HCNPF47/6/2018
ID intern unic:  377899
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 47/6
din  22.10.2018
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
licenţierea pe piața asigurărilor
Publicat : 09.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 416-422     art Nr : 1639     Data intrarii in vigoare : 12.11.2018
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei al
Republicii Moldova
nr.1379 din 02.11.2018
Ministru____ Victoria IFTODI    În temeiul art.8 lit.m) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126BIS), art.4, art.24 alin.(1), art.25 alin.(1), art.26 alin.(1), art.48 alin.(6), art.49 alin.(1), art.501 și art.51 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul privind licențierea pe piața asigurărilor, conform anexei.
    2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare de la 12 noiembrie 2018.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                                   Valeriu CHIȚAN

    Nr.47/6. Chișinău, 22 octombrie 2018.


Anexă
la Hotărârea CNPF
nr.47/6 din 22 octombrie 2018

REGULAMENT
privind licenţierea pe piața asigurărilor
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind licenţierea pe piața asigurărilor (în continuare – Regulament) stabileşte condiţiile de eliberare, reperfectare, suspendare şi retragere a licenţelor pentru desfăşurarea activităţii pe piaţa asigurărilor, precum și cerințele față de Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor.
    2. Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – C.N.P.F., autoritate de supraveghere) este unica autoritate competentă să aplice prevederile prezentului Regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite de Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    3. C.N.P.F. eliberează licențe pentru activitatea următorilor participanți profesioniști la piața asigurărilor:
    a) asigurători (reasigurători);
    b) brokeri de asigurare și/sau reasigurare.
    4. În sensul prezentului Regulament se utilizează noţiunile definite de Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (în continuare – Legea cu privire la asigurări).
    5. În condițiile prezentului Regulament, vor fi prelucrate doar date cu caracter personal strict necesare și neexcesive scopului stabilit, asigurându-se un nivel de securitate și confidențialitate adecvate în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
Capitolul II
LICENȚIEREA ASIGURĂTORULUI
(REASIGURĂTORULUI)

Secţiunea 1
Procedura de eliberare a licenței
    6. Licența se eliberează pe un formular cu regim special, pe care se indică: denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică a titularului de licență; numărul de înregistrare de stat; codul fiscal; genul de activitate pentru a cărui desfășurare se eliberează licența; termenul de valabilitate a licenței. Anexa la licență este parte componentă a licenței și conține următoarele informații: titularul de licență; condițiile de licențiere; categoriile și clasele activității de asigurare și/sau tipuri de asigurare; adresele de desfășurare a activității licențiate.
    7. Licenţa se acordă pe un termen nelimitat şi este netransmisibilă.
    8. Autoritatea de supraveghere decide asupra eliberării sau refuzului eliberării licenţei în termen de cel mult 3 luni de la data primirii cererii privind eliberarea licenţei şi a tuturor documentelor anexate, iar în cazul solicitării reperfectării licenţei în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare.
    9. Orice solicitare din partea C.N.P.F. pentru prezentarea informaţiei suplimentare sau operarea de modificări în documentele depuse iniţial de solicitant suspendă curgerea termenului stabilit la pct.8. În cazul în care solicitantul nu depune la C.N.P.F. informaţia sau modificările respective în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din data primirii adresării C.N.P.F., aceasta refuză examinarea cererii privind eliberarea licenţei.
    10. Formularul de licenţă se întocmește în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a deciziei autorităţii de supraveghere cu privire la acordarea/reperfectarea licenței.
    11. Decizia privind acordarea licenței se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a C.N.P.F.
    12. Licenţele eliberate de autoritatea de supraveghere sunt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    13. Pentru fiecare sucursală sau o altă subdiviziune separată a asigurătorului (reasigurătorului) în care se desfăşoară activitatea se eliberează copii autorizate de pe licenţă.
    14. Pentru eliberarea licenţei de a desfăşura activitate de asigurare (reasigurare) în limitele prevăzute de Legea cu privire la asigurări, se depune la autoritatea de supraveghere o cerere scrisă, semnată olograf sau prin semnătură electronică calificată avansată, la care se anexează:
    a) copia deciziei de înregistrare de stat a solicitantului de licență;
    b) copia statutului solicitantului de licență, cu toate modificările şi completările înregistrate la data prezentării documentelor;
    c) copia actului de proprietate a imobilului în care se va desfășura activitatea licențiată sau contractul ce atestă posesiunea acestui imobil, inclusiv declaraţia pe propria răspundere a organului executiv privind corespunderea subdiviziunii cerinţelor legale (anexa nr.6);
    d) certificatul bancar ce confirmă depunerea integrală a capitalului social minim;
    e) documentele care confirmă provenienţa mijloacelor băneşti din capitalul social depus;
    f) copia avizului autorității de supraveghere privind acceptarea dobândirii participației calificate;
    g) actele ce confirmă corespunderea persoanelor cu funcţii de răspundere la cerinţele stabilite prin actul normativ al autorităţii de supraveghere emis în acest sens, inclusiv copia contractului încheiat cu un actuar care prestează serviciile de actuariat;
    h) copia contractului cu o entitate de audit, care corespunde cerințelor stabilite de autoritatea de supraveghere;
    i) actele ce confirmă deţinerea unui sistem tehnologic informaţional adecvat derulării optime a activităţii de asigurare (reasigurare) pe care îşi propune să o practice asigurătorul (reasigurătorul);
    j) condiţiile de asigurare pentru fiecare clasă şi pentru fiecare tip de asigurare separat, la care se anexează modelele de contracte de asigurare, de poliţe de asigurare, tarifele de asigurare şi structura lor;
    k) baza tehnică pentru calculul primelor de asigurare şi al rezervelor tehnice, certificată prin semnătură olografă de către un actuar;
    l) programul de reasigurare propus pentru a susţine clasa de asigurare, aprobat în corespundere cu cerințele autorității de supraveghere;
    m) business-planul potrivit categoriei, clasei și tipului de asigurări, întocmit pentru următorii 3 ani financiari, care include: prognoza cheltuielilor de gestiune, în special a cheltuielilor generale curente şi a comisioanelor, prognoza primelor de asigurare şi a despăgubirilor de asigurare, calculul resurselor financiare destinate acoperirii obligaţiilor de asigurare şi al marjei de solvabilitate, politica de investiţii, portofoliul de active, evaluarea şi diversificarea activelor, managementul riscului, structura organizatorică și pronosticul rezultatelor financiare, certificat prin semnătură olografă de către un actuar;
    n) ordinul de numire a reprezentantului de despăgubiri în fiecare municipiu din Republica Moldova, precum şi în fiecare sucursală, sau mandatul brokerului cu atribuţii de reprezentant de despăgubiri, documentele primare privind tehnica de calcul şi software, conform art.5 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în continuare – Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule), pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă;
    o) extrasul din contul său bancar privind mijloacele băneşti disponibile, precum şi expertiza auditorului însoțită de opinie care confirmă suficienţa, la momentul depunerii documentelor, a mijloacelor băneşti proprii pentru contribuţia iniţială în Fondul de compensare şi cota în garanţia bancară externă, prevăzute la art.5 alin.(2) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto externă;
    p) copia dispoziției de plată privind achitarea taxei pentru eliberarea/reperfectarea licenței.
    15. Solicitantul de licență trebuie să dispună de echipament, tehnică electronică de calcul şi de personal corespunzător activității de asigurare (reasigurare), precum şi de un spaţiu destinat desfășurării activității licențiate care corespunde cerinţelor art.23, art. 33 alin.(4) din Legea cu privire la asigurări şi art.8 alin.(8) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.
    16. Asigurătorul (reasigurătorul) cu organul executiv unipersonal dispune în statele de personal de cel puțin încă o persoană cu funcții de răspundere, ce corespunde cerinţelor stabilite prin actul normativ al autorităţii de supraveghere, investită cu atribuțiile organului executiv, după caz.
    17. Documentele pentru obţinerea licenţei şi/sau reperfectarea acesteia se depun personal la autoritatea de supraveghere de către organul executiv al asigurătorului (reasigurătorului)/solicitantului de licență sau de persoana împuternicită de către acesta. Documentele se întocmesc în limba de stat, se depun în original sau în copii, inclusiv pe suport electronic, autentificate în modul stabilit de legislație, cu prezentarea originalelor pentru verificare.
    18. Cererea privind eliberarea licenţei se întocmește conform anexei nr.1 și se semnează de către organul executiv al solicitantului de licență.
    19. Documentele care se anexează la cerere se indică într-un borderou (anexa 2), care se întocmeşte în două exemplare, un exemplar se anexează la cererea privind eliberarea licenţei şi/sau reperfectarea licenţei, celălalt exemplar se înmânează persoanei care depune documentele. Ambele exemplare se semnează de către angajatul autorităţii de supraveghere care a recepţionat documentele şi persoana care prezintă cererea privind eliberarea licenţei din partea solicitantului de licență.
    20. Cererea privind eliberarea licenţei se restituie solicitantului de licență, dacă la aceasta nu sunt anexate toate documentele prevăzute de prezentul Regulament şi/sau documentele prezentate nu corespund prevederilor legislaţiei sau nu probează respectarea de către solicitant a condițiilor de licențiere.
    21. După înlăturarea cauzelor care au servit temei pentru restituirea cererii privind eliberarea licenţei, solicitantul de licență este în drept să depună o nouă cerere care se examinează în modul stabilit.
    22. Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să plaseze într-un loc vizibil copia de pe licenţă în sucursale şi subdiviziuni.
Secţiunea 2
Reperfectarea licenței
    23. Temeiurile pentru reperfectarea licenţei sunt:
    a) schimbarea denumirii asigurătorului (reasigurătorului);
    b) modificarea sediului asigurătorului (reasigurătorului);
    c) completarea activităţii de asigurare a asigurătorului (reasigurătorului) cu noi clase de asigurare şi/sau tipuri de asigurare care fac parte dintr-o clasă de asigurare sau excluderea acestora din activitate.
    24. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei asigurătorul (reasigurătorul) este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării de stat a modificărilor operate sau de la data adoptării deciziei privind completarea/reducerea activității de asigurare cu noi clase/tipuri de asigurare, să depună la autoritatea de supraveghere o cerere de reperfectare a licenţei (anexa 3) împreună cu licenţa care necesită reperfectare şi documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare), ce confirmă modificările în cauză.
    25. Cererea de reperfectare a licenţei se depune în conformitate cu procedura prevăzută pentru depunerea cererii privind eliberarea licenţei.
    26. În cazul depunerii cererii pentru reperfectarea licenţei prin includerea unei noi clase de asigurări
şi/sau tip de asigurare, asigurătorul anexează la cererea de reperfectare a licenţei (anexa nr.3) documentele specificate la pct.14 lit.i)-p), după caz.
    27. Licenţa reperfectată se eliberează pe acelaşi formular sau pe un formular nou, ținându-se cont de modificările indicate în cerere. În decizia de reperfectare a licenţei se indică nevalabilitatea formularului de licenţă precedent. Totodată, se eliberează copiile autorizate de pe această licenţă pentru fiecare sucursală sau alte subdiviziuni, cu achitarea taxei respective.
    28. Modificările şi completările efectuate la reperfectarea licenţei se introduc în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor, nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare intrării în vigoare a deciziei. Decizia autorității de supraveghere privind modificările şi completările prevăzute în pct. 23 lit. a) și lit. b) se publică în Monitorul Oficial și pe pagina web oficială a C.N.P.F.
    29. În perioada examinării cererii privind reperfectarea licenţei, titularul acesteia îşi poate continua activitatea în baza unei copii autorizate de pe formularul de licenţă precedent, eliberată de autoritatea de supraveghere.
    30. Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a licenţei este depistarea de către autoritatea de supraveghere a datelor neveridice în documentele prezentate de către asigurător (reasigurător).
    31. Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să prezinte autorităţii de supraveghere toate modificările/completările operate în datele şi informaţiile indicate în documentele anexate la cererea pentru eliberarea sau reperfectarea licenţei, inclusiv modificările/completările condițiilor de asigurare. Modificările/completările se prezintă în formă scrisă la autoritatea de supraveghere, semnate olograf de organul executiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a deciziilor organelor de conducere privind operarea modificărilor/completărilor, împreună cu documentele (sau copiile autentificate de pe acestea) ce confirmă modificările şi/sau completările în cauză.
Secţiunea 3
Eliberarea duplicatului licenţei
    32. Drept temei pentru eliberarea duplicatului licenţei serveşte pierderea, sustragerea, distrugerea sau deteriorarea acesteia.
    33. În caz de pierdere, sustragere, distrugere sau deteriorare a licenţei, asigurătorul (reasigurătorul) este obligat, în decurs de 5 zile lucrătoare din momentul constatării, să publice, în acest sens, un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea de supraveghere, în formă scrisă, o cerere de eliberare a duplicatului licenţei, semnată olograf de organul executiv, cu anexarea documentelor confirmative privind pierderea, sustragerea, distrugerea sau deteriorarea licenței, după caz.
    34. Autoritatea de supraveghere eliberează duplicatul licenţei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului licenţei.
    35. În caz de eliberare a duplicatului licenţei, autoritatea de supraveghere adoptă decizia de anulare a formularului licenţei pierdute sustrase, deteriorate sau distruse cu introducerea modificărilor respective în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor, nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
    36. În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului licenţei, titularul acesteia îşi poate desfăşura activitatea pe baza unei copii autorizate de pe formularul de licenţă precedent, eliberată de autoritatea de supraveghere.
Capitolul III
LICENȚIEREA BROKERULUI
DE ASIGURARE ȘI/SAU REASIGURARE
    37. Pentru obținerea licenței de activitate, brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare prezentă cererea întocmită conform anexei 1, precum și următoarele documente:
    a) copia deciziei de înregistrare de stat a brokerului de asigurare și/sau reasigurare;
    b) copia statutului solicitantului de licență, cu toate modificările şi completările înregistrate la data prezentării documentelor;
    c) copia actului de proprietate sau contractul de locaţiune a imobilului în care se va desfăşura activitatea licenţiată, declaraţie pe propria răspundere a organului executiv privind corespunderea subdiviziunii cerinţelor legale (anexa nr.6);
    d) copia dispoziției de plată privind achitarea taxei pentru eliberarea/reperfectarea licenței;
    e) contractul de asigurare de răspundere civilă profesională;
    f) certificatul bancar ce confirmă depunerea integrală a capitalului social;
    g) documentele ce confirmă corespunderea persoanelor cu funcţii de răspundere cerinţelor stabilite prin actele normative ale autorităţii de supraveghere.
    38. Spațiul destinat desfășurării activității licențiate trebuie să corespundă cerinţelor art.47 alin.(21) din Legea cu privire la asigurări şi art.8 alin.(8) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. Documentele pentru obținerea licenței se depun la autoritatea de supraveghere de către organul executiv al brokerului de asigurare și/sau reasigurare sau persoana împuternicită de către acesta.
    39. În cel mult 30 zile lucrătoare de la data primirii cererii şi a documentelor anexate, autoritatea de supraveghere decide asupra eliberării licenţei.
    40. Licenţa pentru activitatea de intermediere în asigurări în calitate de broker de asigurare şi/sau reasigurare se acordă pe un termen nelimitat şi este netransmisibilă.
    41. Prevederile aferente modului de eliberare și reperfectare a licenţelor, de eliberare a copiilor autorizate şi duplicatelor, de ţinere a Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor, precum și modului de consemnare a înscrisurilor respective, prevăzut de prezentul Regulament pentru desfășurarea activității asigurătorului (reasigurătorului), se aplică corespunzător pentru brokerul de asigurare și/sau reasigurare.
Capitolul IV
SUSPENDAREA ȘI RETRAGEREA LICENŢELOR
Secţiunea 1
Suspendarea licenţei asigurătorului
(reasigurătorului)

    42. Suspendarea licenţei asigurătorului (reasigurătorului) se efectuează în cazul în care:
    a) asigurătorul (reasigurătorul) nu îndeplinește condițiile de licențiere în baza cărora a fost licențiat;
    b) asigurătorul (reasigurătorul) nu înlătură în termen încălcările constatate în cadrul controlului sau supravegherii din oficiu efectuate de autoritatea de supraveghere;
    c) asigurătorul (reasigurătorul) nu execută prescripția autorității de supraveghere privind conformarea activității cu cerințele legislației;
    d) asigurătorul (reasigurătorul) nu a achitat, în termenele stabilite, plățile regulatorii către autoritatea de supraveghere;
    e) comisioanele sau orice alte retribuții depășesc limita de cheltuieli de achiziție ale asigurătorului (reasigurătorului) prevăzute în structura primei de asigurare (reasigurare);
    f) asigurătorul (reasigurătorul) nu respectă cerinţele stabilite în actele normative emise de autoritatea de supraveghere;
    g) deţinătorii direcţi şi indirecţi de acţiuni ale asigurătorului (reasigurătorului), inclusiv beneficiarul efectiv, nu respectă condiţiile prevăzute de lege pentru asigurarea unei administrări prudente şi sănătoase a asigurătorului (reasigurătorului) ori nu permit efectuarea unei supravegheri eficiente.
    43. Suspendarea licenţei are drept efect interzicerea încheierii a noi contracte de asigurare (reasigurare) şi a prelungirii contractelor în vigoare. Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să îndeplinească obligaţiile asumate prin contractele de asigurare (reasigurare) încheiate anterior.
    44. Termenul de suspendare a licenței nu poate depăși 6 luni.
    45. În cazul asigurătorului care deţine licenţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă, suspendarea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă atrage după sine şi suspendarea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă.
    46. Asigurătorul (reasigurătorul), acţiunea licenţei căruia a fost suspendată, este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei intereselor persoanelor asigurate şi ale altor persoane, drepturile cărora pot fi lezate prin suspendarea acţiunii licenţei.
    47. Asigurătorul (reasigurătorul), acţiunea licenţei căruia a fost suspendată, este obligat, în termenul stabilit în hotărârea de suspendare, să înlăture încălcările şi consecinţele lor şi să prezinte C.N.P.F. darea de seamă în formă scrisă privind înlăturarea încălcărilor, în baza căreia autoritatea de supraveghere adoptă hotărârea cu privire la reluarea valabilităţii licenţei.
    48. Dacă la expirarea termenului de suspendare a licenţei nu au fost înlăturate toate încălcările pentru care a fost suspendată licenţa, autoritatea de supraveghere este în drept să o retragă.
Secţiunea 2
Retragerea licenţei asigurătorului (reasigurătorului)
    49. Retragerea licenței asigurătorului (reasigurătorului) se efectuează în cazul în care:
    a) retragerea licenţei este solicitată de asigurător (reasigurător);
    b) licenţa a fost obţinută în baza unor informaţii eronate, oferite de solicitant sau referitoare la el;
    c) asigurătorul (reasigurătorul) nu a început să desfășoare activitatea timp de un an de la data eliberării licenţei sau nu mai activează timp de peste 6 luni consecutiv;
    d) asigurătorul (reasigurătorul) nu a îndeplinit măsurile specificate în Planul de remediere financiară sau aceste măsuri nu și-au atins scopul;
    e) neexecutarea de asigurător (reasigurător) a două prescripții consecutive ale autorității de supraveghere pentru încălcări similare;
    f) instanța de judecată a emis o hotărâre de intentare a procesului de insolvabilitate sau de încetare a activității asigurătorului (reasigurătorului);
    g) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanțelor care au dus la suspendarea licenței;
    h) asigurătorul (reasigurătorul) datorează plăţi şi cotizaţii ce rezultă din calitatea lui de membru al Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule şi nu s-a conformat prescripţiei autorităţii de supraveghere emise în acest sens;
    i) asigurătorul (reasigurătorul) nu respectă prevederile art.34 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule şi nu s-a conformat prescripţiei autorităţii de supraveghere emise în acest sens.
    50. Retragerea licenţei la solicitarea expresă a titularului de licență se efectuează în baza cererii întocmite conform anexei nr.4, însoţite de următoarele documente:
    a) decizia organului competent al asigurătorului (reasigurătorului) cu privire la încetarea activităţii;
    b) dovada publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunţului asigurătorului (reasigurătorului) cu privire la intenţia de a-şi înceta activitatea şi înaintarea pretenţiilor din partea persoanelor asigurate şi ale altor persoane, drepturile cărora pot fi lezate;
    c) planul privind lichidarea genului de activitate care cuprinde cel puțin următoarele: verificarea, inventarierea contractelor de asigurare şi dosarelor de daună instrumentate, înregistrate în evidenţele asiguratorului, planul de compensare echitabilă a pretenţiilor asiguraţilor rămase nesatisfăcute, măsurile necesare notificării asiguraților cu privire la posibilitatea de a rezilia contractele de asigurare încheiate și/sau cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proporțional cu perioada cuprinsă între momentul rezilierii și cel al duratei lor de valabilitate.
    51. Titularul de licență, faţă de care a fost adoptată hotărârea cu privire la retragerea licenţei, este obligat:
    a) să înceteze imediat desfăşurarea activităţii pe piaţa asigurărilor;
    b) să remită licenţa autorității de supraveghere în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii cu privire la retragerea licenţei;
    c) să întreprindă toate măsurile necesare întru asigurarea protecţiei intereselor persoanelor asigurate şi ale altor persoane, drepturile cărora pot fi lezate prin retragerea licenţei, inclusiv efectuarea transferului portofoliului de asigurare, după caz.
    52. Retragerea licenței de activitate nu absolvă asigurătorul (reasigurătorul) de supraveghere ulterioară de către autoritatea de supraveghere.
    53. În cazul în care retragerea licenţei este solicitată de asigurător (reasigurător), iar după retragerea licenței acesta nu transferă portofoliul de asigurare, rămânând a fi responsabil de obligațiile asumate în baza contractelor de asigurare încheiate, autoritatea de supraveghere supraveghează modul de executare a obligațiilor față de persoanele asigurate până la data satisfacerii tuturor obligațiilor asumate.
    54. Asigurătorul (reasigurătorul) căruia i s-a retras licenţa nu are dreptul să desfăşoare activitate de asigurare şi/sau de reasigurare, fiind obligat să suspende toate operaţiunile aferente conturilor bancare, cu excepţia cazurilor legate de cheltuielile sale curente de întreţinere, de încasare a mijloacelor băneşti şi de plata despăgubirilor şi indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare pentru contractele de asigurare (reasigurare) încheiate anterior retragerii licenţei.
    55. Prin derogare de la pct.54, asigurătorul (reasigurătorul) căruia i s-a retras licența, cu excepția retragerii licenței la solicitarea asiguratorului (reasiguratorului), desfășoară activitatea de investire și fructificare a fondurilor și rezervelor proprii și a celor atrase cu avizul prealabil al autorității de supraveghere. În cazul retragerii licenței la solicitarea asiguratorului (reasiguratorului), acesta continuă să desfășoare activitatea de investire și fructificare a fondurilor și rezervelor proprii și a celor atrase doar pentru fonduri și rezerve libere de obligații fără avizul prealabil al autorității de supraveghere.
    56. Autoritatea de supraveghere asigură atribuirea celei mai înalte priorități plății indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare.
    57. Informaţia privind retragerea licenţelor se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe pagina web oficială a C.N.P.F. şi se menţine timp de 7 ani. Menţiunea referitoare la data şi numărul deciziei privind suspendarea/retragerea licenţei se consemnează în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
    58. După retragerea licenţei toate evidenţele şi înregistrările persoanei licenţiate referitoare la serviciile şi activităţile desfăşurate se păstrează pentru o perioadă de cel puţin 7 ani, dacă actele normative nu prevăd altfel, şi, ulterior, se transmit arhivelor de stat.
Secţiunea 3
Suspendarea și retragerea licenței brokerului
de asigurare și/sau reasigurare

    59. Temei pentru suspendarea licenței brokerului de asigurare și/sau reasigurare constituie:
    a) decizia organului competent al brokerului de asigurare și/sau reasigurare cu privire la suspendarea activităţii;
    b) neachitarea, în termenele stabilite, a plăților regulatorii către autoritatea de supraveghere;
    c) netransferarea către asigurător în termenul de scadență prevăzut în contractul de mandat a primelor de asigurare și/sau de reasigurare colectate în numele acestuia, precum și transferarea primelor de asigurare în volum incomplet;
    d) neprezentarea rapoartelor specializate pentru două perioade de raportare consecutive, solicitate de autoritatea de supraveghere;
    e) neexecutarea prescripției autorității de supraveghere;
    f) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanțelor care au dus la suspendarea licenței;
    g) nerespectarea actelor normative ale autorității de supraveghere.
    60. Autoritatea de supraveghere adoptă decizia de reluare a valabilității licenței în temeiul cererii depuse de organului executiv al brokerului de asigurare și/sau reasigurare și/sau prezentării documentelor justificative ce confirmă înlăturarea temeiurilor care au stat la baza suspendării licenței.
    61. Termenul de suspendare a licenței nu poate depăși 6 luni.
    62. Drept temei pentru retragerea licenței brokerului de asigurare și/sau reasigurare constituie:
    a) cererea organului executiv al brokerului de asigurare și/sau reasigurare privind retragerea benevolă a licenței, la care se anexează decizia organului competent;
    b) hotărârea instanței de judecată cu privire la anularea înregistrării de stat a brokerului de asigurare și/sau reasigurare;
    c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate de către brokerul de asigurare și/sau reasigurare autorităţii de supraveghere;
    d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării activității brokerului de asigurare și/sau reasigurare;
    e) nerespectarea de către brokerul de asigurare și/sau reasigurare a două prescripţii privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
    f) nerespectarea de către brokerul de asigurare și/sau de reasigurare a prevederilor actelor normative ale autorității de supraveghere;
    g) brokerul de asigurare și/sau reasigurare nu a început să desfășoare activitatea timp de un an de la data eliberării licenţei sau nu mai activează timp de peste 6 luni consecutiv;
    h) instanța de judecată a emis o hotărâre de intentare a procesului de insolvabilitate sau de încetare a activității brokerului de asigurare și/sau reasigurare.
    63. În cazul depunerii benevole a licenței, brokerul de asigurare și/sau reasigurare prezintă autorității de supraveghere o cerere întocmită conform anexei nr.4, la care se anexează documentele similare celor prevăzute în pct.50 lit. a) și lit. b) din prezentul Regulament.
    64. Informaţia privind retragerea licenţelor se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe pagina web oficială a C.N.P.F. şi se menţine timp de 5 ani.
    65. Menţiunea referitoare la data şi numărul deciziei privind suspendarea/retragerea licenţei se consemnează în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
    66. Brokerul de asigurare și/sau reasigurare este obligat, în decurs de 2 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a licenţei, să depună la autoritatea de licenţiere licenţa retrasă.
Capitolul V
REGISTRUL PARTICIPANȚILOR
PROFESIONIȘTI PE PIAȚA ASIGURĂRILOR
    67. Autoritatea de supraveghere ţine Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor, care conține informații privind asigurătorii (reasigurătorii), intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări persoane juridice.
    68. În Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor se indică:
    a) denumirea participantului profesionist;
    b) adresele sediului central, ale sucursalelor şi subdiviziunilor;
    c) organul executiv;
    d) categoria de asigurare, clasele şi tipurile de asigurare pentru care s-a eliberat licenţa, după caz;
    e) data şi numărul deciziei de eliberare sau reperfectare a licenţei;
    f) seria şi numărul formularului de licenţă;
    g) data eliberării formularului de licenţă;
    h) informaţia privind eliberarea copiilor autorizate şi a duplicatului de pe formularul de licenţă;
    i) datele privind licențele suspendate/retrase.
    69. Modificările şi completările în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare din momentul apariției temeiurilor, în baza deciziilor autorității de supraveghere, precum şi la solicitarea titularului licenței.
    70. În cazul extinderii activităţii cu noi sucursale sau alte subdiviziuni separate ori încetării activităţii acestora, precum și în cazul altor modificări, participantul profesionist este obligat să depună la autoritatea de supraveghere o cerere în vederea operării modificărilor şi completărilor în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor (anexa nr.5), cu solicitarea copiei (copiilor) autorizate de pe licenţă cu achitarea taxei respective.
    71. La cererea privind extinderea activităţii cu noi sucursale sau alte subdiviziuni separate se anexează:
    a) confirmarea documentară privind înregistrarea subdiviziunii de către Serviciul Fiscal de Stat și/sau, după caz, decizia Agenției Servicii Publice;
    b) actul de proprietate a imobilului în care se va desfășura activitatea sau contractul ce atestă posesiunea acestui imobil;
    c) extrasul din Registrul bunurilor imobile emis de departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice;
    d) declaraţie pe propria răspundere a organului executiv privind corespunderea subdiviziunii cerinţelor legale (anexa nr.6).
    72. Informaţia cuprinsă în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor se înscrie în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii autorităţii de supraveghere cu privire la acordarea/reperfectarea licenței sau de la data depunerii cererii cu privire la sucursale sau subdiviziuni cu informarea asigurătorului (reasigurătorului) despre modificările operate.
    73. Înscrisurile incluse în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor referitoare la sucursale sau subdiviziuni constituie temei pentru acordarea accesului la Sistemul informaţional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, după caz.
    74. În Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor se înscriu agenții de asigurare, activitatea căror corespunde cerințelor Legii cu privire la asigurări.
    75. Dreptul de desfășurare a activității de intermediere în asigurări de către agenții de asigurare apare din momentul înregistrării acestora de către autoritatea de supraveghere în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor.
    76. Cerinţele profesionale pe care trebuie să le întrunească agentul de asigurare persoană juridică şi agentul bancassurance, condițiile și modul de înregistrare a agenților de asigurare în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor, obligaţiile asigurătorilor privind supravegherea acestor agenţi, alte informaţii referitoare la aceştia se stabilesc prin actele normative ale autorităţii de supraveghere.
    77. Datele din Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor despre licențele asigurătorilor (reasigurătorilor) și brokerilor de asigurare și/sau reasigurare vor fi accesibile permanent publicului şi se vor plasa pe pagina web oficială a autorităţii de supraveghere.
Capitolul VI
OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI
    78. Toate documentele prevăzute în prezentul Regulament se depun la C.N.P.F. în limba de stat a Republicii Moldova, legalizate/autentificate conform legislației.
    79. Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine, emise într-o altă limbă, se prezintă în traducere legalizată în modul stabilit de legislaţie.
    80. În scopul evaluării respectării condiţiilor prevăzute de legislaţie, C.N.P.F. poate solicita prezentarea documentelor suplimentare, precum și informaţii şi explicaţii verbale sau scrise referitor la documentele depuse conform prezentului Regulament.
    81. Cererea de eliberare a licenţei, precum şi documentele anexate la aceasta, pot fi retrase de solicitant înainte de eliberarea licenţei sau de respingerea cererii respective.
    82. Taxa pentru examinarea cererilor aferente eliberării copiei autorizate de pe licenţă, pentru reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe aceasta, pentru eliberarea duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe aceasta, precum şi cea pentru operarea modificărilor și completărilor în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor se stabilesc în bugetul C.N.P.F și se achită la data depunerii cererii.
    83. Taxele pentru examinarea cererilor prevăzute în prezentul Regulament sunt nerambursabile.
    84. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament participanţii pieţei asigurărilor poartă răspundere în conformitate cu prevederile legislaţiei.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6