LPC159/2018
ID intern unic:  377870
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 159
din  12.10.2018
privind modificarea unor acte legislative
Publicat : 09.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 416-422     art Nr : 649
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11–21, art. 6), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    după noţiunea „evaluare de impact asupra siguranţei rutiere” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „folosirea echipamentelor terminale de comunicații electronice mobile – acţiuni ce implică utilizarea prin contact direct a telefoanelor mobile şi/sau a dispozitivelor portabile similare, inclusiv pentru convorbiri telefonice, citire şi scriere de texte, navigare pe platforme web, utilizarea aplicaţiilor mobile, camerelor foto/video;”.
    2. Articolul 33 alineatul (3):
    la litera d), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „d) să nu adopte comportament agresiv, manifestat prin acţiuni precum:”;
    alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) să aplice în trafic norme de conducere preventivă și să nu desfășoare în timpul mersului activități ce îi distrag atenţia de la condus, manifestate prin folosirea telefoanelor mobile sau a dispozitivelor similare, cu excepția apelurilor telefonice efectuate la serviciile de urgență, a apelurilor telefonice prin dispozitive tip „mîini libere” fără fir și a folosirii echipamentelor terminale de comunicații electronice mobile, fixate în modul corespunzător.”
    3. Articolul 36 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Bicicliştii, conducătorii de vehicule cu tracţiune animală sînt obligaţi să nu desfășoare în timpul mersului activități ce le distrag atenţia, activități manifestate inclusiv prin folosirea echipamentelor terminale de comunicații electronice mobile.”
    4. La articolul 37, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Este interzisă circulația pe drumuri publice pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă a autovehiculelor care au amplasat volanul pe partea dreaptă a axei lor longitudinale, cu excepția celor aflate în trafic internațional.”
    Art. II. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 16 se completează cu alineatele (61)–(63) cu următorul cuprins:
    „(61) În cazul în care fapta contravențională este comisă prin adoptarea sau neadoptarea unui act de către un organ colegial, răspunde fiecare dintre membrii organului colegial.
    (62) Membrul organului colegial nu este pasibil de răspundere pentru adoptarea unui act dacă există probe care demonstrează că:
    a) nu a fost prezent la şedinţă și nu și-a exercitat votul în contumacie; sau
    b) nu a participat la vot; sau
    c) a votat împotrivă.
    (63) Membrul organului colegial nu este pasibil de răspundere pentru neadoptarea unui act dacă există probe care demonstrează că:
    1) nu a ştiut şi nici nu trebuia să ştie că este necesară adoptarea actului; sau
    2) în cazul în care are dreptul legal, contractual sau statutar, a făcut demersurile necesare pentru a convoca şedinţa sau de a include pe agenda organului colegial chestiunea adoptării actului respectiv, precum și a exercitat corect obligațiile sale privind organizarea, desfăşurarea şedinţei organului colegial sau, după caz, semnarea, avizarea, contrasemnarea, raportarea cererilor, demersurilor, dosarelor și documentației necesare pentru pregătirea ordinei de zi și examinarea proiectelor deciziilor; sau
    3) a lipsit de la şedinţa pe a cărei ordine de zi era sau la care s-a examinat problema respectivă din următoarele motive:
    a) nu a știut și nici nu putea să cunoască despre convocarea ședinței;
    b) a participat într-o cauză în instanța de judecată, instituția arbitrală sau într-o ședință de mediere;
    c) s-a aflat într-o deplasare în interes de serviciu într-o altă localitate decît cea în care s-a convocat ședința;
    d) s-a aflat în concediu;
    e) şedinţa a avut loc anterior expirării termenului de 9 zile de la decesul soțului/soţiei, concubinului/concubinei sau al unei rude apropiate;
    f) accidentul, calamitatea naturală sau altă cauză a făcut imposibilă participarea la şedinţă; sau
    4) a votat anterior pentru adoptarea actului.”
    2. La articolul 30 alineatul (3), după textul „prevăzute la” se introduce textul „art. 1551 și”.
    3. Articolul 32:
    la alineatul (2) litera f), textul „dreptul de a deţine armă şi de portarmă” se substituie cu textul „dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei”;
    la alineatul (3), după textul „privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii” se introduce textul „ , privarea de dreptul special”.
    4. Articolul 34:
    la alineatele (22) şi (23), cuvîntul „calendaristic” se exclude;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale.
    În acest caz se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral, cu excepţia cazului în care a fost contestată decizia de aplicare a sancțiunii contravenționale și contravenientul nu și-a retras cererea de contestare a deciziei, emisă asupra cauzei contravenționale, pînă la cercetarea judecătorească.”
    5. La articolul 36:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Privarea de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei se dispune de instanţa de judecată pentru un termen de la 2 ani la 5 ani în funcţie de gravitatea contravenţiei prevăzute în partea specială a cărţii întîi.”
    la alineatul (6), textul „dreptul de a deţine armă şi de portarma” se substituie cu textul „dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei”.
    6. La articolul 37 alineatul (2), cuvîntul „pedeapsa” se substituie cu cuvîntul „sancțiunea”.
    7. Codul se completează cu articolul 441 cu următorul cuprins:
    „Articolul 441. Aplicarea sancțiunii mai blînde decît cea prevăzută
                             de lege
    (1) Ţinînd cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate de scopul şi motivele faptei, de rolul contravenientului în săvîrşirea contravenției, de personalitatea contravenientului, de comportarea lui în timpul şi după consumarea contravenției, de alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum şi de contribuirea activă a participantului unei contravenții săvîrşite în grup la descoperirea acesteia, agentul constatator, după caz, procurorul, instanța de judecată sau comisia administrativă poate aplica o sancțiune sub limita minimă, prevăzută de partea specială a cărţii a doua pentru contravenția respectivă.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor care nu au executat sancțiunile contravenționale pentru faptele comise anterior sau au antecedente penale nestinse.”
    8. Articolele 64 și 65 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 64. Împiedicarea exercitării dreptului de a
                            comunica cu copilul şi de a-l educa
    (1) Împiedicarea neîntemeiată a unuia dintre părinţi (a ambilor părinţi) să ia parte la educarea copilului
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale.
    (2) Încălcarea de către părinţi/reprezentanţi legali, bunici, fraţi sau surori ale copilului a deciziei autorităţii tutelare privind stabilirea modului de realizare a dreptului de comunicare cu copilul
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 12 la 24 de ore.
    Articolul 65. Încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia
                         specială a copiilor aflați în situaţie de risc
                         şi a copiilor separaţi de părinţi
    (1) Neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare de către persoanele abilitate a atribuţiilor de autoritate tutelară locală sau autoritate tutelară teritorială privind:
    a) identificarea, evidenţa şi asistenţa copiilor aflaţi în situaţie de risc;
    b) protecţia copiilor separaţi de părinţi;
    c) determinarea statutului copilului;
    d) cooperarea dintre autorităţile tutelare;
    e) nerespectarea condiţiilor legale de recepţionare şi înregistrare a sesizărilor privind copiii aflaţi în situaţie de risc
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Neasigurarea respectării de către angajaţii autorităţilor administrației publice centrale şi locale, ai structurilor, instituţiilor şi serviciilor din cadrul sau subordonate acestora, care activează în domeniile asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, organelor de drept, a termenelor şi procedurilor prevăzute de mecanismul intersectorial de cooperare privind:
    a) transmiterea autorităţii tutelare competente a sesizărilor privind copiii aflaţi în situaţie de risc, precum şi a celor privind cazurile de violenţă, neglijare sau exploatare a copiilor în cadrul serviciilor sociale, al instituţiilor medicale, educaţionale, culturale;
    b) participarea în procesul de evaluare iniţială şi complexă a situaţiei copilului la solicitarea autorităţii tutelare locale, precum şi la elaborarea şi implementarea planului individualizat de asistenţă,
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (3) Necomunicarea autorităţii tutelare de către persoana cu funcţie de răspundere şi de către alte persoane obligate să o facă despre existenţa unui pericol pentru viaţa ori sănătatea copilului sau despre încălcarea drepturilor şi intereselor lui legitime
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale.”
    9. Codul se completează cu articolele 652 şi 653 cu următorul cuprins:
    „Articolul 652. Împiedicarea activităţii asistentului social/specialistului
                             în protecţia drepturilor copilului
    Împiedicarea activităţii asistentului social/specialistului în protecţia drepturilor copilului în procesul de identificare, evaluare, evidenţă, asistenţă sau monitorizare a copilului aflat în situaţie de risc sau a copilului separat de părinţi, prin refuz neîntemeiat de a-i oferi informaţie veridică şi completă sau neprezentare în termenul indicat a informaţiei solicitate, sau împiedicarea ilicită a accesului în locul aflării copilului ori eschivarea cu rea-voinţă de la executarea dispoziţiilor legitime
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 48 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de pînă la 6 luni.
    Articolul 653. Refuzul neîntemeiat de eliberare a certificatului
                           medical de constatare a naşterii
    Neeliberarea certificatului medical de constatare a naşterii, a duplicatului în cazurile prevăzute de legislație de către instituția medico-sanitară, precum şi neconstatarea sau neeliberarea certificatului medical de constatare a naşterii de către medicul care a asistat la naştere sau la care s-a adresat mama după naştere, dacă naşterea s-a produs în afara instituției medico-sanitare,
    se sancţionează cu amendă de la 18 pînă la 48 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie pînă la 6 luni.”
    10. La articolul 66:
    denumirea se completează cu textul „ , neîndeplinirea prescripţiilor legale ale autorităţii tutelare”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Neîndeplinirea în termen a prescripţiilor legale ale autorităţii tutelare privind modul de exercitare a tutelei sau curatelei asupra minorului ori privind modul de exercitare a măsurii de ocrotire asupra adultului
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.”
    11. La articolul 69 alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Injuria, adică vorbele sau faptele care lezează onoarea şi demnitatea persoanei,”.
    12. La articolul 70:
    alineatul unic devine alineatul (1), iar dispoziția acestuia va avea următorul cuprins:
    „Calomnia, adică răspîndirea cu bună ştiinţă a unor informații mincinoase ce defăimează o altă persoană,”;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Aceeaşi acţiune însoţită de învinuirea în săvîrşirea unei infracţiuni
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de dreptul de a desfăşura anumite activităţi pe un termen de la 6 luni la un an.”
    13. La articolul 741, în dispoziția alineatului (4), după textul „Încălcarea regulilor de” se introduce cuvîntul „prelucrare, ”.
    14. Articolul 80 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Neîndeplinirea obligaţiei angajatorilor staţiilor de alimentare cu produse petroliere privind asigurarea accesului liber la grupul sanitar pentru persoane
    se sancţionează cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    15. La articolul 85, în sancțiunea alineatului (1), textul „12 la 30” se substituie cu textul „30 la 60”.
    16. Articolul 89 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 89. Practicarea prostituţiei
    (1) Practicarea prostituţiei, adică satisfacerea dorinţei sexuale a unei persoane prin orice metodă şi/sau mijloace, contra plată, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale sau comunicaţiilor electronice,
    se sancţionează cu amendă de la 36 la 48 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (2) Beneficierea de serviciile indicate la alin. (1) în schimbul oferirii sau promisiunii de a oferi recompensă persoanei care prestează asemenea servicii
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.
    (3) Persoana care a comis contrar voinţei sale acţiunile prevăzute la alin. (1) este absolvită de răspundere contravenţională.”
    17. Articolul 911 se completează cu alineatul (20) cu următorul cuprins:
    „(20) Nerespectarea de către proprietarii sau administratorii spaţiilor publice în care fumatul este interzis a cerinţelor şi normelor stabilite de Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    18. La articolul 93 alineatul (1):
    partea introductivă a dispoziției va avea următorul cuprins:
    „Nerespectarea legislaţiei şi a standardelor de stat în domeniul geodeziei, topografiei, cartografiei, geoinformaticii şi cadastrului prin:”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) netransmiterea în Fondul Naţional de Date Geospaţiale a unui exemplar de copii ale materialelor şi datelor topogeodezice şi cartografice create”.
    19. Codul se completează cu articolul 1041 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1041. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor
                               proprietate comună a asociațiilor de coproprietari în
                               condominiu
    Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor proprietate comună a asociațiilor de coproprietari în condominiu
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    20. Articolul 109 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Acceptarea directă sau indirectă, prin acțiuni sau inacțiuni implicite, sau beneficierea de servicii de spălare a vehiculelor, utilajelor şi ambalajelor în apele naturale, în preajma lor şi în alte locuri neautorizate
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    21. Articolul 113:
    în dispoziția alineatului (5), textul „și cu substanțe radioactive” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Deversarea ilicită a substanțelor radioactive în apele de suprafață, de canalizare, canalele de irigare și de desecare
    se sancționează cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 900 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere și cu amendă de la 900 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    22. La articolul 128, în dispoziția alineatului (2), textul „fară autorizaţie de deţinere, portarma şi de folosire a armei de vînătoare” se substituie cu textul „fară permis de deţinere sau port şi folosire a armei de vînătoare”.
    23. Articolul 1551 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1551. Încălcarea regulilor de desfășurare a activităților
                                nucleare și radiologice
    (1) Desfășurarea activităților nucleare și radiologice fără autorizație radiologică eliberată conform legii
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Neraportarea în termen, cu depășirea cu cinci zile lucrătoare a termenului prevăzut de lege, a exportului, importului de tehnologii, materiale, dispozitive, softuri, echipamente ce cad sub incidența regimului de garanții nucleare
    se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (3) Utilizarea instalațiilor nucleare și radiologice, a materialului nuclear și radioactiv fără certificat de securitate eliberat conform legii
    se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. Sancțiunea se aplică pentru fiecare instalație radiologică sau nucleară, material radioactiv sau nuclear utilizat fără certificate de securitate.
    (4) Desfășurarea activităților de proiectare, construcție a obiectivelor nucleare și radiologice, amplasare, reamplasare, transfer, montaj, punere în funcțiune, funcționare de probă, reparații şi întreţinere, modificare, conservare, dezafectare, import, export, introducere temporară a instalaţiilor nucleare şi radiologice, a materialelor nucleare sau radioactive, precum şi desfășurarea activităților de transportare a materialelor nucleare şi radioactive fără autorizaţia prevăzută de lege
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Admiterea în activităţile nucleare şi radiologice a persoanelor care nu au pregătirea necesară sau care nu dispun de permis de exercitare valabil pentru aceste activităţi, precum şi neînregistrarea în fişa personalului angajat de categoria A a dozelor efective individuale
    se sancţionează cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (6) Împiedicarea activităţii legitime a reprezentanţilor organului de control în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice prin neadmiterea la efectuarea controlului legal
    se sancţionează cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (7) Prezentarea, în scopul evaluării sau controlului, a datelor eronate sau incomplete
    se sancţionează cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (8) Tăinuirea cazurilor de depistare, sustragere, pierdere a surselor de radiaţii ionizante, a materialelor nucleare, de distrugere a integrităţii materialelor nucleare şi surselor radioactive sau neinformarea, în termen de 24 de ore, a organului de control în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice despre aceste fapte
    se sancţionează cu amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 600 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (9) Exploatarea instalaţiilor nucleare sau radiologice în lipsa unui sistem de control al calităţii prin care să asigure cerinţele de radioprotecţie, de securitate nucleară şi radiologică, de securitate fizică a obiectivului, de pregătire a intervenţiei de urgenţă în cazul incidentelor sau accidentelor nucleare sau radiologice
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (10) Neprezentarea datelor, prezentarea datelor false sau neactualizate organului de control în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice privind informaţia solicitată prin acte normative pentru includerea în rapoartele naţionale privind implementarea cerinţelor tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte
    se sancţionează cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 1000 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (11) Neînregistrarea dozelor de iradiere aplicate pacienţilor, neraportarea cazurilor de incident radiologic, inclusiv iradierea nejustificată a pacienţilor,
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 450 la 750 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    24. La articolul 157:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Lăsarea în primejdie a animalului de companie sau ținerea acestuia fără hrană sau medicamentele necesare
    se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Creșterea sau ținerea cîinilor fără autorizația necesară sau în condiții ce prezintă pericol pentru oameni sau animale
    se sancționează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale.”
    25. Codul se completează cu articolul 1582 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1582. Încălcarea normelor şi regulilor de desfăşurare
                               a activităţii în domeniul clasificării carcaselor de
                               bovine, porcine şi ovine
    (1) Nerespectarea de către unităţile de sacrificare a obligaţiei de clasificare şi identificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Nerespectarea de către unităţile de sacrificare a obligaţiei de a dispune de un clasificator autorizat
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Nerespectarea de către unităţile de sacrificare a obligaţiilor de înregistrare şi prezentare autorităţii de supraveghere şi control a informaţiei privind preţurile pentru carcasele clasificate
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Limitarea accesului inspectorului desemnat de autoritatea de supraveghere şi control pentru verificarea corectitudinii clasificării carcaselor
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Clasificarea incorectă a carcaselor de bovine, porcine şi ovine
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Clasificarea carcaselor de către o persoană care nu deţine autorizaţie de clasificator sau admiterea pentru clasificare a carcaselor a unei persoane care nu deţine autorizație de clasificator
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    26. Articolul 169 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 169. Încălcarea normelor de desfăşurare a activităţii
                             de către participanţii la piaţa energiei electrice,
                             la piața gazelor naturale, la piața produselor
                             petroliere, la furnizarea serviciului public de
                             alimentare cu apă şi/sau de canalizare
    Încălcarea de către participanții la piața energiei electrice, la piața gazelor naturale şi la piaţa produselor petroliere, la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi la producerea, distribuţia şi/sau furnizarea energiei termice a normelor de desfăşurare a activităţilor, stabilite în actele normative în domeniu, manifestată prin:
    a) refuzul de a permite efectuarea controalelor, a verificărilor şi a inspecţiilor dispuse de autoritatea de reglementare și control de stat în domeniul energeticii sau obstrucționarea acestei autorităţi în efectuarea acestora;
    b) neprezentarea în termen a datelor, a informaţiilor solicitate de autoritatea de reglementare și control de stat în domeniul energeticii sau furnizarea de date şi informaţii incorecte sau incomplete;
    c) întîrzierea nejustificată în racordarea instalaţiilor electrice, a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali potenţiali la reţelele electrice, la reţelele de gaze naturale, la executarea branşamentelor de apă/racordurilor de canalizare la rețeaua de alimentare cu apa şi/sau de canalizare, la reţelele de distribuţie şi/sau furnizare a energiei termice sau în reconectarea instalaţiilor electrice, a instalaţiilor de gaze naturale, de alimentare cu apă şi/sau de canalizare sau energie termică ale consumatorilor finali la reţelele electrice, la reţelele de gaze naturale, la reţeaua de alimentare cu apă şi/sau de canalizare sau energie termică;
    d) aplicarea incorectă a tarifelor reglementate, a prețurilor reglementate la energia electrica, la gazele naturale, la serviciul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi la energia termică sau aplicarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate care nu au fost avizate sau aprobate de autoritatea de reglementare și control de stat în domeniul energeticii;
    e) refuzul nejustificat al furnizorilor care îndeplinesc obligaţii de serviciu public de a încheia contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale, a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, de distribuţie şi/sau furnizare a energiei termice;
    f) refuzul nejustificat al operatorilor sistemelor de transport sau al operatorilor sistemelor de distribuţie de a încheia contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, al gazelor naturale sau contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, a gazelor naturale, de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, de distribuţie şi/sau furnizare a energiei termice;
    g) nerespectarea de către operatorii sistemelor de transport, de către operatorii sistemelor de distribuţie a prevederilor actelor normative de reglementare privind extinderea reţelelor electrice, a reţelelor de gaze aprobate de autoritatea de reglementare și control de stat în domeniul energeticii;
    h) nerespectarea de către operatorii sistemelor de transport, de către operatorii sistemelor de distribuţie a obligaţiei privind anunţarea consumatorilor finali despre întreruperile programate în livrarea energiei electrice, a gazelor naturale, de alimentare cu apă sau energie termică în termenele şi în condiţiile stabilite în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, în Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apa şi de canalizare, în Regulamentul privind furnizarea energiei termice;
    i) nerespectarea de către operatorii sistemelor de distribuţie a obligaţiei privind verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici cu care au încheiat contracte de furnizare a serviciului public nominalizat;
    j) deconectarea nejustificată a instalaţiilor electrice, a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali de la reţeaua electrică, de la reţeaua de gaze naturale, de la reţeaua de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, de la reţeaua de distribuţie a energiei termice sau limitarea, întreruperea nejustificată a livrării energiei electrice, a gazelor naturale, a apei, a energiei termice către consumatori;
    k) refuzul nejustificat al operatorilor sistemelor de transport, al operatorilor sistemelor de distribuţie privind eliberarea avizului de racordare la reţeaua electrică, la reţeaua de gaze naturale, la reţeaua de energie termică, eliberarea avizului de branşare/racordare la reţeaua de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;
    l) practicarea fără licenţă, fără autorizaţie a genurilor de activitate licenţiate, autorizate în conformitate cu actele normative care reglementează piaţa energiei electrice, piaţa gazelor naturale și piaţa produselor petroliere sau delegarea atribuţiilor şi a funcţiilor licenţiate, autorizate către un terț care nu deţine licenţă, autorizaţie pentru desfăşurarea genului de activitate respectiv;
    m) neexecutarea în termen a măsurilor dispuse, prin decizii sau prin hotărîri, de autoritatea de reglementare și control de stat în domeniul energeticii ori neîndeplinirea în termen a prevederilor prescripţiei privind lichidarea încălcărilor constatate de această autoritate;
    n) nerespectarea normelor tehnice de exploatare a reţelelor electrice, a reţelelor de gaze naturale, a centralelor electrice, a instalaţiilor de producere a gazelor naturale şi a combustibilului, a instalaţiilor de stocare şi de depozitare a combustibilului, care poate avea drept rezultat diminuarea fiabilităţii și a calităţii livrării energiei electrice, a gazelor naturale sau a combustibilului către consumatori;
    o) nerespectarea prevederilor legale la planificarea extinderii reţelelor termice, precum şi încălcarea Normelor tehnice ale reţelelor termice, elaborate şi aprobate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, privind extinderea, exploatarea, reparaţia şi întreţinerea reţelelor termice;
    p) nerespectarea de către operator a prevederilor Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, a contractelor încheiate, a Regulamentului privind exploatarea tehnică a sistemelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare la exploatarea, întreţinerea, reparaţia, dezvoltarea sau modificarea reţelelor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, precum şi a reţelelor interne de alimentare cu apă şi/sau de canalizare din blocurile locative;
    q) nerespectarea de către operator a prevederilor Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    r) nerespectarea altor condiţii stabilite în licenţele, în autorizaţiile eliberate pentru desfăşurarea activităţilor de pe piaţa energiei electrice, a gazelor naturale sau a produselor petroliere, la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi la producerea, distribuţia şi/sau furnizarea energiei termice,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    27. La articolul 176, în denumire şi dispoziţie, după cuvîntul „reprezentantului” se introduce textul „sau al administratorului”, iar după textul „de alimentare cu apă şi de canalizare” – textul „ , de energie termică”.
    28. Articolul 177 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Încălcarea legislaţiei la reconstrucţia încăperilor, manifestată prin:
    a) intervenţii neautorizate care afectează structura de rezistenţă a bloculor locative;
    b) extinderea neautorizată a încăperilor din contul balcoanelor şi al logiilor în blocurile locative, precum şi extinderea balcoanelor şi logiilor existente;
    c) extinderea şi reamplasarea neautorizată a bucătăriilor şi blocurilor sanitare din contul încăperilor locuibile în blocurile locative;
    d) reamplasarea neautorizată a reţelelor de apă şi canalizare;
    e) intervenţii neautorizate la canalele de ventilare;
    f) spargerea golurilor noi şi lărgirea golurilor existente în pereţii structurali ai blocurilor locative;
    g) comasarea apartamentelor pe verticală cu spargerea sau demontarea planşeelor;
    h) modificarea sistemelor de încălzire prin instalarea agregatelor la balcoane şi logii în blocurile locative, cu excepţia sistemelor de încălzire autonomă instalate conform proiectului şi normativelor în vigoare;
    i) construcţia anexelor, balcoanelor, copertinelor, bovindourilor, transformarea în bovindouri a logiilor şi balcoanelor existente etc., cu excepţia acoperişurilor, care afectează aspectul arhitectural al blocurilor locative;
    j) efectuarea lucrărilor de termoizolare şi tratare coloristică a faţadei în lipsa autorizaţiei de construire, eliberată de autoritatea publică locală,
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    29. Articolul 180 se completează cu alineatele (12)–(19) cu următorul cuprins:
    „(12) Schimbarea destinaţiei locuinţelor, prin trecerea lor din fondul public de locuinţe în categoria încăperilor cu altă destinaţie decît cea de locuinţă, cu încălcarea prevederilor legislaţiei
    se sancţionează cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (13) Trecerea locuinţelor în categoria celor cu altă destinaţie decît cea de locuinţă în blocurile locative cu apartamente proprietate privată cu încălcarea prevederilor legislaţiei
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (14) Refuzul nemotivat al proprietarului sau al locatarului să asigure accesul în locuinţă sau în încăperea cu altă destinaţie decît cea de locuinţă din blocul locativ al administratorului asociației de proprietari în condominiu sau al întreprinderii de gestionare a fondului locativ din care face parte locuința sau încăperea, precum și al reprezentantului acestora, la reţelele inginereşti de uz comun din locuinţa sa şi la elementele constructive ale proprietăţii comune în cazul în care este necesar să se inspecteze, să se repare sau să se înlocuiască unele elemente din proprietatea comună la care se poate avea acces numai din locuinţa respectivă, în cazul inspectărilor planificate ale stării tehnice a clădirilor, verificării corectitudinii montării, sigilării şi funcţionării contoarelor, conform actelor normative în vigoare, precum şi în cazul preluării informaţiei echipamentelor de măsurare respective
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (15) Folosirea ascensoarelor de pasageri pentru transportarea deşeurilor neambalate și a materialelor de construcţie care depăşesc limita greutăţii permise după caracteristica tehnică a ascensorului
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (16) Executarea lucrărilor de supraetajare şi mansardare pe timp de iarnă
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 36 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 180 la 360 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (17) Eschivarea proprietarului sau administratorului asociației de proprietari în condominiu sau a întreprinderii de gestionare a fondului locativ de la menţinerea în stare de siguranţă a construcţiilor deținute sau, după caz, gestionate, de la întreprinderea măsurilor de asigurare a integrităţii elementelor constructive ale acestora, a elementelor decorative şi instalaţiilor amplasate pe faţadele construcțiilor
    se sancţionează cu amendă în mărime de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (18) Eschivarea proprietarului locuinţei sau a locatarului de la regimul stabilit de menţinere a curăţeniei şi de igienizare în interiorul locuinţei sau în casele individuale și în construcţiile auxiliare ori eschivarea administratorului asociației de proprietari în condominiu sau a întreprinderii de gestionare a fondului locativ de la regimul stabilit de menţinere a curăţeniei şi de igienizare în locurile de uz comun destinate şi folosite pentru trecerea în locuinţe (scări, coridoare, cabina ascensorului), precum şi în alte spaţii comune care sînt parte componentă a blocului locativ și a construcţiilor auxiliare,
    se sancţionează cu amendă în mărime de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 30 de ore, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (19) Debranşarea neautorizată de la serviciile comunale şi necomunale care constituie exigenţele minime pentru locuinţe
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    30. Codul se completează cu articolele 1801 și 1951 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1801. Încălcarea regulilor cu privire la accesul
                               autovehiculelor utilate cu sistem de alimentare
                               cu gaze în parcările subterane sau parcările
                               supraterane de tip închis
    Încălcarea de către deţinătorii de parcări subterane sau parcări supraterane de tip închis a regulilor care interzic accesul autovehiculelor utilate cu sistem de alimentare cu gaze
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 25 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    „Articolul 1951. Încălcarea modului de depunere a declaraţiilor referitoare
                               la plantaţiile viticole
    Neprezentarea în termen sau prezentarea de către deţinătorii de plantaţii viticole a declaraţiilor neveridice referitoare la înfiinţarea, înregistrarea în Registrul vitivinicol, reconstrucţia/restabilirea şi defrişarea plantaţiilor viticole
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    31. Articolul 196:
    în dispozițiile alineatelor (2), (9) și (10), textul „de origine animală” se substituie cu cuvîntul „alimentare”;
    articolul se completează cu alineatul (13) cu următorul cuprins:
    „(13) Desfăşurarea activităţii de comerţ cu hrană pentru animale în lipsa autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    32. Articolul 1961 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1961. Încălcarea normelor sanitar-veterinare în domeniul
                               farmaceutic veterinar şi al asistenţei medicale veterinare
    (1) Practicarea ca profesie a activităţii farmaceutice veterinare sau a activității de asistenţă medicală veterinară în lipsa studiilor medicale veterinare
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 170 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea regulilor de prescriere a reţetelor şi de eliberare a produselor farmaceutice de uz veterinar
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Desfăşurarea activităţii farmaceutice veterinare în locuri neautorizate
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Păstrarea şi etichetarea neconformă a produselor farmaceutice de uz veterinar, precum şi depozitarea, distribuirea, comercializarea şi utilizarea produselor farmaceutice de uz veterinar neautorizate, interzise, expirate sau fară documentul care să ateste calitatea şi/sau provenienţa acestora
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Nerespectarea prevederilor legale privind păstrarea evidenţelor referitoare la animalele tratate, nerespectarea perioadei de aşteptare pentru animalele/păsările tratate sau a produselor obţinute de la acestea
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 160 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Nerespectarea prevederilor legale care reglementează producerea, distribuţia, comercializarea şi utilizarea produselor farmaceutice de uz veterinar, a aditivilor furajeri şi a hranei pentru animale
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (7) Folosirea antibioticelor în hrana pentru animale în calitate de stimulatori de creştere sau cu scop profilactic
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 500 la 1000 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (8) Netransmiterea notificărilor privind operaţiunile de import/export/ utilizare a produselor farmaceutice de uz veterinar şi a hranei pentru animale
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (9) Modificarea adusă produselor farmaceutice de uz veterinar înregistrate, a instrucţiunilor de utilizare şi a informaţiilor de pe etichetă, de către producători, importatori, fără informarea, în scris, a autorităţii competente
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    33. Articolul 197:
    în dispoziția alineatului (17), după textul „încălcarea prevederilor” se introduce textul „art. 81, art. 82 alin. (2),”;
    alineatul (21) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (28) și (29) cu următorul cuprins:
    „(28) Nerespectarea în cadrul desfășurării activității conexe transportului rutier și a activității de atestare profesională a managerilor de transport rutier şi a conducătorilor auto a obligațiilor prevăzute la art. 43 alin. (12), art. 45 alin. (2), art. 90 alin. (1), art. 94 alin. (2) și (3), art. 105, 106, 107, art. 108 alin. (1) și (3), art. 114 alin. (2), art. 125 și 133 din Codul transporturilor rutiere
    se sancționează cu amendă de la 60 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 la 450 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (29) Nerespectarea în cadrul desfășurării activității de transport rutier a obligațiilor prevăzute la art. 23 alin. (8), art. 3121, art. 3126 alin. (4), art. 3136 alin. (6), art. 3142 alin. (3), art. 48, art. 49, art. 622 alin. (1), art. 79 din Codul transporturilor rutiere, la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
    se sancționează cu amendă de la 240 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 la 450 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    34. Codul se completează cu articolul 19913 cu următorul cuprins:
    „Articolul 19913. Încălcarea regimului de siguranţă la bordul navei
    (1) Lipsa la bordul navelor a materialelor şi instalaţiilor de menţinere a vitalităţii navei
    se sancţionează cu amendă de la 48 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Lipsa la bordul navei a rolului de abandon, de om la apă şi de incendiu
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    35. Articolul 200:
    în denumirea articolului, textul „periculoase,” se exclude;
    în dispozițiile alineatelor (1)–(3), textul „periculoase (explozive, uşor inflamabile, radioactive sau toxice),” se exclude;
    în dispoziția alineatului (4), după cuvîntul „separarea” se introduce textul „necorespunzătoare a”.
    36. Codul se completează cu articolul 2001 cu următorul cuprins.
    „Articolul 2001. Încălcarea regulilor traficului de
                               mărfuri periculoase
    (1) Transportarea mărfurilor periculoase interzise la transport
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Admiterea scurgerilor substanţelor periculoase la transportarea mărfurilor periculoase
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Utilizarea unui mijloc de transport interzis pentru transportarea mărfurilor periculoase sau transportarea lor în condiţii de izolare interzise sau neaprobate
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Transportarea mărfurilor periculoase cu un vehicul fără certificatul de agreare, certificatul de competenţă profesională, documentaţia de transportare a mărfurilor periculoase și instrucţiuni scrise pentru conducătorul auto conform reglementărilor specifice transportului rutier de mărfuri periculoase
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Nerespectarea dispoziţiilor de limitare a cantităţilor de mărfuri periculoase transportate cu o unitate de transport
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Transportarea mărfurilor periculoase fără indicarea acestora în documentația de transportare
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (7) Transportarea mărfurilor periculoase fără placardarea şi marcarea vehiculului
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (8) Nedeţinerea de către conducătorul auto a certificatului de pregătire profesională specială
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.
    (9) Lipsa la bordul vehiculului a echipamentelor conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR) sau conform instrucţiunilor scrise
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (10) Nedesemnarea consilierului de siguranţă în cadrul întreprinderii
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    37. La articolul 207, sancţiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    38. Articolul 221 se completează cu alineatele (3)–(6) cu următorul cuprins:
    „(3) Eliberarea dovezii de inspectare tehnică periodică a vehiculelor sau remorcilor acestora care nu au fost prezentate pe linia de testare sau care nu au fost supuse încercărilor prescrise cu calificativele stabilite de normele tehnice ori eliberarea acestei dovezi pentru alte categorii de vehicule decît cele pentru care este autorizată unitatea de inspectare tehnică
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Admiterea spre desfăşurarea activităţii de inspectare tehnică periodică a persoanelor neatestate conform prevederilor Codului transporturilor rutiere
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Neeliberarea certificatelor de garanţie pentru lucrările executate
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Neasigurarea de către întreprinderile autorizate a evidenţei vehiculelor scoase din uz, asupra cărora s-a derulat activitatea de dezmembrare, şi/sau lipsa evidenței modului de tratare a caroseriilor/șasiurilor rezultate din activitatea de dezmembrare, şi/sau lipsa containerelor pentru depozitarea bateriilor de acumulare (acumulatoarelor), şi/sau lipsa rezervoarelor pentru depozitarea lichidelor de la vehiculele scoase din uz
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    39. Articolul 223:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Acţiunile specificate la alin. (1), comise din imprudenţă
    se sancţionează cu amendă de la 9 la 18 unităţi convenţionale.”
    40. Articolul 224:
    dispoziția alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „Circulaţia pe drumuri cu structură rutieră capitală a vehiculelor cu şenile, a vehiculelor echipate cu pneuri utilate cu crampoane (în lipsa pe suprafaţa carosabilului a zăpezii, gheţii sau poleiului, excepţie fiind cazurile cînd se atestă o diferenţă esenţială a condiţiilor meteo pe întreg teritoriul Republicii Moldova), a vehiculelor cu tracţiune animală, precum şi a celor neechipate corespunzător, care transportă încărcături neacoperite cu prelată a căror scurgere provoacă poluarea învelişului rutier, a terenurilor adiacente drumurilor sau încetinirea circulaţiei rutiere,”;
    articolul se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Nerespectarea de către conducătorii de vehicule sau de către agenţii transportatori a cerinţelor Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise prin:
    a) transportarea încărcăturilor fără deţinerea autorizaţiei speciale pentru transporturile cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise sau a căror masă totală, sarcină masică pe axă nu coincid cu informaţia indicată în autorizaţie;
    b) necorespunderea traseului de deplasare a mijlocului de transport indicat în autorizaţie, precum şi a perioadei de efectuare;
    c) nerespectarea de către transportator a cerinţelor speciale de transportare, precum şi a celor de securitate indicate în autorizaţie sau în avizul poliţiei,
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (12) Efectuarea transportului rutier cu încălcarea restricţiilor de circulaţie privind masa totală a vehiculelor, în cazul în care temperatura aerului este mai mare de 30°C,
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    41. La articolul 225, în denumirea articolului şi în dispoziţia alineatului (1), după textul „intenţionată a” se introduce textul „unei benzi de circulaţie sau a”.
    42. Articolul 226:
    în denumirea articolului, textul „benzii de separaţie” se substituie cu textul „zonei drumului”;
    în dispoziția alineatului (1), textul „pe banda de separaţie a drumului” se substituie cu textul „în zona drumului”;
    dispoziția alineatului (2) va avea următorul cuprins:
    „Efectuarea lucrărilor de construcție, terasament, amenajare, îngrădire, plantarea arborilor şi alte lucrări care pot provoca înzăpezirea sau inundarea drumului ori care împiedică vizibilitatea în zona drumului şi în zonele de protecţie a drumului”.
    43. Articolul 228:
    în dispoziția alineatului (3), după cuvîntul „longitudinale” se introduce textul „pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Exploatarea vehiculului ale cărui dispozitive de iluminare în față sînt echipate cu lămpi care nu corespund modelului prevăzut prin construcție
    se sancționează cu amendă de la 20 la 25 de unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.”
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Exploatarea vehiculelor pe drumurile publice cu structura rutieră capitală și cu structura rutieră uşoară care au pe roţi sau în caroserie noroi, materiale de construcţie ce se depun pe carosabil
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.”
    44. Articolul 230:
    în dispoziția alineatului (1), după textul „numărul de înmatriculare indescifrabil” se introduce textul „sau cu numărul de înmatriculare camuflat”;
    dispoziția alineatului (3) va avea următorul cuprins:
    „Conducerea unui vehicul cu un număr de înmatriculare fals sau neatribuit acestuia de autoritatea competentă”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Amplasarea ilegală pe vehicul a unui număr de înmatriculare fals sau neatribuit acestuia de autoritatea competentă sau deținerea unui vehicul cu un astfel de număr
    se sancționează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale.”
    45. La articolul 231:
    alineatul (3) se abrogă;
    sancțiunea alineatului (4) va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale.”
    46. La articolul 232, în sancţiunea alineatelor (1) și (2), textul „cu aplicarea a 2 puncte de penalizare” se exclude.
    47. Articolul 233:
    în dispoziția alineatului (2), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „lege”;
    sancțiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale.”
    48. La articolul 235, dispoziția alineatului (2) va avea următorul cuprins:
    „Utilizarea contrar prevederilor Regulamentului circulaţiei rutiere a echipamentelor terminale de comunicații electronice mobile în timpul conducerii vehiculului”.
    49. Codul se completează cu articolul 2351 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2351. Încălcarea regulilor de transportare a
                               copiilor cu vîrsta de pînă la 7 ani
    Transportarea copiilor cu vîrsta de pînă la 7 ani contrar prevederilor Regulamentului circulaţiei rutiere
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.”
    50. La articolul 238:
    sancţiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.”
    sancţiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispozițiilor prevăzute la alin. (1)–(3) care a generat o situaţie de accident de circulaţie
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 40 de unităţi conventionale sau cu privarea dreptului de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an.”
    51. La articolul 239:
    denumirea articolului se completează în final cu textul „sau pietonale”;
    alineatul unic devine alineatul (1), iar dispoziţia se completează în final cu textul „sau pietonale”;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor alin. (1) care a generat o situaţie de accident de circulaţie sau care a împiedicat ori a intimidat circulația regulamentară a pietonilor sau a cicliștilor
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenționale cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an.”
    52. Articolul 240:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „12 la 15” se substituie cu textul „15 la 30 de”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispozițiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) care a generat o situaţie de accident de circulaţie
    se sancţionează cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenționale cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an.”
    53. Articolul 241 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispozițiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) care a generat o situaţie de accident de circulaţie
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi conventionale cu sau fară privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la un an la 3 ani.”
    54. La articolul 2411, în denumirea articolului și în dispoziția alineatului (1), textul „sau a normelor de conducere preventivă” se exclude.
    55. Codul se completează cu articolul 2412 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2412. Încălcarea de către conducătorii de
                               vehicule a normelor de conducere
                               preventivă
    (1) Încălcarea de către conducătorii de vehicule a normelor de conducere preventivă conform prevederilor Legii nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
    (2) Săvîrșirea repetată a contravenției prevăzute la alin. (1) pe parcursul aceluiași an calendaristic de către o persoană sancționată anterior, printr-o hotărîre/decizie definitivă, pentru această contravenție
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare.”
    56. La articolul 243, în dispoziție, cuvîntul „vinovat” se substituie cu textul „persoana implicată”.
    57. Codul se completează cu articolul 2431 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2431. Deplasarea neautorizată în grup pe
                               drumurile publice
    (1) Participarea conducătorilor de vehicule la deplasarea neautorizată în grup (cu excepţia coloanelor oficiale) pe drumurile publice, care a condiţionat crearea impedimentelor în circulaţia rutieră,
    se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
    (2) Participarea la desfăşurarea neautorizată pe drumurile publice a concursurilor, antrenamentelor, competiţiilor cu vehicule sau cu animale
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare persoanelor care dețin permis de conducere.
    (3) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispozițiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) care a generat riscul producerii unui accident de circulaţie
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an.
    (4) Organizarea acţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2)
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 90 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de pînă la un an a persoanelor care dețin permis de conducere a vehiculelor.”
    58. Articolul 244 se abrogă.
    59. Articolul 245:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „3 la 6” se substituie cu textul „6 la 9” ;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Ignorarea de către pietoni a semnalelor luminoase şi sonore ale vehiculelor cu regim prioritar de circulaţie
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale.”
    în dispoziția alineatului (2), textul „alin. (1)” se substituie cu textul „alin. (1) și (11)”;
    articolul se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Deplasarea pe drumuri a motocicliştilor, conducătorilor de ciclomotoare, bicicliştilor şi vizitiilor în timp ce desfășoară activități ce le distrag atenţia, activități manifestate inclusiv prin folosirea echipamentelor terminale de comunicații electronice mobile,
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale.
    (4) Săvîrșirea repetată a contravenţiilor prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) pe parcursul aceluiaşi an calendaristic de către o persoană sancționată anterior, printr-o hotărîre/decizie definitivă, pentru această contravenție
    se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 unităţi convenţionale.”
    60. Articolul 263:
    în dispoziția alineatului (2), textul „în baza licenţei de avocat, de notar, de executor judecătoresc, de mediator” se substituie cu textul „în baza atestatului de mediator, a licenţei de notar, de executor judecătoresc, de avocat sau de expert judiciar care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, a autorizaţiei pentru activitatea de administrator autorizat, interpret şi/sau traducător”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător cu încălcarea dreptului la denumire, stabilită de lege, şi/sau a modului de utilizare a denumirii sau a denumirii oficiale sau istorice a statului, a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului
    se sancţionează cu amendă de la 72 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Neexecutarea obligației de modificare a denumirii în cazul retragerii permisiunii de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului
    se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    61. Articolul 266:
    în dispoziția alineatului (2), textul „și mediatori” se substituie cu textul „ , mediatorii, administratorii autorizaţi, interpreţii și/sau traducătorii autorizați”;
    în dispoziția alineatului (6), textul „și a avocaților” se substituie cu textul „ , a avocaților, a administratorilor autorizaţi, a interpreţilor și/sau traducătorilor autorizați”.
    62. La articolul 267, sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.”
    63. La articolul 274, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:
    „(3) Comercializarea produselor alimentare în lipsa documentelor ce confirmă provenienţa, siguranţa şi calitatea acestora
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (4) Comercializarea produselor alimentare cu nerespectarea condiţiilor de păstrare, transportare şi în lipsa condiţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
    se sancţionează cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    64. Codul se completează cu articolul 2831 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2831. Producerea, comercializarea, restabilirea
                               (restaurarea), schimbarea şi/sau utilizarea
                               neautorizată a plăcilor cu număr de înmatriculare
                               şi/sau a semifabricatelor acestora
    Producerea, comercializarea, restabilirea (restaurarea), schimbarea şi/sau utilizarea neautorizată a plăcilor cu număr de înmatriculare şi/sau a semifabricatelor acestora
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice şi persoanei cu funcţie de răspundere, cu sau fără privarea, în ambele cazuri, a dreptului de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani.”
    65. La articolul 285, dispoziția alineatului (2) va avea următorul cuprins:
    „Completarea eronată a registrelor vitivinicole de evidenţă, a declaraţiilor vitivinicole la toate etapele procesului tehnologic de fabricare sau a altor declaraţii prevăzute de actele normative, evitarea trasabilităţii, omiterea prezentării sau prezentarea cu depăşirea termenelor stabilite de legislaţie a declaraţiilor vitivinicole”.
    66. Articolul 287:
    în dispoziția alineatului (1), textul „care traversează frontiera de stat (vamală) a Republicii Moldova” se exclude;
    în dispoziția alineatului (6), după cuvîntul „plumburilor,” se introduce textul „sigiliilor vamale,”;
    dispoziția alineatului (8) se completează în final cu textul „ , ori nerespectarea măsurilor de politică economică şi altor restricţii prevăzute la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii”;
    în dispoziția alineatului (16), după cuvîntul „insultarea” se introduce textul „sau ameninţarea”.
    67. La articolul 298 alineatul (21), dispoziția se completează în final cu textul „ , dacă fapta nu constituie infracţiune,”
    68. Articolul 299 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 299. Încălcarea regulilor de producere, de evidenţă,
                             de vînzare-cumpărare a blanchetelor de strictă
                             evidență şi/sau de utilizare a hîrtiei speciale cu
                             semne de protecţie şi a simbolurilor de stat,
                             destinate confecţionării documentelor/blanchetelor
                              de strictă evidență
    Încălcarea regulilor de producere, de evidenţă, de vînzare-cumpărare a blanchetelor de strictă evidență şi/sau de utilizare a hîrtiei speciale cu semne de protecţie şi a simbolurilor de stat, destinate confecţionării documentelor/ blanchetelor de strictă evidență,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice şi persoanei cu funcţie de răspundere, cu sau fără privarea, în ambele cazuri, a dreptului de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani.”
    69. Articolul 305 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Nerespectarea de către asigurător (reasigurător) a termenelor legale sau a obligaţiilor de plată a despăgubirilor, indemnizațiilor și altor drepturi de asigurare
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    70. Codul se completează cu articolul 3151 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3151. Încălcarea modului de convocare sau organizare
                               a şedinţei organului colegial
    (1) Neconvocarea sau neasigurarea organizării ședinței organului colegial conform legislației sau dispozițiilor actelor statutare de către conducătorul, secretarul organului colegial sau altă persoană în atribuţiile cărora intră convocarea şi/sau organizarea şedinţei organului colegial, dacă aceasta a determinat prezumţia legală a aprobării tacite a unui act ilegal,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale.
    (2) Acţiunile specificate la alin. (1) săvîrşite premeditat sau dacă acestea au cauzat daune în proporții considerabile
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 250 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    71. Articolul 330 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 330. Refuzul, neexecutarea sau executarea
                             necorespunzătoare a obligațiilor
                             prevăzute de lege de către respondenți
                             privind prezentarea datelor statistice,
                             neprezentarea la timp a datelor 
                             statistice sau prezentarea de date
                             statistice eronate
    Refuzul, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de lege de către respondenți privind prezentarea datelor statistice, neprezentarea la timp de către respondenţi a datelor individuale sau agregate în scopuri statistice sau prezentarea de date statistice eronate ori în volum incomplet, cu excepția informaţiei privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, antecedentele penale, sănătatea şi viaţa intimă a persoanei fizice,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 120 la 170 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 250 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    72. Codul se completează cu articolul 3305 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3305. Încălcarea legislaţiei din domeniul concurenţei
    (1) Acţiunile sau inacţiunile persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale și locale, ale membrilor organelor colegiale, de restrîngere, împiedicare sau denaturare a concurenţei, stabilite prin decizia Consiliului Concurenţei,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Neexecutarea în termen sau executarea necorespunzătoare a deciziilor şi prescripţiilor emise de către Consiliul Concurenţei în vederea aplicării legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    73. La articolul 3321:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3321. Încălcarea regulilor de transportare a străinilor
                             şi a obligaţiei de a prezenta datele privind pasagerii
                             transportaţi”;
    în dispoziția alineatului (3), textul „transportatorii aerieni” se substituie cu textul „transportatori”, iar textul „vor intra pe teritoriul Republicii Moldova” – cu textul „vor intra/ieşi în/din Republica Moldova”.
    74. La articolul 333:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Încălcarea de către cetăţenii străini sau de către apatrizi a regulilor de şedere în Republica Moldova prin nepărăsirea teritoriului ţării la expirarea termenului de aflare sau de şedere acordat
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale.”
    articolul se completează cu alineatele (41)–(43) cu următorul cuprins:
    „(41) Nedeclararea de către cetățenii străini în termen de 15 zile despre schimbarea documentului de călătorie, precum şi despre pierderea, furtul, deteriorarea documentului de călătorie/permisului de şedere/buletinului de identitate pentru apatrizi sau orice modificare intervenită în starea civilă şi în datele cu caracter personal, în special schimbarea numelui, prenumelui, cetăţeniei, domiciliului și/sau reşedinţei, încheierea, desfacerea ori anularea căsătoriei,
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale.
    (42) Nerespectarea de către cetățenii străini a obligaţiei de a avea în permanenţă asupra lor permisul de şedere sau buletinul de identitate pentru apatrizi, de a nu-l înstrăina şi de a-l prezenta la solicitarea organelor abilitate ori de cîte ori li se solicită acesta
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale.
    (43) Reţinerea documentului de călătorie al unui cetățean străin sau a permisului de şedere, sau a buletinului de identitate pentru apatrizi de către persoane neautorizate
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (5), după textul „nu se aplică” se introduce textul „faţă de cetăţenii străini care părăsesc benevol teritoriul Republicii Moldova în termen de 15 zile după expirarea termenului de aflare sau de şedere acordat sau”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Facilitarea sub orice formă a şederii ilegale a cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova, dacă aceasta nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    75. La articolul 335, în dispoziție, textul „fără a se cauza vreo daună considerabilă persoanei” se substituie cu textul „dacă fapta nu constituie infracţiune”.
    76. Codul se completează cu articolul 3361 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3361. Imixtiunea în procesul contravenţional
    (1) Imixtiunea, sub orice formă, în activitatea agentului constatator cu scopul de a împiedica exercitarea atribuţiilor funcţionale
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
    (2) Acţiunile prevăzute la alin. (l) săvîrşite cu folosirea situaţiei de serviciu, dacă aceasta nu constituie infracțiune,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    77. În sancțiunea articolului 342, textul „12 la 30” se substituie cu textul „30 la 60”.
    78. Articolul 343 se abrogă.
    79. La articolul 344 alineatul (3), în dispoziție, litera c), textul „ , a autorizației de funcționare” se exclude.
    80. Articolul 3501 se abrogă.
    81. La articolul 357:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Efectuarea lucrărilor de reconstrucţie sau a altor lucrări, însoţite de zgomot, în încăperile din blocurile locative de la ora 18 pînă la ora 8
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    82. Articolul 360 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 360. Încălcarea modului de comercializare şi/sau
                            de înstrăinare a armelor letale sau neletale
                            şi/sau a muniţiilor aferente
    (1) Comercializarea armelor letale sau neletale şi/sau a muniţiilor aferente persoanelor care nu sînt autorizate în modul stabilit de legislaţia în vigoare
    se sancţionează cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o astfel de activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Încălcarea modului de înstrăinare a armelor letale sau neletale supuse autorizării şi/sau a muniţiilor aferente sau transmiterea acestora unei persoane neautorizate în modul stabilit de legislaţia în vigoare
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei pe un termen de la 2 ani la 5 ani.
    (3) Eschivarea de la înstrăinarea armelor letale şi neletale supuse autorizării sau încălcarea termenului de depunere a acestora la poliţie ori la un armurier licenţiat în domeniul comercializării armelor, în cazul încetării, limitării sau suspendării dreptului de deţinere a acestora,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    83. Articolul 361:
    denumirea și alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 361. Încălcarea regulilor de păstrare,
                             deţinere, transport, port  şi folosire
                             sau aplicare a armelor letale şi neletale
                             şi/sau  a muniţiilor aferente, precum şi a
                             armelor nesupuse autorizării
    (1) Încălcarea regulilor de păstrare, deţinere, transport, port şi folosire a armelor letale şi neletale şi/sau a muniţiilor aferente, dacă fapta nu constituie infracțiune,
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu privarea de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei pe un termen de la 2 ani la 5 ani, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    alineatul (2) se abrogă;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Depăşirea limitei de aplicare a armelor letale şi neletale, dacă fapta nu constituie infracțiune,
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei pe un termen de la 2 ani la 5 ani.”
    dispoziția alineatului (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Procurarea, păstrarea, purtarea, folosirea, repararea sau comercializarea ilegală a armelor neletale care fac obiectul declarării sau altor arme nesupuse autorizării”;
    la alineatul (5):
    în dispoziţie, textul „armei individuale” se substituie cu textul „armelor letale şi/sau neletale supuse autorizării”;
    în sancţiune, textul „cu privarea de dreptul de deţinere a armei şi de portarmă pe un termen de la 6 luni pînă la un an” se substituie cu textul „cu privarea de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei pe un termen de 5 ani”;
    articolul se completează cu alineatele (51), (7) şi (8) cu următorul cuprins:
    „(51) Împotrivirea sau eschivarea persoanei care poartă asupra sa arme letale şi/sau neletale supuse autorizării de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armelor pe un termen de 5 ani.”
    „(7) Introducerea, purtarea, deținerea sau păstrarea armei letale sau neletale la întruniri sau în locuri aglomerate, cum ar fi stadioane, instituţii de învăţămînt, instituţii ale autorităţilor administrației publice centrale, instanţe judecătoreşti, locaşuri sfinte, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri unde folosirea acestor arme este interzisă prin lege,
    se sancţionează cu amendă de la 70 la 90 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei pe un termen de la 2 ani la 5 ani.
    (8) Portul armelor albe, cu excepţia cuţitelor de vînătoare pe terenurile destinate vînatului pentru care este autorizat,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale.”
    84. Articolul 362:
    denumirea și alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 362. Încălcarea termenului de înregistrare a armelor letale
                            şi neletale sau de vizare a permisului de armă sau a
                             permisului de deţinere a armelor
    (1) Încălcarea termenului de înştiinţare a poliţiei privind schimbarea locului de păstrare a armei sau a termenului de a se prezenta la poliţie în vederea înregistrării armei şi obţinerii permisului de armă sau a certificatului de deţinător
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    dispoziția alineatului (2) va avea următorul cuprins:
    „Încălcarea termenului de vizare a permisului de armă sau a permisului de deţinere a armelor”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Încălcarea termenului de vizare a permisului de armă sau a permisului de deţinere a armelor pentru o perioadă mai mare de un an
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei pe un termen de pînă la 5 ani.”
    85. Articolul 363 se abrogă.
    86. Articolul 364:
    dispoziția alineatului (6) va avea următorul cuprins:
    „Prezentarea, producerea ori difuzarea publicităţii neoneste, neautentice, amorale, sexiste sau a oricărei alte publicităţi ce contravine legii și ordinii publice de către agenţii de publicitate”;
    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Afişarea în blocurile locative, în afara panourilor informative (publicitare) sau în afara locurilor destinate pentru publicitate, a diverselor informaţii
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    87. Codul se completează cu articolul 3653 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3653. Încălcarea regulilor de comportament
                               al spectatorilor  la competiţii sportive
                               oficiale desfăşurate în incinta sălilor
                               de sport sau pe stadioane
    (1) Pătrunderea spectatorilor în sălile de sport sau pe stadioane fără bilete ori cu încălcarea regulilor de acces stabilite de către organizator sau administrator, ori cu faţa ascunsă, mascată pentru a împiedica identificarea persoanei, ori pătrunderea cu animale, cu excepţia cîinilor călăuză cu botniţă,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale ori cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 10 la 15 ore.
    (2) Aruncarea asupra spectatorilor, sportivilor sau a forţelor de ordine, asupra bunurilor aflate în incinta sălilor de sport sau pe stadioane cu obiecte de orice fel, inclusiv substanţe chimice, ori deteriorarea bunurilor amplasate în sălile de sport sau pe stadioane
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale ori cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 50 de ore.
    (3) Introducerea în sălile de sport, pe terenurile de sport sau pe stadioane a emblemelor, a steagurilor, a pancartelor sau altor materiale ce conţin simboluri, imagini ori texte cu conţinut obscen, discriminatoriu, fascist ori extremist ori difuzarea lor prin orice mijloc în sălile de sport sau pe stadioane
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale ori cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 25 de ore.
    (4) Comercializarea biletelor contrar regulilor stabilite de organizatori
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 100 de unităţi convenţionale ori cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 35 de ore.
    (5) Introducerea ori aprinderea materialelor pirotehnice în timpul competiţiilor sportive oficiale, în sălile de sport, pe terenurile de sport sau pe stadioane
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 120 de unităţi convenţionale ori cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 35 la 50 de ore.
    (6) Deteriorarea, schimbarea locului semnelor ori indicatoarelor amplasate de organizator pentru a facilita accesul în sălile de sport sau pe stadioane
    se sancţionează cu amendă de la 120 la 140 de unităţi convenţionale ori cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 50 de ore.
    (7) Neexecutarea imediată a dispoziției de evacuare din sălile de sport, de pe terenurile de sport sau de pe stadioane de către spectatori, ca măsură de evacuare dispusă de către forţele de ordine ori de către organizatori,
    se sancţionează cu amendă de la 140 la 160 de unităţi convenţionale ori cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 50 la 60 de ore.
    (8) Intrarea în sălile de sport sau pe stadioane cu arme, muniţii, substanţe explozive, orice substanţe interzise sau obiecte ce pot pune în pericol viaţa ori sănătatea oamenilor
    se sancţionează cu amendă de la 160 la 200 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.”
    88. La articolul 382:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Citarea se face prin invitație scrisă, care se înmînează de către autoritatea competentă sau se expediază prin poștă, prin notă telefonică sau telegrafică, prin telefax, prin poștă electronică sau prin alt mijloc în cazul în care autoritatea poate dovedi că citația a fost primită sau a fost transmisă persoanei citate, dar aceasta a refuzat să o primească.”
    alineatul (4) se completează în final cu textul „ , precum şi să convină data şi ora cînd se va putea prezenta”;
    alineatul (5) se completează cu textul: „Neprezentarea nemotivată a persoanei nu împiedică examinarea cauzei.”
    89. La articolul 383 alineatul (1), textul „sau de stat” se substituie cu textul „ , dacă a fost aplicată o sancțiune contravențională,”.
    90. La articolul 384 alineatul (2) litera m), textul „să soluţioneze cauza” se substituie cu textul „să aplice sancțiunea”.
    91. La articolul 387 alineatul (5) literele a)–d), textul „să soluţioneze cauza contravenţională” se exclude.
    92. Articolul 388:
    în textul articolului, cuvîntul „depoziţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „declaraţii” la forma gramaticală corespunzătoare;
    la alineatul (4) litera c) și la alineatul (9), textul „să soluţioneze cauza contravenţională” se exclude.
    93. La articolul 390, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Expertiza judiciară se efectuează de către expertul judiciar înscris în Registrul de stat al experţilor judiciari. În cazul în care în Registrul de stat al experţilor judiciari nu sînt experţi de specializarea necesară sau în cazul în care nu poate fi numit un alt expert judiciar din motive de incompatibilitate, în calitate de expert judiciar poate fi recunoscută ad-hoc o persoană competentă în specializarea solicitată pentru efectuarea expertizei.”
    94. Articolul 393:
    la alineatul (1) litera d), cifrele „42310” se substituie cu cifrele „42312”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care există mai mult de un act de constatare, examinare sau soluționare, efecte juridice va produce actul care primul a fost întocmit.”
    95. Articolul 394 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) În cazurile şi în condiţiile expres prevăzute de prezentul cod, instanţa de judecată examinează cauza contravenţională în procedură scrisă.”
    96. La articolul 400:
    alineatul (1):
    cifrele „48”, „333, 334” și „343” se exclud;
    textul „art. 482–54” se substituie cu textul „art. 49, 50, 52, 54”;
    textul „78–782” se substituie cu cifrele „78”;
    textul „art. 911 alin. (16) şi (18)” se substituie cu textul „art. 911 alin. (13)–(18) și (20)”;
    textul „99–107” se substituie cu textul „99–104, 105–107”;
    după cifrele „176,” se introduce cifrele „1801”;
    textul „art. 197 alin. (1)–(4), (9), (11)–(13), (15), (21), (22), (27)” se substituie cu textul „art. 197 alin. (1)–(4), (9), (11)–(13), (15), (16), (22)”;
    textul „220–226” se substituie cu textul „220, 221, 222–226”;
    textul „228–232, 234–236, 238–242, 244, 245” se substituie cu textul „228–243, 245”;
    după cifrele „326” se introduce textul „alin. (2)–(6), 331, 332, 3321”;
    textul „350–3502” se substituie cu cifrele „350, 3502”;
    textul „354, 355, art. 356 alin. (1) și (2), art. 357, 359–363” se substituie cu textul „354–357, 359–362”;
    textul „art. 364 alin. (1)–(51)” se substituie cu textul „art. 364 alin. (1)–(51), (9);
    după cifrele „365” se introduc cifrele „3653”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Contravenția prevăzută la art. 337 se examinează de poliție în măsura în care acțiunile indicate constituie competența acesteia.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni în limitele competenţei:
    a) agentul constatator din rîndul angajaţilor Inspectoratului naţional de patrulare şi ai Inspectoratului naţional de investigaţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, precum și din rîndul altor subdiviziuni subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile poliției;
    b) şefii de direcţii şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor de poliţie şi adjuncţii lor, şefii secţiilor de poliţie, şefii sectoarelor de poliţie, şefii posturilor de poliţie, ofiţerii principali de sector, ofiţerii superiori de sector, ofiţerii de sector, angajaţii secţiilor securitate publică, angajaţii serviciilor patrulare, angajaţii secţiilor supraveghere transport şi circulaţie rutieră, angajaţii serviciilor supraveghere tehnică şi accidente rutiere ale inspectoratelor de poliţie.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Sînt în drept, de asemenea, să examineze şi să aplice sancţiuni pe cauzele cu privire la contravențiile prevăzute la art. 225 alin. (1), art. 229 alin. (2)–(3), art. 234–236, art. 238 alin. (1)–(2), art. 240 și art. 2873 angajaţii cu statut special din cadrul Serviciului tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne.”
    alineatul (32) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (33)–(36) cu următorul cuprins:
    „(33) Contravenţiile prevăzute la art. 2873, 331, 332, 3321, art. 333 alin. (1), (2) și (4) se examinează de către Poliția de Frontieră, iar cele prevăzute la art. 228–245, 354 și 355 se examinează și de către Poliția de Frontieră dacă au fost constatate în punctele de trecere a frontierei de stat.
    (34) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale prevăzute la alin. (33) și să aplice sancţiuni șefii de sectoare ai Poliţiei de Frontieră, adjuncţii lor, șefii de schimb, ofițerii superiori, precum și șefii echipelor mobile.
    (35) Contravențiile prevăzute la art. 333, 334, 3341 se constată de angajații cu statut special din cadrul Biroului migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne.
    (36) Sînt în drept să examineze și să aplice sancțiuni pe cauzele cu privire la contravențiile prevăzute la art. 333 și 334 directorul, directorul adjunct, șefii direcțiilor, șefii secțiilor Biroului migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne.”
    alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Contravenţiile prevăzute la art. 541, 63–65, 652, 653, 67, 68, 75, 76, 781–782, 88, 92, 1071, art. 157 alin. (6), (9) şi (10), art. 165, 181, 2431, art. 2771 alin. (3), art. 3121, art. 316, 317, 3181, 320, 322–324, 3304, 335–337, 342, 351–353 se constată de către angajaţii subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuţiile poliţiei.
    (5) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la art. 75, 76, 92, 165, 181 și 227 se remit spre examinare comisiei administrative, iar procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la art. 541, 63–65, 652, 653, 67, 68, 781–782, 88, 1071, art.157 alin. (6), (9) şi (10), art. 2431, art. 2771 alin. (3), art. 3121, 316, 317, 3181, 320, 322–324, 3304, 335–337, 342, 351–353 se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”
    97. La articolul 401 alineatul (1), textele „264, 312, 313” și „315, 316 și 3502” se exclud;
    articolul se completează cu alineatele (11) și (3) cu următorul cuprins:
    „(11) Contravenţiile prevăzute la art. 264, 312, 313, 315 și 3151 se constată de Centrul Naţional Anticorupţie.”
    „(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la alin. (11) se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”
    98. La articolul 4041 alineatul (1), după cifrele „3303” se introduce textul „ , 3305”.
    99. La articolul 405 alineatul (1), textul „109–113” se substituie cu textul „109 –112, art. 113 alin. (1)–(6)”.
    100. La articolul 406 alineatul (1), după textul „art. 771,” se introduce textul „art. 79 alin. (1) și (5),”, iar textul „911 alin. (1)–(15) şi (17)” se substituie cu textul „art. 911”.
    101. La articolul 407 alineatul (1), textul „art. 197 alin. (1)–(10), (12)–(16), (17)–(26), art. 198–200” se substituie cu textul „art. 197 alin. (l)–(10), (12)–(29), art. 198–2001”, iar textul „art. 224 alin. (1)–(10)” – cu textul „art. 224”.
    102. La articolul 4082 alineatul (1), după textul „177,” se introduce textul „1801,”, iar după textul „art. 283 alin. (1),” se introduce textul „art. 2831,” .
    103. La articolul 410, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şefii subdiviziunilor şi funcţionarii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, împuterniciţi de către directorul sau directorii adjuncţi ai Agenţiei.
    (3) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale şi să aplice sancţiuni directorul sau directorii adjuncţi ai Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei.”
    104. La articolul 414 alineatul (1), după textul „art. 157 alin. (1)–(3) şi alin. (5),” se introduce textul „(61),”, după textul „art. 158, 1581,” – textul „1582,”, iar după textul „284,” – textul „2841,”.
    105. La articolul 415, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Sînt în drept să examineze contravenţii şi să aplice sancţiuni:
    a) șeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale sau comandantul comenduirii militare – în privința contravenţiilor prevăzute la art. 242;
    b) șeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale sau comandanţii centrelor militare – în privința contravenţiilor prevăzute la art. 366–374.”
    106. Articolul 419 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 419. Biroul Naţional de Statistică
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 330 se constată şi se examinează de către Biroul Naţional de Statistică.
    (2) Sînt în drept să constate și să examineze contravenţii directorul general al Biroului Naţional de Statistică şi adjuncţii săi, şefii organelor teritoriale de statistică.”
    107. Articolul 423 se abrogă.
    108. La articolul 4232 alineatul (1), textul „art. 1551” se substituie cu textul „art. 113 alin. (7) și art. 1551”.
    109. La articolul 4235 alineatul (1), textul „și 260” se exclude.
    110. Articolul 4237 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 4237. Comisia Electorală Centrală
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 48, art. 481 alin. (1)–(4), art. 482, 51 şi 53 se constată de către Comisia Electorala Centrală din oficiu sau la sesizarea organelor abilitate.
    (2) Are dreptul să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale preşedintele Comisiei Electorale Centrale sau vicepreşedintele Comisiei, în cazul în care îl substituie pe preşedintele Comisiei.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se trimit pentru examinare în fond instanţei de judecată competente.”
    111. La articolul 4238 alineatul (4), litera d) se abrogă.
    112. La articolul 42310:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 1041, 1261, 154, art. 157 alin. (1)–(3), (5)–(10), art. 178, 179, 1801, 181, art. 273 pct. 9), 91), 11), 15) şi 16), art. 326 alin. (1) și (11) și art. 364 alin. (1) se constată de către organele specializate ale administraţiei publice locale.”
    la alineatul (2), cuvîntul „coordonatori” se substituie cu cuvîntul „superiori”;
    la alineatul (3), textul „prevăzute la art. 178 şi 179” se substituie cu textul „prevăzute la art. 1041, 178 şi 179”.
    113. Codul se completează cu articolul 42311 cu următorul cuprins:
    „Articolul 42311. Competenţa autorităţii tutelare
    (1) Autoritatea tutelară constată contravenţiile prevăzute la art. 66.
    (2) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la art. 66 se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”
    114. Articolul 429:
    la alineatul (1), textul „organul de constatare a contravenţiilor” se substituie cu textul „agentul constatator”;
    alineatul (7) se abrogă.
    115. Articolul 431:
    la alineatul (21), după textul „art. 287 alin. (8)–(11)” se introduce textul „şi (14)”;
    alineatul (41) va avea următorul cuprins:
    „(41) La examinarea cauzelor contravenţionale prevăzute la art. 50 alin. (2), art. 128 alin. (2) şi la art. 361 alin. (4), agentul constatator al poliţiei, la examinarea celor de la art. 287 alin. (8), (10), (11) şi (14), agentul constatator al Serviciului Vamal hotărăsc asupra corpurilor delicte potrivit art. 4397 din prezentul cod şi prevederilor art. 162 din Codul de procedură penală, care se aplică în modul corespunzător în procesul contravenţional.”
    la alineatul (42), textul „art. 287 alin. (8), (10) şi (11)” se substituie cu textul „art. 287 alin. (8), (10), (11) şi (14)”.
    116. La articolul 432, literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:
    „d) testarea alcoolscopică sau examenul medical pentru constatarea stării de ebrietate produse de alcool sau de alte substanţe;
    e) interzicerea exploatării vehiculului prin reţinerea sau retragerea plăcii cu numărul de înmatriculare al acestuia;”.
    117. La articolul 433 alineatul (2):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) Poliţia de Frontieră, în cauzele de încălcare a regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră sau a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat;”
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne, în cazul contravenţiilor ce ţin de competenţa sa.”
    118. La articolul 435 alineatul (2) litera b), după textul „regimul frontierei de stat” se introduce textul „ , regimul zonei de frontieră”.
    119. Codul se completează cu articolul 4381 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4381. Interzicerea exploatării vehiculului
                               prin retragerea plăcilor cu numărul
                               de înmatriculare
    (1) Se interzice exploatarea vehiculului prin retragerea plăcilor cu numărul de înmatriculare în cazul constatării abaterilor de la condiţiile tehnice pentru admiterea în circulaţie a vehiculelor, prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (2) Plăcile cu numărul de înmatriculare se ridică în cazurile în care:
    a) vehiculul este fabricat sau reutilat cu abateri de la standardele şi/sau normativele în vigoare;
    b) vehiculul nu a trecut inspecţia tehnică periodică;
    c) numărul de înmatriculare nu corespunde standardului stabilit;
    d) vehiculul este echipat cu dispozitive luminoase şi/sau sonore speciale fără autorizarea respectivă;
    e) parbrizul sau suprafeţele de geam ale portierelor din faţă sînt umbrite cu depășirea normelor admisibile ori pe acestea sînt amplasate diferite obiecte care diminuează cîmpul vizual al conducătorului.
    (3) Faptul necorespunderii stării tehnice şi a utilajului vehiculului standardelor şi normativelor în vigoare se consemnează în procesul-verbal de inspectare tehnică a vehiculului, care se va întocmi în 3 exemplare: un exemplar rămîne la persoana care a decis ridicarea plăcilor, al doilea exemplar se transmite persoanei care a preluat spre păstrare plăcile, iar cel de-al treilea exemplar se înmînează conducătorului vehiculului.
    (4) Plăcile cu numărul de înmatriculare se vor restitui proprietarului, posesorului sau reprezentantului acestora imediat după înlăturarea neajunsurilor sau defectelor tehnice care au servit drept temei pentru ridicarea acestora.”
    120. La articolul 439:
    alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) este necesară identificarea proprietarului (posesorului) mijlocului de transport utilizat sau destinat pentru săvîrșirea contravenției.”
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Modul de ridicare, transportare, depozitare şi eliberare a vehiculelor în procesul de constatare a contravenţiilor, precum şi cel de calculare a cheltuielilor aferente se stabilesc de către Guvern.”
    121. La articolul 4391 alineatul (1), după textul „(23)” se introduce textul „ , art. 2001 alin. (2) și (3)”, iar textul „art. 224 alin. (5) și (6)” se substituie cu textul „art. 224 alin. (5), (6), (11) și (12)”.
    122. La articolul 4396 alineatul (1), textul „prevăzute la art. 116, 134, 168, 178, 179 şi 226” se substituie cu textul „prevăzute la art. 116, 134, 168, art. 177 alin. (3), art. 178, 179 şi 226”.
    123. Articolul 440:
    la alineatul (1), după textul „de încheiere a” se introduce textul „deciziei privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării agentului constatator sau”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cel mult 15 zile de la data sesizării, agentul constatator este obligat să verifice sesizarea şi să întreprindă măsurile prevăzute de prezentul capitol.”
    la alineatul (5), cuvîntul „materialele” se substituie cu textul „procesul-verbal cu privire la contravenţie și materialele acumulate”.
    124. Codul se completează cu articolul 4401 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4401. Contravenția flagrantă
    (1) Contravenția flagrantă este contravenția descoperită în momentul săvîrșirii ei sau înainte ca efectele ei să fie consumate.
    (2) În cazul depistării contravenției flagrante, agentul constatator este obligat să întreprindă toate măsurile ce nu suferă amînare și se impun în vederea constatării acesteia.
    (3) Procesul contravenţional în cazul contravenţiei flagrante se consideră pornit din momentul descoperirii acesteia.
    (4) Contravenția flagrantă urmează a fi înregistrată, prin decizie privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării agentului constatator, cel tîrziu, în următoarea zi lucrătoare din momentul depistării. În acest caz, decizia privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării agentului constatator va conține și acțiunile procesuale efectuate pînă la înregistrare.”
    125. La articolul 441 alineatul (l), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) nu este identificat făptuitorul și/sau termenul prescripţiei tragerii la răspundere contravenţională a expirat;”.
    126. Articolul 443:
    la alineatul (1) litera c), după textul „datele din buletinul ei de identitate” se introduce textul „sau, după caz, din alt act care stabileşte identitatea persoanei”;
    alineatul (6) se completează în final cu textul „(numele, prenumele, adresa de domiciliu şi numărul de telefon)”;
    la alineatul (9), după textul „din cadrul autorității din care face parte agentul constatator” se introduce textul „sau autorității competente să soluționeze cauza contravențională”;
    la alineatul (11), textul „72 de ore de la stabilirea ei” se substituie cu textul „3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale”;
    articolul se completează cu alineatul (111) cu următorul cuprins:
    „(111) În cazul convenirii asupra acordului de colaborare, între agentul constatator și contravenient, în partea rezolutivă a procesului-verbal, se va consemna faptul aducerii la cunoștința contravenientului a mărimii amenzii prevăzute pentru contravenția respectivă.”
    127. La articolul 444:
    alineatul unic devine alineatul (1), care se completează în final cu textul „sau, după caz, o decizie asupra cauzei contravenţionale”;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contravenţia va fi constatată prin acte procesuale diferite dacă cel puţin una din contravenţii este examinată în procedură simplificată.”
    128. Articolele 445 și 446 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 445. Nulitatea procesului-verbal cu privire
                              la contravenţie
    (1) Neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenţie a mențiunilor privind numele, prenumele și funcția agentului constatator, numele, prenumele, data (ziua, luna, anul) întocmirii procesului-verbal, seria și numărul actului de identitate și numărul de identificare personal (IDNP) sau datele de identificare din buletinul de identitate provizoriu ale făptuitorului care renunţă la numărul de identificare personal şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, iar în cazul persoanei juridice – lipsa denumirii și a sediului acesteia, a circumstanţelor comiterii şi încadrării juridice a faptei contravenţionale săvîrșite și a datei comiterii acesteia, a semnăturii agentului constatator sau a martorului asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna, atrage nulitatea absolută a procesului-verbal.
    (2) Celelalte încălcări ale art. 443 sau ale altor norme imperative din prezentul cod pot să ducă la nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenție doar în cazul în care acestea afectează în mod esențial fondul cauzei.
    Articolul 446. Cazurile în care nu se încheie proces-verbal
                            cu privire la contravenţie
    În cazul constatării unei fapte contravenționale, agentul constatator nu încheie proces-verbal cu privire la contravenţie:
    a) dacă răspunderea contravențională a fost înlăturată conform art. 20–31;
    b) în cazul emiterii de către procuror a ordonanţei de a refuza începerea urmăririi penale, de a înceta urmărirea penală din cauză că fapta constituie o contravenţie, precum şi în cazul liberării de răspundere penală a persoanei cu tragerea la răspundere contravenţională. În cazurile indicate, procurorul emite o ordonanţă motivată privind pornirea procesului cu privire la contravenţie;
    c) dacă fapta contravențională a fost examinată în baza constatărilor personale ale agentului constatator;
    d) în cazul contravenției flagrante.”
    129. Articolul 4471:
    la alineatul (1), după textul „de către” se introduce textul „agentul constatator,”, iar după textul „art. 393 alin. (1) lit. b)–d)” – textul „ , după caz,”;
    la alineatul (2), după textul „cauzei contravenționale,” se introduce textul „agentul constatator,” iar după textul „(persoana abilitată să examineze cauza)” – textul „ , după caz,”.
    130. La articolul 448 alineatul (4), după textul „face parte agentul constatator” se introduce textul „ , conform competenţei teritoriale,”.
    131. Articolul 450:
    la alineatul (1), cuvîntul „pedepsei” se substituie cu cuvîntul „sancţiunii”, iar textul „procurorul,” se exclude;
    la alineatul (2), textul „procurorului şi, după caz,” se exclude;
    la alineatul (3), textul „ , procurorul” se exclude.
    132. În cartea a doua, titlul II se completează cu capitolul VI1 cu următorul cuprins:
„Capitolul VI1
PROCEDURI SIMPLIFICATE DE CONSTATARE
ȘI EXAMINARE A CONTRAVENȚIEI

    Articolul 4511. Examinarea faptei contravenționale în baza constatărilor
                            personale ale agentului constatator
    (1) În cazul depistării unei fapte ce constituie contravenție, agentul constatator nu încheie proces-verbal cu privire la contravenţie dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) contravenția poate fi constatată în temeiul constatărilor personale ale agentului constatator și nu necesită acumulare de probe;
    b) persoana acceptă constatările agentului constatator, ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei, şi recunoaşte săvîrşirea contravenţiei;
    c) examinarea contravenției și aplicarea sancțiunii țin de competența agentului constatator;
    d) contravenția nu este pasibilă de sancțiunea confiscării bunurilor în conformitate cu art. 4397.
    (2) În cazul săvîrșirii contravenției de către un minor, procedura simplificată poate fi aplicată doar în condițiile asistării acestuia de către reprezentantul său legal.
    (3) În cazul tragerii la răspundere contravențională în condițiile alin. (1), agentul constatator va emite o decizie prin care va aplica o sancțiune egală cu o doime din minimumul sancțiunii sub formă de amendă prevăzută în partea specială a cărţii a doua.
    Articolul 4512. Decizia privind examinarea contravenţiei în temeiul
                           constatării personale a agentului constatator
    (1) Decizia privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator este un document executoriu, care va include:
    a) data (ziua, luna, anul), ora şi locul întocmirii deciziei;
    b) calitatea, numele şi prenumele agentului constatator, denumirea autorităţii pe care o reprezintă;
    c) numele, prenumele, domiciliul şi/sau reşedinţa, datele din buletinul de identitate al agentului constator sau, după caz, din alt act care stabileşte identitatea persoanei, iar în cazul persoanei juridice – denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă;
    d) fapta contravenţională, locul, timpul și circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, identitatea victimei, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie;
    e) încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei;
    f) aducerea la cunoştinţa contravenientului, precum și a reprezentantului legal al minorului a drepturilor şi obligaţiilor lor prevăzute la art. 384 şi 387 ale prezentului cod, precum și a consecințelor examinării contravenției în procedură simplificată;
    g) declarația contravenientului despre recunoaşterea săvîrşirii contravenţiei și acceptarea constatărilor agentului constatator ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei contravenientului.
    (2) În decizia privind examinarea contravenției nu se admit rectificări, adăugiri și alte modificări. În cazul necesităţii unor astfel de acţiuni, se emite o nouă decizie în care se face consemnarea respectivă.
    (3) În cazul în care contravenientul este un minor, se va consemna şi numele, prenumele, domiciliul şi/sau reşedinţa reprezentantului legal al acestuia.
    (4) În cazul în care contravenientul este asistat de un avocat, se va consemna identitatea acestuia.
    (5) Partea rezolutivă a deciziei va cuprinde: încadrarea juridică a faptei contravenționale, decizia agentului constatator de sancţionare a contravenientului, contul de virament al instituţiei bancare la care se va transfera valoarea amenzii, calea de contestare.
    (6) Decizia se semnează de către agentul constatator și contravenient și se înmînează o copie contravenientului și victimei, dacă există.
    (7) În cel mult 24 de ore de la întocmire, decizia se înscrie în ordinea întocmirii într-un registru electronic ținut de Ministerul Afacerilor Interne.
    Articolul 4513. Contestarea deciziilor privind examinarea contravenţiei
                           în temeiul constatării personale a agentului constatator
    (1) Deciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator pot fi contestate cu recurs în termen de 15 zile din data aplicării sancțiunii, în instanța de fond conform competenței teritoriale.
    (2) Decizia privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator poate fi contestată de către contravenient, victimă, procuror sau de către conducătorii autorităților din care fac parte agenții constatatori.
    (3) Deciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator pot fi contestate în baza următoarelor temeiuri:
    a) nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa materială;
    b) contravenientul a fost sancționat pentru o faptă care nu este prevăzută de partea specială a cărţii a doua;
    c) s-au aplicat sancțiuni în alte limite decît cele prevăzute de partea specială a cărţii a doua.
    Articolul 4514. Soluționarea cauzei de către instanța de recurs
    (1) Recursul declarat se examinează de către un judecător conform capitolului VIII din titlul II cartea a doua, care se aplică în mod corespunzător, cu excepţiile prevăzute la prezentul capitol.
    (2) Instanța de recurs poate adopta una din următoarele decizii:
    1) să respingă recursul și să mențină decizia agentului constatator dacă este:
    a) tardiv;
    b) inadmisibil;
    c) nefondat;
    2) să admită recursul și să anuleze decizia agentului constatator şi să adopte una dintre următoarele soluții:
    a) dispunerea achitării persoanei sau încetării procesului contravențional;
    b) rejudecarea cauzei cu adoptarea unei noi hotărîri, însă fără a înrăutăți situația contravenientului.
    (3) Părțile se informează despre locul, data și ora ședinței de examinare a recursului, însă neprezentarea acestora nu împiedică examinarea recursului și desfășurarea ședinței, în cazul în care la dosar este dovada citării fiecărei părţi.
    Articolul 4515. Acordul de colaborare
    (1) Acordul de colaborare este o tranzacție încheiată între agentul constatator, după caz, procuror și contravenient, care își recunoaște vina, integral, în schimbul unei pedepse reduse. Acordul de colaborare poate fi încheiat în orice moment al procesului contravenţional pînă la soluţionarea în fond a cauzei contravenționale.
    (2) În cazul încheierii acordului de colaborare, contravenientului i se va aplica o sancțiune ce nu depăşeşte o doime din maximul sancţiunii sub formă de amendă prevăzută pentru contravenția comisă.
    (3) Acordul de colaborare poate fi inițiat de către agentul constatator, după caz, procuror, contravenient sau apărătorul său, reprezentantul legal în cazul săvîrșirii contravenției de către un minor. Agentul constatator, după caz, procurorul este obligat să refuze încheierea acordului de colaborare în cazul în care fapta nu constituie contravenţie sau prezintă semne de infracţiune. Refuzul de a accepta încheierea acordului de colaborare nu este pasibil nici unei căi de atac.
    (4) În cazul încheierii acordului de colaborare, agentul constatator, după caz, procurorul încetează acumularea probelor, iar contravenientul nu mai este în drept să-și retragă acordul.
    (5) În cazul încheierii acordului de colaborare, cauza contravenţională va fi soluţionată, prin decizie asupra cazului contravenţional, în condiţiile acordului de colaborare, după forma şi conţinutul stipulate la art. 4512, cu excepțiile prevăzute de prezentul articol.
    (6) Prevederile art. 444, 4514 din prezentul cod se vor aplica în mod corespunzător în privința acordului de colaborare.”
    133. Articolul 455 se completează cu alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Dacă pe parcursul judecării cauzei contravenționale se constată că agentul constatator este în imposibilitate de a participa în continuare la şedinţă, el poate fi înlocuit cu un alt agent constatator, fără reluarea judecării cauzei contravenționale de la început. Agentului care a intervenit în proces instanţa îi oferă timp suficient pentru a lua cunoştinţă de materialele cauzei contravenționale, inclusiv de cele cercetate în instanţă, şi pentru a se pregăti de participarea de mai departe la procesul contravenţional. Agentul are dreptul să solicite repetarea unor acţiuni procesuale deja efectuate în şedinţă în lipsa lui dacă are de concretizat circumstanțe suplimentare.
    (22) Înlocuirea agentului constatator se dispune de conducătorul autorităţii publice în care activează agentul constatator.”
    134. La articolul 456 alineatul (2):
    litera f) se completează în final cu textul „în baza actelor de identitate”;
    alineatul se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) preîntîmpină în scris participanţii la proces asupra necesităţii respectării legislației la prelucrarea datelor cu caracter personal şi, la cererea părților, poate permite înregistrarea procesului prin mijloace foto, video, audio de către participanţii la proces, în condiţiile Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.”
    135. La articolul 459:
    alineatul (2) se completează cu literele k), l) şi m) cu următorul cuprins:
    „k) date despre înregistrarea audio a ședinței de judecată şi echipamentul folosit;
    l) enumerarea acţiunilor procesuale exercitate în condiţiile prezentului cod, cu indicarea datei (ziua, luna, anul) şi orei efectuării;
    m) data (ziua, luna, anul) întocmirii definitive a procesului-verbal.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul divergențelor între conținutul procesului-verbal și înregistrarea audio, prevalează înregistrarea audio.”
    136. În cartea a doua, titlul II se completează cu capitolul VII1 cu următorul cuprins:
„Capitolul VII1
PROCEDURA SCRISĂ DE EXAMINARE A CAUZEI CONTRAVENȚIONALE
 ÎN INSTANȚA DE JUDECATĂ

    Articolul 4641. Condiţiile examinării cauzei contravenționale
                            în procedură scrisă
    (1) Procedura scrisă de examinare a cauzei contravenţionale în instanţa de judecată se aplică tuturor cauzelor contravenţionale a căror sancţiune prevede mărimea amenzii nu mai mare de 300 de unităţi convenţionale.
    (2) Procedura scrisă de examinare a cauzei contravenţionale în instanţa de judecată nu se aplică cauzelor contravenţionale a căror sancţiune prevede privarea de anumite drepturi.
    Articolul 4642. Examinarea cauzei contravenționale în procedură
                           scrisă
    (1) Cauza contravenţională în procedură scrisă se examinează de instanţa de judecată în lipsa părţilor şi fără dezbateri orale.
    (2) În termen de 3 zile de la data intrării cauzei contravenţionale în instanţă de judecată, judecătorul transmite făptuitorului și victimei o copie a procesului-verbal cu privire la contravenție, a probelor şi a înscrisurilor din dosarul cauzei contravenționale, precum și solicită părților de a se expune asupra aplicării procedurii scrise şi asupra cauzei contravenţionale, stabilind un termen de 10 zile.
    (3) În cazul în care, după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), părţile nu s-au expus asupra aplicării procedurii scrise şi asupra cauzei contravenţionale, instanța de judecată va pronunța o încheiere motivată cu privire la examinarea cauzei contravenţionale în procedură scrisă.
    (4) În cazul în care părţile, în termenul prevăzut la alin. (2), refuză aplicarea procedurii scrise şi solicită examinarea cauzei contravenţionale în şedinţă publică, instanţa de judecată poate dispune citarea părţilor dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar sau dacă admite solicitarea uneia dintre părţi de a examina cauza contravenţională în ședință publică, iar examinarea cauzei contravenţionale se va desfăşura în conformitate cu prevederile capitolului VII din cartea a doua a prezentului cod.
    (5) Instanţa de judecată poate să respingă prin încheiere motivată refuzul aplicării procedurii scrise și solicitarea examinării cauzei contravenţionale în şedinţă publică în cazul în care consideră că, ţinînd cont de împrejurările cauzei, nu sînt necesare dezbateri publice. Încheierea de respingere se contestă odată cu fondul.
    (6) Dacă din materialele cauzei rezultă că cauza contravenţională nu poate fi examinată în procedură scrisă, instanţa de judecată, prin încheiere motivată, care se contestă odată cu fondul, dispune examinarea cauzei în ordine generală.
    Articolul 4643. Soluţionarea cauzei contravenţionale în procedură
                           scrisă
    (1) Soluţionarea cauzei contravenţionale în procedură scrisă se desfăşoară în termenul şi în condiţiile prevăzute la art. 454.
    (2) Hotărîrea judecătorească în procedură scrisă se emite în condițiile art. 462.
    (3) Hotărîrea judecătorească emisă se publică pe pagina web a instanţei judecătoreşti şi se comunică părţilor cauzei contravenţionale, inclusiv prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor.
    (4) Hotărîrea judecătorească examinată în procedură scrisă se contestă cu recurs care se examinează în condițiile prezentului cod.
    (5) Instanța de recurs examinează recursul în procedură scrisă sau cu citarea participanților la proces, prevederile prezentului articol fiind aplicabile corespunzător.”
    137. Articolul 472 alineatul (2):
    se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) preîntîmpină participanţii la proces asupra necesităţii respectării legislației la prelucrarea datelor cu caracter personal şi, la cerere, poate permite înregistrarea procesului prin mijloace foto, video, audio de către participanţii la proces, în condiţiile Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;”
    litera c) se completează în final cu textul „ , identifică participanţii la proces în temeiul actelor de identitate și, după caz, verifică calitatea şi împuternicirile acestora”.
    138. La articolul 475 alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) instanţa de judecată internaţională, prin hotărîre, a constatat o încălcare a drepturilor şi libertăţilor omului care poate fi reparată la o nouă judecare fie Guvernul Republicii Moldova a recunoscut, printr-o declarație, o încălcare a drepturilor sau libertăților fundamentale care poate fi remediată, cel puțin parțial, prin anularea hotărîrii pronunțate de o instanță de judecată națională;”
    litera d) se completează în final cu textul „sau Guvernul Republicii Moldova a inițiat o procedură de reglementare pe cale amiabilă într-o cauză pendinte împotriva Republicii Moldova”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) prin hotărîre definitivă s-a stabilit că, la constatarea și examinarea faptei contravenționale şi la judecarea acestei cauze contravenționale, s-au comis abuzuri ce constituie infracţiuni;”
    alineatul se completează cu literele f) și g) cu următorul cuprins:
    „f) instanţa de judecată nu s-a expus asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei contravenientului ori instanţa de judecată s-a pronunţat în privinţa unui alt subiect de drept decît persoana care a săvîrșit fapta contravențională;
     g) s-au stabilit alte circumstanţe de care instanţa de judecată nu a avut cunoştinţă la emiterea hotărîrii şi care, independent sau împreună cu circumstanţele stabilite anterior, dovedesc că cel sancționat este nevinovat ori a săvîrşit o altă contravenție decît cea pentru care a fost sancționat sau care dovedesc că persoana cu privire la care s-a dispus încetarea procesului contravențional este vinovată.”
    139. La articolul 479 alineatele (1) și (2), după textul „la demersul contravenientului” se intorduce textul „sau al agentului constatator”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Andrian CANDU

    Nr. 159. Chișinău, 12 octombrie 2018.