HGM969/2018
ID intern unic:  377614
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 969
din  03.10.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea compensațiilor
bănești anuale personalului didactic din instituţiile de învățămînt
general public
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea compensațiilor
bănești anuale personalului de conducere şi didactic din instituţiile
de învățămînt general public
Publicat : 19.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 398-399     art Nr : 1048     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    MODIFICAT
   
HG50 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.58; în vigoare 01.02.19


    Denumirea modificată prin HG50 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.58; în vigoare 01.01.20

    În conformitate cu art.134 alin.(4) lit. c) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic din instituţiile de învățămînt general public (se anexează).
    1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului de conducere şi didactic din instituţiile de învățămînt general public (se anexează).
    [Pct.1 modificat prin HG50 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.58; în vigoare 01.01.20]
    2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
    1) va prezenta anual Ministerului Finanțelor informația cu privire la numărul de beneficiari din instituţiile de învăţămînt general public ale autorităților administrației publice centrale și locale;
    2) va estima volumul resurselor necesare pentru acordarea compensațiilor bănești anuale la etapa de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu și a proiectului bugetului de stat pentru anul următor.
    3. Cheltuielile aferente punerii în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite din bugetul de stat, inclusiv prin transferuri cu destinație specială către bugetele locale.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                              Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                              Octavian Armaşu

    Nr. 969. Chişinău, 3 octombrie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 369/2018

REGULAMENT
privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic
 din instituţiile de învățămînt general public
privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului de conducere
şi
didactic din instituţiile de învățămînt general public
    [Denumirea modificată prin HG50 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.58; în vigoare 01.01.20]
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic din instituţiile de învățămînt general public (în continuare –Regulament) stabilește modul de alocare a compensațiilor bănești anuale pentru personalul didactic din învățămîntul general public, scopul și periodicitatea acordării compensațiilor.
    1. Regulamentul privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului de conducere şi didactic din instituţiile de învățămînt general public (în continuare –Regulament) stabilește modul de alocare a compensațiilor bănești anuale pentru personalul de conducere şi didactic din învățămîntul general public, scopul și periodicitatea acordării compensațiilor.
    [Pct.1 modificat prin HG50 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.58; în vigoare 01.01.20]
    2. Compensațiile bănești se acordă anual, într-o singură tranșă, în valoare de 2000 de lei.
    3. Autoritățile administrației publice centrale și locale cu competențe în domeniu vor asigura implementarea prezentului Regulamentului în limitele mijloacelor financiare stabilite anual pentru acest scop.
    4. Compensațiile se oferă în scopul asigurării perfecționării activității personalului didactic din instituţiile de învățămînt general și creșterii calității pregătirii de specialitate.
II. CONDIȚIILE ACORDĂRII COMPENSAȚIILOR
    5. De compensațiile prevăzute de prezentul Regulament beneficiază personalul didactic ce activează în instituțiile publice de învățămînt general din Republica Moldova.
    5. De compensațiile prevăzute de prezentul Regulament beneficiază personalul de conducere şi didactic ce activează în instituțiile publice de învățămînt general din Republica Moldova.
    [Pct.5 modificat prin HG50 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.58; în vigoare 01.01.20]
    6. Acordarea compensației se face pentru fiecare angajat cu funcţie didactică, la locul de muncă de bază.
    6. Compensația se acordă fiecărui angajat cu funcţie didactică și cadru de conducere ce desfășoară activitate didactică (are normă didactică) la locul de muncă de bază.
    [Pct.6 în redacția HG50 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.58; în vigoare 01.01.20]
    7. Compensațiile bănești pot fi utilizate pentru procurarea de:
    1) suporturi didactice (dicționare, crestomații, reviste de specialitate, auxiliare didactice, culegeri de probleme, culegeri de teste, culegeri de jocuri și texte literare, culegeri de metode interactive, atlase, enciclopedii, compendii, antologii, îndrumare, monografii și altă literatură de specialitate, în corespundere cu curriculumul aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, inclusiv în format electronic, activități/lecții interactive etc.);
    2) tehnică de calcul (calculator/laptop/tabletă, componente PC, periferice PC, software pentru PC etc.);
    3) produse software pentru utilizare în activități de instruire on-line (software de instruire, platforme educaţionale de e-learning, platforme de tip LMS (Learning Management System – sistem de management al învățării) etc.).
    [Pct.8 abrogat prin HG50 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.58; în vigoare 01.02.19]
    [Pct.9 abrogat prin HG50 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.58; în vigoare 01.02.19]
    [Pct.10 abrogat prin HG50 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.58; în vigoare 01.02.19]