HGO996/2018
ID intern unic:  377719
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 996
din  17.10.2018
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea și desfășurarea testelor antiteroriste
Publicat : 26.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 400-409     art Nr : 1083     Data intrarii in vigoare : 26.10.2018
    În temeiul art. 18 alin. (4) din Legea nr. 120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364-370, art. 614), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea testelor antiteroriste (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorități administrative centrale și locale, persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, atrase în desfășurarea testelor antiteroriste vor întreprinde măsurile necesare în scopul executării prezentei hotărîri.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                  Alexandru Jizdan
    Ministrul apărării                                                                  Eugeniu Sturza
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                     Chiril Gaburici
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                            Tudor Ulianovschi
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                    Silvia Radu
    Ministrul finanţelor                                                                Octavian Armaşu
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                                Monica Babuc
    Ministrul justiţiei                                                                   Victoria Iftodi
    Ministrul agriculturii, dezvoltării
    regionale şi mediului                                                              Nicolae Ciubuc

    Nr. 996. Chişinău, 17 octombrie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 996/2018

REGULAMENT
privind organizarea și desfășurarea testelor antiteroriste
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea testelor antiteroriste (în continuare – Regulament) stabilește condițiile și procedura de desfășurare a testelor antiteroriste, precum și mecanismele de planificare și organizare a procesului de verificare și evaluare a eficacității sistemului de asigurare a protecției antiteroriste la obiectivele infrastructurii critice incluse în Nomenclatorul național al infrastructurii critice (în continuare – Nomenclator), în caz de eventuale acte teroriste sau alte infracțiuni cu caracter terorist.
    Nomenclatorul este aprobat de către Serviciul de Informații și Securitate.
    2. Obiectivele organizării și desfășurării testelor antiteroriste:
    1) obținerea informațiilor și datelor obiective privind eficacitatea sistemului de asigurare a protecției antiteroriste la obiectivele infrastructurii critice;
    2) identificarea, evaluarea și înlăturarea vulnerabilităților în sistemele de asigurare a protecției antiteroriste a infrastructurii critice;
    3) eficientizarea managementului riscurilor în infrastructura critică;
    4) asigurarea funcționării mecanismelor de prevenire și reacție la eventuale situații de criză teroristă în infrastructura critică;
    5) crearea unui sistem eficient de monitorizare a situației de securitate în infrastructura critică;
    6) aprecierea și evaluarea acțiunilor conducerii și ale personalului obiectivelor care participă nemijlocit la asigurarea protecției antiteroriste a infrastructurii critice.
    3. Prevederile pct. 2 sînt  realizate prin aplicarea de către Serviciul de Informații și Securitate (în continuare – Serviciu) a unui complex de măsuri de ordin practic pentru obiectivele incluse în Nomenclator.
    4. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:
    test-obiect – obiect care imită o armă, substanță explozibilă sau alte dispozitive, obiecte și substanțe care ar putea fi utilizate în scopuri teroriste;
    test-subiect – făptuitor convențional.
Capitolul II
TESTUL ANTITERORIST
    5. Testul antiterorist reprezintă un complex de măsuri cu caracter public și/sau secret, realizate de către Serviciu în scopul verificării și evaluării eficacității măsurilor de asigurare a protecției antiteroriste întreprinse la locul și în momentul efectuării testului, al identificării vulnerabilităților și al testării eficienței sistemelor de protecție fizică, sistemelor informaționale și a rețelelor de comunicații electronice la obiectivele incluse în Nomenclator.
    6. Pot fi supuse testelor antiteroriste obiecte, utilaje, persoane, proceduri, localuri (încăperi), rețelele de comunicații electronice și alte obiective care pot fi ținta unor eventuale acțiuni cu caracter terorist.
    7. Testul antiterorist se desfășoară în baza respectării principiilor prevenirii terorismului prevăzute de legislația națională în domeniu.
    8. Testul antiterorist poate fi desfășurat:
    1) la solicitarea operatorului infrastructurii critice;
    2) la inițiativa Centrului Antiterorist al Serviciului (în continuare – Centru).
    9. Centrul organizează teste antiteroriste la orice obiectiv inclus în Nomenclator.
    Obiectivul supus testării  și frecvența realizării testelor se stabilesc în urma evaluării gradului de risc/vulnerabilității obiectivului, avînd în vedere informația existentă şi eficiența măsurilor de asigurare a protecției antiteroriste la obiectiv.
    10. În cazul în care operatorul intenționează să supună unui test antiterorist obiectivul/ele infrastructurii critice din gestiune, acesta îndeplinește cererea privind efectuarea testului antiterorist conform anexei la prezentul Regulament și o remite pe adresa Centrului.
    11. Modalitatea desfășurării, timpul și durata testului antiterorist se stabilesc de Centru, la necesitate fiind coordonată cu solicitantul.
    12. Testul antiterorist poate fi:
    1) planificat – se desfășoară în conformitate cu un plan semestrial elaborat de Centru și aprobat de către conducerea Serviciului, în baza:
    a) solicitărilor parvenite;
    b) tendințelor evoluției și manifestărilor terorismului pe plan regional și internațional;
    c) evaluării situației create în procesul de asigurare a protecției antiteroriste a infrastructurii critice;
    2) neplanificat – se desfășoară în afara Planului semestrial, în cazurile:
    a) solicitărilor urgente parvenite din partea operatorilor;
    b) existenței unor informații operative privind asigurarea insuficientă a protecției fizice la obiective ale infrastructurii critice, fapt ce ar putea provoca consecințe grave la adresa securității naționale și siguranței populației;
    c) obținerii de către organele competente a informațiilor privind existența unui pericol de comitere a acțiunilor cu caracter terorist la obiectivele infrastructurii critice;
    3) deschis – se desfășoară în forma unui exercițiu de stat-major, avînd drept scop verificarea nivelului de pregătire și instruire a conducerii obiectivului și persoanelor responsabile de asigurarea protecției antiteroriste la obiectiv (proceduri, acțiuni, capacități de reacție etc.);
    4) disimulat – se desfășoară sub forma unui act simulat de intervenție ilicită, realizat de Serviciu în mod confidențial, folosind test-obiecte și test-subiecte în scopul de a determina eficacitatea măsurilor de securitate antiteroristă aplicate în momentul și în locul efectuării testului;
    5) combinat – presupune desfășurarea la un obiectiv a testelor stipulate la subpct. 3) și 4).
    13. Centrul este în drept să planifice teste repetate la obiectivele testate anterior în scopul verificării îndeplinirii recomandărilor și înlăturării vulnerabilităților depistate la sistemul de protecție a obiectivului.
Capitolul III
DESFĂȘURAREA TESTULUI ANTITERORIST
    14. Fiecare test în parte se desfășoară în baza unui plan separat, elaborat de Centru și aprobat de către directorul Serviciului.
    15. Planificarea, coordonarea și evaluarea rezultatelor testului antiterorist se pune în sarcina Centrului.
    16. Testul se desfășoară cu respectarea următoarelor condiții:
    1) planificarea și siguranța măsurilor propuse;
    2) instruirea test-subiecților și altor participanți;
    3) documentarea tuturor acțiunilor în cadrul măsurilor desfășurate;
    4) fixarea test-obiectelor utilizate;
    5) la apariția situațiilor de risc pentru viața și sănătatea persoanelor, testarea va fi încetată;
    6) excluderea perturbării activității de bază a obiectivului supus testării.
    17. În procesul desfășurării testelor, organizatorul nu este în drept să utilizeze arme de foc, muniții de luptă sau alte dispozitive și substanțe care ar putea provoca daune materiale obiectivului testat sau vătămarea sănătății sau integrității corporale a personalului obiectivului și cetățenilor.
    18. Organizatorul testului este în drept să utilizeze metode publice și/sau secrete de prevenire a terorismului, în contextul desfășurării testului antiterorist.
    19. Serviciul este în drept să nu informeze operatorul obiectivului din timp despre planificarea sau desfășurarea testului antiterorist.
    20. Ca excepție, în cazul în care testul antiterorist se planifică la obiectivele din sectorul securității naționale, realizarea acestuia se face cu coordonarea preventivă a acțiunilor cu operatorul obiectivului și poate fi desfășurat cu antrenarea subunităților specializate ale acestuia.
    21. În urma efectuării testelor antiteroriste, Centrul va acorda calificative ce reprezintă gradul de eficacitate a măsurilor de protecție antiteroristă a obiectivului.
    22. Se stabilesc trei categorii de calificative ale gradului de eficacitate a măsurilor de protecție antiteroristă a obiectivului:
    1) nesatisfăcător – măsurile de protecție antiteroristă a obiectivului  sînt ineficiente, se atestă multiple vulnerabilități în asigurarea securității fizice a obiectivului, mecanismele de înștiințare și reacție  sînt deficiente, angajații nu  sînt instruiți și nu cunosc regulile de comportament în situații de criză teroristă;
    2) mediu – măsurile de protecție antiteroristă a obiectivului  sînt bine asigurate, există unele vulnerabilități în asigurarea securității fizice a obiectivului, mecanismele de înștiințare și reacție  sînt periodic testate, angajații  sînt instruiți și cunosc regulile de comportament în situații de criză teroristă;
    3) înalt – măsurile de protecție antiteroristă a obiectivului sînt bine asigurate, nu  sînt fixate vulnerabilități în asigurarea securității fizice a obiectivului, mecanismele de înștiințare și reacție sînt testate cu regularitate, angajații  sînt instruiți permanent și cunosc bine regulile de comportament în situații de criză teroristă.
Capitolul IV
DISPOZIȚII FINALE
    23. La încheierea fiecărui test, Centrul, în termen de 10 zile lucrătoare, elaborează un raport de evaluare, pe care îl prezintă directorului Serviciului. Un exemplar al raportului de evaluare este expediat pe adresa operatorului obiectivului supus testării.
    24. În toate cazurile, Serviciul este obligat să informeze operatorul obiectivului supus testării despre rezultatele testului antiterorist (data, ora, conținutul, rezultatele, lacunele identificate, punctele slabe/forte ale sistemului de pază și protecție) și să înainteze propuneri de îmbunătățire a protecției obiectivului.
    25. În cazul identificării unor neajunsuri, în termen de 2 luni de la data informării, operatorul obiectivului supus testării este obligat să le înlăture, cu informarea obligatorie în scris a Centrului.
    26. Neexecutarea prescripțiilor obligatorii privind înlăturarea neajunsurilor depistate, precum și privind realizarea altor măsuri de asigurare a securității antiteroriste la obiectiv atrage răspunderea în conformitate cu legislația în vigoare.
    27. Prejudiciile survenite în legătură cu desfășurarea testului antiterorist urmează a fi acoperite din contul bugetului inițiatorului.
    28. Finanțarea măsurilor de organizare și desfășurare a testelor antiteroriste la obiective incluse în Nomenclator se efectuează din bugetele operatorilor sau din alte surse neinterzise de lege.

    anexă