OANI90/653/07/2018
ID intern unic:  377849
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTERGRITATE
ORDIN Nr. 90/653/07
din  09.10.2018
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la ordinea de eliberare a certificatelor de integritate
Publicat : 02.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 410-415     art Nr : 1630     Data intrarii in vigoare : 02.11.2018
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1376 din 22 octombrie 2018
Ministru _______ Victoria Iftodi    În scopul executării prevederilor art. 311 din Legea  integritățiinr. 82/2017 şi în vederea stabilirii procedurii solicitării și eliberării certificatelor de integritate,
ORDONĂM:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la ordinea de eliberare a certificatelor de integritate, conform anexei.
    2. Instituţiile semnatare vor asigura executarea întocmai a prevederilor Regulamentului.
    3. Controlul instituţional asupra executării prevederilor Regulamentului se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor semnatare.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE
    AUTORITĂȚII NAȚIONALE
    DE INTEGRITATE                                                            Rodica ANTOCI

    DIRECTORUL AGENȚIEI
    SERVICII PUBLICE                                                          Serghei RAILEAN

    DIRECTORUL ADJUNCT
    AL INSPECTORATULUI NAȚIONAL
    DE PROBAȚIUNE                                                             Ghenadie CEBAN

    Nr. 90/653/07. Chişinău, 9 octombrie 2018.


Anexă
la Ordinul comun al Autorității
Naţionale de Integritate,
al Agenției Servicii Publice
și al Inspectoratului Național
de Probațiune, nr.90/653/07
din 9 octombrie 2018

REGULAMENT
cu privire la ordinea de eliberare a certificatelor de integritate
Secțiunea I
Dispoziții generale
    1. Prezentul Regulament reglementează modul de depunere, prelucrare şi soluţionare a solicitărilor conducătorilor entităților publice și a persoanelor fizice care intenționează să candideze pentru ocuparea funcțiilor publice eligibile, privind eliberarea certificatelor de integritate.
    2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    certificat de integritate – document oficial în care se consemnează informația despre actele de constatare rămase definitive în ultimii 3 ani în privința persoanelor fizice care candidează sau intenționează să candideze pentru ocuparea funcțiilor publice, inclusiv eligibile, despre averile nejustificate constatate, conflictele de interese consumate constatate, restricțiile încălcate constatate, incompatibilitățile nesoluționate constatate, limitările încălcate constatate și interdicțiile de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă din actele de constatare ale Autorității Naționale de Integritate (în continuare Autoritate) sau din hotărârile judecătorești, care au rămas definitive;
    persoană fizică care candidează pentru ocuparea funcției publice – persoană fizică care, în cadrul unei proceduri de angajare prin concurs, aspiră la una din funcțiile publice, inclusiv cu statut special: de conducere de nivel superior, de conducere sau de execuție;
    persoană fizică care intenționează să candideze pentru ocuparea funcției publice eligibile – persoană care intenționează să candideze pentru ocuparea unei funcții publice eligibile din partea partidelor, a altor organizații social-politice, a blocurilor electorale sau independent (candidații pentru funcția de deputat în Parlament; candidații pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova; persoanele care candidează pentru funcția de primar sau de consilier în consiliul local; persoanele care candidează la funcțiile de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei și guvernator (başkan) al Găgăuziei);
    Baza de date de evidență a controalelor – fișier electronic în format Excel, care conține informația detaliată cu privire la controalele de specialitate efectuate de către Autoritate (anterior Comisia Națională de Integritate), despre subiectul supus controlului, tipul controlului, data emiterii actului de constatare, finalitatea actului contestat în instanța de judecată etc.
    Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică – registru de evidență a persoanelor fizice, în privința cărora a fost aplicată interdicția de 3 ani de a ocupa o funcţie publică, inclusiv eligibilă, sau de demnitate publică, în baza actelor de constatare ale Autorității rămase definitive, prin care s-a confirmat existenţa averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.
    3. Certificatele de integritate se eliberează gratuit, în limba de stat, în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării de către Autoritate.
    4. Certificatele de integritate sunt semnate de către președintele Autorității.
Secțiunea II
Regulile de înregistrare, evidenţă şi examinare a solicitărilor
privind eliberarea certificatelor
de integritate
    5. Solicitarea certificatului de integritate de către conducătorul entității publice, în cadrul procedurilor de angajare prin concurs, are loc prin depunerea unui cereri adresate Autorității, potrivit anexei nr.1. Cererea se expediază de la adresa electronică oficială a entității publice solicitante, sub formă de document electronic, la adresa electronică a Autorității – info@ani.md, după ce este semnată electronic,  cu semnătură electronică avansată calificată.
    6. Solicitarea certificatului de integritate de către persoanele fizice care intenționează să candideze pentru ocuparea unei funcţii publice eligibile, are loc prin depunerea unei cereri scrise adresate Autorității, semnate personal, pe suport de hârtie, potrivit anexei nr. 2.
    7. Solicitarea certificatului de integritate în condițiile pct. 6 are loc prin depunerea cererii de eliberare a certificatului de integritate, semnată de solicitant, cu anexarea copiei buletinului de identitate, personal de către solicitant sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit printr-o procură autentificată notarial:
    a) la sediul Autorității – de către candidaţii pentru funcţia de deputat în Parlament; candidaţii pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, și
    b) la sediile centrelor multifuncționale ale Agenției Servicii Publice – de către persoanele care candidează pentru funcţia de primar sau de consilier în consiliul local (sătesc, raional, orășenesc, municipal), inclusiv persoanele care candidează la funcțiile de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei și guvernator (başkan) al Găgăuziei.
    8. Lista centrelor multifuncționale teritoriale ale Agenției Servicii Publice, cu adrese poștale, va fi accesibilă pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice - http://www.asp.gov.md/ro/cmf, rubrica “Informații utile” din bara de instrumente, rubrica de nivelul doi “Subdiviziuni teritoriale”, rubrica de nivelul trei - “Centre multifuncționale”.
    9. În cazul depunerii cererii prin intermediul unui reprezentant împuternicit, acesteia i se vor anexa copia de pe buletinul de identitate al solicitantului autentificată notarial, procura autentificată notarial și copia de pe buletinul de identitate al reprezentantului împuternicit.
    10. La depunerea cererii cu documentele anexate, solicitantul sau reprezentatul împuternicit al acestuia prezintă originalul buletinului său de identitate.
    11. Solicitările privind eliberarea certificatului de integritate, formulate cu încălcarea procedurilor stipulate la pct. pct. 5 – 7 și pct. pct. 9 – 10, sunt respinse, cu informarea solicitantului despre motivul respingerii.
    12. Solicitările privind eliberarea certificatului de integritate, depuse la sediile centrelor multifuncționale ale Agenției Servicii Publice, după ce sunt luate la evidență în Registrul de evidență a solicitărilor privind eliberarea certificatului de integritate și a certificatelor de integritate eliberate, potrivit anexei nr. 3, sunt expediate pe adresa Agenției Servicii Publice, în decurs de 48 ore de la recepționare, prin intermediul curierilor Agenției Servicii Publice. Solicitările parvenite la Agenția Servicii Publice sunt transmise reprezentantului împuternicit al Autorității, la sediul Agenției Servicii Publice, potrivit unui grafic convenit și în bază de borderou de predare - primire.
    13. Solicitările privind eliberarea certificatului de integritate sunt înregistrate la secretariatul Autorității, după care sunt transmise, în aceeași zi, în lucru, către Inspectoratul de integritate – subdiviziune a Autorității responsabilă de ținerea evidenței în Baza de date de evidență a controalelor și de ținerea evidenței în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică. 
    14. Solicitările privind eliberarea certificatului de integritate sunt luate în evidența Inspectoratului de integritate, într-un registru separat, potrivit anexei nr. 3, după care se transmit, în aceeași zi, spre executare persoanei desemnate pentru efectuarea verificărilor, prin rezoluția inspectorului de integritate cu atribuții de control și organizare a activității Inspectoratului de integritate.
    Registrul se numerotează, sigilează și se ia în evidență cu număr de inventar în secretariatul Autorității. Însemnările în registru se efectuează cu pixuri cu cerneală de culoare albastră, clar și ordonat.
    15. Persoana desemnată pentru efectuarea verificărilor în baza solicitărilor privind eliberarea certificatului de integritate, în decurs de 24 de ore de la primirea în lucru a solicitării, va întocmi un demers în numele președintelui Autorității, sub formă de document electronic, adresat Inspectoratului Național de Probațiune, prin care se va solicita prezentarea informației în privința persoanei vizate, cu privire la interdicțiile existente de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă din hotărârile judecătorești rămase definitive.
    16. Demersul adresat Inspectoratului Național de Probațiune, după ce a fost semnat electronic de către președintele Autorității, cu semnătură electronică avansată calificată, se remite adresatului, în aceeași zi, la adresa oficială de e-mail - probatiune@probatiune.gov.md.
    17.  În decurs de 5 zile din data recepționării solicitării, Inspectoratul Național de Probațiune prezintă informația solicitată, în condițiile prevederilor pct. 16, la adresa oficială de e-mail a Autorității.
    18. Persoana desemnată pentru efectuarea verificărilor în baza solicitărilor privind eliberarea certificatului de integritate, în decurs de 5 zile din data primirii în lucru a solicitării, va efectua verificările necesare în privința persoanei vizate, cu referire la actele de constatare ale Autorității, rămase definitive în ultimii 3 ani, despre averile nejustificate constatate, conflictele de interese consumate constatate, restricțiile încălcate constatate, incompatibilitățile nesoluționate constatate, limitările încălcate constatate și despre interdicțiile de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă din actele de constatare ale Autorității rămase definitive, utilizând în acest sens informația conținută în Baza de date de evidență a controalelor și informația din Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.
    19. Urmare a verificărilor efectuate în condițiile pct. 18, persoana desemnată pentru efectuarea verificărilor va întocmi o notă informativă adresată președintelui Autorității, în care se va referi la rezultatele verificării și la care va subsemna.
    20. Nota informativă specificată la pct. 19 și informația prezentată de către Inspectoratul Național de Probațiune la solicitarea Autorității sunt documente primare obligatorii în baza cărora se emite certificatul de integritate.
Secțiunea III
Regulile de eliberare și evidență a certificatelor
de integritate
    21. Certificatul de integritate este întocmit de către persoana care a efectuat verificările de rigoare, în mod automatizat, în două exemplare, utilizând aplicația electronică respectivă, potrivit anexei nr. 4, disponibilă pe pagina web oficială a Autorității, pentru uz intern, la modulul Certificate de integritate și se prezintă sub formă de document electronic sau pe hârtie (după ce este descărcat și tipărit), după caz, împreună cu documentele primare, președintelui Autorității, pentru a fi semnat. Pe certificatul de integritate semnat, eliberat pe suport de hârtie, se aplică ștampila Autorității.
    22. Certificatul de integritate, descărcat prin aplicația electronică, după completarea și bifarea rubricilor corespunzătoare la calculator, va conține doar informația completată și bifată, celelalte rubrici fiind omise automat.
    23. Certificatul de integritate va conține denumirea statului, stema de stat, stema Autorității, denumirea instituției, adresa poștală, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa paginii web, simbolurile Autorității în filigran,  mențiuni despre datele cu caracter personal, numărul de evidență, data înregistrării, conținutul informativ și semnătura președintelui Autorității.
    24. Certificatul de integritate solicitat în condițiile pct. 5, semnat cu semnătură electronică avansată calificată, se expediază, sub formă de document electronic, în decurs de 24 de ore, la adresa electronică oficială a entității publice solicitante.
    25. Certificatul de integritate semnat, solicitat în condițiile pct. 6 și pct. 7 lit. a), se eliberează personal solicitanților, la sediul Autorității, contra semnătură în registrul de evidență ținut de Inspectoratul de integritate.
    26. Certificatele de integritate semnate, solicitate în condițiile pct. 6 și pct. 7 lit. b), în decurs de 24 de ore de la semnarea acestora, sunt expediate la adresa Agenției Servicii Publice, însoțite de borderou, prin curierii speciali, angajați ai Biroului de Curieri Speciali. Agenția Servicii Publice, în decurs de 48 de ore de la recepționare, remite certificatele de integritate în adresa centrelor multifuncționale respective ale Agenției Servicii Publice, prin intermediul curierilor Agenției Servicii Publice.
    Pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal, Autoritatea va expedia certificatele de integritate, în plicuri separate și sigilate, cu mențiunea pe acestea a numelui și adresei de domiciliu a titularului și a denumirii centrului multifuncțional.
    27. Certificatele de integritate recepționate de către centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice sunt eliberate personal solicitanților, la sediul acestora, fără perceperea unei plăți suplimentare, la prezentarea buletinului de identitate și după semnarea unei recipise de primire, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5. Recipisele de primire vor fi remise în adresa Autorității, similar procedurii descrise în pct. 12, în decurs de 15 zile de la semnare.
    Certificatele de integritate care nu au fost ridicate de către titulari de la sediile centrelor multifuncționale ale Agenției Servicii Publice vor fi remise la adresa Autorității, similar procedurii descrise în pct. 12, nu mai devreme de termenul specificat la pct. 35 lit. c).
    28. Solicitanții certificatelor de integritate pot urmări stadiul examinării solicitării privind eliberarea certificatului de integritate, prin accesarea modulului Certificate de integritate disponibil pe pagina web oficială a Autorității. Pentru obținerea informației privind stadiul examinării, solicitantul va completa câmpurile obligatorii din interiorul modulului cu informația despre: numele / prenumele, data / luna / anul nașterii / IDNP-ul persoanei în privința căreia s-a solicitat certificatul de integritate. Informația generată automat va conține date în progres de tipul: lipsa informației – solicitarea înregistrată cu nr. _______ din __________ – solicitare în lucru – certificat perfectat nr. _______ din___________ – certificat transmis centrului multifuncțional al Agenției Servicii Publice la data de _______________ / certificat transmis entității publice solicitante la data de ________________/ certificat eliberat personal solicitantului la data de __________________.
    Pînă la implementarea modulului Certificate de integritate pe site-ul Autorității, solicitanții certificatelor de integritate se vor informa telefonic, contactând Autoritatea sau birourile informaționale ale centrelor multifuncționale ale Agenției Servicii Publice, după caz.
    29. Asigurarea activităților imediate de evidență și actualizare a informației în cadrul modului Certificate de integritate și de informare a solicitanților de certificate de integritate, în condițiile pct. 28, ține de competența Inspectoratului de integritate.
    30. Exemplarul nr. 2 al certificatului de integritate, împreună cu solicitarea privind eliberarea certificatului de integritate și documente primare, se păstrează în dosarele de acumulare ale Inspectoratului de integritate, pe durata valabilității certificatului.
    31. La expirarea termenului de valabilitate, certificatele de integritate specificate în pct. 30, împreună cu solicitările privind eliberarea certificatelor de integritate și documentele primare, sunt transmise în arhiva Autorității, în baza unui act de predare-primire.
    32. Termenul de păstrare a certificatelor de integritate specificate în pct. 30, împreună cu solicitările privind eliberarea certificatelor de integritate și documentele primare, este de 1 an de zile de la data emiterii certificatului, după care sunt nimicite prin ardere.
    33. Evidența certificatelor de integritate este ținută de către Inspectoratul de integritate, în același registru în care se asigură evidența solicitărilor privind eliberarea certificatului de integritate.
Secțiunea IV
Dispoziții finale
    34. Termenul de valabilitate a certificatului de integritate este de 3 luni de la data eliberării.
    35. Persoanele fizice care intenționează să candideze pentru ocuparea unei funcţii publice eligibile vor depune solicitările privind eliberarea certificatului de integritate, ținând cont de:
    a) termenul de 3 luni de valabilitate a certificatului de integritate;
    b) termenul legal prevăzut de 15 zile pentru eliberarea de către Autoritate a certificatelor de integritate, potrivit art. 7 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 132/2016;
    c) termenul de 30 de zile de până la ziua alegerilor, prevăzut pentru prezentarea certificatului de integritate Comisiei Electorale Centrale sau consiliilor electorale de circumscripție, potrivit art. 49 din Codul electoral nr. 1381/1997.
    36. Nu se admit solicitările de eliberare a certificatelor de integritate de către persoanele fizice care intenționează să candideze pentru ocuparea unei funcţii publice eligibile, în afara unui scrutin electoral anunțat în condițiile legii.
    37. Modificarea și completarea prezentului Regulament are loc cu respectarea  procedurii de adoptare a Regulamentului.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5