HGO877/2018
ID intern unic:  377002
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 877
din  05.09.2018
privind redistribuirea unor alocații aprobate prin
Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017

Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 916     Data intrarii in vigoare : 07.09.2018
    În temeiul articolului 60 alineatul (1) litera a) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Volumele alocațiilor aprobate prin anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului se redistribuie între programele acestuia, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                    Octavian Armaşu
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale şi mediului                                                Liviu Volconovici

    Nr. 877. Chişinău, 5 septembrie 2018.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 877/2018

Volumele alocațiilor aprobate în bugetul de stat pentru anul 2018
care se redistribuie între programele Ministerului Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului

Denumirea
Cod
Suma,
mii lei
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
0219
 

Protecția mediului                                                                                 

05

Resurse, total

-6900,0

resurse generale

1
-6900,0
Cheltuieli și active nefinanciare, total

-6900,0

      Politici și management în domeniul protecției mediului

7001
-1900,0

     Colectarea, conservarea și distrugerea poluanților organici persistenți, a deșeurilor menajere solide și deșeurilor chimice

7002
-2800,0
     Securitate ecologică a mediului
7003
-1200,0
    Protecția și conservarea biodiversității
7005
-1000,0

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale                                          

06
 
Resurse, total

6900,0
         resurse generale
1
6900,0
Cheltuieli și active nefinanciare, total

6900,0
     Aprovizionarea cu apă și canalizare
7503
6900,0