerințelor stabilite la pct. 10.
    9. Membrii Comitetului se confirmă de către Guvern pe un termen de 3 ani, pentru maximum 2 termene consecutive.
    10. Criteriile de desemnare a membrilor sînt următoarele:
    1) studii superioare în domeniul economic sau juridic;
    2) vechime în muncă de cel puțin 10 ani în domeniul economic sau juridic/educației în sfera auditului;
    3) capacitatea de a analiza sub diferite aspecte și de a aplica această analiză în procesul decizional;
    4 cunoașterea limbii române;
    5) capacitatea de a comunica eficient în timpul discuțiilor, precum și de a formula în scris obiecții și propuneri asupra proiectelor de acte normative examinate și opinii asupra problemelor discutate în scopul luării deciziei finale;
    6) soțul/soția, rudele de pînă la gradul al II-lea, inclusiv afinii de gradul I, nu sînt auditori, acționari/asociați, membri ai organului executiv al entităților de audit, fapt confirmat prin declarația pe propria răspundere;
    7) nu are antecedente penale, fapt confirmat prin cazier judiciar.
    În procesul selectării reprezentantului mediului de afaceri reprezintă un avantaj:
    a) deținerea certificatului de calificare al auditorului;
    b) deținerea certificatului internațional în domeniul contabilității și auditului;
    c) vechime în muncă de cel puțin 5 ani în calitate de auditor/director financiar/contabil-șef;
    d) cunoașterea limbii engleze.
    11.  Membrii Comitetului pot fi reconfirmați ulterior nu mai devreme de 3 ani de la data expirării celui de-al doilea termen.
    12. Retragerea calității de membru al Comitetului are loc în legătură cu expirarea termenului stabilit la pct. 9, precum și:
    1) la cererea organului (instituției) care a înaintat candidatura, inclusiv în cazul eliberării din funcție;
    2) la cererea personală a membrului Comitetului privind retragerea benevolă, inclusiv în cazul necorespunderii statutului de nepractician și/sau prevederilor pct.10 subpct. 6);
    3) în caz de neparticipare/lipsă nemotivată la 3 ședințe consecutive, de constatare a necorespunderii statutului de nepractician, prevederilor pct. 10 subpct. 6), la decizia Comitetului;
    4) în caz de deces al membrului Comitetului.
    În cazurile prevăzute la subpct. 2) membrii Comitetului informează Consiliul în scris în termen de 30 de zile.
 Secțiunea a 2-a
 Atribuțiile și drepturile Comitetului
    13. Comitetul are următoarele atribuții:
    1) adoptă decizii în vederea exercitării funcțiilor Consiliului;
    2) examinează și aprobă proiectul bugetului, executarea bugetului, planul anual de activitate, planul semestrial de control extern al calității, raportul anual de activitate ale Consiliului;
    3) aprobă actele normative elaborate de către Consiliu în vederea exercitării funcției de supraveghere;
    4) aprobă Regulamentul privind retribuirea muncii personalului Consiliului elaborat de către Consiliu;
    5) organizează concursul pentru suplinirea funcției de director;
    6) numește și eliberează din funcție directorul;
    7) numește în funcție, pe bază de concurs, și eliberează din funcție personalul Consiliului;
    8) aprobă statele de personal ale Consiliului;
    9) examinează experiența acumulată de către persoanele fizice care au o vechime în muncă de cel puțin 15 ani în domeniul economic sau juridic pentru scutirea de la stagiul în audit;
    10) stabilește mărimea tarifelor pentru serviciile prestate de către Consiliu;
    11) avizează proiectele actelor normative de reglementare a auditului în sectorul corporativ elaborate de către Ministerul Finanțelor;
    12) supraveghează modul în care auditorii și entitățile de audit respectă prevederile legislației în domeniul auditului situațiilor financiare, standardelor de audit și ale Codului etic;
    13) monitorizează procesele de certificare și instruire profesională continuă a auditorilor;
    14) adoptă decizii privind aplicarea măsurilor disciplinare în baza Legii nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
    15) stabilește responsabilitățile pe domenii de activitate a membrilor Comitetului;
    16) adoptă decizii privind delegarea funcției de control extern al calității auditului organizațiilor profesionale din domeniul auditului.
    14. Comitetul are următoarele drepturi:
    1) să solicite de la organele administrației publice, instituții și organizații, inclusiv de la asociațiile profesionale din domeniul auditului, entități de audit, auditori documentele și informațiile necesare exercitării atribuțiilor sale;
    2) să atragă specialiști cu un înalt nivel de calificare din domeniul economic sau juridic în vederea soluționării problemelor examinate de Comitet, cu respectarea principiilor de activitate a Comitetului prevăzute în pct. 18 și a criteriilor prevăzute în pct. 10 subpct. 6).
    Membrii Comitetului au dreptul la o remunerație în mărime de 10% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru participarea în cadrul unei ședințe a Comitetului.
Secțiunea a 3-a
Conducerea și organizarea activității Comitetului
    15. Comitetul este condus de un președinte, ales de membrii Comitetului, prin vot secret, din rîndul membrilor Comitetului.
    16. Președintele Comitetului conduce activitatea și prezidează ședințele acestuia. În absența președintelui, funcțiile lui sînt exercitate de vicepreședinte. Vicepreședintele se alege din rîndul membrilor Comitetului prin vot deschis. Candidatura secretarului Comitetului este propusă de directorul executiv din rîndul personalului Consiliului.
    17. Președintele Comitetului exercită următoarele funcții:
    1) reprezintă Comitetul în relațiile cu organele administrației publice, precum și cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate;
    2) stabilește ziua convocării ședinței și ordinea de zi;
    3) asigură realizarea atribuțiilor Comitetului, precum și executarea deciziilor acestuia;
    4) aprobă calculele aferente remunerării membrilor Comitetului;
    5) semnează decizii, ordine și alte acte în vederea asigurării activității Consiliului;
    6) poartă răspundere personală pentru activitatea Comitetului.
    18. Principiile de activitate ale Comitetului:
    1) legalitate;
    2) independență;
    3) imparțialitate;
    4) confidențialitate;
    5) transparență;
    6) integritate.
    Membrii Comitetului sînt obligați să păstreze confidențialitatea informației obținute în cadrul ședințelor și în procesul îndeplinirii atribuțiilor și să prezinte Consiliului declarația de confidențialitate, conform anexei la prezentul Regulament, în termen de 30 zile de la data începerii activității în cadrul Comitetului.
    19. Secretarul este responsabil de:
    1) pregătirea materialelor pentru ședințele Comitetului și transmiterea acestora membrilor Comitetului cu cel puțin 5 zile înainte de convocarea ședinței;
    2) întocmirea, prezentarea și păstrarea proceselor-verbale ale ședințelor Comitetului;
    3) organizarea lucrărilor de secretariat și de arhivare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
    20. Ședințele Comitetului se convoacă de către președinte, după caz, însă nu mai rar de o dată în trimestru, conform planului de activitate al Consiliului.
    21. Membrii Comitetului examinează materialele primite în prealabil și prezintă opinia referitor la problemele examinate în cadrul ședinței.
    22. Ședința Comitetului se consideră deliberativă dacă la ea sînt prezenți cel puțin 2/3 din numărul total de membri, inclusiv președintele sau vicepreședintele. Comitetul decide independent asupra modului de votare – secretă sau deschisă.
    23. La încheierea dezbaterilor asupra fiecărei întrebări din ordinea de zi, președintele sau vicepreședintele face o scurtă analiză a celor discutate în cadrul ședinței, cu prezentarea rezumatului privind deciziile ce urmează a fi adoptate și le pune la vot.
    24. Deciziile Comitetului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor prezenți. Fiecare membru al Comitetului are dreptul la un vot exprimat, fără dreptul la abținere. Delegarea votului nu se permite, iar membrii Comitetului nu pot numi alte persoane pentru înlocuirea lor în cadrul ședințelor.
    25. Ședințele se consemnează în procese-verbale, care se întocmesc de către secretarul Comitetului. Procesul-verbal se avizează de către membrii Comitetului prezenți la ședință în termen de 3 zile și se semnează de președinte/vicepreședinte și de secretarul Comitetului.
    26. Procesul-verbal al ședinței Comitetului va include:
    1) numărul procesului-verbal;
    2) data, ora și locul desfășurării ședinței Comitetului;
    3) numele persoanelor care participă sau lipsesc de la ședința Comitetului;
    4) ordinea de zi a ședinței Comitetului;
    5) rezumatul opiniilor persoanelor care participă la ședințele Comitetului;
    6) deciziile adoptate;
    7) rezultatele votării;
    8) alte informații privind deciziile Comitetului;
    9) copiile documentelor privind întrebările examinate în cadrul ședinței (se anexează).
    27. Procesele-verbale ale ședințelor Comitetului se înregistrează în ordine cronologică pentru un an calendaristic.
    28. Secretarul este responsabil pentru plenitudinea și corectitudinea informațiilor incluse în procesul-verbal.
    29. La ședințele Comitetului pot fi invitați specialiști în domeniul economic sau juridic care nu sînt membri ai Comitetului. Aceștia sînt obligați să respecte principiile de activitate ale Comitetului prevăzute în pct.18.
III. MODUL DE DESEMNARE ȘI ATRIBUȚIILE 
DIRECTORULUI EXECUTIV
    30. Directorul se numește pe bază de concurs și corespunde următoarelor criterii:
    1) este nepractician;
    2) are studii superioare în domeniul economic sau juridic;
    3) are o vechime în muncă de cel puțin 10 ani în domeniul economic sau în cel juridic;
    4) nu are relații de rudenie de pînă la gradul al II-lea, inclusiv relații de afinitate de gradul I, cu auditorii, acționarii/asociații, membrii organului executiv al entităților de audit, fapt confirmat prin declarația pe propria răspundere;
    5) nu are antecedente penale, fapt confirmat prin cazier judiciar;
    6) cunoaște limba română.
    Directorul este numit în funcție pentru un termen de 4 ani, cu posibilitatea de a exercita 2 mandate consecutive.
    31. Directorul își încetează activitatea:
    1) la expirarea mandatului;
    2) la cerere;
    3) în cazul necorespunderii criteriilor prevăzute la pct. 30 subpct.1), 4) și 5);
    4) în caz de deces;
    5) în alte cazuri prevăzute de legislație.
    În caz de vacanță a funcției directorului, pînă la numirea de către Comitet a altui director, atribuțiile acestuia sînt exercitate de către o persoană din cadrul Consiliului, numită de către Comitet.
    32. Directorul are următoarele atribuții:
    1) reprezintă Consiliul în relațiile cu autoritățile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;
    2) organizează activitatea Consiliului;
    3) participă la ședințele Comitetului și prezintă informații privind întrebările discutate în cadrul ședințelor Comitetului;
    4) asigură executarea deciziilor Comitetului;
    5) administrează patrimoniul Consiliului;
    6) asigură elaborarea actelor normative în vederea exercitării funcției de supraveghere publică și publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    7) emite ordine în vederea asigurării activității Consiliului;
    8) participă la conferințe internaționale, seminare, traininguri în domeniul auditului situațiilor financiare;
    9) aprobă deplasările în interes de serviciu al personalului Consiliului;
    10) asigură realizarea funcțiilor și atribuțiilor Consiliului.
IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI
    33. Consiliul îndeplinește următoarele funcții:
    1) de înregistrare a stagiarilor și de monitorizare a stagiului în audit;
    2) de certificare și de înregistrare a auditorilor;
    3) de înregistrare a entităților de audit;
    4) de monitorizare a instruirii profesionale continue;
    5) de asigurare a calității auditului;
    6) de investigare și de aplicare a măsurilor disciplinare auditorilor și entităților de audit conform art.42 alin.(2)-(4) din Legea nr.271/2017 privind  auditul situațiilor financiare;
    7) de elaborare și de aprobare a actelor normative în vederea exercitării funcției de supraveghere publică.
    34. Consiliul are următoarele atribuții:
    1) elaborează recomandări pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională continuă a auditorilor;
    2) organizează procesul de certificare a auditorilor;
    3) stabilește cerințe minime pentru executarea programului de pregătire a stagiarului în audit;
    4) examinează solicitările aferente supravegherii publice a auditului, inclusiv privind calitatea efectuării auditului;
    5) adoptă decizii privind aplicarea măsurilor disciplinare auditorilor și entităților de audit;
    6) supraveghează și controlează activitatea stagiarilor în audit, auditorilor și entităților de audit;
    7) elaborează acte normative în vederea exercitării funcției de supraveghere publică;
    8) prezintă propuneri privind perfecționarea legislației ce ține de auditul situațiior financiare;
    9) angajează specialiști în componența Consiliului;
    10) ține Registrul public al auditorilor și Registrul public al entităților de audit;
    11) ține, în modul stabilit, și plasează pe pagina web oficială a Consiliului lista organizațiilor și a instituțiilor de instruire profesională continuă a auditorilor;
    12) efectuează controlul extern al calității auditului;
    13) colaborează cu Ministerul Finanțelor, cu alte autorități publice și cu asociațiile profesionale;
    14) colaborează cu autoritățile internaționale de supraveghere publică a auditului.
    În scopul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Consiliul poate încheia acorduri de colaborare cu alte autorități din țară sau din străinătate, poate beneficia de programe de formare și perfecționare profesională.
    35. Consiliul are următoarele obligații:
    1) să primească de la entitățile de audit, în termen de 4 luni de la sfîrșitul fiecărei perioade de gestiune:
    a) raportul privind respectarea procedurilor de control al calității auditului;
    b) raportul privind transparența în cazul efectuării auditului la entitățile de interes public;
    c) situațiile financiare;
    2) să generalizeze informația din raportul privind respectarea procedurilor de control al calității auditului, raportul privind transparența în cazul efectuării auditului la entitățile de interes public, situațiile financiare ale entităților de audit și să întocmească un raport pe care să îl prezinte spre aprobare Comitetului pînă la data de 1 iunie;
    3) să asigure obiectivitatea și transparența activității sale;
    4) să prezinte spre aprobare Comitetului raportul anual de activitate pînă la data de 1 martie a anului următor;
    5) să prezinte Comitetului de audit al entității de interes public rezultatele controlului extern al calității auditului  entității de audit care a efectuat auditul.
    36. Remunerarea muncii personalului Consiliului se efectuează în conformitate cu Codul muncii, Legea salarizării nr.847/2002, Contractul colectiv de muncă, Regulamentul privind retribuirea muncii personalului Consiliului și alte acte normative din domeniul salarizării.
    37. Consiliul asigură transparența activității și plasează pe pagina sa web oficială:
    1) componența Comitetului și curriculumurile vitae ale membrilor;
    2) planul anual de activitate;
    3) planul semestrial de control extern al calității;
    4) deciziile Comitetului;
    5) raportul anual de activitate;
    6) bugetul anual și executarea acestuia;
    7) actele normative în vederea exercitării funcției de supraveghere publică;
    8) după expirarea termenului de atac, măsurile disciplinare aplicate, pe un termen de cel puțin 5 ani;
    9) alte informații care reflectă activitatea Consiliului.
    38. Criteriile de selectare a specialiștilor privind controlul extern al calității auditului din cadrul Consiliului sînt următoarele:
    1) posedarea de către specialiștii privind controlul extern al calității auditului a certificatului de calificare a auditorului și experienței de cel puțin 5 ani în domeniul auditului situațiilor financiare;
    2) capacitatea de a analiza sub diferite aspecte și de a aplica această analiză în procesul efectuării controlului extern al calității auditului, stabilită în urma interviului și a studiului de caz;
    3) cunoașterea limbii române.
    39. Activitatea specialiștilor privind controlul extern al calității auditului se bazează pe următoarele principii:
    1) confidențialitate;
    2) independență și obiectivitate;
    3) legalitate și integritate;
    4) competență și responsabilitate;
    5) neafilierea specialiștilor privind controlul extern al calității auditului față de entitatea de audit verificată (soțul/soția, rudele de pînă la gradul al II-lea, inclusiv afinii de gradul I, nu sînt auditori, acționari/asociați, membri ai organului executiv al entităților de audit verificate), fapt confirmat prin declarația pe propria răspundere.
    40. Drepturile și obligațiile specialiștilor privind controlul extern al calității auditului sînt stabilite în Regulamentul privind controlul extern al calității auditului, aprobat de către Consiliu.
V. DELEGAREA FUNCȚIEI DE CONTROL EXTERN
AL CALITĂȚII AUDITULUI
    41. Consiliul deleagă organizațiilor profesionale din domeniul auditului, în baza unui acord, funcția de control extern al calității auditului membrilor lor – entităților de audit, care efectuează auditul la entitățile ce nu sînt de interes public, pe un termen de 3 ani de la data selectării organizațiilor profesionale din domeniul auditului.
    42. Condițiile de selectare a organizațiilor profesionale din domeniul auditului pentru efectuarea controlului extern al calității auditului membrilor săi:
    1) numărul entităților de audit membre ale organizației profesionale din domeniul auditului – nu mai puțin de 30 de entități;
    2) existența subdiviziunii de control extern al calității auditului în cadrul organizației profesionale din domeniul auditului;
    3) posedarea de către specialiștii privind controlul extern al calității auditului a certificatului de calificare a auditorului și experienței în domeniul auditului situațiilor financiare de cel puțin 5 ani.
    Corespunderea condițiilor de selectare se confirmă prin depunerea unui dosar, cu anexarea documentelor corespunzătoare.
    43. Decizia de delegare organizațiilor profesionale din domeniul auditului a funcției de control extern al calității auditului membrilor lor se ia de către Comitet în termen de 60 zile de la data depunerii dosarului.
    44. Organizațiile profesionale din domeniul auditului selectate efectuează controlul extern al calității auditului membrilor săi la entitățile de audit care, cumulativ, îndeplinesc condițiile:
    1) nu au efectuat auditul la entitățile de interes public în ultimii 6 ani;
    2) au 2 și mai mulți auditori angajați;
    3) au efectuat cel puțin 5 misiuni de audit anual în ultimii 3 ani.
    45. Modul de supraveghere și monitorizare de către Consiliu a organizațiilor profesionale din domeniul auditului cărora au fost delegate funcția de control extern al calității auditului membrilor lor, modul de efectuare a controlului extern al calității auditului, modul de retragere a funcției de control extern al calității auditului, modul de raportare a rezultatelor controlului de către  organizațiile profesionale sînt stabilite în Regulamentul privind controlul extern al calității auditului, aprobat de către Consiliu.
    46. Consiliul poate retrage delegarea funcției de control extern al calității în cazul:
    1) necorespunderii condițiilor prevăzute la pct. 44 subpct. 2) și 3);
    2) neefectuarii controlului extern al calității auditului membrilor săi;
    3) neprezentării informației solicitate de către Consiliu privind controlul extern al calității membrilor săi;
    4) alte cazuri stabilite în Regulamentul privind controlul extern al calității auditului.
    [Capitolului V va intra în vigoare la 1 ianuarie 2021]


Anexă
la Regulamentul de activitate al
Consiliului de supraveghere
publică a auditului
DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
    Subsemnatul(a), ______________________________________________,
                                       (numele, prenumele)
    în cadrul ședințelor Comitetului  și în procesul îndeplinirii atribuțiilor  îmi asum obligația:
    a) să păstrez confidențialitatea informației obținute în procesul examinării  solicitărilor aferente supravegherii publice a auditului, inclusiv privind calitatea efectuării auditului;
    b) să păstrez confidențialitatea informației referitor la deciziile privind aplicarea măsurilor disciplinare auditorilor și entităților de audit;
    c) să respect cerințele legislației privind asigurarea păstrării secretului comercial și de stat.
    Am luat cunoștință de faptul că nu am dreptul să  divulg persoanelor terțe informația obținută în cadrul ședințelor Comitetului  și în procesul îndeplinirii atribuțiilor, cu excepția solicitărilor din partea instanțelor judecătorești și a organelor de urmărire penală. De asemenea, am luat act că, în caz de divulgare a informației, voi fi tras la răspundere în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
      ______________                     ________________________
             (data)                                              (semnătura)