HCNPF41/3/2018
ID intern unic:  377433
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 41/3
din  17.09.2018
cu privire la aprobarea Procedurii privind declararea voluntară
a valorilor mobiliare
Publicat : 28.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 366-376     art Nr : 1458
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republici Moldova
nr. 1359 din 21 septembrie 2018
Ministru___________Victoria IFTODI    Întru asigurarea executării dispozițiilor art.7 alin.(1), art.9 alin.(1) pct.3 lit.d) și art.17 alin.(2) lit.c) din Legea nr.180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320, art.500),
    în temeiul art.11 alin.(6) lit.c) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), art.59 alin.(3), art.64 alin.(3), art.74 alin.(3) și art.87 alin.(4) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665), art.15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art.133), art.1 alin.(1), art.3, art.8 lit.b), art.20 alin.(1) și art.22 alin.(1) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
 COMISIA NAȚIONALĂ  A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    Se aprobă Procedura privind declararea voluntară a valorilor mobiliare (se anexează).

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                              Valeriu CHIȚAN

    Nr. 41/3. Chişinău, 17 septembrie 2018.


Anexă
la Hotărârea CNPF
nr.41/3 din 17.09. 2018

PROCEDURĂ
privind declararea voluntară a valorilor mobiliare
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Procedura privind declararea voluntară a valorilor mobiliare (în continuare – Procedura) stabilește condițiile de efectuare a tranzacțiilor și modalitatea de înregistrare a dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare care sunt obiect al declarării voluntare în temeiul Legii nr.180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală (în continuare – Legea nr.180/2018).
    2. Subiecţi ai prezentei Proceduri sunt persoanele licențiate sau autorizate pe piața de capital (în continuare - participanţi profesionişti), precum şi persoanele fizice - subiecţi ai declarării voluntare în temeiul art.3 din Legea nr.180/2018.
    3. Nu constituie obiect al prezentei Proceduri:
    1) valorile mobiliare asupra cărora sunt aplicate restricții prin documente executorii;
    2) valorile mobiliare care cad sub incidenţa prevederilor art.1 alin.(3) din Legea nr.180/2018;
    3) valorile mobiliare care nu au fost indicate în declarația prealabilă cu privire la declararea voluntară.
    4. Termenii şi expresiile utilizate în prezenta Procedură au semnificaţia prevăzută în Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital și în Legea nr.180/2018.
    5. Valorile mobiliare – obiect al declarării voluntare se înregistrează prin intermediul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare, după cum urmează:
    1) pe piața reglementată sau în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (în continuare - MTF), în condițiile tranzacțiilor directe, calificate ca tranzacții speciale;
    2) în afara pieței reglementate și MTF prin adresarea directă la societatea de registru sau la societatea de investiții.
    6. Tranzacțiile menționate în pct.5 nu implică transferul de mijloace bănești de la cumpărător la vânzător.
    7. În cazul în care valorile mobiliare nu corespund cerințelor de admitere spre tranzacționare pe piața reglementată sau MTF, acestea se înregistrează provizoriu pe aceste piețe, fără respectarea procedurii de admitere, doar în scopul înstrăinării lor.
    8. Valorile mobiliare declarate o dată și înregistrate în contul subiectului declarării voluntare nu pot fi supuse unei proceduri repetate de declarare voluntară.
    9. Pentru tranzacţiile efectuate ca rezultat al declarării voluntare,  societățile de registru și societățile de investiții țin o evidență separată care conține, fără a se limita la, următoarele date:
    1) data și numărul dispoziţiilor de transmitere/ordinelor de vânzare- cumpărare, contractelor de vânzare/cumpărarede intermediere;
    2) denumirea emitentului;
    3) numele şi prenumele subiecţilor declarării voluntare;
    4) numele şi prenumele reprezentantului (după caz);
    5) numărul de valori mobiliare;
    6) valoarea tranzacţiei;
    7) data executării dispoziţiei de transmitere/ordinelor de vânzare-cumpărare.
    10. Pentru înregistrarea tranzacţiilor conform pct.5, societatea de investiţii și societatea de registru percep taxe conform Legii nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare şi hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (în continuare - CNPF) cu privire la aprobarea bugetului pentru anul respectiv.
    11. Taxele şi plăţile pentru serviciile prestate de către participanţii profesionişti, taxele percepute de către CNPF pentru înregistrarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare conform pct.5 sunt suportate de către subiectul declarării voluntare.
    12. Declararea voluntară a valorilor mobiliare conform prezentei Proceduri se încheie la data de 1 februarie 2019.
Capitolul II
Declararea voluntară a valorilor mobiliare pe piața
reglementată și în cadrul MTF

    13. Recepţionarea ordinelor de vânzare-cumpărare şi încheierea tranzacţiilor de vânzare-cumpărare pe piața reglementată sau în cadrul MTF se efectuează în conformitate cu Regulile pieței reglementate, acceptate prin Hotărârea CNPF nr.23/3 din 08.05.2015, Regulile MTF, acceptate prin Hotărârea CNPF nr.60/8 din 13.11.2015, inclusiv cu respectarea Regulamentului privind serviciile și activitățile de investiții, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.49/3 din 26.08.2015, cu derogările stabilite în Capitolul I.
    14. Coordonarea cu CNPF a tranzacțiilor speciale în condițiile Regulilor pieței reglementate și MTF se va efectua doar în cazul valorilor mobiliare emise de o bancă sau companie de asigurări.
    Prin coordonare se subînțelege notificarea prealabilă a CNPF din partea societății de registru/societății de investiții, efectuată la momentul stabilirii relației de afaceri cu subiectul declarării voluntare și conținând denumirea emitentului, părțile implicate în tranzacție, numărul de valori mobiliare și valoarea acestora.
    15. Subiecţii declarării voluntare, în mod obligatoriu, suplimentar cerințelor stabilite în Regulamentul privind serviciile și activitățile de investiții, vor anexa la ordinul de bursă şi vor prezenta societăților de investiții următoarele documente:
    1) copia declarației prealabile cu privire la declararea voluntară, depusă la Serviciul Fiscal de Stat conform Anexei nr.2 la Legea nr.180/2018;
    2) copia dispoziției de plată ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară;
    3) declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în categoria persoanelor specificate în art.3 alin.(2) – alin.(4) din Legea nr.180/2018.
    16. Valoarea tranzacţiei, indicată în ordine, trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea de bilanţ a valorilor mobiliare sau cu valoarea lor de procurare/subscriere, indicată în contractul de vânzare-cumpărare.
    17. Prețurile din cadrul tranzacțiilor privind declararea voluntară a valorilor mobiliare nu se vor lua în calcul la stabilirea prețului echitabil.
    18. Societatea de investiții nu este în drept să recepţioneze un ordin, datele căruia nu corespund cerinţei stabilite în pct.16.
    19. Decontările în cadrul tranzacţiilor de declarare voluntară pe piața reglementată sau MTF se vor executa de către Depozitarul central, după principiul „livrare fără plată”.
    20. Tranzacţiile efectuate conform prezentului Capitol se indică de către bursa de valori în sistemele de tranzacționare și în rapoartele prezentate CNPF ca tranzacţii de tip „declararea voluntară a valorilor mobiliare”.
Capitolul III
Declararea voluntară a valorilor mobiliare în afara
pieței reglementate și MTF

    21. Tranzacțiile de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare în afara pieței reglementate și MTF se efectuează în condițiile Regulamentului privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.14/5 din 31.03.2016, cu derogările stabilite în Capitolul I.
    22. Pentru înregistrarea tranzacțiilor prevăzute la pct.5, suplimentar documentelor specificate la pct.18-24 din Regulamentul privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, subiectul declarării voluntare va prezenta documentele specificate la pct.15 subpct.1)-3).
    23. Valoarea tranzacţiei, indicată în dispoziţia de transmitere, trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea de bilanţ a valorilor mobiliare sau cu valoarea lor de procurare/subscriere, indicată în contractul de vânzare-cumpărare.
    24. În cazul în care datele din dispoziţia de transmitere nu corespund cerinţelor pct.23, societățile de registru și societățile de investiții vor refuza înregistrarea tranzacției până la înlăturarea erorilor depistate.
    25. Tranzacţiile efectuate în cadrul procedurii de declarare voluntară se indică în sistemul de ținere a evidenței deținătorilor de valori mobiliare și în rapoartele prezentate CNPF ca tranzacţii de tip „declararea voluntară a valorilor mobiliare”.
Capitolul IV
Măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor
    26.  La efectuarea tranzacțiilor privind declararea voluntară se aplică în mod obligatoriu măsurile prevăzute de Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – Legea nr.308/2017).
    27. Aplicarea măsurilor de precauție privind clienții și alte măsuri preventive de prevenire și combatere a spălării banilor se efectuează în conformitate cu riscul asociat tranzacției/subiectului declarării voluntare, fără a se limita la următorii factori de suspiciune a spălării banilor şi finanţării terorismului:
    1) subiectul declarării voluntare transferă valori mobiliare din:
    a) ţările de destinaţie (jurisdicţiile) care, conform unor surse credibile (evaluări reciproce, rapoarte detaliate de evaluare sau rapoarte de monitorizare publicate), nu dispun de sisteme efective de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului;
    b) ţările de destinaţie (jurisdicţiile) care, conform unor surse credibile, au un nivel ridicat al corupţiei sau al altor activităţi infracţionale;
    c) ţările de destinaţie (jurisdicţiile) care sunt supuse unor sancţiuni, embargouri sau măsuri similare, instituite de către organizaţiile internaţionale de profil, conform angajamentelor asumate de către Republica Moldova;
    d) ţările de destinaţie (jurisdicţiile) care acordă finanţare sau sprijin pentru activităţi teroriste sau pe teritoriul cărora activează organizaţii teroriste desemnate;
    2) subiectul declarării voluntare este reticent sau necooperant în divulgarea informațiilor referitoare la originea valorilor mobiliare care sunt transferate în conformitate cu cerințele privind măsurile de precauție aplicabile clienților;
    3) subiectul solicită declararea voluntară repetată a valorilor mobiliare odată  declarate și înregistrate;
    4) prezența unor suspiciuni rezonabile sau a dovezilor clare că subiectul declarării voluntare acționează în numele altei persoane fără a declara acest fapt;
    5) refuzul subiectului de a oferi date privind experiența profesională;
    6) subiectul declarării voluntare domiciliază în una din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender;
    7) subiectul declarării voluntare este o persoană expusă politic, un membru al familiei persoanei expuse politic sau o persoană asociată ori o persoană care are interdicția de a participa la procesul de declarare voluntară;
    8) subiectul declarării voluntare declară valori mobiliare, însă nu are nimic comun cu aceste valori mobiliare;
    9) subiectul declarării voluntare declară valori mobiliare ale companiilor de asigurări, băncilor sau ale organizațiilor de creditare nebancară;
    10) subiectul declarării voluntare este o persoană fizică inclusă în lista persoanelor, grupurilor sau entităților față de care au fost aplicate măsuri restrictive internaționale;
    11) subiecții declarării voluntare sunt persoane care sunt strâns legate (beneficiari efectivi sau persoane care au deținut funcții-cheie) de persoanele juridice despre care se știe că au participat în comiterea unor infracțiuni și încălcări grave.
    28. În cazul identificării cel puțin a unui factor de suspiciune indicat la pct.27, societatea de registru/societatea de investiții întreprinde măsurile prevăzute în art.11 și/sau art.33 din Legea nr.308/2017.
    29. Documentele aferente declarării voluntare trebuie să aibă un caracter complimentar, dar să nu înlocuiască documentele cu privire la cerințele de aplicare a măsurilor de precauție privind clienții. Societatea de registru/societatea de investiții va efectua activități specifice de analiză și va atrage o atenție deosebită asupra identității beneficiarului efectiv, cât și asupra monitorizării continue a relației cu clientul.