HGO967/2018
ID intern unic:  377540
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 967
din  03.10.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea
răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) și a Planului
de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii
ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anii 2019-2024
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 384-395     art Nr : 1029
    În temeiul art.3 din Legea nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214-246, art.748), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), conform anexei nr.1;
    2) Planul de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anii 2019-2024, conform anexei nr. 2.
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne şi Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor:
    1) vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea Planului de acțiuni menţionat;
    2) vor asigura planificarea bugetară anuală şi pe termen mediu a mijloacelor financiare necesare pentru realizarea Planului de acțiuni.
    3. Subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului, ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică vor prezenta semestrial Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului raportul privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliţi în Planul de acţiuni sus-numit.
    4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va sintetiza informația respectivă și va prezenta Guvernului anual, pînă la data de 15 februarie, raportul privind realizarea Planului de acţiuni nominalizat.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                          Nicolae Ciubuc
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                 Silvia Radu

    Nr. 967. Chişinău, 3 octombrie 2018.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.967/2018

REGULAMENTUL
privind combaterea și prevenirea răspîndirii
buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia)
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE ȘI TERMINOLOGIE
    1. Regulamentul privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) (în continuare – Regulament) stabilește norme juridice ce reglementează obligaţiile subiecților responsabili de gestionarea terenurilor și ale autorităților publice centrale în vederea asigurării unui mediu sănătos de viaţă prin diminuarea riscurilor pentru sănătatea omului pe care le prezintă buruiana menționată.
    2. Scopul principal al Regulamentului constă în instituirea unor acţiuni de prevenire, combatere și distrugere a ambroziei pentru a contracara efectele nocive ale acesteia asupra sănătății populaţiei.
    3. În prezentul Regulament noțiunea „subiecții responsabili de gestionarea terenurilor” are semnificaţia de titulari ai dreptului de proprietate, de posesiune, de folosință asupra terenurilor din orice categorie de destinație.
Capitolul II
RESPONSABILI DE IMPLEMENTARE
    4. Subiecții responsabili de gestionarea terenurilor au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspîndirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea acesteia în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.
    5. Subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului, ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică vor verifica și vor identifica terenurile infestate cu buruiana ambrozia, primăvara după răsărirea acestea, inclusiv pînă la data de 30 mai a fiecărui an (după diferențierea vegetativă față de alte specii de buruieni), şi vor monitoriza prezența buruienii ambrozia pe teritoriul raionului/municipiului, cu generalizarea informației privind răspîndirea acesteia.
    6. În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspîndirii acesteia, subiecții responsabili de gestionarea terenurilor vor desfăşura lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, tratare cu produse de uz fitosanitar, înregistrate în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților, sau alte lucrări şi metode specifice în perioada cuprinsă între răsărirea plantei şi sfîrşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.
    7. Lucrările de întreţinere a terenului în vederea combaterii buruienii ambrozia în ariile naturale protejate se realizează conform prevederilor Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat ce se referă la regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
    8. Pentru informarea populației în ceea ce priveşte efectele polenului acestei buruieni asupra sănătății, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor desfăşoară anual campanii de informare şi conştientizare privind măsurile ce se impun în scopul limitării ariei de extindere și al eradicării speciei invazive menționate, cu postarea recomandărilor pe paginile oficiale ale instituţiilor.
Capitolul III
SANCŢIUNI
    9. Pentru nerespectarea de către subiecții responsabili de gestionarea terenurilor a prevederilor punctului 4, inspectorii subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului, precum și ai Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, potrivit atribuțiilor funcționale, întocmesc un proces-verbal, cu indicarea termenului de lichidare a neconformităților depistate.
    10. Nerespectarea indicaţiilor incluse în procesul-verbal constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă conform art. 117 şi 405 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008.
    11. În cazul în care este imposibilă identificarea subiecților responsabili de gestionarea terenurilor sau în cazul persoanelor vîrstnice cu afecțiuni medicale care se află în imposibilitatea aplicării măsurilor de combatere și prevenire a buruienii ambrozia ori în caz de litigii, decese, responsabilitatea pentru întreținerea conformă a terenurilor revine autorităţilor publice locale în a căror rază teritorială este situat terenul infestat.
    12. În scopul monitorizării eficienţei implementării, gradul de realizare a planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia va fi evaluat după o perioadă de 3 ani de la aprobare.

    anexa nr.2