HGO883/2018
ID intern unic:  377150
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 883
din  12.09.2018
сu privire la aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior
şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar cărora
li se acordă burse de merit în anul de studii 2018-2019
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 935     Data intrarii in vigoare : 14.09.2018
    În vederea implementării prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Lista studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior cărora li se acordă Bursa Republicii în anul de studii 2018-2019, conform anexei nr.1;
    2) Lista studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior cărora li se acordă Bursa Guvernului în anul de studii 2018-2019, conform anexei nr.2;
    3) Lista elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar cărora li se acordă Bursa „Gaudeamus” în anul de studii 2018-2019, conform anexei nr.3.
    2. Instituţiile de învăţămînt superior şi instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar vor achita bursele de merit în limitele alocaţiilor bugetare aprobate.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                           Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                           Octavian Armaşu

    Nr. 883. Chişinău, 12 septembrie 2018.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 883/2018

LISTA
studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior
cărora li se acordă Bursa Republicii în anul de studii 2018-2019
GLIGOR Daniela
Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I,
anul II, specialitatea Comunicare și relații
publice
DOBREA Gabriela
Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I,
anul III, specialitatea Turism
SAMOIL Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I,
anul III, specialitateaCalculatoare
SÎTNIC Maxim
Universitatea Tehnică a Moldovei, studii
superioare integrate, anul VI, specialitatea
Arhitectură
POPȘOI Ecaterina
Academia de Studii Economice a Moldovei,
ciclul I, anul IV, specialitatea Drept
OLARU Cristina 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

din Chişinău, ciclul I, anul IV, specialitatea Limba și literatura engleză și limba franceză

COGÎLNICEAN Nelea
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
ciclul I, anul IV, specialitatea Istorie și educație
civică
BUGU Mihaela 
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport,

ciclul I, anul IV, specialitatea Educație fizică și psihopedagogie 

SECU Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”, studii superioare integrate,
anul V, specialitatea Medicină
MALAI Cristian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ciclul I,
anul III, specialitatea Electrificarea agriculturii
SOROCEANU Igor

Academia „Ștefan cel Mare”, ciclul I, anul IV, specialitatea Drept

CIOCANU Ionuț-Horia 
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice,

ciclul I, anul II, specialitatea Instrumente cu coarde (vioară)Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. nr. 883/2018

LISTA
studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior cărora
li se acordă Bursa Guvernului în anul de studii 2018-2019

DARII Felicia

Universitatea de Stat din Moldova, ciclul II, anul II, programul de master Studii franceze

LESNIC Mihaela

Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Drept

LOGHINOVA Veronica

Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Tehnologii informaționale

CEBOTARI Diana

Universitatea de Stat din Moldova, ciclul II, anul II, programul de master Chimie coordinativă

BULGAC Adela

Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Drept

SOLOMON Victor

Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Politologie

BOGATIUC Carolina

Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Relații internaționale

LUNGU Victoria

Universitatea Tehnică a Moldovei, studii superioare integrate, anul V, specialitateaArhitectură 

JANU Mihai

Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Design vestimentar industrial

ZAHARIA Gabriel

Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Tehnologii informaționale/filiera anglofonă 

CAPTARI Hristina

Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Electronică

MELNIC Loredana

Universitatea Tehnică a Moldovei, studii superioare integrate, anul VI, specialitateaArhitectură

TABUICĂ Cristina

Academia de Studii Economice a Moldovei, ciclul I,

anul III, specialitatea Finanțe și bănci

COSTIN Tatiana

Academia de Studii Economice a Moldovei, ciclul I,

anul III, specialitatea Business și administrare

MIHALACHE Nicoleta

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

din Chişinău, ciclul I, anul IV, specialitatea Limba și

literatura engleză și italiană
BÎRCĂ Natalia

Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul IV, specialitatea Chimie și biologie

COȚUC Alisa

Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul IV, specialitatea Geografie și informatică

MACARIUC Iulia

Universitateade Stat „Alecu Russo” din Bălţi, ciclul I,

anul III, specialitatea Finanțe și bănci

MORARU Nicoleta

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

din Cahul, ciclul I, anul III, specialitatea Informatică

DIȘLI Nicolai

Universitatea de Stat din Comrat, ciclul I, anul IV, specialitatea Tehnologia produselor alimentare

VOLOȘCIUC Alina
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport,
ciclul I, anul IV, specialitatea Cultură fizică de
recuperare
IACHIM Elena
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport,
ciclul I, anul IV, specialitatea Cultură fizică de
recuperare
POPOVICI Vadim

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”, studii superioare integrate,

anul VI, specialitatea Medicină
TIMOȘENCO Irina

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”, studii superioare integrate,

anul V, specialitatea Stomatologie
GURIN Irina

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,

ciclul I, anul IV, specialitatea Scenografie

BOTEZATU Olga

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ciclul I,

anul IV, specialitatea Protecția plantelor
ISTRATII Mariana

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, studii superioare integrate, anul V, specialitatea Medicină veterinară

PAVELCIUC Adriana

Academia „Ștefan cel Mare”, ciclul I, anul IV, specialitatea Drept

CHILIVERDI Alexandrina

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, ciclul I,

anul III, specialitatea Biologie moleculară
TRONCIU Cătălina

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, ciclul I, anul IV, specialitatea Limba și literatura germană și limba engleză


Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. nr. 883/2018

LISTA
elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar
cărora li se acordă Bursa „Gaudeamus” în anul de studii 2018-2019

BACAL Irina

Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice a Moldovei, anul IV, specialitatea Turism

BREAHNA Ion

Colegiul Național de Coregrafie, anul III, specialitatea Coregrafie

COJOCARU Augustin-Stelian

Colegiul Politehnic din Bălți, anul IV, specialitatea Automatică și informatică

CUROȘ Ana-Paula

Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău, anul IV, specialitatea Pedagogie preșcolară

DICUSARă Camelia

Colegiul Tehnologic din Chișinău, anul IV, specialitatea Modelarea și tehnologia tricotajelor

GHIVIZIU Gabriela

Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, anul IV, specialitatea Contabilitate

GRĂJDIAN Irina

Centrul de excelență în energetică și electronică, anul IV, specialitatea Metrologie, standarde, control și certificarea producției

IVASIUC Arina

Centrul de excelență în economie și finanțe, anul IV, specialitatea Contabilitate

LEBEDI Maria

Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți, anul IV, specialitatea Informatică

LOZAN Ecaterina

Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți, anul IV, specialitatea Informatică

MARIAȘ Livia

Colegiul Naţional de Comerț al Academiei de Studii Economice a Moldovei, anul IV, specialitatea Contabilitate

MARIȘ Iana 

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, anul IV, specialitatea Contabilitate

MIȘCARI Alina

Colegiul de Medicină din Ungheni, anul V, specialitatea Medicină generală

PAVLIUC Cătălina 

Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți, anul IV, specialitatea Modelarea și tehnologia confecțiilor din țesături

POPA Valentina 

Centrul de excelență în construcții, anul IV, specialitatea Design interior

SLIVCA Otilia

Centrul de excelență în educație artistică „Ștefan Neaga”, anul IV, specialitatea Instrumente populare

SOCHIRCA Olga

Colegiul de Medicină din Bălți, anul V, specialitatea Medicină generală

SPÎNU Ina 

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, anul IV, specialitatea Design vestimentar

STAFIE Artur

Centrul de excelență în construcții, anul IV, specialitatea Design interior

TĂLĂMBUȚĂ Cristina

Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, anul IV, specialitatea Tehnologia produselor cosmetice și medicinale