HGM1039/2018
ID intern unic:  377737
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1039
din  24.10.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea familiilor
cu bunuri la nașterea copiilor
Publicat : 26.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 400-409     art Nr : 1100     Data intrarii in vigoare : 26.10.2018
    MODIFICAT
    HG1217 din 05.12.18, MO448-460/07.12.18 art.1282; în vigoare 07.12.18


    În temeiul art. 48 alin. (1) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), precum și în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 768/2011 cu privire la aprobarea Programului național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011-2025) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 182-186, art. 851) și Hotărîrea Guvernului nr. 434/2014 privind aprobarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 160-166, art. 481), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor (se anexează).
    2. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale:
    1) va asigura şi va monitoriza procesul de aplicare a Regulamentului privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor;
    2) va prezenta Guvernului anual, pînă la data de 31 martie a anului următor celui de gestiune, raportul privind implementarea Regulamentului menţionat.
    3. Asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor în temeiul prezentei hotărîri se va realiza începînd cu 1 decembrie 2018, din contul și în limitele mijloacelor aprobate în bugetul de stat, precum și din alte surse, conform legislației în vigoare.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                             Silvia Radu
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu

    Nr. 1039. Chişinău, 24 octombrie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1039/2018

REGULAMENT
privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor (în continuare – Regulament) stabilește modul de asigurare a familiilor cu bunuri, constituite în set, la nașterea copiilor, care reprezintă o acțiune proactivă a Guvernului de susținere a familiilor la nașterea copiilor – „O nouă viață”.   
    2. Acțiunea „O nouă viață” este implementată pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază sînt definite în modul următor:
    beneficiar – persoană fizică (mama sau, în cazul decesului acesteia, persoana în grija căreia se află nou-născutul) care corespunde criteriilor de eligibilitate stipulate în prezentul Regulament şi căreia i-a fost acordat un set de bunuri de primă necesitate pentru nou-născut;
    furnizor – producător autohton care produce și furnizează bunuri în corespundere cu criteriile stabilite în prezentul Regulament;
    operator economic – persoană juridică care în cadrul activității sale profesionale achiziționează, depozitează, sortează, împachetează și distribuie seturile de bunuri în corespundere cu prevederile prezentului Regulament.
    4. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare – Minister) va selecta, în condițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, prin procedura de licitație deschisă, operatorul economic care, în baza contractului încheiat cu Ministerul, va asigura realizarea activităților stipulate în prezentul Regulament în limitele atribuțiilor stabilite.
II. CRITERII DE ELIGIBILITATE
    5. Beneficiarul trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    1) să fie cetăţean al Republicii Moldova sau străin, specificat la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova;
    2) să nască copil viu, inclusiv în cazul nașterilor multiple.
    6. Furnizorul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:
    1) să fie producător autohton, a cărui activitate să țină de producerea mărfurilor inclusiv pentru copii, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    2) să utilizeze în procesul de producție materie primă nepericuloasă sănătății copilului și prietenoasă cu mediul ambiant, în conformitate cu actele normative în vigoare.
III. CONȚINUTUL SETULUI
    7. Conținutul setului de bunuri de primă necesitate pentru copilul nou-născut este stabilit conform metodologiei aprobate de Minister.
    [Pct.7 în redacția HG1217 din 05.12.18, MO448-460/07.12.18 art.1282; în vigoare 07.12.18]
    8. Setul de bunuri va fi de producție autohtonă, cu excepția bunurilor care nu se produc în Republica Moldova.
    [Pct.8 modificat prin HG1217 din 05.12.18, MO448-460/07.12.18 art.1282; în vigoare 07.12.18]
    9. Culorile bunurilor vor fi neutre, potrivite pentru fete și băieți.
    [Pct.10 abrogat prin HG1217 din 05.12.18, MO448-460/07.12.18 art.1282; în vigoare 07.12.18]
IV. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE OPERATORULUI
ECONOMIC

    11. Operatorul economic selectat are următoarele obligații:
    1) organizarea achiziționării bunurilor conform legislației;
    [Pct.11 subpct.1) în redacția HG1217 din 05.12.18, MO448-460/07.12.18 art.1282; în vigoare 07.12.18]
    2) depozitarea, sortarea, împachetarea, distribuirea și transmiterea cu titlu gratuit a seturilor de bunuri, prin factură fiscală/act de primire-predare, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, către instituțiile medico-sanitare care oferă servicii perinatale (în continuare – instituții medico-sanitare), potrivit listei întocmite de către Minister;
    3) sigilarea setului de bunuri;
    4) multiplicarea și distribuirea către instituțiile medico-sanitare a chestionarelor de evaluare;
    5) prezentarea lunară pe adresa Ministerului a facturilor fiscale/actelor de primire-predare a seturilor de bunuri către instituțiile medico-sanitare, precum și a informaţiei privind numărul total al seturilor de bunuri și al chestionarelor de evaluare multiplicate, distribuite și rămase în stoc în cadrul instituțiilor medico-sanitare, elaborate în baza rapoartelor lunare prezentate de instituțiile medico-sanitare, conform formularului din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    12. Operatorul economic selectat are următoarele drepturi:
    1) să solicite de la Minister listele instituțiilor medico-sanitare;
    2) să obțină lunar de la instituțiile medico-sanitare informațiile cu privire la numărul total al seturilor de bunuri și al chestionarelor de evaluare distribuite și rămase în stoc în cadrul instituțiilor medico-sanitare, conform formularului din anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    3) să solicite informații suplimentare necesare pentru realizarea obligațiilor contractuale.
V. PROCEDURA DE ACORDARE ȘI EVIDENȚĂ
    13. Setul de bunuri este acordat gratuit beneficiarului după naștere, prin completarea formularului conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament, la care se anexează copia actului de identitate al beneficiarului și a certificatului medical constatator al nașterii.
    14. În cazul în care setul de bunuri nu a fost acordat pînă la externare din instituția medico-sanitară din cauza lipsei acestuia, operatorul economic va livra beneficiarului la domiciliu setul de bunuri și va asigura completarea și transmiterea către instituția medico-sanitară a formularului conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament.
    [Pct.14 modificat prin HG1217 din 05.12.18, MO448-460/07.12.18 art.1282; în vigoare 07.12.18]
    15. Pînă la externarea din instituția medico-sanitară, beneficiarul completează chestionarul de evaluare.
    16. Instituția medico-sanitară va prezenta lunar, în format electronic, pe adresa Ministerului listele beneficiarilor și chestionarele de evaluare completate.
    17. Instituția medico-sanitară va prezenta lunar, în format electronic, pe adresa operatorului economic informația cu privire la numărul total al seturilor de bunuri recepționate, distribuite și rămase în stoc, conform formularului din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    18. Ministerul va asigura prelucrarea și analiza datelor obținute prin completarea chestionarelor și prezentarea rapoartelor semestriale și anuale.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1217 din 05.12.18, MO448-460/07.12.18 art.1282; în vigoare 07.12.18]

    anexa nr.2