LPO209/2018
ID intern unic:  377939
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 209
din  12.10.2018
cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară
Publicat : 16.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 424-429     art Nr : 668
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul și scopul legii
    (1) Prezenta lege reglementează modul de organizare și funcționare a Comitetului Național de Stabilitate Financiară în scop de coordonare a realizării politicii macroprudențiale, de prevenire, reducere sau eliminare a riscurilor care amenință stabilitatea financiară la nivel de sistem, precum și de gestionare a situațiilor de criză financiară sistemică.
    (2) Comitetul Național de Stabilitate Financiară (în continuare – Comitet) este o structură de cooperare interinstituțională, fără personalitate juridică, care reprezintă autoritatea națională macroprudențială desemnată, responsabilă de coordonarea realizării politicii macroprudențiale și a activităților în vederea prevenirii și remedierii situațiilor de criză financiară sistemică în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    Articolul 2. Noțiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică:
    criză financiară sistemică – criză sistemică în sensul Legii nr. 232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor;
    instrumente macroprudențiale – instrumente aplicabile în scopul realizării obiectivelor politicii macroprudențiale, inclusiv cerințe de capital, cerințe de active, cerințe de lichiditate și măsuri legate de gestionarea expunerilor de credit sau de finanțare a anumitor sectoare;
    politică macroprudențială – set de politici și instrumente orientate spre limitarea riscului sistemic;
    risc sistemic – risc de perturbare a sistemului financiar, care poate avea consecințe negative grave pentru sistemul financiar și economia reală;
    sistem financiar – toate entitățile din sectorul financiar bancar și nebancar, piețele financiare, produsele și infrastructurile piețelor financiare;
    stabilitate financiară – situație în care este prevenită acumularea riscului sistemic.
    Articolul 3. Componența Comitetului, inclusiv a Comitetului extins
    (1) Comitetul are următoarea componență:
    a) guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei – președintele Comitetului;
    b) ministrul finanțelor;
    c) ministrul economiei și infrastructurii;
    d) președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare;
    e) directorul general executiv al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.
    (2) În cazul Comitetului extins, pe lîngă componența menționată la alin. (1), acesta mai include următorii membri:
    a) membrul Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, responsabil de stabilitatea financiară;
    b) membrul Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, responsabil de funcția de supraveghere bancară;
    c) membrul Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, responsabil de rezoluția bancară;
    d) șeful subdiviziunii Băncii Naționale a Moldovei, responsabil de stabilitatea financiară.
Capitolul II
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMITETULUI
    Articolul 4. Organizarea activității Comitetului, inclusiv a
                        Comitetului extins
    (1) Lucrările de logistică și de secretariat sînt asigurate de Banca Națională a Moldovei. Fiecare membru al Comitetului desemnează o persoană, din cadrul autorității pe care o reprezintă, responsabilă de acordarea suportului necesar la efectuarea lucrărilor de secretariat.
    (2) Membrii Comitetului sau ai Comitetului extins participă personal la ședințele acestuia. În mod excepțional, în cazul în care înlocuirea membrilor de drept este justificată de imposibilitatea temporară de exercitare a atribuțiilor, se permite înlocuirea acestora cu alte persoane în conformitate cu reglementările referitoare la înlocuirea temporară a acestora.
    (3) Înlocuirea membrilor Comitetului sau ai Comitetului extins în cazurile specificare la alin. (2) se efectuează prin notificarea în scris a președintelui Comitetului.
    (4) Pot fi invitați la ședințele Comitetului sau ale Comitetului extins reprezentanții autorităților publice și alte persoane care pot contribui la lucrările  acestuia. Persoanele invitate nu au drept de vot.
    (5) Membrii Comitetului, inclusiv ai Comitetului extins, nu sînt remunerați pentru activitatea desfășurată.
    Articolul 5. Frecvența întrunirilor și procesul decizional
    (1) Ședințele Comitetului sînt convocate la cererea unuia dintre membrii Comitetului.
    (2) Ședințele ordinare ale Comitetului extins sînt convocate trimestrial, conform unui program stabilit de membrii Comitetului extins la începutul fiecărui an calendaristic. Ședințele extraordinare ale Comitetului extins pot fi convocate la cererea unuia dintre membrii Comitetului extins.
    (3) Ședințele Comitetului sînt prezidate de către președintele Comitetului. Ședințele Comitetului extins pot fi prezidate și de înlocuitorul președintelui în cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de exercitare a atribuțiilor.
    (4) Fiecare membru din Comitet sau Comitetul extins deține un vot.
    (5) Deciziile Comitetului și ale Comitetului extins se adoptă cu votul majorității simple a membrilor prezenți.
    (6) Ședințele Comitetului sînt deliberative dacă participă toți membrii Comitetului. Ședințele Comitetului extins sînt deliberative dacă participă cel puțin 2/3 din membrii cu drept de vot. În cazul în care nu este întrunit cvorumul, președintele Comitetului poate convoca o ședință extraordinară cu aceeași agendă. Ședința extraordinară a Comitetului extins este deliberativă dacă participă majoritatea simplă cu drept de vot.
    (7) Organizarea și funcționarea Comitetului, inclusiv a Comitetului extins, se stabilesc prin regulamentul de funcționare adoptat de acesta.
    Articolul 6. Obiectivele Comitetului, inclusiv ale Comitetului extins
    (1) În activitatea sa, Comitetul, inclusiv Comitetul extins, are următoarele obiective:
    a) să promoveze atingerea obiectivului final al politicii macroprudențiale;
    b) să propună acțiuni de pregătire pentru situațiile de criză și să planifice acțiuni în situațiile de urgență;
    c) să propună acțiuni prompte în condițiile unei crize financiare sistemice.
    (2)  Obiectivul final al politicii macroprudențiale este de a contribui la salvgardarea stabilității sistemului financiar în ansamblu, inclusiv prin consolidarea rezilienței sistemului financiar și limitarea efectului de contagiune, precum și prin diminuarea acumulării de riscuri sistemice, asigurînd pe această cale o contribuție sustenabilă a sectorului financiar la creșterea economică.
    (3) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Comitetul sau Comitetul extins are dreptul de a solicita toate datele și informațiile relevante pentru îndeplinirea obiectivului său final, inclusiv informații de la autoritățile pe care le reprezintă membrii Comitetului sau ai Comitetului extins, informații de la alte autorități și entități, în urma unei solicitări justificate, luînd măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității acestora. Autoritățile și entitățile sesizate sînt obligate să furnizeze informațiile solicitate în timp util.
    (4) Membrii Comitetului, inclusiv ai Comitetului extins, își îndeplinesc cu imparțialitate atribuțiile și responsabilitățile prevăzute de prezenta lege.
    Articolul 7. Atribuțiile Comitetului
    În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 6, Comitetul are următoarele atribuții:
    a) să coordoneze gestiunea crizelor financiare sistemice;
    b) să prezinte Guvernului și altor autorități competente propuneri de politici și măsuri în scopul protejării depozitelor, al capitalizării și recapitalizării băncilor;
    c) să propună măsuri imediate în caz de producere a crizelor financiare sistemice;
    d) să propună acțiuni și măsuri menite să restabilească credibilitatea în securitatea sistemului financiar;
    e) să emită periodic declarații oficiale pentru evitarea situațiilor de dezinformare;
    f) să adopte o politică și un plan de comunicare în situații de criză;
    g) să adopte un plan național de acțiuni în situații de urgență;
    h) să determine necesitatea implicării statului în vînzarea acțiunilor băncilor de importanță sistemică, în conformitate cu art. 541 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
    i) să monitorizeze implementarea recomandărilor emise.
    Articolul 8. Atribuțiile Comitetului extins
    În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 6, Comitetul extins are următoarele atribuții:
    a) să identifice, să colecteze și să analizeze informațiile relevante și necesare;
    b) să identifice, să monitorizeze și să evalueze riscurile sistemice;
    c) să recomande recunoașterea instrumentelor macroprudențiale stabilite de autoritățile din alte state, în cazul depistării unor eventuale amenințări la adresa stabilității financiare;
    d) să analizeze și să revizuiască periodic setul de instrumente macroprudențiale, ținînd cont de evoluțiile politicilor macroprudențiale în alte state ale lumii, și să înainteze propuneri de perfecționare a cadrului legal;
    e) să aprobe strategia privind politica macroprudențială fără a aduce atingere prerogativelor și competențelor Băncii Naționale a Moldovei;
    f) să emită recomandări de măsuri necesare pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea riscurilor sistemice;
    g) să monitorizeze implementarea recomandărilor emise;
    h) să stabilească, să reevalueze periodic și să urmărească obiectivele intermediare ale politicii macroprudențiale;
    i) să contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor din domeniul politicii macroprudențiale, formulate de organizațiile internaționale și regionale;
    j) să asigure încheierea unor acorduri de colaborare interinstituționale privind schimbul de informații, responsabilitățile și cooperarea;
    k) să deruleze exercițiile de simulare a crizei în vederea testării procedurilor și a identificării lacunelor în modalitățile de gestionare a crizelor.
    Articolul 9. Recomandările emise de Comitet și de Comitetul extins
    (1) Comitetul și Comitetul extins sînt împuternicite să înainteze recomandări Guvernului și autorităților de reglementare din sistemul financiar bancar și nebancar, care să prevadă, în funcție de competența acestora, aplicarea anumitor acțiuni, măsuri și instrumente macroprudențiale ce vor contribui la menținerea stabilității financiare. Recomandările rămîn în vigoare pînă la revocare dacă nu este prevăzută expres perioada validității acestora.
    (2) Recomandările Comitetului și ale Comitetului extins sînt emise conform principiului „execută sau explică”.
    (3) Recomandările Comitetului și ale Comitetului extins se comunică în scris Guvernului și/sau autorității de reglementare vizate (în continuare – destinatarul), împreună cu justificarea recomandărilor emise.
    Articolul 10. Conformarea cu recomandările Comitetului și ale Comitetului
                          extins
    (1) Destinatarul întreprinde, în limita competențelor sale, măsurile și acțiunile care sînt necesare pentru conformarea cu recomandările Comitetului sau ale Comitetului extins, emise conform art. 9, sau justifică decizia de neadoptare a acestora.
    (2) Destinatarul prezintă Comitetului sau Comitetului extins rapoarte privind executarea recomandărilor înaintate, rapoarte intermediare privind gradul de realizare a acestora (după caz), precum și justificări în caz de neexecutare a recomandărilor.
    Articolul 11. Publicarea deciziilor Comitetului extins
    (1) Deciziile adoptate în cadrul ședințelor Comitetului extins sînt publicate pe pagina web oficială a Băncii Naționale a Moldovei în termen de 2 săptămîni de la data desfășurării ședinței.
    (2) Deciziile prevăzute la alin. (1) nu conțin informații care ar putea identifica modul în care au votat membrii Comitetului extins.
    (3) Prin derogare de la alin. (1), deciziile Comitetului extins nu se publică în cazul în care publicarea acestora poate avea repercusiuni la adresa stabilității financiare sau în cazul în care deciziile conțin informații confidențiale protejate de lege.
    Articolul 12. Confidențialitatea
    (1) Informațiile primite de membrii Comitetului sau ai Comitetului extins sînt utilizate numai în cadrul exercitării sarcinilor acestora și pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege și de legile care reglementează activitatea autorităților pe care le reprezintă.
    (2) Membrii Comitetului, ai Comitetului extins și persoanele invitate la ședințele Comitetului sau ale Comitetului extins, precum și alte persoane implicate în pregătirea informațiilor pentru Comitet sau Comitetul extins nu divulgă informații care fac obiectul secretului profesional, comercial, bancar, reprezintă date cu caracter personal sau alt secret protejat de lege, chiar și după ce activitatea acestora, inclusiv cea din  cadrul Comitetului sau al Comitetului extins, a încetat.
    (3) Membrii Comitetului, ai Comitetului extins, înlocuitorii desemnați și persoanele invitate la ședințe conform art. 4 alin. (2) și (4) vor semna o declarație prin care se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor utilizate în procesul decizional al Comitetului sau al Comitetului extins, purtînd răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.
Capitolul III
DISPOZIȚII FINALE
    Articolul 13. Dispoziții finale
    (1) Prima ședința a Comitetului extins trebuie să aibă loc nu mai tîrziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Guvernul și autoritățile de reglementare în sistemul financiar bancar și nebancar, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.
    (3) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în conformitate cu prezenta lege.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian  CANDU

    Nr. 209. Chișinău, 12 octombrie 2018.