HCEC1845/2018
ID intern unic:  377836
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 1845
din  23.10.2018
cu privire la examinarea rapoartelor privind gestiunea financiară
a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2018
Publicat : 02.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 410-415     art Nr : 1617     Data intrarii in vigoare : 23.10.2018
    În conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice și ale pct. 65 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 (în continuare - regulament), semestrial, pînă la data de 15 iulie a anului de gestiune, partidele politice au obligația să prezinte Comisiei rapoartele privind gestiunea lor financiară.
    Potrivit art. 112 alin. (2) din Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, dacă ultima zi a termenului este nelucrătoare, acesta expiră în următoarea zi lucrătoare, astfel data de 16 iulie 2018 a fost termenul-limită pentru prezentarea rapoartelor semestriale la Comisia Electorală Centrală.
    Privind respectarea termenului de prezentare a rapoartelor
    Prin hotărîrea nr. 1792 din 21 august 2018 „Cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2018”,  Comisia a stabilit că din cele 46 partide politice și alte organizații social-politice înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice conform datelor comunicate de Agenția Servicii Publice, 38 au depus rapoartele, dintre acestea 33 au respectat termenul de prezentare, iar 5 au depus raportul peste termenul legal.
    Potrivit pct. 3 din hotărîrea nr. 1792 din 21 august 2018, s-a decis inițierea procedurii contravenționale în temeiul art. 481 alin. (3) din Codul contravențional în privința persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul partidelor politice care nu au prezentat rapoartele, inclusiv care le-au prezentat tardiv.
    Ulterior adoptării hotărîrii sus-menționate, la 23 august, 9 octombrie și 11 octombrie 2018, au prezentat rapoartele privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2018 Partidul Socialist din Moldova, Mișcarea social-politică ”Forța Nouă” și, respectiv, Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei”.
    Pînă la momentul adoptării hotărîrii în cauză nu au prezentat rapoartele:
    1) Partidul Politic „Democrația Acasă”;
    2) PARTIDUL POLITIC NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ;
    3) Partidul Politic pentru Unirea Moldovei;
    4) Partidul Republican din Moldova;
    5) Partid Politic Partidul ”RENAȘTERE”.
    Astfel, în total au fost supuse examinării rapoartele privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2018, depuse de 41 formațiuni politice.
    Constatări privind plenitudinea informației prezen-tată în rapoarte 
    Prevederile pct. 67 din regulament stabilesc că raportul privind gestiunea financiară a partidului politic se prezintă Comisiei atît în formă electronică, cît și pe suport de hîrtie, în două exemplare, în corespundere cu modelul stabilit, semnat de către conducătorul și trezorierul partidului politic. Prin urmare, verificînd rapoartele prin prisma normei citate, Comisia reține că rapoartele a 21 de formațiuni politice au fost prezentate cu unele erori tehnice.
    Regulamentul prevede că, odată cu prezentarea raportului privind gestiunea financiară, se prezintă Comisiei și anexele acestuia: registrul cotizațiilor de membru și registrele donațiilor de la persoane fizice și juridice, registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decît valoarea comercială completate integral la toate rubricile, iar în cazul în care la anumite rubrici nu s-au înregistrat valori, se va indica cifra „0”.
    Astfel, în temeiul pct. 68 din regulament, examinînd în prealabil documentele recepționate, Comisia a constatat că Partidul ”Patrioții Moldovei”, Partidul Politic „PATRIA”, Partidul Socialist din Moldova și Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei” nu au prezentat toate anexele.
    Comisia menționează că anexele sînt parte integrantă a raportului privind gestiunea financiară a activității partidului politic, iar dacă lipsesc anexe, raportarea este considerată incompletă, fapt ce atrage  răspunderea contravențională în temeiul alin. (3) al art. 481 din Codul contravențional.
    Totodată, însă, în privința persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul Partidului Socialist din Moldova și Partidului Politic „Frontul Salvării Moldovei” nu va fi inițiată procedura contravențională pentru caracterul incomplet al raportului, din motiv că, în conformitate cu pct. 3 din hotărîrea nr. 1792 din 21 august 2018, în privința persoanelor în cauză a fost deja inițiată procedura contravențională în temeiul alin. (3) al art. 481 din Codul contravențional pentru neraportarea semestrială în termenul prevăzut de lege.
    Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, la art. 25, stabilește următoarele surse de finanțare ale partidelor politice: cotizațiile de membru de partid, donațiile de la persoanele fizice și juridice, subvențiile de la bugetul de stat, precum și alte venituri legal obținute.
    I. Cotizații
    Urmare a examinării Registrelor cotizațiilor de membru de partid, prezentate de partidele politice, Comisia menționează că, pentru primul semestru al anului 2018, surse de finanțare sub formă de cotizații de membru de partid au fost obținute de 13 formațiuni politice, iar 25 de partide au indicat valoarea „0” la această rubrică.
    Verificînd corectitudinea întocmirii și plenitudinea informațiilor din Registrele cotizațiilor de membru de partid pentru primul semestru al anului 2018, Comisia constată caracterul incomplet al informației conținute în registrul prezentat de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, întrucît în locul numelui și prenumelui fiecărui membru cotizant este indicat raionul/sectorul organizației teritoriale, astfel fiind lipsă datele despre numele, prenumele, codul personal, anul nașterii, domiciliu, locul de muncă, sursa de venit a membrului cotizant, data încasării cotizației, precum și numărul total al persoanelor care au cotizat. Prin demersul nr. CEC-8/2548 din 2 august 2018, Comisia, în temeiul pct. 24 din regulament, a solicitat partidului prezentarea, în termen de 5 zile, a Registrului cotizațiilor de membru de partid, corectat și completat cu informațiile corespunzătoare după modelul aprobat de Comisie (Anexa nr. 1 din regulament), însă pînă la momentul adoptării prezentei hotărîri registrul corectat și completat nu a fost depus.
    Astfel, Comisia constată că aceasta reprezintă o abatere contravențională în sensul prevăzut de art. 481 alin. (3) din Cod contravențional.
    Partidul ”Moldova Unită – Единая Молдова”, Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”, Mișcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova și Mișcarea Social-Politică ”Forța Nouă” au declarat „0” membri de partid. Pornind de la faptul că un partid politic, în sensul prevăzut de art. 1 al Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007, este o asociație benevolă a cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot, care, prin activități comune și în baza principiului liberei participări, contribuie la conceperea, exprimarea și realizarea voinței lor politice, în cazul în care partidul nu are membri, Comisia consideră necesar să sesizeze Ministerul Justiției cu privire la examinarea posibilității de a demara procedura de încetare a activității partidelor politice enumerate mai sus, în sensul prevederilor art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea privind partidele politice.
    Totodată, Comisia atrage atenția partidelor politice despre obligativitatea evidenței corecte a cotizațiilor și asupra întocmirii corespunzătoare a registrului.
    În acest sens, Comisia Electorală Centrală își reiterează poziția expusă anterior de a considera drept normă imperativă prevederea legală potrivit căreia cotizațiile de membru de partid reprezintă o sursă de finanțare a partidului politic. Prin urmare, în scopul respectării dispozițiilor legale, toate partidele trebuie să prevadă în statutele lor mărimea și modul de achitare a cotizațiilor de membru.
    Datele sistematizate despre numărul de membri care au cotizat și suma totală a cotizațiilor pe fiecare partid sînt reflectate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.
    Nu au prezentat Registrul cotizațiilor de membru de partid:
    1) Partidul ”Patrioții Moldovei”;
    2) Partidul Socialist din Moldova;
    3) Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei”.
    II. Donații
    Prevederi privind modalitatea de reflectare a donațiilor sînt cuprinse în art. 26 din Legea privind partidele politice, precum și în Capitolul 2 Secțiunea 3 din regulament.
    Analizînd rapoartele prezentate sub aspectul donațiilor primite de la persoane fizice, Comisia constată că 13 partide politice au prezentat informația din Registrul privind donațiile primite de la persoane fizice. Totodată, 26 de formațiuni politice au indicat valoarea „0” la rubrica surselor de venit din donații de la persoane fizice.
    Nu au prezentat informația din Registrul donațiilor de la persoane fizice următoarele partide:
    1) Partidul ”Patrioții Moldovei”;
    2) Partidul Socialist din Moldova.
    Conform datelor prezentate, în decursul primului semestru al anului 2018, Partidul Politic „Șor” a primit  donații ce depășesc suma de 75 mii lei de la 15 persoane fizice. Potrivit pct. 27 din regulament, Comisia va înainta Serviciului Fiscal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor un
demers privind verificarea provenienței sursei de venit a donațiilor respective, cu precizarea dacă suma donată reiese din suma venitului impozabil obținut de donator în anul pentru care se face raportarea.
    Din informația cuprinsă în Registrele donațiilor de la persoane juridice prezentate de partidele politice, se constată că o formațiune politică a obținut venit din donațiile făcute de persoane juridice, iar 37 de partide politice au indicat valoarea „0” la rubrica surselor de venit din donații de la persoane juridice.
    Nu au prezentat informația din Registrul donațiilor de la persoane juridice următoarele partide:
    1) Partidul ”Patrioții Moldovei”;
    2) Partidul Socialist din Moldova;
    3) Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei”.
    Cu referire la Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decît valoarea comercială, conform informației prezentate, doar 5 partide au obținut donații la acest capitol, iar 33 de formațiuni au reflectat cifra „0” la această rubrică.
    Nu au prezentat  Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decît valoarea comercială, următoarele partide:
    1) Partidul ”Patrioții Moldovei”;
    2) Partidul Politic „PATRIA”;
    3) Partidul Socialist din Moldova.
    În conformitate cu art. 24 alin. (3) și art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, partidele au dreptul să desfășoare activități ce aduc venituri pentru nevoile partidului, dacă aceste activități nu sînt interzise prin lege și sînt prevăzute în mod expres în statutul partidului politic. Astfel, analizînd informația prezentată, Comisia reține că, în primul semestru al anului 2018, au fost încasate venituri din aceste activități de către 3 partide:
    1) Partidul Liberal Democrat din Moldova – 34132,80 lei, venituri din ieșirea activelor, conform art. 51 alin. (2) lit. b) și alin. (4) din Statut;
    2) Partidul Comuniștilor din Republica Moldova – 1154954,78 lei, venituri din activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietăților partidului, conform art. 43 din Statut;
    3) Partidul Politic ”Partidul Acțiune și Solidaritate” – 26830,00 lei, venituri din alte activități economice ce rezultă direct din scopul prevăzut în statutul partidului, conform art. 95 din Statut.
    Datele sistematizate despre veniturile partidelor politice obținute în primul semestru al anului 2018 sînt reflectate în Anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.
    III. Subvenții
    În conformitate cu art. 27 alin. (1) și (2) al Legii privind partidele politice și pct. 38 din regulament, formațiunile politice au dreptul să primească anual finanțare de la bugetul de stat prin intermediul Comisiei Electorale Centrale. Potrivit art. 2 lit. r) din Legea bugetului de stat pentru anul 2018, nr. 289 din 15 decembrie 2017, Comisiei Electorale Centrale i-a fost alocată suma de 40 000 000,00 lei. Respectiv, în baza hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1345 din 12 ianuarie 2018, din suma totală pentru prima jumătate a anului 2018 destinată subvențiilor, Comisia a virat către 20 de partide politice subvenții în sumă totală de 19 932 922,92 lei.
    Conform pct. 66 din regulament, partidele politice sînt obligate să prezinte Comisiei informația lunară privind cheltuielile partidului din subvențiile de la bugetul de stat. Analizînd datele prezentate, se constată că 20 formațiuni politice au depus informația lunară privind cheltuielile din subvențiile de la bugetul de stat pentru primul semestru al anului 2018.
    Totodată, Comisia menționează că Partidul Politic „Democrația Acasă” nu a prezentat informația cu privire la subvenții pentru luna iunie 2018 . De asemenea, atît în cazul Partidului Politic „Democrația Acasă”, cît și în cazul Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova soldul reflectat la capitolul „Subvenții” nu corespunde cu cel indicat în Raportul privind gestiunea financiară pentru anul 2017.
    În legătură cu aceasta, Comisia obligă Partidul Politic „Democrația Acasă” și Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova să prezinte în termen de două săptămîni informația corectată.
    Informația detaliată despre partidele politice care în primul semestru al anului 2018 au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat, precum și informația despre partidele care au avut acest drept, însă nu l-au realizat, este arătată în Anexele nr. 3 și 4.
    La fel, informația despre cheltuielile din subvențiile de la bugetul de stat este sistematizată în Anexa nr. 5, iar informația privind cheltuielile partidelor politice din finanțarea privată (donații, cotizații) este reflectată în Anexa nr. 6.
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 29, art. 30 alin. (1) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, al prevederilor Codului contravențional și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015, Comisia Electorală Centrală  h o t ă r ă ș t e:
    1. Se ia act de informațiile prezentate în rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2018, conform tabelului generalizator (Anexa nr. 7).
    2. Se obligă Partidul Politic „Democrația Acasă” și Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova să prezinte, în termen de două săptămîni, informația lunară corectată privind cheltuielile partidului din subvențiile de la bugetul de stat.
    3. Se obligă Partidul Politic „Democrația Acasă”, PARTIDUL POLITIC NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ, Partidul Politic pentru Unirea Moldovei, Partidul Republican din Moldova și Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” să prezinte, în termen de două săptămîni, rapoartele de gestiune financiară pentru primul semestru al anului 2018.
    4. Se inițiază procedura contravențională, în temeiul art. 481 alin.(3) din Codul contravențional, în privința persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul Partidului „Patrioții Moldovei”, Partidului Politic „PATRIA” și Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
    5. Se solicită Serviciul Fiscal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor să verifice proveniența sursei de venit a donațiilor ce depășesc suma de 75 mii lei primite de Partidul Politic „Șor”, cu precizarea dacă suma donată reiese din suma venitului impozabil obținut de donator în perioada raportată.
    6. Prezenta hotărîre se transmite, spre informare, Curții de Conturi, Ministerului Justiției și Agenției Servicii Publice.
    7. Hotărîrea adoptată se remite, spre informare și executare, partidelor politice.
    8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                               Alina RUSSU

    Secretar                                                                  Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 1845. Chişinău, 23 octombrie 2018.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7