HGC1188/2018
ID intern unic:  378314
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1188
din  28.11.2018
cu privire la organizarea și funcționarea Fondului
de Investiții Sociale din Moldova
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 1265     Data intrarii in vigoare : 07.12.2018
    În temeiul art. 7 lit. b) și e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), art. 32 alin. (2) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), precum și în vederea realizării obiectivelor sociale și de dezvoltare regională ale Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018 și asigurării implementării strategiilor naționale de dezvoltare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se reorganizează prin transformare Fondul de Investiții Sociale din Moldova, structură organizațională de stat, în Instituția publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”.
    2. Drepturile și obligațiile persoanei juridice transformate trec la Instituția publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”.
    3. Cancelaria de Stat va exercita, în numele Guvernului, funcția de fondator al Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”.
    4. Se aprobă Statutul Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” (se anexează).
    5. Pînă la numirea în funcție a directorului Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” conform procedurii stabilite în Statutul acesteia, interimatul acestei funcții va fi exercitat de către directorul executiv în exercițiu al persoanei juridice transformate.
    6. Secretarul general al Guvernului:
    1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va aproba componența nominală a Consiliului Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”;
    2) în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului menționat la subpunctul 1), va convoca Consiliul Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, inclusiv pentru aprobarea structurii de organizare, a efectivului-limită, a componenței Comisiei de concurs şi a procedurii de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”;
    3) în comun cu conducerea Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va asigura organizarea desfășurării concursului privind selectarea directorului Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”;
    4) în termen de 2 zile lucrătoare de la data recepționării demersului Consiliului Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, va numi în funcție directorul Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” și va încheia cu acesta contractul de management;
    5) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va asigura inventarierea patrimoniului persoanei juridice transformate și transmiterea acestuia Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, în conformitate cu procedura stabilită în Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015.
    7. Se abrogă punctele 1-4 și anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1296/1998 cu privire la Fondul de Investiții Sociale din Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 5-6, art. 45).
    8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armaşu

    Nr. 1188. Chişinău, 28 noiembrie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1188/2018

STATUTUL
Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

I. PREVEDERI GENERALE
    1. Statutul Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” (în continuare – Statut) reglementează misiunea, funcțiile, atribuțiile și modul de organizare a activității Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” (în continuare – Fond).
    2. Fondul este persoană juridică cu formă juridică de organizare de instituție publică, dispune de autonomie administrativă și financiară, deține conturi deschise în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor, dispune de ștampilă proprie. Pentru gestionarea mijloacelor financiare provenite din asistența externă, la solicitarea partenerilor de dezvoltare și/sau a donatorilor, în baza acordurilor încheiate cu aceștia, Fondul poate avea conturi bancare în băncile din Republica Moldova.
    3. Denumirea în limba engleză a Fondului este „Moldovan Social Investment Fund” (MSIF).
    4. Fondul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Președintelui, ordonanțelor, hotărîrilor și dispozițiilor Guvernului, altor acte normative, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, cu prevederile prezentului Statut, precum și cu acordurile, directivele și standardele donatorilor, în funcție de finanțatorul proiectelor.
    5. Sediul Fondului este situat în municipiul Chișinău.
    6. Fondul își desfășoară activitatea în baza principiilor legalității, transparenței, integrității profesionale și autoadministrării.
    7. În activitatea lor, angajații Fondului urmează să asigure respectarea regimului conflictelor de interese, în conformitate cu prevederile legislației cu privire la integritate.
    8. Activitatea Fondului are un caracter transparent, informația cu privire la activitatea Fondului, inclusiv cea privind proiectele implementate, fiind accesibilă tuturor pe pagina web oficială a acestuia.
II. MISIUNEA, FUNCȚIILE,
ATRIBUȚIILE ȘI DREPTURILE FONDULUI
    9. Misiunea Fondului este să contribuie la implementarea politicilor statului în domeniile sociale, dezvoltării capacităților comunităților locale de a stabili prioritățile de dezvoltare și de a-și administra eficient patrimoniul, creșterii calității prestării serviciilor sociale în scopul ameliorării condițiilor de viață, în special ale populației rurale.
    10. Fondul își exercită competența în următoarele domenii de activitate:
    1) educație;
    2) cultură;
    3) ocrotirea sănătății;
    4) protecție socială;
    5) sport;
    6) asistență socială, inclusiv prestarea serviciilor sociale;
    7) gestionarea patrimoniului autorităților administrației publice locale;
    8) infrastructură economică;
    9) planificare strategică la nivel local;
    10) management financiar;
    11) dezvoltare instituțională.
    11. Pentru realizarea misiunii sale, Fondul exercită următoarele funcții:
    1) contribuie la implementarea politicii de stat în domeniile de activitate prevăzute la pct. 10;
    2) asigură finanțarea pe bază de contract a propunerilor de microproiecte de construcție, reconstrucție, reparație capitală și dotare a infrastructurii sociale și economice înaintate de comunități;
    3) asigură implementarea din contul asistenței externe, al contribuțiilor bugetului de stat și ale bugetelor locale a proiectelor de construcție, reconstrucție, reparație capitală și dotare a obiectivelor de menire socială și de infrastructură economică;
    4) asigură finanțarea parțială a activității orientate spre consolidarea capacităților de organizare, inclusiv în problemele ce țin de elaborarea planurilor generale de urbanism, luare de decizii și management la nivel de comunitate;
    5) contribuie la stimularea dezvoltării pieței competitive în domeniul construcțiilor;
    6) contribuie la promovarea dezvoltării comunitare în domeniile sale de activitate.
    12. Pentru realizarea misiunii și funcțiilor sale, Fondul exercită următoarele atribuții:
    1) acordă suport la solicitarea autorităților administrației publice centrale de specialitate în procesul de elaborare a politicilor publice și proiectelor de acte normative necesare implementării politicilor publice în domeniile sale de activitate;
    2) colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, alte persoane juridice de drept public, persoanele juridice de drept privat în vederea realizării misiunii și funcțiilor în domeniile sale de activitate;
    3) cooperează cu instituții internaționale în vederea atragerii expertizei necesare și asistenței externe pentru realizarea misiunii sale și implementarea proiectelor din domeniile sale de activitate;
    4) informează pe larg despre activitățile, obiectivele și procedurile sale autoritățile administrației publice locale, alte persoane juridice de drept public și privat şi populația din localitățile rurale;
    5) acordă asistență tehnică și informațională autorităților administrației publice locale în gestionarea mijloacelor destinate necesităților sociale sau obținute de la diverse organizații și țări donatoare;
    6) acordă suport organizațiilor la nivel de comunitate, precum şi autorităților administrației publice locale în pregătirea și implementarea microproiectelor;
    7) organizează activitatea privind evaluarea și aprobarea propunerilor de microproiecte prezentate Fondului, asigură finanțarea acestora în limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat, contribuțiilor bugetelor locale și asistenței externe oferite de donatorii și partenerii de dezvoltare în vederea implementării acestora, supraveghează executarea lucrărilor de construcție;
    8) acordă asistență tehnică salariaților din organizațiile implicate în realizarea microproiectelor și altor proiecte acceptate spre finanțare, precum și celor care efectuează monitorizarea și evaluarea;
    9) gestionează alocațiile bugetare și administrează patrimoniul public în conformitate cu principiile bunei guvernări.
    13. În vederea realizării misiunii, funcțiilor și atribuțiilor sale, Fondul are următoarele drepturi:
    1) să înainteze propuneri de modificare a cadrului normativ în domeniu;
    2) să solicite, conform legislației, și să primească documente și informații de la autoritățile administrației publice centrale de specialitate, de la autoritățile administrației publice locale, de la întreprinderi, organizații și instituții;
    3) să colaboreze cu autoritățile publice, organele abilitate cu funcții de control, organizațiile necomerciale și cele internaționale;
    4) să acceseze resursele și sistemele informaționale de stat deținute de alte autorități publice sau structuri organizaționale din sfera lor de competență în conformitate cu cadrul normativ;
    5) să posede, să utilizeze și să administreze patrimoniul în conformitate cu scopurile sale de activitate și cu prevederile actelor normative;
    6) să administreze mijloacele financiare ale bugetului de stat, contribuțiile bugetelor locale și asistența financiară și tehnică externă;
    7) să încheie contracte cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, cu furnizori și beneficiari de bunuri și servicii;
    8) să dispună de alte drepturi ce decurg din prevederile prezentului Statut și ale actelor normative.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII FONDULUI
    14. Organele de conducere ale Fondului sînt:
    1) Consiliul;
    2) directorul – organ executiv.
    15. Consiliul este organul colegial superior al Fondului, care conduce și supraveghează funcționarea acestuia. În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă decizii.
    16. Consiliul exercită următoarele atribuții:
    1) determină politica activității Fondului și, după caz, în comun cu partenerii de dezvoltare, aprobă diverse documente, inclusiv instrucțiuni funcționale (suplimente operaționale), care detaliază condițiile de activitate ale Fondului;
    2) supraveghează activitatea Fondului;
    3) aprobă planurile, rapoartele de activitate ale Fondului și rapoartele auditorilor;
    4) aprobă componența comisiei de concurs și procedura de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Fondului și prezintă ulterior demersul privind numirea în funcție de către secretarul general al Guvernului a persoanei selectate;
    5) aprobă rezultatele concursului pentru selectarea firmei de audit;
    6) aprobă manualul operațional al Fondului;
    7) aprobă structura și efectivul-limită ale Fondului;
    8) examinează și aprobă situațiile financiare ale Fondului;
    9) aprobă contractarea creditelor și a granturilor pentru asigurarea activității Fondului;
    10) ia decizii privind asigurarea transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate atît acoperirii necesităților, cît și asigurării bazei tehnico-materiale a Fondului;
    11) examinează și aprobă raportul cu privire la activitatea economico-financiară a Fondului, examinează rapoartele de audit și le prezintă spre informare fondatorului;
    12) stabilește condițiile de salarizare a personalului Fondului, inclusiv a directorului, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;
    13) examinează și aprobă bugetul anual al Fondului;
    14) ia decizii asupra altor subiecte de importantă pentru Fond, inclusiv cele înaintate de director.
    17. Componența nominală și numărul membrilor Consiliului se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului. Numărul membrilor nu poate fi mai mic de 7 și nici mai mare de 11 persoane. Președinte al Consiliului este secretarul general al Guvernului. În componența Consiliului se includ reprezentanții Cancelariei de Stat, Ministerului Finanțelor, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    18. Angajații Fondului nu pot fi membri ai Consiliului.
    19. Membrii Consiliului participă personal la ședințele acestuia.
    20. Activitatea în calitate de membru al Consiliului Fondului nu se remunerează.
    21. Membrii Consiliului:
    1) au dreptul de acces la informația Fondului, cu respectarea principiului confidențialității stabilit de prezentul Statut;
    2) au obligația să respecte Statutul Fondului, să contribuie la realizarea funcțiilor Fondului;
    3) au obligația să participe activ la stabilirea direcțiilor strategice ale Fondului, la evaluarea rapoartelor și la revizuirea performanțelor Fondului;
    4) au obligația să declare și să evite conflictele de interese.
    22. Consiliul se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru, la inițiativa fondatorului, a președintelui Consiliului sau a directorului.
    23. Ședința Consiliului este deliberativă în prezența majorității membrilor săi. Informația în scris despre ținerea ședinței Consiliului, în care se indică timpul și locul desfășurării ei, agenda de lucru, inclusiv materialele aferente, se expediază prin scrisoare, remisă în original sau prin e-mail, de către secretarul acestuia tuturor membrilor Consiliului cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței. Ședințele se țin în ziua, la ora și în locul stabilit în invitația la ședință, emisă de director sau fondator, în funcție de inițiatorul ședinței.
    24. În funcție de subiectele examinate, la ședința Consiliului se invită reprezentanții partenerilor de dezvoltare și/sau donatorilor activi sau, dacă în cadrul ședinței Consiliului se examinează subiecte care vizează o potențială asistență, și reprezentanții potențialilor donatori. Persoanele invitate conform prezentului punct au drept de vot consultativ.
    25. În lipsă de cvorum, în cel mult 5 zile se convoacă ședința repetată a Consiliului. Membrii Consiliului vor fi informați despre ședința repetată cu cel puțin 2 zile înainte de data ședinței.
    26. Deciziile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor acestuia.
    27. Ședințele Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, care reflectă în mod obligatoriu chestiunile examinate în cadrul ședinței și informația privind înștiințarea membrilor Consiliului, lista participanților și a celor absenți, luările de cuvînt, rezultatul votării fiecărui subiect din ordinea de zi. Procesele-verbale sînt semnate de către președintele Consiliului și sînt contrasemnate de către secretarul acestuia.
    28. Deciziile Consiliului, în termen de 14 zile de la adoptare, vor fi publicate pe pagina web oficială a Fondului, cu excepția celor confidențiale, stabilite de Consiliu.
    29. Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt executate de către secretarul Consiliului, care este numit din cadrul personalului subdiviziunii juridice a Fondului.
    30. Secretarul Consiliului este responsabil de păstrarea documentelor Consiliului, informarea membrilor Consiliului despre ședințele acestuia, participarea la ședințe și perfectarea proceselor-verbale ale ședințelor.
    31. Activitatea executivă a Fondului este condusă de către director, care este selectat în urma unui concurs organizat în mod public și transparent de către Consiliu. Persoana selectată în urma concursului este numită în și eliberată din funcția de director al Fondului de către secretarul general al Guvernului, în temeiul demersului Consiliului.
    32. În funcția de director al Fondului poate fi numită persoana care:
    1) deține cetățenia Republicii Moldova;
    2) cunoaște limba română și limba engleză;
    3) are capacitate deplină de exercițiu;
    4) are diplomă de studii superioare sau un alt act de studii echivalent acesteia, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor;
    5) are experiență de muncă de cel puțin 10 ani, inclusiv 3 ani în calitate de conducător în sfera socială sau în funcții publice de conducere ori în funcții de demnitate publică.
    33. Directorul Fondului exercită următoarele atribuții:
    1) conduce activitatea Fondului;
    2) este responsabil de îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite Fondului;
    3) reprezintă Fondul în relațiile cu autoritățile publice, organizațiile și instituțiile naționale și internaționale, instituțiile donatoare care asigură suport acestuia, instanțele judecătorești, instituțiile financiare, cu alte persoane juridice şi cu persoanele fizice;
    4) coordonează elaborarea proiectului de buget al Fondului și îl prezintă Consiliului spre aprobare;
    5) elaborează și prezintă Consiliului spre aprobare structura şi efectivul-limită de personal ale Fondului;
    6) asigură executarea deciziilor Consiliului;
    7) poartă răspundere personală pentru utilizarea rațională a mijloacelor financiare ale Fondului și autenticitatea indicilor economici generali;
    8) aprobă statul de personal al Fondului, regulamentele subdiviziunilor din cadrul acestuia, precum și fișele postului ale personalului Fondului;
    9) numește în funcții, modifică, suspendă și încetează raporturile de muncă cu personalul Fondului, în condițiile legislației muncii;
    10) încheie contracte cu persoane fizice și juridice de drept privat şi public, contracte cu consultanții locali și străini, executorii de lucrări, furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii, pentru asigurarea realizării sarcinilor Fondului;
    11) asigură integritatea, menținerea și administrarea eficientă a patrimoniului Fondului, în conformitate cu prevederile actelor normative;
    12) realizează alte sarcini delegate de către fondator sau de către Consiliu, ce țin de activitatea Fondului.
    34. În absența directorului, atribuțiile acestuia sînt exercitate de către directorul adjunct, conform ordinului emis de director.
    35. Directorul adjunct este numit în și eliberat din funcție de către secretarul general al Guvernului, la propunerea directorului. În funcția de director adjunct poate fi numită persoana care corespunde criteriilor stabilite pentru funcția de director, cu excepția experienței de muncă, care trebuie să fie de cel puțin 7 ani, inclusiv 2 ani în calitate de conducător al organizațiilor din sfera socială sau în funcție publică de conducere ori în funcție de demnitate publică.
IV. FINANȚAREA ȘI PATRIMONIUL FONDULUI
    36. Finanțarea activității Fondului se efectuează din:
    1) mijloacele partenerilor de dezvoltare și ale donatorilor, contribuțiile bugetului de stat și ale bugetelor locale;
    2) alte surse legale.
    37. Achiziția de bunuri, lucrări și servicii de către Fond se realizează în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația Republicii Moldova privind achizițiile publice, dacă altfel nu este stabilit în acordurile de asistență externă semnate cu donatorii și/sau partenerii de dezvoltare, pentru implementarea proiectelor gestionate de Fond.
    38. Mijloacele financiare provenite din resursele aferente proiectelor finanțate din surse externe, gestionate de către Fond și neutilizate pînă la data încheierii anului bugetar sînt accesibile pentru utilizare în aceleași scopuri în anul bugetar următor doar dacă acestea sînt prevăzute în bugetele corespunzătoare.
    39. Înstrăinarea și casarea patrimoniului Fondului se vor efectua cu acordul scris al fondatorului, conform prevederilor actelor normative.
V. EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI DĂRILE
DE SEAMĂ
    40. Fondul ține evidența contabilă și prezintă rapoarte statistice în conformitate cu prevederile actelor normative, precum și cu cerințele partenerilor de dezvoltare și/sau donatorilor, inclusiv ale Băncii Mondiale.
    41. Fondul ține evidența cheltuielilor aferente implementării proiectelor de dezvoltare, întocmește rapoarte trimestriale, anuale sau la solicitare privind procesul implementării proiectelor și utilizarea fondurilor destinate proiectelor și prezintă rapoartele de rigoare în conformitate cu prevederile actelor normative.
    42. Activitatea Fondului este supusă auditului extern în conformitate cu prevederile actelor normative.