HGO985/2018
ID intern unic:  377584
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 985
din  10.10.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind acreditarea platformelor
electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat
„Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 396-397     art Nr : 1041     Data intrarii in vigoare : 12.10.2018
    În temeiul Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402) și al pct.4 alin.(1) din Hotărîrea Guvernului nr. 705/2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320, art. 847), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

     PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                Octavian Armaşu

    Nr. 985. Chişinău, 10 octombrie 2018.


Aprobat
 prin Hotărîrea Guvernului nr. 985/2018

REGULAMENT
privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului
informațional automatizat „Registrul de stat
al achizițiilor publice” (MTender)
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabilește condițiile și procedura de acreditare a platformelor electronice de achiziții (în continuare – PEA), inclusiv condițiile și procedura de acreditare, suspendare și retragere a acreditării și atribuțiile Comisiei de acreditare a PEA.
    2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni și abrevieri:
    autorizare (a utilizatorului) – proces al sistemului informațional care determină ce nivel de acces trebuie să fie atribuit unui utilizator autentificat pentru a accesa resurse securizate, controlate de către sistem;
    cabinetul utilizatorului – spațiu dedicat de lucru, ce corespunde rolurilor relevante ale utilizatorilor autorizați, furnizate de PEA, care vor asigura accesul la fluxurile de lucru, modele de documente și formulare ce vor sprijini rolurile respective în procesul de desfășurare a achizițiilor publice. PEA va asigura accesul dedicat la fluxurile de lucru pentru utilizatori: autorități contractante, entități contractante, organele pentru achiziții centralizate, operatorii economici și publicul larg;
    cheie de testare – identificator al platformei electronice pentru punerea în aplicare și testarea funcționalităților pînă la obținerea acreditării pentru conectarea și efectuarea schimbului de date în regim de producție în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) (în continuare – SIA RSAP MTender);
    cheie de producție – identificator al platformei electronice acreditate pentru conectarea și efectuarea schimbului de date în cadrul sistemului de achiziții electronice în regim de producție, în conformitate cu nivelul de acreditare primit;
    complex de mijloace software și hardware – totalitate a programelor și mijloacelor tehnice care asigură realizarea proceselor informaționale;
    incident – eveniment care nu face parte din operarea standard a unui serviciu și care cauzează sau poate cauza o perturbare sau o reducere a calității serviciilor și a productivității SIA RSAP MTender;
    protecția informației contra accesului neautorizat – ansamblu de măsuri orientate spre prevenirea, identificarea și înlăturarea sustragerii informației protejate prin încălcarea regulilor de acces stabilite de actele normative sau de proprietarul (deținătorul) informației;
    rol – set de atribuții și sarcini specifice care îi revin utilizatorului în cadrul sistemului informațional după acordarea lui ca urmare a autentificării și autorizării;
    securitate informațională – protecția sistemului informațional de acțiuni premeditate sau neintenționate cu caracter natural sau artificial, care au ca rezultat cauzarea de prejudiciu participanților la schimbul informațional;
    sistem informațional – totalitate de resurse și tehnologii informaționale interdependente, de metode și de personal, destinate păstrării, prelucrării și furnizării de informație;
    utilizator – orice persoană sau grup de persoane care folosește informația din sistemul informațional sau interacționează direct cu acesta.
    3. Alți termeni au semnificațiile definite în Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și în actele normative secundare privind achizițiile publice.
    4. Platformele electronice de achiziții sînt acreditate în conformitate cu prezentul Regulament, în vederea implementării proceselor electronice de organizare a procedurilor de achiziții publice în conformitate cu Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și alte acte normative din domeniu sau acorduri internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și a asigurării cerințelor tehnice față de PEA ca parte a SIA RSAP MTender.
Capitolul II
COMPONENȚA ȘI SARCINILE COMISIEI
DE ACREDITARE
    5. Comisia de acreditare este creată în scopul  acreditării PEA, suspendării, retragerii acreditării ca rezultat al deficiențelor depistate în cadrul verificărilor PEA.
    6. Componența nominală a Comisiei de acreditare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor. În componența Comisiei intră 9 reprezentanți, desemnați de către autoritățile administrației publice respective:
    1) secretar de stat al Ministerului Finanțelor – președinte al Comisiei;
    2) director al Agenției Achiziții Publice – vicepreședinte al Comisiei;
    3) reprezentant al Ministerului Finanțelor; 
    4) reprezentant al Cancelariei de Stat;
    5) reprezentant al Congresului Autorităților Locale din Moldova;
    6) reprezentant al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” – secretar responsabil al Comisiei;
    7) reprezentant al Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”;
    8) reprezentant al Instituției publice „Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică”;
    9) reprezentant al societății civile, înaintat de Consiliul economic de pe lîngă Prim-ministru.
    7. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei de acreditare din funcțiile deținute, atribuțiile lor în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste funcții, prin actualizarea ordinului emis de către ministrul finanțelor.
    8. Sarcinile principale ale Comisiei de acreditare sînt:
    1) examinarea cererilor privind acreditarea platformelor electronice transmise de către operatorul platformei electronice;
    2) verificarea documentelor anexate la cererea de acreditare depusă de către operatorul platformei electronice;
    3) examinarea rapoartelor și a concluziilor operatorului MTender cu privire la testarea platformei electronice în vederea corespunderii cu cerințele tehnice și funcționale stabilite;
    4) luarea deciziei referitor la acreditarea PEA;
    5) monitorizarea publicării pe portalul web mtender.gov.md și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a informației referitoare la deciziile privind acreditarea platformelor electronice;
    6) recepționarea și examinarea solicitărilor, reclamațiilor și a informațiilor de la operatorul MTender, operatorii PEA și de la utilizatori;
    7) luarea deciziei referitor la suspendarea activității PEA, în conformitate cu condițiile stabilite prin prezentul Regulament, în vederea eliminării deficiențelor tehnice și funcționale depistate;
    8) luarea deciziei referitor la reluarea activității depline de către PEA, după eliminarea deficiențelor tehnice și funcționale care au stat la baza deciziei de suspendare;
    9) luarea deciziei referitor la retragerea acreditării PEA;
    10) evidența numărului de încălcări tehnice ale PEA acreditate;
    11) prezentarea către Ministerul Finanțelor a informațiilor și propunerilor referitoare la utilizarea SIA RSAP MTender;
    12) supravegherea, în caz de necesitate, a testărilor PEA desfășurate de către operatorul MTender.
    9. Fiecare membru al Comisiei poartă răspundere personală pentru exercitarea obligațiilor care îi revin, iar Comisia în ansamblu – pentru executarea la timp și calitativă  a tuturor lucrărilor organizaționale și de pregătire pentru acreditarea PEA.
    10. Președintele Comisiei de acreditare exercită următoarele atribuții principale:
    1) poartă răspundere pentru organizarea activității Comisiei;
    2) prezintă Ministerului Finanțelor dări de seamă cu privire la activitatea Comisiei de acreditare;
    3) prezintă propuneri Ministerului Finanțelor (posesorul sistemului) în vederea modificării componenței Comisiei;
    4) semnează, în numele Comisiei de acreditare, documentele emise de aceasta.
    11. Secretarul responsabil al Comisiei de acreditare îndeplinește următoarele atribuții principale:
    1) răspunde de asigurarea tehnico-organizatorică a activității Comisiei de acreditare;
    2) soluționează chestiunile operative ale Comisiei de acreditare;
    3) semnează, în numele Comisiei de acreditare, scrisori, avize, cereri și alte documente cu caracter informativ.
    12. Comisia de acreditare își desfășoară activitatea după cum urmează:
    1) ședințele Comisiei de acreditare au loc, în caz de necesitate, dar cel puțin o dată în trimestru;
    2) ședințele Comisiei de acreditare sînt conduse de președintele acesteia, iar în absența acestuia – de vicepreședintele Comisiei de acreditare;  
    3) ședințele Comisiei de acreditare se consideră deliberative dacă la ele participă cel puțin două treimi din numărul total al membrilor;
    4) deciziile Comisiei de acreditare se consideră adoptate dacă pentru ele au votat majoritatea membrilor care au participat la ședință. În caz de paritate de voturi, decizia se consideră neadoptată;
    5) Comisia de acreditare este în drept, în caz de necesitate, să atragă experți și consultanți cu vot consultativ. Experții și consultanții nu pot fi angajați sau părți interesate ale unei PEA;
    6) deciziile Comisiei de acreditare se semnează de către toți membrii Comisiei de acreditare prezenți la ședință;
    7) deciziile Comisiei de acreditare se aduc la cunoștința membrilor Comisiei de acreditare și a altor persoane interesate prin expedierea  materialelor în termen de 10 zile de la  ziua în care a avut loc ședința Comisiei;
    8) Comisia dispune de blanchetă cu antet.
    13. Deciziile adoptate privind chestiunile care intră în competența Comisiei sînt executorii pentru operatorul MTender, precum și pentru PEA.
    14. Deciziile Comisiei privind acreditarea PEA, deconectarea PEA acreditate de la UCD se promovează prin ordinele ministrului finanțelor.
    15. Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” oferă suportul necesar secretarului responsabil al Comisiei de acreditare privind asigurarea tehnico-organizatorică a activității Comisiei, inclusiv publicarea ordinului ministrului finanțelor cu privire la acreditarea PEA în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe portalul web mtender.gov.md, în modul stabilit, la rubrica Acte ale Comisiei de acreditare.
    16. La ședință pot participa reprezentanți ai societății civile, precum și reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale. Participanții la ședința Comisiei pot utiliza mijloace tehnice: foto, video și înregistrări audio.
Capitolul III
CERINȚE PRIVIND ACREDITAREA PEA
    17. Aderarea la SIA RSAP MTender este deschisă tuturor potențialilor operatori de PEA care:
    1) întrunesc cerințele tehnice, funcționale și juridice pentru o PEA, astfel cum este prevăzut în prezentul Regulament, Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 705/2018, și Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 986/2018;
    2) au trecut cu succes procedura de acreditare pentru nivelul corespunzător al funcționalităților disponibile, așa cum este prevăzut în prezentul Regulament.
    18. Operatorul PEA este obligat să asigure în deplină măsură setul de funcționalități care să ofere posibilitatea organizării procedurilor de achiziție prevăzute în Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, conform nivelului de acreditare pe care îl posedă.
    19. Operatorul PEA acreditate trebuie să îndeplinească următoarele cerințe legale:
    1) să fie înregistrat și să activeze în conformitate cu legislația Republicii Moldova;
    2) să fie înregistrat în calitate de operator de date cu caracter personal;
    3) să nu se afle în proces de insolvabilitate și/sau lichidare și/sau reorganizare;
    4) să dețină toate permisiunile și autorizațiile necesare bunei funcționări, inclusiv licențe, autorizări etc;
    5) să afișeze pe PEA contractul-tip care urmează a fi încheiat între autoritatea contractantă/entitatea contractantă și operatorul PEA;
    6) să afișeze pe PEA contractul-tip care urmează a fi încheiat între ofertant și operatorul PEA;
    7) să nu admită conflicte de interese prin intermediul PEA.
    20. Operatorul PEA oferă servicii consumatorilor de informații și/sau participanților la procesul de achiziții conform nivelului său de acreditare, și anume:
    1) oferă utilizatorilor (reprezentanților) autorităților contractante/entităților contractante cu titlu gratuit:
    a) acces deplin în vederea organizării cap-coadă a procedurilor de achiziție publică în conformitate cu Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
    b) acces deplin în vederea efectuării planificării procedurilor de achiziție;
    c) posibilitatea confirmării identității utilizatorului prin intermediul certificatului cheii publice și/sau al altor mecanisme de confirmare a identității;
    d)  posibilitatea semnării documentelor utilizînd semnătura electronică;
    e) posibilitatea urmăririi acțiunilor utilizatorului întreprinse în cadrul platformei electronice în vederea organizării procedurii de achiziție;
    f) verificarea și editarea datelor de profil ale utilizatorilor și ale autorității/entității contractante;
    g) administrarea utilizatorilor autorității/entității contractante;
    h) recepționarea notificărilor din partea sistemului despre evenimentele importante produse în sistem în cadrul cabinetului utilizatorului; 
    i) transmiterea notificărilor către participanții la procedura de achiziție;
    j) mecanisme de transferare a drepturilor de administrare a unei proceduri de achiziție către o altă PEA acreditată;
    2) oferă persoanelor interesate și participanților la procedura de achiziție și utilizatorilor (reprezentanților) lor:
    a) acces egal cu titlu gratuit la informațiile cu privire la procedurile de achiziții publice desfășurate sau în proces de desfășurare, condiții egale pentru toți operatorii economici interesați de contextul participării la procedura de achiziție prin intermediul platformei electronice, inclusiv vizualizarea informației depline privind condițiile de participare, înaintarea de clarificări și vizualizarea răspunsurilor la ele, vizualizarea modificărilor operate de organizatorul procedurii de achiziție, vizualizarea/participarea în timp real la procesul de desfășurare a licitației electronice, vizualizarea rezultatelor desfășurării procedurii de achiziție;
    b) posibilitatea confirmării identității utilizatorului prin intermediul certificatului cheii publice și/sau al altor mecanisme de confirmare a identității, inclusiv pentru participanții nerezidenți;
    c) posibilitatea urmăririi acțiunilor utilizatorului întreprinse în cadrul platformei electronice în vederea accesării și participării la procedura de achiziție;
    d) verificarea și editarea datelor de profil ale utilizatorilor și ale participantului (operatorul economic);
    e) recepționarea notificărilor în cabinetul/profilul utilizatorului pe platforma electronică automatizată;
    f) oferirea instrumentelor de pregătire și gestionare a ofertei în cadrul procedurii de achiziție;
    g) oferirea posibilității semnării documentelor utilizînd semnătura electronică;
    3) asigură actualitatea informației prin organizarea schimbului regulat de date între platformă și UCD;
    4) organizează protejarea informației privind achizițiile publice și informația confidențială și cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, astfel încît să asigure imposibilitatea de sustragere, deteriorare sau blocare a informației, violarea integrității datelor și a regimului de acces la informație.
    21. Operatorul PEA asigură că PEA îndeplinește cerințele de accesibilitate și disponibilitate ținînd cont de nivelul de acreditare obținut, precum și în conformitate cu contractul dintre Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, Ministerul Finanțelor și operatorul platformei electronice de achiziții privind prestarea serviciilor de platformă electronică de achiziții în cadrul SIA RSAP MTender, printre care:
    1) plasarea a cel puțin 200 de anunțuri de participare la proceduri de achiziții pe zi/altor documente cu funcție similară anunțului de participare – pentru platformele electronice acreditate care dețin nivelul I, III sau V de acreditare;
    2) pregătirea și plasarea a cel puțin 6 400 de oferte pe zi la procedurile de achiziție publică cu sau fără aplicarea licitației electronice – pentru platformele electronice acreditate care dețin nivelul II, IV, V sau VI de acreditare;
    3) operatorul PEA trebuie să dețină sisteme de bază și de rezervă, să utilizeze tehnologii moderne, precum și soluții hardware și software avansate, care asigură funcționarea în regim neîntrerupt a platformei electronice la capacitățile și limitele necesare;
    4) mijloacele de telecomunicație necesare pentru accesarea și utilizarea platformei urmează a fi simple și general accesibile, fără ca să limiteze posibilitatea de organizare/participare la procedurile de achiziții publice în cadrul sistemului sau să împiedice accesul la informația privind procedurile de achiziții desfășurate prin intermediul SIA RSAP MTender;
    5) schimbul de informații se realizează exclusiv pe cale electronică, utilizînd rețeaua globală Internet și medii securizate de schimb de date;
    6) interfața de lucru asigurată de PEA, precum și instrucțiunile detaliate/ghidurile utilizatorului privind utilizarea platformei, condițiile de înregistrare și utilizare, precum și mecanismul de pregătire, încărcare și gestionare a documentelor/ofertelor pentru participarea la procedurile de achiziție publică vor fi afișate cel puțin în limbile română și rusă. În cazul PEA acreditate prin nivelul IV de acreditare și mai mare, aceste elemente vor fi afișate și în limba engleză;
    7) sistemul informațional al platformei acreditate urmează să asigure introducerea și extragerea datelor atît manual, cît și automatizat, prin oferirea mecanismelor de importare/exportare de date. Pentru accesarea datelor/seturilor de date, PEA pune la dispoziție mecanisme de căutare și export de date în timp real și interactiv;
    8) PEA poate să își stopeze temporar activitatea în cazul unor lucrări de profilaxie după orele de lucru. În cazul stopării, platforma va afișa ora preconizată de reluare a activității, dar nu mai tîrziu decît următoarea zi de muncă.
    22. Atît SIA RSAP MTender, cît și fiecare din PEA urmează să implementeze măsuri complexe de protejare a informației în conformitate cu cerințele în vigoare în domeniul securității informației.
    23. Cerințele de bază privind protecția informației se stabilesc de către operatorul MTender și sînt expuse în Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat  „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 986/2018, în conformitate cu legislația în domeniul securității informației și cu scopul sistemului.
    24. Periodic, în conformitate cu Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat  „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 986/2018, sau în cazul producerii unor incidente legate de securitatea informațiilor, la solicitarea operatorului MTender, operatorul PEA urmează să prezinte un raport cu privire la asigurarea securității informației în formatul solicitat.
    25. În cazul producerii unor incidente legate de securitatea informațiilor, operatorul MTender, în termen de 3 zile lucrătoare, transmite un raport către Comisia de acreditare spre examinare. Comisia, în termen de 5 zile lucrătoare, examinează și adoptă una dintre următoarele decizii:
    1) solicită eliminarea încălcărilor de către operatorul PEA, în termenul stabilit de Comisie. În acest caz, pentru confirmarea eliminării încălcărilor, Comisia poate solicita de la operatorul PEA efectuarea auditului sistemului de control intern și securitate informațională. Auditul va fi realizat de către specialiști în domeniu, iar rezultatele vor fi prezentate operatorului MTender, care, la rîndul său, va informa Comisia despre rezultate, iar ulterior aceasta va lua decizii suplimentare corespunzătoare;
    2) suspendarea acreditării PEA, cu stabilitatea termenului și condițiilor de expirare a suspendării;
    3) retragerea acreditării PEA.
    26. Reconectarea unei PEA la UCD de către operatorul MTender se efectuează în baza deciziei Comisiei de acreditare după constatarea îndeplinirii condițiilor specificate în documentația tehnică și de funcționare a SIA RSAP MTender și înlăturarea deficiențelor care au dus la deconectare.
    27. Conectarea platformelor electronice la UCD se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea pe portalul web mtender.gov.md a ordinului ministrului finanțelor privind acreditarea.
    28. Decizia de acreditare emisă de către Comisie va avea ca bază raportul operatorului MTender privind rezultatele verificării respectării condițiilor menționate la punctele 17 și 18, precum și rezultatele testării de acreditare pentru nivelul de acreditare solicitat.
    29. Testarea de acreditare se efectuează de către operatorul MTender, la solicitarea Comisiei de acreditare, care, la rîndul său, are la bază cererea operatorului PEA.
    30. Testarea de acreditare va cuprinde cel puțin trei tipuri de testare: funcțională, în baza scenariilor de testare, de securitate și testarea de stres (la valori-limită).
    1) Testarea funcțională va avea ca scop verificarea în baza unor scenarii a existenței funcționalităților caracteristice nivelului de testare, precum și a conformității rezultatelor îndeplinirii funcționalităților respective.
    2) Testarea de securitate va avea ca scop identificarea breșelor de securitate existente în aplicațiile livrate de operatorul PEA. La testarea de securitate se va ține cont de 10 cele mai critice vulnerabilități pentru securitatea aplicațiilor web, sursele și cauzele apariției lor, precum și modalitățile de securizare contra acestor amenințări, conform modelului Open Web Application Security Project (OWASP).
    3) Testarea de stres va avea drept scop evaluarea și identificarea comportamentului componentelor PEA, la limita sau în afara limitelor sale specificate tehnic.
    31. Conținutul scenariilor de testare se aprobă de către Comisie pentru fiecare nivel de acreditare, care sînt publice pe portalul web mtender.gov.md și se aplică în egală măsură pentru fiecare PEA.
    32. Testarea de acreditare se efectuează contra plată. Plata pentru testare este calculată în baza Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor la utilizarea SIA RSAP MTender și se transferă în contul operatorului MTender. Plata pentru testarea privind conformitatea tehnică și funcțională a PEA (indiferent de nivelul de acreditare) în cadrul aceleiași proceduri de acreditare acoperă 3 runde de testare, din care una de bază și două repetate în cazul depistării deficiențelor.
    33. Acreditarea platformei electronice poate fi realizată pentru unul sau mai multe niveluri de acreditare consecutive. Totodată, platforma nu poate fi acreditată pentru un nivel superior fără a deține acreditarea pentru nivelurile precedente.
Sînt stabilite următoarele niveluri de acreditare:
    1) nivelul I – oferirea pentru autoritățile contractante a serviciilor (funcționalităților) pentru organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de valoare mică (a căror valoare estimată este mai mică de 80 mii lei pentru bunuri și servicii și 100 mii lei pentru lucrări) cu și fără licitație electronică, a funcționalităților pentru specificarea, publicarea planurilor anuale de achiziții publice și înregistrarea contractelor de achiziții (ca rezultat al procedurilor de achiziție fără publicare);
    2) nivelul II – oferirea pentru operatorii economici a serviciilor (funcționalităților) care le permit participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de valoare mică (a căror valoare estimată este mai mică de 80 mii lei pentru bunuri și servicii și 100 mii lei pentru lucrări) cu și fără licitație electronică și semnarea contractelor de achiziție;
    3) nivelul III  –  oferirea pentru autoritățile contractante a serviciilor (funcționalităților) pentru organizarea procedurilor de achiziții publice de tip „Cererea ofertelor de prețuri” și „Licitație deschisă” cu și fără licitație electronică, „Licitație restrînsă”, în conformitate cu Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
    4) nivelul IV – oferirea pentru operatorii economici a serviciilor (funcționalităților) care le permit participarea la procedurile de achiziții publice de tip „Cererea ofertelor de prețuri”, „Licitație deschisă” și „Licitație restrînsă” cu și fără licitație electronică, în conformitate cu Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
    5) nivelul V – oferirea pentru autoritățile contractante, organele pentru achiziții centralizate și operatorii economici a serviciilor (funcționalităților) care permit organizarea și participarea la proceduri de achiziție ce utilizează modalități speciale de atribuire, precum acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție și cataloagele electronice în conformitate cu Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, precum și agregarea planurilor de achiziții publice;
    6) nivelul VI – oferirea pentru autoritățile contractante și operatorii economici a serviciilor (funcționalităților) care permit organizarea și participarea la proceduri de achiziție neacoperite de celelalte niveluri de acreditare: dialog competitiv, proceduri negociate, concurs de soluții, achiziție în cazul serviciilor sociale și altor servicii specifice, parteneriat pentru inovare în conformitate cu Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.
    34. În conformitate cu nivelul I de acreditare, platforma electronică este obligată să acorde/asigure gratis autorităților contractante următoarele funcționalități de bază necesare pentru:
    1) publicarea anunțului de participare și altor informații aferente procesului de organizare a unei proceduri de atribuire a contractului de achiziții publice de valoare mică;
    2) stabilirea unor termene de depunere a clarificărilor la informația publicată;
    3) recepționarea și oferirea răspunsului la clarificările parvenite;
    4) modificarea informației publicate și publicarea informației actualizate;
    5) stabilirea unor termene de depunere a ofertelor pentru participanți;
    6) deschiderea și vizualizarea ofertelor în termenele stabilite de legislație;
    7) aplicarea procedurii de licitație electronică în scopul evaluării ofertelor înaintate;
    8) publicarea rezultatelor selectării cîștigătorului la procedura de achiziție;
    9) publicarea dării de seamă privind contractele încheiate;
    10) publicarea informației aferente procedurii de achiziții publice (participanți, oferte, contracte etc.);
    11) desemnarea cîștigătorilor în cadrul procedurii de achiziție;
    12) informarea și comunicarea cu cîștigătorii în cadrul procedurilor de achiziții;
    13) generarea și semnarea contractelor de achiziție;
    14) înregistrarea contractelor de achiziție;
    15) modificarea contractelor de achiziție;
    16) specificarea și administrarea planurilor anuale de achiziție;
    17) înregistrarea contractelor de achiziție ca rezultat al procedurilor de achiziție fără publicare.
    35. În conformitate cu nivelul II de acreditare, platforma electronică are obligația să asigure participantului la procedura de achiziție publică (operatorului economic) posibilitatea de:
    1) a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice de valoare mică;
    2) a transmite întrebări în vederea obținerii unor clarificări legate de informația publicată sau a solicitărilor și a observațiilor privind deficiențele depistate în procesul de organizare a procedurii de achiziții publice prin intermediul sistemului;
    3) a perfecta și a depune oferta pînă la data-limită de depunere a ofertelor, stabilită de organizator;
    4) a retrage/modifica/completa oferta pînă la data-limită de depunere a ofertei;
    5) a recepționa și a răspunde la clarificările privind oferta depusă;
    6) a completa oferta cu documente, la solicitarea organizatorului procedurii de achiziție;
    7) a obține linkul pentru participarea la licitația electronică;
    8) a obține notificarea privind rezultatele desfășurării procedurii de achiziție;
    9) a obține spre semnare contractul de achiziție, în cazul desemnării drept cîștigător;
    10) a semna contractul de achiziție;
    11) a semna amendamentele la contractul de achiziție.
    36. În conformitate cu nivelul III de acreditare, platforma electronică este obligată să acorde/asigure gratis autorităților contractante posibilitatea de:
    1) a publica anunțurile de intenție;
    2) a desfășura proceduri de achiziții publice de tip „Cererea ofertelor de prețuri”,  „Licitație deschisă” și „Licitație restrînsă” în conformitate cu Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
    3) a publica anunțuri de participare și altă informație aferentă procesului de organizare a unei proceduri de achiziții publice tip „Cererea ofertelor de prețuri”, „Licitație deschisă” și „Licitație restrînsă”;
    4) a forma/genera documentația de atribuire;
    5) a  stabili și a configura condițiile și factorii de evaluare;
    6) a modifica/republica anunțul de participare;
    7) a  publica și a modifica documentele-parte ale documentației de atribuire;
    8) a configura licitația electronică ca modalitate specială de atribuire în caz de utilizare;
    9) a  recepționa Documentul Unic de Achiziții European (în continuare – DUAE);
    10) a recepționa clarificări și a furniza explicații cu privire la documentația de atribuire, a oferi detalii privind procesul de examinare a solicitărilor privind deficiențele depistate, parvenite în perioada de desfășurare a procedurii de achiziții publice;
    11) a desfășura preselecția participanților, în caz de necesitate;
    12) a transmite mesaje/notificări în cazurile prevăzute de legislație;
    13) a obține informații referitor la contestațiile depuse;
    14) a deschide și a vizualiza ofertele în termenele stabilite de legislație;
    15) a efectua evaluarea automatizată sau semiautomatizată a ofertelor recepționate în conformitate cu condițiile și factorii de evaluare;
    16) a determina cîștigătorul/cîștigătorii procedurii de achiziții publice;
    17) a informa și a comunica cu cîștigătorul/cîștigătorii în cadrul procedurilor de achiziții;
    18) a publica rezultatele selectării cîștigătorului la procedura de achiziție;
    19) a atribui contractul, în caz de necesitate, următorului ofertant clasat;
    20) a forma/genera contractul/contractele de achiziție și acordurile adiționale;
    21) a semna și a înregistra contractul/contractele de achiziție și acordurile adiționale;
    22) a publica darea de seamă privind contractele și acordurile adiționale încheiate;
    23) a genera documente organizatorice – proces-verbal de deschidere a ofertelor, proces-verbal de evaluare, informație privind atribuirea contractelor etc.
    37. În conformitate cu nivelul IV de acreditare, platforma electronică are obligația să asigure participantului la procedura de achiziție publică operatorului economic) posibilitatea de:
    1) a participa la procedurile de achiziții publice de tip „Cererea ofertelor de prețuri”, „Licitație deschisă” și „Licitație restrînsă”;
    2) a solicita de la beneficiar explicații cu privire la documentația de atribuire;
    3) a raporta și a solicita înlăturarea încălcărilor/deficiențelor depistate în procesul de desfășurare a procedurii de achiziție;
    4) a depune contestații, cu remiterea automată a acestora la adresa contestatii@ansc.md;
    5) a depune cererea de preselecție;
    6) a perfecta și a depune oferta pînă la termenul-limită de depunere a ofertelor, specificat de către organizator;
    7) a obține confirmarea depunerii ofertei;
    8) a retrage/înlocui oferta pentru procedura de achiziții pînă la expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor, specificat de către organizator;
    9) a recepționa și a răspunde la clarificările privind oferta depusă;
    10) a obține linkul pentru participarea la licitația electronică, dacă e cazul;
    11) a pregăti și a depune DUAE;
    12) a completa oferta cu documente, la solicitarea organizatorului procedurii de achiziție;
    13) a obține notificarea privind rezultatele desfășurării procedurii de achiziție și alte notificări, conform legii;
    14) a obține contractul de achiziție spre semnare, în cazul desemnării drept cîștigător;
    15) a semna contractul de achiziție;
    16) a semna amendamentele la contractul de achiziție.
    38. În conformitate cu nivelul V de acreditare, platforma electronică are obligația să asigure organizatorului și participantului la procedura de achiziție publică, suplimentar la funcționalitățile expuse în descrierea nivelului III și IV de acreditare, posibilitatea de a aplica procedurile de achiziție care utilizează modalități speciale de atribuire, precum acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție și cataloagele electronice, și anume de :
    1) a organiza și a participa la procedurile de achiziție care utilizează modalități speciale de atribuire, precum acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție și cataloagele electronice;
    2)  a gestiona planuri de achiziții publice în vederea agregării acestora;
    3)  a publica/transmite anunțuri de participare;
    4)  a forma/genera acordul-cadru și contractele subsecvente;
    5)  a atribui și a semna contracte subsecvente;
    6) a organiza competiții repetate în vederea atribuirii contratelor subsecvente;
    7)  a semna și a înregistra contracte între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici;
    8)  a depune și a recepționa solicitarea de participare;
    9) a depune și a recepționa DUAE;
    10)  a forma/actualiza și a depune oferte, inclusiv sub formă de cataloage electronice.
    39. În conformitate cu nivelul VI de acreditare, platforma electronică are obligația să asigure organizatorului și participantului la procedura de achiziție publică, suplimentar la funcționalitățile expuse în descrierea nivelului IV, V de acreditare, posibilitatea de a organiza și a participa la procedurile de achiziție prin dialog competitiv, proceduri negociate, concurs de soluții, achiziție în cazul serviciilor sociale și altor servicii specifice, parteneriat pentru inovare, în conformitate cu Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.
    40. Pentru toate nivelurile de acreditare, operatorul PEA poate oferi, în cadrul platformei electronice, atît autorităților contractante, cît și operatorilor economici servicii (funcționalități) suplimentare celor de bază, inclusiv contra plată, a căror mărime este stabilită de către operatorul PEA.
    41. Operatorul PEA, în momentul depunerii cererii de acreditare, indică, în mod obligatoriu, nivelul (nivelurile) de acreditare pentru care se solicită a fi acreditată PEA. Totodată, în cazul oferirii unor servicii (funcționalități) suplimentare sau variații ale serviciilor (proceselor) de bază, acestea vor fi descrise suplimentar în scenariile de bază de testare manuală și automată, precum și aduse la cunoștința Comisiei în vederea desfășurării unor scenarii de testare suplimentare.
    42. Cererea de acreditare, semnată de către conducătorul persoanei juridice, deținător al platformei electronice de achiziții, se depune la adresa Comisiei, care, ulterior, se publică pe portalul web mtender.gov.md. Pe lîngă cererea de acreditare, se depune informația care reflectă corespunderea operatorului PEA cu cerințele față de operatorii PEA stipulate în punctele 17 și 18, informația privind nivelul de acreditare deținut și cel care urmează a fi obținut, precum și documentul care confirmă efectuarea plății pentru testare. Forma cererii de acreditare este aprobată prin ordin al ministrului finanțelor.
    43. Decizia privind acreditarea PEA se adoptă de către Comisia de acreditare în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul primirii raportului privind rezultatele testării. Ordinul ministrului finanțelor se publică pe portalul web mtender.gov.md și se transmite spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    44. Înainte de solicitarea acreditării, operatorul PEA este obligat să accepte următoarele condiții:
    1) să se familiarizeze cu și să accepte (ulterior prin semnare) conținutul documentelor care reglementează funcționarea sistemului MTender, activitatea PEA și relațiile dintre operatorul PEA și operatorul MTender, publicate pe portalul web mtender.gov.md;
    2) să se familiarizeze cu scenariile standard de testare manuală și automată aprobate de Comisie, publicate pe portalul web mtender.gov.md, și să le completeze cu particularitățile PEA, în conformitate cu punctul 41;
    3) să coordoneze modelele standard adaptate de testarea manuală și automată cu operatorul MTender. Operatorul MTender, în decurs de 5 zile lucrătoare, este obligat să accepte modelele standard adaptate sau să înainteze obiecții, care urmează a fi înlăturate de către operatorul platformei electronice. După înlăturarea deficiențelor în modelele standard adaptate, acestea urmează a fi prezentate spre reexaminare operatorului MTender;
    4) să înlăture deficiențele depistate în urma rundelor de testare de acreditare în baza modelelor standard adaptate de testare în termen de maximum 10 zile lucrătoare sau, în caz contrar, să inițieze o nouă etapă de acreditare;
    5) pe parcursul testării de acreditare, să asigure lucrul PEA în regim de testare în baza cheii de testare solicitate și recepționate de la operatorul MTender;
    6) să nu admită, sub riscul de a-i fi retrasă acreditarea, modificarea parametrilor de securitate sau de accesibilitate prin unii mai scăzuți decît valorile- limită sau punerea la dispoziție a altor funcționalități sau a funcționalităților modificate decît cele care au fost prezentate pentru testarea de acreditare.
    45. În momentul testării, în scopul acreditării PEA, se va verifica corespunderea cerințelor stipulate în punctele 17 și 18, cadrul funcțional pentru nivelul solicitat de acreditare, precum și posibilitatea schimbului automatizat de informație între PEA, UCD și alte componente ale sistemului, cum ar fi sistemele informaționale și serviciile electronice implementate în cadrul SIA RSAP MTender, luînd în considerare algoritmii de funcționare a PEA.
    46. Testarea platformei electronice se realizează de către operatorul MTender în decurs de 10 zile lucrătoare de la momentul acceptării modelelor standard ale scenariilor de testare adaptate sau al recepționării confirmării înlăturării deficiențelor, depistate în urma rundelor de testare precedente.
    47. În baza rezultatelor obținute, în urma testării de acreditare, operatorul MTender elaborează un raport în care include concluzii referitoare la rezultatele testelor PEA, precum și atașează protocoale de testare sub forma unor liste de rezultate de testare, erori și deficiențe depistate, pe care, în decurs de 3 zile lucrătoare de la finalizarea testării (care poate include 3 runde), îl transmite Comisiei de acreditare. Ulterior, aceste rezultate se publică pe portalul web mtender.gov.md, împreună cu decizia privind acreditarea PEA.
    48. Operatorul PEA, nu mai tîrziu de 10 zile lucrătoare de la data publicării deciziei de acreditare, semnează contractul dintre Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, Ministerul Finanțelor și operatorul platformei electronice de achiziții privind prestarea serviciilor de platformă electronică de achiziții în cadrul SIA RSAP MTender, prin care  operatorul PEA își expune acordul cu privire la prevederile care reglementează funcționarea SIA RSAP MTender. Modelul contractului se aprobă prin ordin al  ministrului finanțelor și se publică pe portalul web mtender.gov.md. Pentru asigurarea funcționalității PEA în cadrul SIA RSAP MTender, operatorul MTender eliberează și transmite gratuit operatorului PEA acreditat cheia de producție în termen de nu mai tîrziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului. În funcție de nivelul de acreditare, cheia de producție oferă posibilitatea de a efectua schimbul de date cu UCD în regim de producție, în limita nivelului de acreditare pentru care a fost eliberată.
    49. Emiterea repetată a cheii de producție se efectuează în următoarele cazuri:
    1) la solicitarea în formă scrisă de către operatorul PEA;
    2) la actualizarea cheii de producție.
    50. Modalitatea de actualizare este determinată de către operatorul MTender și adusă la cunoștința operatorului PEA.
    51. În cazul modificărilor cadrului legal în domeniul achizițiilor publice sau/și adoptării unor noi acte normative, operatorul PEA are la dispoziție o lună de la data publicării noilor prevederi legale pentru a opera modificările funcționale necesare. Posesorul sistemului și operatorul PEA pot conveni alte termene de modificări ale funcționalităților necesare, cu condiția ca termenele stabilite să nu depășească data intrării în vigoare a modificărilor cadrului legal în domeniul achizițiilor publice sau/și adoptării unor noi acte normative.
    52. În cazul modificărilor menționate în punctul 51, PEA va iniția o procedură de acreditare nouă în vederea punerii în aplicare a funcționalităților noi.
Capitolul IV
SANCȚIUNI
    53. Operatorul PEA achită amendă în mărime de 20% din venitul total acumulat din taxele plătite la depunerea ofertelor pentru ultimele 12 luni, dar nu mai puțin de 10 000 lei în cazul:
    1) înregistrării în ultimele 360 de zile a cel puțin 5 cazuri de încălcare a integrității datelor – în cazul în care platforma nu a transmis sau nu a primit (actualizat) datele, inclusiv fișierele, către/de la UCD pe parcursul a mai mult de o oră (60 minute);
    2) înregistrării în ultimele 360 de zile a cel puțin 5 cazuri de indisponibilitate a PEA, care a rezultat în imposibilitatea utilizatorilor PEA de a accesa și a efectua anumite acțiuni în cadrul sistemului de achiziții electronice prin intermediul platformei electronice acreditate pe parcursul a mai mult de o oră (60 minute) în timpul orelor de lucru;
    3) divulgării informației confidențiale, care constă în oferirea accesului și transmiterea informației (datelor) unei persoane terțe, fără acordul prealabil al posesorului informației confidențiale.
    54. Amenda aplicată se achită în decursul a 30 de zile calendaristice de la data publicării deciziei privind sancționarea, pe contul bancar specificat în contractul dintre Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, Ministerul Finanțelor și operatorul platformei electronice de achiziții privind prestarea serviciilor de platforma electronică de achiziții în cadrul SIA RSAP MTender.
    55. Acreditarea PEA se retrage în cazul:
    1) încălcării de cel puțin 10 ori a cerințelor privind confidențialitatea și integritatea datelor;
    2) divulgării ofertei înainte de data-limită stabilită pentru deschidere, caz în care este suficientă doar o singură încălcare;
    3) identificării incorecte de cel puțin 10 ori a utilizatorului la autentificare, fapt soldat cu eșuarea unui proces sau care a afectat semnificativ procesul de desfășurare a procedurii de achiziție;
    4) deficiențelor tehnice și funcționale frecvente (mai mult de 4 ori pe lună sau mai mult de 8 cazuri pe parcursul a trei luni consecutive) din vina PEA în procesul desfășurării achizițiilor publice prin intermediul PEA acreditate, care nu a permis realizarea corectă a procedurii de achiziții publice în termenele stabilite;
    5) intervențiilor tehnice directe în date, substituirii datelor în cadrul sistemului;
    6) neexecutarea sistematică a prevederilor contractului dintre operatorul PEA acreditate și operatorul MTender (de cel puțin  5  sau depășirea cu cel puțin 30 de  zile pe parcursul a 6 luni a termenelor de plată pentru serviciile oferite de către operatorul MTender);
    7) indisponibilitatea PEA acreditate timp de 12 ore lucrătoare (consecutive sau neconsecutive) pe parcursul ultimului an calendaristic, cu excepția lucrărilor de mentenanță;
    8) neexecutarea cerințelor privind înlăturarea deficiențelor care au servit temei pentru suspendarea acreditării PEA.
    56. Acreditarea PEA se suspendă în cazul depistării a cel puțin 1/3 din numărul încălcărilor menționate în punctul 55, pe fiecare subpunct în parte.
    57. Numărul de încălcări menționate la punctele 55 și 56 se calculează de către Comisie pentru ultimele 360 de zile.
    58. Decizia privind suspendarea sau retragerea acreditării  PEA se adoptă de către Comisia de acreditare în baza raportului operatorului MTender.
    59. Comisia este obligată, în termen de 10 zile lucrătoare, să solicite examinarea de către  operatorul MTender a plîngerilor/reclamațiilor parvenite din partea utilizatorilor PEA acreditate. Comisia nu examinează petiții și solicitări anonime.
    60. În decurs de 2 zile lucrătoare de la momentul emiterii ordinului ministrului finanțelor privind suspendarea sau retragerea PEA, emis în baza deciziei Comisiei privind suspendarea sau retragerea platformei electronice, operatorul MTender va iniția executarea deciziei respective, informînd operatorul PEA acreditat prin transmiterea unui mesaj la adresa electronică indicată în contract și va publica decizia pe portalul web mtender.gov.md.
    61. În perioada suspendării sau de retragere a acreditării, operatorul PEA acreditat este obligat să mențină continuitatea proceselor inițiate în cadrul platformei (planuri de achiziție, anunțuri de intenție, proceduri de achiziție etc.), în timp real și interactiv, asigurînd:
    1) confidențialitatea și integritatea datelor prelucrate în cadrul PEA acreditate;
    2) salvarea datelor colectate în cadrul PEA;
    3) transferarea accesului către planurile de achiziții, anunțurile de intenție și procedurile de achiziție inițiate în cadrul PEA în proces de suspendare sau retragere a acreditării către o altă PEA, precum și informarea utilizatorilor despre acest fapt;
    4) finalizarea schimbului de date care n-a fost realizat pînă la sfîrșit cu UCD și alte PEA;
    5) informarea tuturor utilizatorilor PEA despre suspendarea sau retragerea acreditării pentru platforma respectivă;
    6) stoparea imediată a accesului către funcționalitățile de inițiere a procedurilor de achiziții;
    7) stoparea accesului către serviciile (funcționalitățile) PEA după finalizarea tuturor transferurilor de date.
    62. Pentru nerespectarea punctului 61 se aplică amendă în mărime  de 40% din venitul total acumulat pentru ultimele 12 luni din taxele plătite la depunerea ofertelor, dar nu mai puțin de 40 000 lei.
    63. Deconectarea PEA de la UCD de către operatorul MTender va avea loc în decurs de 10 zile de la semnarea și înregistrarea Contractului de achiziții publice la Trezoreria de Stat, după caz, în cadrul procedurii de achiziție care a fost organizată prin intermediul PEA acreditate și inițiate pînă la adoptarea deciziei de deconectare.
    64. Operatorul PEA acreditate care nu a asigurat în cadrul platformei sale cerințele stipulate în punctul 61 nu are dreptul la depunerea repetată a cererii de acreditare.
    65. Operatorul PEA acreditate are dreptul de a contesta în instanță ordinul ministrului finanțelor privind sistarea sau retragerea acreditării.
Capitolul IV
DISPOZIȚII TRANZITORII
    66. Pentru o perioadă de 3 luni, fără drept de prelungire, de la publicarea prezentului Regulament în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se acceptă acreditarea PEA pentru nivelul tranzitoriu.
    67. Nivelul tranzitoriu presupune oferirea pentru autoritățile contractante și operatorii economici a serviciilor de bază (funcționalităților de bază), care permit organizarea și participarea la proceduri de achiziție tip „Cererea ofertelor de prețuri” și „Licitație deschisă” cu și fără licitație electronică, achiziții de valoare mică, precum și publicarea planurilor anuale de achiziții în conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
    68. În conformitate cu nivelul tranzitoriu de acreditare,  platforma electronică are obligația să asigure organizatorului și participantului la procedura de achiziție publică setul de funcționalități minime de bază, după cum urmează:
    1) editarea și publicarea anunțului de participare și a altei informații aferente procesului de organizare a unei proceduri de atribuire a contractului de achiziții publice;
    2) stabilirea unor termene de depunere a clarificărilor la informația publicată;
    3) înaintarea clarificărilor și oferirea răspunsului la clarificările parvenite;
    4) stabilirea unor termene de depunere  a ofertelor pentru participanți;
    5) depunerea ofertelor electronice;
    6) depunerea și recepționarea DUAE;
    7) aplicarea procedurii de licitație electronică în scopul evaluării ofertelor înaintate;
    8) desemnarea cîștigătorilor în cadrul procedurii de achiziție;
    9) publicarea rezultatelor selectării cîștigătorului la procedura de achiziție;
    10) publicarea informației privind contractele încheiate;
    11) publicarea informației aferente procedurii de achiziții publice (participanți, oferte, contracte etc.);
    12) generarea și semnarea contractelor de achiziție;
    13) înregistrarea contractelor de achiziție;
    14) publicarea planurilor anuale de achiziție.
    69. Comisia va avea dreptul să acrediteze PEA pentru nivelul tranzitoriu în baza raportului operatorului MTender privind rezultatele testării chiar și atunci cînd acesta relevă un anumit grad nesubstanțial de deficiențe, cu condiția că PEA poate asigura un nivel adecvat al funcționalităților, astfel încît să nu pericliteze procesul de achiziții publice, iar deficiențele depistate vor fi remediate în termen de 10 zile de la emiterea deciziei privind acreditarea PEA.