HGO955/2018
ID intern unic:  378307
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 955
din  03.10.2018
cu privire la aprobarea Planului de gestionare
a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut
și Marea Neagră
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 1259     Data intrarii in vigoare : 07.12.2018
    În temeiul art. 19 alin. (1) din Legea apelor nr. 272/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264) și în scopul realizării pct. 89 din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017 nr. 103-108, art. 271), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră (se anexează).
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, prin intermediul Agenţiei „Apele Moldovei”:
    1) va asigura monitorizarea implementării Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră;
    2) va prezenta semestrial Comitetului districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră raportul cu privire la realizarea Programului de măsuri pentru implementarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră pentru perioada 2018-2023.
    3. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Planul menționat se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în acest scop în bugetele autorităţilor/instituţiilor publice implicate, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.
    4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului va prezenta Guvernului anual, pînă la data de 25 februarie a anului următor celui de referinţă, raportul de monitorizare consolidat privind implementarea Planului nominalizat.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                     Nicolae Ciubuc
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armaşu

    Nr. 955. Chişinău, 3 octombrie 2018.


    plan de gestionare