HANRE317/2018
ID intern unic:  378239
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 317
din  09.11.2018
cu privire la aprobarea Metodologiei
de calculare a tarifului pentru operarea
sistemului de distribuție închis
al energiei electrice
Publicat : 30.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 441-447     art Nr : 1707
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1383 din 16 noiembrie 2018
Ministru _______ Victoria Iftodi

    În temeiul art. 51 alin. (2) și art. 87 din Legea nr. 107  din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.413) cu modificările ulterioare, în scopul stabilirii modului de calcul a tarifelor pentru serviciul de operare a sistemului de distribuţie închis prestat de către operatorii sistemelor de distribuție închise, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis al energiei electrice (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor  Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

    Tudor COPACI,
    director general

    Sergiu CIOBANU,
    director

    Octavian LUNGU,
    director

    Iurie ONICA,
    director

    Ghenadie PÂRŢU,
    director

    Nr. 317/2018. Chişinău, 9 noiembrie 2018.


Aprobată:
prinHotărîreaConsiliului
de Administraţie al ANRE
nr.317/2018 din 09.11.2018


METODOLOGIA

de calcularea tarifului pentru operarea sistemului de distribuţie închis al energiei electrice


Secțiunea 1
DISPOZIȚII GENERALE

    1. Metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuţie închis al energiei electrice (în continuare Metodologie) stabilește modul de calcul a tarifelor pentru serviciul de operare a sistemului de distribuţie închis prestat de către operatorii sistemelor de distribuție închise, și anume:

    a) modul de determinare a tarifelorpentru operarea sistemului de distribuţie închis;

    b) modul de determinare a costului energiei electrice livrate utilizatorilor sistemului de distribuţie închis;

    c) structura și modul de determinare a cheltuielilor justificate,necesare pentru exploatarea şi întreţinerea sistemului de distribuție închis;

    d) modul de determinare a cheltuielilor necesare pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în sistemul de distribuţie închis;

    e) metoda de calculare a profitului de la prestarea activității autorizate în cazul operatorilor sistemelor de distribuţie închise care desfăşoară activitatea de întreprinzător.

    2.Tariful pentruoperarea sistemului de distribuție închis este de tip binom şi constă din două componente tarifare:

    a) preţulpentru energia electrică livrată utilizatorilor sistemului de distribuţie închis, lei/kWh;

    b) tariful pentru serviciul de operareasistemului de distribuţie închis, lei/kW.

    Prețul pentru energia electricălivrată utilizatorilor sistemului de distribuție închis este prețul de procurare a energiei electrice achitat de către operatorul sistemului de distribuție închis furnizorului cu care are încheiat contract de furnizare a energiei electrice.

    3.Tariful pentru operarea sistemului de distribuţie închis se stabileşte în baza prezentei metodologiide către fiecare operator alsistemului de distribuţie închis, autorizat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică,pentru sistemul de distribuţie închis pe care îl exploatează.

    4. În sensul prezentei Metodologii se aplică noţiunile definite în Legea nr.107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică.

Secțiunea 2
DETERMINAREA TARIFULUI

    5. Venitul operatorului sistemului de distribuție închis ce urmează a fi obţinut în legătură cu alimentarea cu energie electricăa utilizatorilor sistemului de distribuţie închisîn anul “n” (Vsdî) se determină reieşind din cantitatea de energieelectrică livrată (consumată)utilizatorilor sistemului de distribuţie închisprecum şi din puterea electrică contractată de către utilizatorii sistemului de distribuție închis, conform formulei:


Vn = ELn × TFC+ ∑PCn*12×TPn,(1)
    unde:

    ELn– cantitatea de energie electrică livrată utilizatorilor sistemului de distribuţie închis în anul ,,n”, kWh;

    TFC – preţul de procurare a energiei electrice achitat furnizorului de către operatorul sistemului de distribuție închis în anul ,,n”, lei/kWh;

    PCn – puterea electrică contractatăde cătreutilizatorii sistemului de distribuție închis la locurile de consum în anul “n”, kW;

    TPn – tariful pentru serviciul de operareasistemuluide distribuţie închisîn anul “n”, lei/kW/lună.

    6.Tarifulpentru serviciul de operareasistemului de distribuţie închisse determină în baza formulei:


COn+CEn+Rn

TPn =

––––––––––– ,

(2)

PTn×12
    unde:

    COn– cheltuielile justificate ale operatorului sistemului de distribuţie închis necesare pentru exploatarea şi întreţinerea sistemului de distribuţie închis, precumşi pentru livrarea energiei electriceutilizatorilor  prin sistemul de distribuţie închisîn anul ,,n”;

    CEn– cheltuielile necesare pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în sistemul de distribuţie închis în anul ,,n”;

    Rn– profitul anului ,,n” aloperatorului sistemului de distribuţie închis de la desfășurarea  activității autorizate. Profitul se calculează numai pentru operatorii sistemelor de distribuţie închise care desfăşoară activitatea de întreprinzător.

    PTn –Puterea maximă permisă, indicată în actul de delimitare, încheiat în legătură cu racordarea sistemului de distribuție închis la reţeaua electrică de distribuţie sau de transport, kW. În cazul în care valoarea cumulată a puterilor electrice contractate de către toţi utilizatorii sistemului de distribuție închis (∑ PCn ) este mai mare decât puterea maximă permisă PTn, în calcule se va utiliza valoarea (∑ PCn )

Secțiunea 3

DETERMINAREA CHELTUIELILOR,

CARE SE INCLUD ÎN STRUCTURA TARIFULUI

    7. Cheltuielile justificate (COn) ale operatorului sistemului distribuţie închisîn anul ,,n”sunt constituite din:

    a) cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor (CAIn);
    b) cheltuielile materiale (CMn);

    c) cheltuielile de întreținere și exploatare a sistemului de distribuție închis (CÎEn);

    d) cheltuielile de distribuire și administrative (CDAn).

    În așa mod:

COn = CAIn+ CMn + CÎEn + CDAn

,      (3).

   

    8.Cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor (CAIn) utilizate de operatorul sistemului de distribuţie închis în legătură cu activitatea autorizată desfășurată în anul „n” se determină conform formulei:

    unde:

    VIin– costul de intrare al imobilizărilor de categoria „i” în anul „n”. La calcularea amortizării imobilizărilor în costul de intrare a activelor nu se include valoarea imobilizărilor conservate, aflate în curs de execuție, date în locațiune, imobilizărilor finanțate din donații, transmise operatoruluisistemului de distribuţie închis cu titlu gratuit sau la deservire tehnică, neutilizate în activitatea autorizată, a obiectelor locative, de menire social–culturală și altor imobilizări care nu sunt destinate activității autorizate desfășurate  de operatorulsistemului de distribuţie închis, imobilizări finanțate de la bugetele de stat și locale, de agenți economici sau de către utilizatorii sistemului de distribuție închis.

    DVi - durata de utilizare a imobilizărilor corporale și necorporale amortizabilede categoria „i”, care nu poate fi mai mică decât durata indicată în Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003. Grupele de categorii „i” se formează prin gruparea imobilizărilor corporale și necorporale cu durată de utilizare identică.

    9. Cheltuielile materiale (CMn) cuprind cheltuielile legate de procurarea materialelor, pieselor de schimb, combustibilului, carburanților, lubrifianților, și altor resurse materiale necesare pentru asigurarea procesului tehnologic, întreținerea, exploatarea și reparația sistemului de distribuție închis.Cheltuielilemateriale se determină de operatorul sistemului de distribuţie închisreieșind din cantitatea fiecărui tip de material necesar, determinată în baza normelor de consumși a analizei materialelor, pieselor de schimb, aparatelor, instrumentelorși a mijloacelor de protecție personală utilizate în anul precedent (n-1), pentru întreținerea și pentru exploatarea sistemului de distribuție închisși reieșind din prețurile minime de pe piață.

    10. Cheltuielile de exploatare și întreținere a sistemului de distribuție închis (CÎEn) includ: cheltuielile legate de retribuirea muncii șicheltuielile legate de contribuțiile pentru asigurările sociale și cele medicaleale personalului antrenat nemijlocitîn deservirea tehnică, întreținerea, exploatarea și reparația sistemului de distribuție închis precum șiplățile pentru serviciile prestate de terțe părți pentru verificarea, deservirea tehnică, întreținerea, exploatarea și reparația sistemului de distribuție închis. Cheltuielile de întreținere și exploatare se determină de operatorul sistemului de distribuţie închis în baza devizelor de cheltuieli aprobate, prețurilor pe piață, și contractelor încheiate cu terțe părți pentru efectuarea lucrărilor sus-menționate.

    11. Cheltuielile de distribuire și administrative(CDAn)se determină de operatorul sistemului de distribuţieînchis și cuprind cheltuielile aferente controlului echipamentelor de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale și citirii lunare a echipamentelor de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale, instalate la punctele de delimitare cu instalaţiile electrice ale utilizatorilor sistemului de distribuție închis, cheltuielile privind facturarea utilizatorilor, precum și taxele și impozitele achitate nemijlocit pentru desfăşurarea activităţii autorizate.

    12.Cheltuielile necesare pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în sistemul de distribuţie închis în anul ,,n”se determină conform formulei:

CEn = CTEj × TFC,

(5)
    unde:

    CTEj – consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică în sistemul de distribuţie închis în anul ,,n”. Consumul tehnologicşi pierderilede energie electrică în fiecare an „n” se determină de operatorul sistemului de distribuţie închis în conformitate cu prevederile Instrucţiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 246 din 02 mai 2007.Valoarea consumului tehnologicşi a pierderilor de energie electrică în anul „n”, admisă în calculul tarifului pentru operarea sistemului de distribuţie închis pentru anul respectiv nu poate fi mai mare decât valoarea efectivă a consumuluitehnologicşi a pierderilor de energie electrică, înregistrată în anul precedent.

Secțiunea 4
DETERMINAREA PROFITULUI

13.Profitul anului ,,n” al operatorului sistemului de distribuţie închis de la desfășurarea activității autorizatese determină conform formulei:


Rn = VNAn × Rr/100,

(6)
    unde:

    VNAn – valoarea netă în anul ,,n” a imobilizărilor utilizate de operatorul sistemului de distribuţie închis în legătură cu activitatea autorizată.Această valoare se determină ca diferența dintre costul de intrare și amortizareaacestor imobilizări acumulată până la începutul anului „n”:


VNAn = VIAn UAn-1,
(7)
    unde:

    VIAn– costul de intrare alimobilizărilor, date în exploatare până la începutul anului „n”;

    UAn-1– amortizareaimobilizărilor acumulată din perioada de dare în exploatare până la începutul anului „n”.

    Rrmarja de profit, care nu va depăși 5% pentru operatorii sistemelor de distribuţie închise care desfăşoară activitatea de întreprinzător,iarpentru operatorii sistemelor de distribuţie închise care nu desfăşoară activitatea de întreprinzător aceasta constituie 0%. 

Secțiunea 5.
PREVEDERI SPECIALE

    14. Tarifulpentru operarea sistemului de distribuţie închis se determină și se aplică de către operatorul sistemului de distribuție închis.

    15. La solicitarea unuia dintre utilizatorii sistemului de distribuţie închis, Agenţia verifică dacă tariful aplicat de operatorul sistemului de distribuţie închis corespunde principiilor stabilite în prezenta Metodologie, iar operatorul sistemului de distribuţie închis prezintă Agenţiei toate documentele necesare acesteia pentru verificarea respectării de către operator a prezentei Metodologii. În cazul în care Agenţia constată că tariful respectiv include mai multe costuri decât cele stabilite în Metodologie, aceasta va aproba prin hotărâretariful care trebuie să fie aplicat de operatorul sistemului de distribuţie închis în raport cu utilizatorii sistemului său ținând cont, după caz, de costurile specifice de distribuție a energiei electrice suportate de către titularii de licență pentru distribuția energiei electrice.

    16.În cazul în care utilizatorul sistemului de distribuţie închis încheie contract de furnizare a energiei electrice cu furnizorul ales, operatorul sistemului de distribuţie închis va aplica în raport cu utilizatorul respectiv doar tariful pentru serviciul de operareasistemului de distribuţie închis, determinat conform pct. 6 din prezenta Metodologie.