HCNPFС49/16/2018
ID intern unic:  378137
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 49/16
din  01.11.2018
cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea
 şi funcţionarea
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
Publicat : 23.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 430-439     art Nr : 1694     Data intrarii in vigoare : 01.12.2018
    În temeiul art.2 și art.20 alin.(1) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (se anexează).
    2. Se abrogă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.587), cu modificările și completările ulterioare.
    3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la 01.12.2018, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a CNPF (www.cnpf.md).

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                            Valeriu CHIȚAN

    Nr. 49/16. Chişinău, 1 noiembrie 2018.

Aprobat
 prin Hotărârea CNPF
 nr.49/16 din 01.11.2018
REGULAMENTUL
privind organizarea și funcționarea
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (în continuare - Regulament) reglementează funcționarea instituțională, particularitățile emiterii actelor cu caracater individual, procedura de recrutare a angajaților, precum şi alte aspecte ce vizează activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (în continuare - Comisia Naţională sau CNPF).
    2. Comisia Naţională asigură transparenţa activităţii sale prin menţinerea paginii web oficiale, difuzarea informaţiei prin intermediul comunicatelor informative, conferinţelor de presă, briefingurilor, dezbaterilor publice şi altor mijloace de comunicare.
    3. Membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii împuterniciţi ai Comisiei Naţionale au dreptul să solicite participanţilor la piaţa financiară nebancară, iar aceştia sunt obligaţi să prezinte Comisiei Naţionale, orice documente şi explicaţii verbale şi scrise necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale.
    4. La exercitarea atribuţiilor de control, membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii împuterniciţi ai Comisiei Naţionale au drept de acces în sediul, încăperile de serviciu şi pe teritoriul participanţilor la piaţa financiară nebancară.
    5. Comisia Naţională este în drept să colaboreze cu organisme de specialitate internaţionale şi să adere la ele, precum și să acorde asistenţă şi să efectueze, în conformitate cu legislaţia, schimb de informaţii privind piaţa financiară nebancară şi participanţii acesteia cu instituțiile de specialitate internaţionale şi autorităţile similare din alte state.
    6. Regimul juridic al elaborării, promovării, adoptării, intrării în vigoare și publicării actelor normative ale CNPF este prevăzut de Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare și Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.
Capitolul II
Actele cu caracter individual, modul de adoptare, intrarea în vigoare
și aducerea la cunoștință a lor

    7. În limita atribuţiilor stabilite de lege, Comisia Naţională adoptă acte cu caracter individual sub formă de hotărâri, ordonanţe și înscrieri protocolare.
    8. Prin hotărâri, Comisia Naţională:
    1) acordă, reperfectează, suspendă și retrage licenţe/autorizaţii, înregistrează participanții în Registrul persoanelor autorizate;
    2) aprobă componenţa Consiliului de experţi şi Comisiilor de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti;
    3) aprobă/refuză aprobarea prospectului ofertei publice de valori mobiliare și a suplimentului la prospect (pe piața primară /de preluare);
    4) aprobă/refuză aprobarea ofertei publice de acțiuni sau unități de fond ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (în continuare – OPCVM), inclusiv prospectul de emisiune, prospectul simplificat și documentul privind informațiile-cheie destinate investitorilor, precum și modificările la acestea;
    5) efectuează înregistrările necesare în Registrul de stat al valorilor mobiliare și în Registrul unităților de fond; 
    6) eliberează autorizaţie de reorganizare a societăţii pe acţiuni;
    7) fondează şi lichidează instituţii, aprobă actele de constituire şi desemnează membrii organelor de conducere ale acestora;
    8) desemnează administratorii din oficiu şi/sau reprezentanţii în componenţa comisiilor de lichidare a participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară aflați în procedură de lichidare sau a lichidării genului de activitate profesionistă;
    9) aprobă rezultatele controalelor/inspecțiilor activității participanților profesioniști la piața financiară nebancară;
    10) acordă statut de autoreglementare asociaţiilor participanţilor profesionişti şi le deleagă împuterniciri în conformitate cu legislaţia; 
    11) determină publicaţiile periodice în care participanţii profesionişti şi emitenţii de valori mobiliare sunt obligaţi să publice informaţia ce urmează a fi dezvăluită;
    12) desemnează societatea de registru în modul stabilit de legislație;
    13) acordă/suspendă/retrage calitatea de persoană acceptată, aprobă/retrage calitatea de agent delegat sau refuză acordarea acesteia;
    14) califică acţiunile participanţilor la piaţa de capital ca manipulare;
    15) coordonează regulile pieţei reglementate, sistemului multilateral de tranzacționare, depozitarului central (Depozitarului Național de Valori Mobiliare), standardele proprii ale calității informațiilor ale birourilor istoriilor de credit, precum și modificările şi completările operate la respectivele reguli sau standarde;
    16) aprobă în prealabil preţul la care sunt expuse spre vânzare activele clienților administratorilor fiduciari și  aprobă raportul de lichidare şi proiectul de repartizare a activelor;
  17) dispune deschiderea/încetarea procedurii de remediere financiară a asigurătorului (reasigurătorului), instituirea administrării speciale, desemnarea/destituirea administratorului special, gestionarea acțiunilor suspendate și a acțiunilor nou-emise ale asigurătorului (reasigurătorului), reorganizarea asigurătorului (reasigurătorului), brokerului de asigurare și/sau de reasigurare, eliberează acord pentru delegarea de către administratorul special a atribuțiilor sale altor persoane;
    18) aprobă planul de compensare echitabilă a pretenţiilor asiguraţilor rămase nesatisfăcute în cazul în care asigurătorul a cărui licenţă a fost retrasă nu dispune de mijloace suficiente pentru plata tuturor despăgubirilor;
    19) aprobă planul de activitate a asigurătorului (reasigurătorului) în perioada de până la numirea lichidatorului;
    20) eliberează acordul pentru transferul portofoliului de asigurare unui alt asigurător (reasigurător);
    21) aprobă planul de pensii și transferul activelor de pensii, aprobă numirea unui alt manager sau depozitar al activelor fondului de pensii în cazurile prevăzute de legislație, eliberează acordul cu referire la încheierea, modificarea, completarea și rezilierea contractului între direcția fondului și depozitarul activelor acestuia în cazurile stabilite de legislaţie;
    22) exonerează asociaţiile de economii şi împrumut de obligaţia executării uneia sau mai multor prevederi ale actelor sale normative în cazul în care aceasta face parte dintr-un plan de stabilizare financiară de lungă durată;
    23) eliberează acord de reorganizare prealabil asociaţiilor de economii şi împrumut, eliberează acorduri asociațiilor centrale pentru efectuarea activităților delegate;
    24) aprobă sau respinge cererea privind prestarea de către biroul istoriilor de credit a altor servicii informaționale în cazurile stabilite de legislaţie;
    25) deleagă asociaţiilor organizaţiilor de creditare nebancară, în baza unui acord, funcţii de selectare şi sistematizare a informaţiei din situaţiile financiare şi rapoartele specifice;
    26) acceptă/respinge proiectul de achiziție a participației calificate, acordă/retrage avizul prealabil de dobândire/reducere/majorare a participaţiilor calificate în capitalul social al participanţilor profesionişti;
    27) eliberează aviz privind constituirea/înregistrarea de stat a participanților profesioniști, actele de constituire, modificarea și completarea acestora, reorganizarea sau suspendarea activităţii, inițierea procedurii de lichidare a participanților profesioniști, precum și administratorii acestora;
    28) elibereaza aviz prealabil privind investirea a mai mult de 15% din capitalul propriu al asigurătorului (reasigurătorului) în capitalul social al unei societăţi comerciale;
    29) eliberează aviz privind efectuarea tranzacţiilor de proporţii de către asigurător (reasigurător), contractarea unui împrumut în cuantum ce depăşeşte 10% din valoarea capitalului social al asigurătorului (reasigurătorului);
    30) eliberează acord pentru efectuarea de către asociațiile de economii și împrumut a investiţiilor, constituirea societăților comerciale și/sau participarea asociaţiilor de economii şi împrumut la capitalul acestora, în cazurile stabilite de legislaţie;
    31) eliberează emitenţilor permise pentru circulaţia valorilor mobiliare în afara ţării;
    32) eliberează aviz prealabil pentru regulile OPCVM sau orice modificare a acestora, împrumuturi şi/sau credite bancare contractate de compania investiţională ori societatea de administrare fiduciară a investiţiilor care administrează un fond de investiţii, modificarea depozitarului pentru societatea de administrare fiduciară a investiţiilor sau compania investiţională care se autoadministrează;
    33) eliberează aviz prin care se adeverește că activitatea unei societăți pe acțiuni nu reprezintă activitate a OPCVM; 
    34) eliberează aviz prealabil pentru externalizarea funcțiilor de către biroul istoriilor de credit;
    35) aprobă textele scrisorilor în cazurile în care se consideră necesară expunerea Consiliului de administrație asupra speței vizate;
    36) aprobă cuantumul taxelor/plăţilor și bugetul său (rectificarea)  pentru anul financiar următor, în condițiile prevăzute de legea cadru;
    37) aprobă și reglementează alte chestiuni prevăzute de legile speciale.
    9. Prin ordonanţe, Comisia Naţională:
    1) dispune efectuarea de expertize şi controale pe piaţa financiară nebancară;
    2) expediază participanților la piața financiară nebancară prescripții spre executare obligatorie, inclusiv în ce privește desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor, conformarea activităţii pe piaţa financiară nebancară cerinţelor legislaţiei;  
    3) aplică restricţii în activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară, inclusiv suspendă operaţiunile bancare la conturile curente ale acestora;
    4) suspendă plasamentul şi circulaţia valorilor mobiliare;
    5) suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond;
    6) suspendă clearingul şi decontările la tranzacţii cu valori mobiliare;
    7) dispune efectuarea controalelor suplimentare de către comisia de cenzori a asociaţiei de economii şi împrumut;
    8) suspendă dreptul de vot al acţionarilor (asociaţilor) asigurătorului (reasigurătorului), societății de investiții, în cazul în care aceştia au dobândit drept de proprietate sau de administrare a participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului), societății de investiții fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale, acordat în modul stabilit prin acte normative.
    Comisia Națională emite ordonanțe și în alte cazuri prevăzute expres de legislație.
    10. Prin înscrieri protocolare, Comisia Naţională aprobă Planul anual de activitate, precum şi Raportul anual asupra activităţii sale şi asupra funcţionării pieţei financiare nebancare, aprobă Regulamentul de ordine interioară a Comisiei Naţionale şi alte acte juridice de uz intern (altele decât cele puse în sarcina nemijlocită a președintelui CNPF), decide asupra chestiunilor ce vizează funcționarea Comisiei Naționale și asupra expedierii spre coordonare, avizare și consultare publică a proiectelor de acte normative și altor documente. 
    11. Prin derogare de la prevederile pct.9, măsurile prevăzute spre aprobare prin ordonanță pot fi dispuse prin hotărârea cu privire la rezultatele controlului participantului profesionist pe piața financiară nebancară.
    12. Interpretarea oficială a deciziilor Comisiei Naţionale se face prin decizii de aceeași categorie și forță juridică.
    13. Actele cu caracter individual ale Comisiei Naționale intră în vigoare la data adoptării, fie la o altă dată indicată expres în text, și se comunică destinatarilor contra semnătură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
    14. În cazul deciziilor prevăzute la pct.8-9, de regulă, se publică pe pagina web oficială a CNPF, imediat, dar nu mai târziu de 10 zile, comunicate informative privind deciziile respective, cu mențiunea disponibilității actului la sediul Comisiei Naționale.
    15. Hotărârile privind acordarea, suspendarea, retragerea licenței/autorizației, instituirea administrării speciale, aprobarea prospectului ofertei publice de valori mobiliare, emisiunea și radierea valorilor mobiliare, autorizarea reorganizării societăților pe acțiuni sunt aduse la cunoștință terților prin publicarea unor extrase în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a CNPF.
    16. Fără a aduce atingere prevederilor art.22 alin.(3) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, prin derogare de la pct.14 și 15, Comisia Națională este în drept să nu publice comunicate informative și extrase din decizii pe pagina sa web oficială și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în cazul în care consideră că dezvăluirea acestei informaţii poate dăuna realizării atribuţiilor de supraveghere şi control, poate cauza prejudicii clienţilor persoanelor licenţiate sau autorizate şi/sau investitorilor şi/sau poate periclita funcționalitatea pieţei financiare nebancare și activitatea participanților acesteia.
    17. Evidența eliberării actelor cu caracter individual ale Comisiei Naționale este ținută de fiecare subdiviziune de profil într-un Registru de evidență a actelor individuale eliberate, în conformitate cu domeniul de competență aflat în gestiune și vizat în  actul respectiv.
    18. La completarea Registrului de evidență a actelor individuale eliberate se va consemna în mod obligatoriu:
    1) numărul și data adoptării actului;
    2) numele și prenumele executantului actului;
    3) data eliberării copiei actului;
    4) conținutul succint al actului;
    5) numărul și data documentului care certifică împuternicirile de reprezentare a destinatarului (cu prezentarea unei copii certificate în conformitate cu legislația în vigoare);
    6) numele, prenumele și funcția persoanei căreia i se eliberează copia actului;
    7) semnătura persoanei căreia i se eliberează copia actului.
    19. Comunicarea destinatarului, pe bază de semnătură, a actelor individuale ale Comisiei Naționale se realizează prin înmânarea personală a unei copii de pe act, autentificată prin aplicarea parafei „Corespunde originalului” a Comisiei Naționale, fapt consemnat în registrele de evidență a actelor individuale eliberate, ținute de fiecare subdiviziune a CNPF.
    20. În cazul în care persoana nu se prezintă personal la Comisia Națională pentru înmânarea copiei actului individual, acesta se expediază prin scrisoare recomandată la sediul persoanei juridice sau la domiciliul persoanei fizice.
    21. Ordonanțele și deciziile prevăzute la pct.11 și 15 se aduc la cunoștință destinatarului în regim prioritar, inclusiv cu informarea telefonică despre adoptarea actului și expedierea pe adresa electronică (dacă este cunoscută), anterior aducerii la cunoștință contra semnătură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
    Copiile de pe ordonanțele cu privire la suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, plasamentul şi circulaţia valorilor mobiliare, clearingul şi decontările la tranzacţii cu valori mobiliare se autentifică prin aplicarea parafei „Corespunde originalului” a Comisiei Naționale.
    22. Dacă comunicarea actului nu este posibilă prin niciuna dintre modalităţile prevăzute în prezentul Regulament, inclusiv în cazul în care destinatarul refuză luarea de cunoştinţă, actul se consideră comunicat dacă este disponibil la sediul Comisiei Naţionale. În acest din urmă caz, drept dovadă a comunicării actului cu caracter individual serveşte comunicatul oficial al Comisiei Naţionale privind disponibilitatea acestui act la sediul Comisiei Naţionale, care se publică în termen de 10 zile pe pagina web oficială a CNPF şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar data intrării în vigoare a acestuia este considerată data publicării comunicatului oficial în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    23. Confirmarea administratorilor asociațiilor de economii și împrumut, eliberarea avizelor pentru înscrierea în Registrul de stat al persoanelor juridice a datelor privind desemnarea directorului executiv/conducătorului de filială/lichidatorului asociațiilor de economii și împrumut, eliberarea acordului asociațiilor de economii și împrumut de a furniza membrilor săi servicii suplimentare în condițiile legislației, solicitarea de la participanții pieței financiare nebancare a documentelor contabile şi a altor documente necesare, explicaţiilor verbale şi scrise se efectuează prin scrisoare semnată de președintele Comisiei Naționale sau vicepreședintele împuternicit.
Capitolul III
Managementul resurselor umane
   24. Pentru realizarea unor chestiuni de importanţă majoră, Comisia Naţională poate constitui, pe perioade provizorii, grupuri de lucru, grupuri de control, consilii, comisii etc., antrenând în acest scop savanţi, specialişti-practicieni, experţi independenţi, reprezentanţi ai participanţilor profesionişti, organelor publice şi instituţiilor de profil.
    25. Regulile de deontologie profesională (Codul de etică și conduită), atribuţiile, drepturile, responsabilitatea şi regimul disciplinar al angajaţilor se stabilesc prin Regulamentul de ordine interioară al Comisiei Naţionale şi regulamentele de activitate a subdiviziunilor.
    26. Completarea funcţiilor vacante în cadrul Comisiei Naționale (angajare sau promovare) are loc prin concurs public (cu posibilitatea desfășurării interviului) sau transfer, conform criteriilor transparente şi obiective de selectare în bază de merit, calificare profesională, capacitate, competenţă şi integritate profesională, fără a admite favorizarea intereselor private şi a oricăror forme de discriminare pe motiv de sex, rasă, limbă, religie, opinii politice sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, altor forme de discriminare.
    27. Angajarea prin concurs nu se aplică:
    1) persoanelor numite sau care au fost transferate de la o altă unitate;
    2) persoanelor angajate în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată cu o durată de până la 3 luni;
    3) în cazul funcționarilor administrativi, personalului tehnic și muncitorilor.
   28.  În termen de 30 de zile până la organizarea și desfășurarea concursului public, președintele Comisiei Naționale emite ordinul cu privire la desfășurarea concursului public, care va cuprinde și persoanele responsabile de organizarea și desfășurarea concursului public. Persoane responsabile de organizarea și desfășurarea concursului se desemnează șeful Serviciului resurse umane și inegritate și șefii subdiviziunilor structurale în cadrul cărora a fost supusă concursului ocuparea funcțiilor vacante. Procedura de selecție a învingătorului are loc în coordonare prealabilă cu membrul coordonator al subdiviziunii vizate.
    29. Serviciul resurse umane și integritate, imediat, dar nu mai tarziu de 20 de zile înaintea concursului, asigură plasarea pe pagina web oficială a CNPF și pe panoul informaţional la sediul Comisiei Naționale, a informației privind condițiile de desfășurare a concursului.
    30. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului conţine în mod obligatoriu:
    1) denumirea funcţiei vacante;
    2) scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante, conform fişei postului;
    3) condiţiile de participare la concurs - condiţiile de bază pentru a candida la funcţia vacantă, precum şi cerinţele specifice stabilite pentru ocuparea acesteia;
    4) documentele ce urmează a fi prezentate, inclusiv ce confirmă integritatea profesională;
    5) bibliografia concursului (în cazul desfășurării interviului);
    6) data limită de depunere a documentelor;
    7) modalitatea de depunere a documentelor;
    8) numărul de telefon, adresa electronică şi poştală, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor.
    31.  Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc  condiţiile de bază pentru a candida la funcţia vacantă, precum şi cerinţele specifice stabilite pentru ocuparea acesteia.
    32. Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, depun personal dosarul de concurs, care conţine:
    1) Curriculum Vitae;
    2) copia buletinului de identitate;
    3) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
    4) copia carnetului de muncă;
    5) certificatul medical forma nr. 086/u;
    6) cazierul judiciar;
    7) informația privind stările de incompatibilitate nesoluționate și conflictele de interese sancționate. În cazul persoanelor angajate în funcții de conducere/control, care  au fost subiecți ai legislației privind integritatea în ultimii 5 ani - actul ce confirmă integritatea profesională în conformitate cu legislația privind integritatea.
     33. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
    34. Cazierul judiciar și certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
    35. Selecția învingătorului se realizează prin examinarea documentelor depuse în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului.
    36. Bibliografia concursului include lista actelor normative şi a altor surse de informare, relevante funcţiei vacante, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru interviu.
   37. În 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea documentelor, persoanele responsabile de organizarea și desfășurarea concursului examinează dosarele candidaţilor şi desemnează învingătorul, iar în cazul desfășurării interviului iau decizia cu privire la admiterea candidaților la concurs. Interviul se stabilește individual pentru fiecare candidat. În termen de 3 zile lucrătoare de la desfășurarea ultimului interviu, se desemnează învingătorul concursului, cu informarea corespunzătoare a acestuia.
    38. Aprecierea răspunsurilor la interviu se face prin sistemul de puncte de la 1 la 10. Media aritmetică a punctelor acordate se consideră nota finală pentru interviu.
    39.  Candidatul, care a obţinut cea mai mare notă finală, se consideră învingător al concursului. În cazul obţinerii unor note finale egale, candidaţii se departajează conform gradului de corespundere condiţiilor de participare la concurs, în baza documentelor din dosarul de concurs.
    40. Rezultatele concursului public se consemnează obligatoriu în procesul-verbal cu privire la desfășurarea concursului public.
    41. În cazul neprezentării candidatului învingător al concursului, din motive neîntemeiate, în vederea angajării în funcţie sau a refuzului în scris de a fi numit în funcție, președintele Comisiei Naționale desemnează următorul candidat din lista candidaţilor care au promovat concursul.
    42. Preşedintele Comisiei Naționale, la propunerea persoanelor responsabile de organizarea și desfășurraea concursului, poate prelungi concursul.
    43. În cazul apariției conflictului de interese (de ex. persoana responsabilă de organizarea și desfășurarea concursului este candidat la ocuparea unei funcții vacante, are calitatea de părinte, frate, soră, fiu, fiică sau rudă prin afinitate cu oricare dintre candidați, are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau cu soțul/soția acestuia), persoana responsabilă de organizarea și desfășurarea concursului are obligația să se autosesizeze. În acest caz, președintele Comisiei Naționale desemnează prin ordin o altă persoană responsabilă de organizarea și desfășurarea concursului.
    44. Angajaţii Comisiei Naţionale sunt în drept să desfăşoare următoarele tipuri de activităţi remunerate:
    1) activităţi ştiinţifice, didactice, de creaţie;
    2) activităţi privind executarea Legii nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;
    3) activităţi privind lichidarea genului de activitate profesionistă pe piaţa financiară nebancară;
    4) participarea în activitatea sau acordarea asistenţei grupurilor interministeriale;
    5) activități remunerate prin contract individual de muncă sau prin alt contract de caracter civil în cadrul societăţilor comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi organizaţiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, altele decât cele ale căror activitate este controlată sau în anumite privinţe este de competenţa Comisiei Naționale, cu excepția entităților fondate de CNPF;
    6) activități privind realizarea sarcinilor în temeiul acordurilor de colaborare, inclusiv de asistență tehnică/granturi, cu instituțiile (organizațiile) de specialitate internaționale (regionale);
    7) alte activităţi prevăzute de legislaţie şi/sau actele Comisiei Naţionale.
    45. Situaţia de incompatibilitate a angajatului Comisiei Naționale va înceta în 30 de zile calendaristice din momentul apariţiei acesteia.
    46. În cazul în care, după expirarea termenului specificat la pct. 45, angajatul Comisiei Naționale nu abandonează funcţia sau activitatea incompatibilă ori starea de incompatibilitate este constatată prin actul de constatare rămas definitiv, acesta se eliberează din funcţie.