HGO1172/2018
ID intern unic:  378313
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1172
din  28.11.2018
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru
o guvernare deschisă pe anii 2019-2020
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 1264
    În temeiul art. 6 lit. h) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru o guvernare deschisă pe anii 2019-2020 (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi instituţiile publice:
    1) vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a Planului menţionat;
    2) vor prezenta Cancelariei de Stat semestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare, informaţia despre executarea Planului nominalizat.
    3. Se recomandă autorităților administrației publice locale să contribuie, în limitele resurselor disponibile, la realizarea acțiunilor din Planul sus-numit.
    4. Cancelaria de Stat va asigura coordonarea şi monitorizarea realizării Planului şi va prezenta Guvernului anual, pînă la 31 ianuarie, un raport privind nivelul de implementare a acestuia.
    5. Cheltuielile pentru punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor bugetare aprobate autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de implementare, precum şi din contul altor surse, conform cadrului normativ.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Pavel FILIP

    Nr. 1172. Chişinău, 28 noiembrie 2018.


    plan de acțiuni