LPC219/2018
ID intern unic:  378391
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 219
din  08.11.2018
cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri
Publicat : 12.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 462-466     art Nr : 770     Data intrarii in vigoare : 12.12.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi sfera de reglementare
    (1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic și principiile de activitate, organizarea și funcționarea, atribuțiile și împuternicirile, finanțarea și asigurarea tehnico-materială a Inspectoratului General de Carabinieri, precum și statutul carabinierului.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplică carabinierilor – persoanelor care își îndeplinesc serviciul militar în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri.
    Articolul 2. Inspectoratul General de Carabinieri
    (1) Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate specializată a statului, cu statut militar, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin executarea atribuţiilor de menținere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, de prevenire şi descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor, de protecţie a obiectivelor de importanță deosebită, de prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgenţă, de asediu sau de război.
    (2) Inspectoratul General de Carabinieri exercită, pe timp de pace, atribuții polițienești, iar pe timp de asediu sau de război, atribuțiile specifice Forțelor Armate în condițiile prevăzute de prezenta lege și actele normative în vigoare.
    (3) Inspectoratul General de Carabinieri face parte din sistemul naţional de ordine și securitate publică și din sistemul naţional de apărare.
    (4) Inspectoratul General de Carabinieri dispune de simbolică proprie, aprobată în modul stabilit de lege.
    Articolul 3. Cadrul juridic
    Inspectoratul General de Carabinieri activează în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, cu prezenta lege și cu alte acte normative în vigoare, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 4. Principiile de activitate
    Inspectoratul General de Carabinieri își desfășoară activitatea în interesul persoanei și al comunității, în baza principiilor legalității, imparţialității, profesionalismului, responsabilității, nediscriminării, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, răspunderii personale, integrității profesionale, transparenţei și cooperării.
    Articolul 5.  Cooperarea și colaborarea
    (1) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, Inspectoratul General de Carabinieri cooperează cu structurile organizaţionale competente ale Ministerului Afacerilor Interne, cu structuri ale sistemului de apărare și securitate națională, de asemenea cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice de drept public şi cu persoanele juridice de drept privat.
    (2) Inspectoratul General de Carabinieri cooperează, în domenii specifice de activitate, cu instituțiile omoloage ale altor state și cu organizații internaționale în conformitate cu  tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 6. Atribuțiile ministrului afacerilor interne
    Ministrul afacerilor interne are următoarele atribuții în domeniul de activitate al Inspectoratului General de Carabinieri:
    a) exercită controlul și coordonează activitatea Inspectoratului General de Carabinieri;
    b) asigură implementarea tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte în activitatea subdiviziunilor Inspectoratului General de Carabinieri;
    c) prezintă Guvernului propuneri cu privire la numirea în funcție și încetarea raporturilor de serviciu ale Comandantului general al Inspectoratului General de Carabinieri;
    d) la propunerea Comandantului general al Inspectoratului General de Carabinieri, numeşte în funcţii şi eliberează din funcţii pe adjuncţii acestuia;
    e) aplică proceduri de personal în privința personalului Inspectoratului General de Carabinieri în conformitate cu competențele stabilite de Guvern;
    f) exercită şi alte atribuții în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 7. Controlul asupra activităţii Inspectoratului General de Carabinieri
    Controlul asupra activităţii Inspectoratului General de Carabinieri este exercitat de către Parlament, Președintele Republicii Moldova, Guvern, Ministerul Afacerilor Interne și de alte autorităţi publice, în limita competenţelor cu care acestea sînt învestite prin lege.
Capitolul II
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
INSPECTORATULUI GENERAL DE CARABINIERI

    Articolul 8. Competenţa teritorială
    Inspectoratul General de Carabinieri își exercită atribuţiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 9. Structura şi efectivul-limită
    (1) Inspectoratul General de Carabinieri are următoarea structură:
    a) Comandamentul General;
    b) direcții regionale;
    c) unități militare;
    d) subdiviziuni cu destinație specială;
    e) subdiviziuni de suport operațional.
    (2) Efectivul-limită al Inspectoratului General de Carabinieri se aprobă de către Guvern.
    (3) Regulamentul de organizare și funcționare a Comandamentului General al Inspectoratului General de Carabinieri se aprobă de către Guvern.
    (4) Regulamentele de activitate ale subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului General de Carabinieri se aprobă de către Comandantul general al acestuia.
    (5) Unităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sînt persoane juridice şi dispun de conturi trezoreriale.
    Articolul 10. Comandamentul General
    (1) Comandamentul General este unitatea centrală de administrare şi control a Inspectoratului General de Carabinieri, avînd statut de persoană juridică şi competenţă teritorială generală, care planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea structurilor din subordine, asigură cooperarea şi colaborarea cu celelalte instituţii ale statului, organisme şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, de asemenea exercită alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.
    (2) Comandamentul General este condus de Comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri, numit în funcţie prin hotărîre de Guvern, pe un termen de 5 ani, la propunerea ministrului afacerilor interne.  
    (3) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri este asistat de adjuncți, numiți și eliberați din funcții de către ministrul afacerilor interne, la propunerea Comandantului general.
    (4) În cadrul Comandamentului General funcţionează Consiliul Militar, în calitate de organ consultativ, ale cărui componență, organizare şi funcţionare se aprobă de către ministrul afacerilor interne, la propunerea Comandantului general al Inspectoratului General de Carabinieri.
    Articolul 11. Comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri
    (1) Comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri are următoarele atribuții:
    a) conduce, coordonează şi controlează activitatea Inspectoratului General de Carabinieri în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
    b) aprobă sau modifică statul de personal și schema de încadrare ale Comandamentului General al Inspectoratului General de Carabinieri și ale subdiviziunilor subordonate, în limitele fondului de retribuire a muncii și ale structurii și efectivului-limită stabilite de Guvern;
    c) organizează sistemul de management financiar şi control intern al Inspectoratului General de Carabinieri;
    d) emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine;
    e) organizează asigurarea logistică a subdiviziunilor Inspectoratului General de Carabinieri;
    f) propune ministrului afacerilor interne proiectul bugetului anual al Inspectoratului General de Carabinieri şi proiectele de rectificare a acestuia;
    g) asigură gestionarea alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    h) numeşte în funcţii, trece la dispoziţie, modifică, suspendă şi dispune încetarea raporturilor de serviciu ale personalului Inspectoratului General de Carabinieri în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
    i) angajează și eliberează din funcții personalul angajat pe bază de contract în condițiile stabilite de Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor;
    j) aprobă regulamentele de activitate ale subdiviziunilor interne ale Comandamentului General;
    k) stabilește atribuțiile adjuncților;
    l) conferă categorii de calificare personalului Inspectoratului General de Carabinieri în conformitate cu prevederile art. 21 din prezenta lege;
    m) acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului în conformitate cu prevederile Regulamentului disciplinei militare;
    n) propune ministrului afacerilor interne atribuirea de denumiri cu semnificaţii sau conotații istorice unităţilor de carabinieri;
    o) exercită alte atribuții în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
    (2) Pentru a fi numit în funcție, Comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
    b) să aibă studii superioare în domeniul dreptului sau al ştiinţelor militare;
    c) să dețină cel puțin gradul militar de locotenent-colonel sau echivalentul acestuia;
    d) să aibă vechime în funcţii manageriale de cel puţin 5 ani;
    e) să cunoască limba de stat și o limbă de circulație internațională;
    f) să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne;
    g) să nu aibă, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri privind un rezultat negativ la testul de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale.
    (3) Raporturile de serviciu ale Comandantului general al Inspectoratului General de Carabinieri încetează prin hotărîre de Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne, în condițiile stabilite de Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor.
    Articolul 12. Executarea atribuțiilor funcționale de către subdiviziunile
                          Inspectoratului General de Carabinieri în alte zone ale
                          ţării decît cea de responsabilitate permanentă
    Subdiviziunile Inspectoratului General de Carabinieri, după aprobarea prealabilă a ministrului afacerilor interne, la ordinul Comandantului general, pot executa atribuțiile prevăzute de lege în orice zonă a ţării, alta decît cea de responsabilitate permanentă, în funcţie de situaţia operativă existentă, în condiţiile legii.
Capitolul III
STATUTUL JURIDIC AL CARABINIERULUI
    Articolul 13. Statutul juridic al carabinierului şi modul de îndeplinire
                          a serviciului în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri
    (1) Statutul juridic al carabinierului şi modul de îndeplinire a serviciului în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri sînt reglementate de prezenta lege, de Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor, de Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, de Legea nr. 52/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare și de alte acte normative în vigoare.
    (2) Carabinierul aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu se află sub protecţia statului.
    (3) În limita competenţelor stabilite prin legislaţie, carabinierul este învestit cu împuterniciri pe timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale de serviciu.
    (4) Raporturile de serviciu ale carabinierilor cad sub incidența prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova în măsura în care nu sînt reglementate de legi speciale.
    Articolul 14. Personalul Inspectoratului General de Carabinieri
    (1) Personalul Inspectoratului General de Carabinieri se constituie din carabinieri încadrați în serviciul militar în condițiile Legii nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor, de asemenea din funcționari publici și personal auxiliar.
    (2) Carabinierul este persoana care îndeplineşte serviciul militar în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri şi exercită atribuţiile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative în vigoare.
Secţiunea 1
Legitimaţia de serviciu, uniforma și însemnele distinctive
    Articolul 15. Legitimaţia de serviciu
    (1) Carabinierul se identifică cu legitimaţia de serviciu. Tipurile, modelele, procedurile de eliberare, evidenţă, retragere şi distrugere a legitimaţiilor de serviciu se stabilesc de către Ministerul Afacerilor Interne.
    (2) Legitimaţia de serviciu confirmă statutul carabinierului, inclusiv dreptul de port și folosire a armei, muniţiilor şi a mijloacelor speciale.
    (3) La încetarea raporturilor de serviciu, precum şi în perioada de suspendare din funcţie sau de trecere la dispoziţia comandantului, carabinierul este obligat să predea legitimaţia de serviciu.
    Articolul 16. Uniforma și însemnele distinctive
    (1) Carabinierul beneficiază gratuit de uniformă.
    (2) Modelul uniformei, însemnele distinctive și regulile de utilizare ale acestora se stabilesc prin decretul Președintelui Republicii Moldova, în baza deciziei Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (3) Normele de asigurare cu echipament a Inspectoratului General de Carabinieri se aprobă de către  Guvern.
    (4) Este interzis ca uniforma şi însemnele distinctive ale angajaţilor autorităţilor  publice sau ale altor persoane juridice să fie identice ori similare cu cele ale personalului Inspectoratului General de Carabinieri.
    (5) Folosirea ilegală a uniformei sau a însemnelor distinctive ale Inspectoratului General de Carabinieri, precum şi profanarea acestora atrag răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Secţiunea a 2-a
Formarea profesională a carabinierilor
    Articolul 17. Formarea profesională a carabinierilor
    (1) Formarea profesională a carabinierilor se organizează şi se realizează în conformitate cu actele administrative ale Ministerului Afacerilor Interne, pe baza standardelor ocupaţionale şi de formare profesională aferente.
    (2) Dezvoltarea propriei pregătiri profesionale este o obligaţie de serviciu a carabinierului.
    (3) Nivelul de formare profesională a carabinierului se consemnează în evaluarea anuală a performanţei sale profesionale, iar rezultatele pregătirii sale sînt utilizate la fundamentarea unor decizii privind evoluţia în carieră a acestuia.
    Articolul 18. Formarea profesională inițială a carabinierilor
    (1) Formarea profesională inițială a carabinierilor se efectuează în cadrul instituțiilor de învățămînt din domeniul milităriei, securității și ordinii publice sau, după caz, în alte instituții de învățămînt.
    (2) În cazul angajării în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri a persoanelor care au absolvit alte instituţii de învăţămînt decît cele ale Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia persoanelor care s-au format profesional la comanda Ministerului Afacerilor Interne, acestea urmează un curs de formare iniţială înainte de exercitarea atribuţiilor funcţionale conform fişei postului, în modul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne.
    (3) Carabinierii delegaţi la cursuri de formare iniţială sau la programe de dezvoltare profesională în instituţiile de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne ori în alte instituţii de învăţămînt care pregătesc personal pentru acest minister, inclusiv la studii superioare de licenţă şi de master în ţară sau în străinătate, semnează un angajament prin care îşi asumă obligaţia de a activa în cadrul Ministerului Afacerilor Interne după absolvirea formelor de dezvoltare profesională respective, în modul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne.
    (4) În cazul în care carabinierul a absolvit o instituţie de învăţămînt a Ministerului Afacerilor Interne din banii bugetului de stat şi a încetat raportul de serviciu în primii 5 ani de activitate în condițiile specificate la art. 35 alin. (11) din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor, acesta restituie cheltuielile pentru studii proporţional cu perioada rămasă din cei 5 ani, în modul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne.
    Articolul 19. Formarea profesională continuă
    (1) Formarea profesională continuă a carabinierilor se realizează prin următoarele modalităţi:
    a) la locul de serviciu;
    b) în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne;
    c) în alte instituţii de învăţămînt din ţară sau din străinătate.
    (2) Schimbarea specialităţii se face ca urmare a absolvirii unor cursuri organizate în acest scop.
    (3) Formele de pregătire, tipul, durata programelor şi modul de organizare a activităţilor de formare profesională continuă sînt stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, iar particularizarea acestora se realizează prin actele administrative ale Inspectoratului General de Carabinieri.
    (4) Carabinierul delegat la studii de formare profesională continuă în străinătate beneficiază, pe timpul studiilor, de toate drepturile garantate prin Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor și prin prezenta lege.
Secţiunea a 3-a
Evaluarea performanțelor profesionale
    Articolul 20. Evaluarea performanțelor profesionale
    (1) Performanțele profesionale şi conduita carabinierului sînt evaluate o dată pe an, iar concluziile evaluării sînt consemnate în fișa de evaluare a performanțelor profesionale, fiindu-i acordat unul din următoarele calificative: „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător”, „Nesatisfăcător”.
    (2) Rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale carabinierului se iau în considerare la luarea deciziilor cu privire la:
    a) stabilirea indemnizaţiilor, a sporurilor şi a altor suplimente la salariu;
    b) promovarea în funcţie;
    c) acordarea gradelor militare;
    d) conferirea categoriilor de calificare;
    e) participarea la programe de formare profesională;
    f) eliberarea din serviciu.
    (3) Modul de organizare şi desfăşurare a procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale carabinierului se stabilește printr-un ordin al ministrului afacerilor interne.
Secţiunea a 4-a
Categoriile de calificare
    Articolul 21. Categoriile de calificare
    (1) Carabinierului i se pot conferi, în ordine succesivă, următoarele categorii de calificare:
    a) specialist de categoria II;
    b) specialist de categoria I;
    c) specialist de categoria superioară „Maestru”.
    (2) Categoriile de calificare se conferă în baza calificativelor obţinute la evaluarea anuală a performanţelor profesionale.
    (3) Modul şi condiţiile de conferire a categoriilor de calificare se stabilesc de către Ministerul Afacerilor Interne.
Capitolul IV
CADRUL FUNCȚIONAL AL INSPECTORATULUI
GENERAL DE CARABINIERI
Secţiunea 1
Atribuţiile și împuternicirile Inspectoratului
General de Carabinieri
    Articolul 22. Atribuţiile
    (1) În domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii și securității publice, al protecției drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei și comunității, Inspectoratul General de Carabinieri:
    a) apără, prin mijloacele şi metodele prevăzute de lege, viaţa, integritatea corporală şi libertatea personală, proprietatea publică şi privată, interesele legitime ale cetăţenilor, ale comunităţii şi ale statului;
    b) execută misiuni de asigurare a ordinii și securității publice cu ocazia întrunirilor, a manifestațiilor sportive, cultural-artistice, a întrunirilor cu caracter religios, sub formă de oficiere a unor servicii divine, sau cu ocazia altor evenimente publice care implică aglomerări de persoane;
    c) execută, în condițiile legii, misiuni de restabilire a ordinii publice atunci cînd aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte ce contravin legislaţiei în vigoare;
    d) execută, la solicitarea Inspectoratului General al Poliţiei, în baza planurilor comune de activitate sau a planurilor speciale, a ordinelor sau dispoziţiilor ministrului afacerilor interne, misiuni de menţinere a ordinii și securității publice pe întreg teritoriul ţării, precum și misiuni aferente domeniului circulației rutiere;
    e) execută, la solicitarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în baza planurilor de cooperare, misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice în punctele de trecere a frontierei de stat;
    f) execută misiuni de asigurare și restabilire a ordinii publice în timpul vizitelor oficiale sau al altor activităţi la care participă înalţi demnitari de stat;
    g) limitează sau interzice temporar circulaţia transportului şi a pietonilor pe străzi şi pe drumuri, precum şi accesul persoanelor pe anumite porţiuni de teren sau spre anumite locuri, cu ocazia desfășurării misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice în timpul desfășurării unor întruniri sau a altor evenimente publice care implică aglomerări de persoane;
    (2) În domeniul prevenirii şi descoperirii infracţiunilor şi a contravenţiilor, Inspectoratul General de Carabinieri:
    a) asigură, potrivit competențelor atribuite, reacţionarea la sesizările şi comunicările cu privire la infracţiuni şi contravenţii;
    b) desfăşoară, potrivit competențelor atribuite, activităţi de constatare a infracţiunilor;
    c) asigură culegerea de informaţii necesare pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, asigurarea ordinii și securităţii publice, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor;
    d) execută, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor competente, misiuni de căutare a persoanelor care se eschivează de la urmărirea penală şi de la judecată, a persoanelor dispărute, precum şi a bunurilor care au servit la comiterea infracţiunii, au păstrat asupra lor urme ale acţiunilor criminale ori au constituit obiectul acestor acţiuni;
    e) reţine și escortează persoane în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;
    f) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale potrivit  competențelor atribuite prin lege.
    (3) În domeniul pazei și protecţiei obiectivelor de importanță deosebită, Inspectoratul General de Carabinieri:
    a) asigură, în condiţiile legii, paza, protecţia şi apărarea obiectivelor diplomatice, a altor obiective, a bunurilor şi valorilor de importanţă deosebită, a căror listă se aprobă de către Guvern;
    b) în situaţia în care obiectivele a căror pază o asigură în mod permanent sau temporar sînt în pericol ori atunci cînd există informaţii că se intenţionează organizarea unor acţiuni ce le-ar putea pune în pericol, subdiviziunea competentă a Inspectoratului, împreună cu autorităţile publice şi cu alte structuri abilitate în domeniu, stabileşte zona de protecţie a obiectivelor respective şi, la necesitate, interzice sau limitează, după caz, accesul; zonele de protecţie ale obiectivelor sînt delimitate cu semne vizibile cu sprijinul de specialitate al autorităţilor publice şi al altor autorităţi abilitate, acestea avînd acelaşi regim ca şi obiectivele pentru care au fost stabilite.
    (4) În domeniul pazei și protecţiei transporturilor, Inspectoratul General de Carabinieri asigură, în condiţiile legii, paza şi protecţia transporturilor de valori, a transporturilor de arme, de muniţii, de materiale explozive, de substanţe stupefiante, psihotrope și precursori, de substanţe toxice sau radioactive ori de alte materii sau substanţe periculoase.
    (5) În domeniul prevenirii și combaterii terorismului, Inspectoratul General de Carabinieri:
    a) participă la asigurarea regimului juridic în zona de desfăşurare a operaţiei antiteroriste;
    b) asigură participarea unităţii cu destinaţie specială la desfăşurarea intervenţiei contrateroriste, la solicitarea Comandamentului Operaţional Antiterorist;
    c) asigură asistenţa logistică şi operaţională necesară şi pune la dispoziţie mijloacele şi tehnica specială, la solicitarea Comandamentului Operaţional Antiterorist;
    d) asigură, la solicitarea Comandamentului Operaţional Antiterorist, regimul sporit de pază a obiectivelor de importanță deosebită și a obiectivelor cu statut diplomatic, pe timpul desfăşurării operaţiei antiteroriste;
    e) organizează şi asigură, în condiţiile legislaţiei în vigoare, securitatea personalului, paza armamentului, muniţiilor, substanţelor explozive și a obiectivelor ce asigură capacitatea de apărare, aflate în administrarea sa.
    (6) În domeniul asigurării regimului stării de urgenţă, declarată în condițiile legii, Inspectoratul General de Carabinieri:
    a) asigură realizarea măsurilor legate de regimul stării de urgenţă, potrivit prevederilor legislației în vigoare;
    b) participă la diminuarea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale;
    c) asigură măsuri de ordine şi de protecţie a zonelor în care s-au produs ori există pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situaţii de urgenţă ce pun în pericol viaţa și integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora;
    d) asigură paza sediilor autorităţilor publice, a misiunilor diplomatice, a staţiilor de alimentare cu apă, energie electrică şi gaze, a staţiilor de radio şi televiziune, precum şi a altor obiective de importanţă naţională;
    e) ridică arme, muniții și materiale explozive în conformitate cu legislația în vigoare;
    f) interzice sau limitează, în baza ordinului ministrului afacerilor interne, circulaţia persoanelor în anumite localităţi şi la anumite ore, de asemenea eliberează, în cazuri justificate, permise de liberă circulaţie, cu respectarea limitelor prevăzute de legislație;
    g) asigură îndepărtarea din zona supusă regimului stării de urgenţă a persoanelor a căror prezenţă poate afecta asigurarea ordinii publice şi a securităţii în zona respectivă;
    h) execută măsuri de interzicere privind înființarea şi activitatea formaţiunilor paramilitare.
    (7) Inspectoratul General de Carabinieri participă, în condiţiile legii, la operații și misiuni internaționale.
    (8) Inspectoratul General de Carabinieri participă la planificarea utilizării subdiviziunilor din subordine în operaţiile de apărare a ţării (acţiunile de luptă) desfăşurate de Statul Major General al Forţelor Armate şi efectuează pregătirea subdiviziunilor în vederea executării misiunilor de apărare a ţării în baza unor programe de pregătire aprobate.
    (9) Inspectoratul General de Carabinieri poate crea, deține și gestiona registre şi sisteme informaţionale, baze și fişiere de date în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale funcționale, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi privind registrele.
    (10) Inspectoratul General de Carabinieri execută și alte atribuţii prevăzute de legislația în vigoare.
    Articolul 23. Atribuţii pe timpul declarării stării de asediu sau a stării
                         de război
    (1) La declararea stării de asediu sau a stării de război, Inspectoratul General de Carabinieri funcționează în condițiile prevăzute de Legea nr. 345/2003 cu privire la apărarea naţională, Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și de prezenta lege.
    (2) În timpul acţiunii regimului juridic al stării de asediu sau al stării de război, Inspectoratul General de Carabinieri, în calitate de componentă a Forţelor Armate, exercită următoarele atribuţii:
    a) asigură respectarea regimului juridic stabilit pentru starea de asediu sau starea de război;
    b) participă la executarea misiunilor în conformitate cu planul operaţiei (acţiunilor de luptă) de apărare a ţării, elaborat de Statul Major General al Forţelor Armate;
    c) execută paza, protecţia şi apărarea obiectivelor stabilite de către autorităţile militare, altele decît cele pentru care se asigură pază militară pe timp de pace;
    d) participă la descoperirea, capturarea sau neutralizarea inamicului desantat ori debarcat pe teritoriul ţării, în locurile de dislocare a subdiviziunilor Inspectoratului General de Carabinieri;
    e) participă la apărarea localităţilor;
    f) asigură paza bunurilor ce aparţin domeniului public sau privat în cazurile de evacuare impuse de acţiunile inamicului;
    g) participă la acţiunile de înlăturare a efectelor loviturilor executate de către inamic din aer, cu mijloace de nimicire în masă, incendiare sau convenționale;
    h) execută, în cooperare cu alte forţe abilitate, acţiuni pentru descoperirea, capturarea sau neutralizarea elementelor paramilitare ce activează pe teritoriul țării;
    i) participă la acţiuni de evacuare a populaţiei, de control şi dirijare a circulaţiei, de escortare a prizonierilor de război şi de pază a acestora în obiective aflate în zona interioară, la acţiuni de dirijare şi îndrumare a refugiaţilor, de pază şi apărare a unor zone cu destinaţie specială;
    j) cooperează cu celelalte componente ale sistemului de apărare şi securitate naţională pentru a asigura şi proteja mobilizarea şi participă la asigurarea punerii în aplicare a actelor normative cu incidență în domeniul respectiv, potrivit legii;
    k) execută orice alte atribuţii şi misiuni privind apărarea ţării, potrivit legii.
    (3) La declararea stării de asediu sau a stării de război, subdiviziunile Inspectoratului General de Carabinieri participă la operaţii/acţiuni de apărare a ţării sub conducerea Statului Major General al Forţelor Armate.
    (4) Comandamentul General al Inspectoratului General de Carabinieri efectuează conducerea unităţilor (subunităţilor) militare din subordine în vederea executării atribuţiilor ce le revin conform prezentei legi, organizează şi asigură pregătirea acestora pentru participarea la operaţii/acţiuni de luptă și de apărare a ţării în conformitate cu Planul de întrebuinţare a Forţelor Armate (al operaţiei, al acţiunilor de luptă și de apărare).
    Articolul 24. Împuternicirile carabinierului
    (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, carabinierul are următoarele împuterniciri:
    a) să solicite persoanelor respectarea ordinii publice şi încetarea acţiunilor ilegale, iar în caz de necesitate, pentru a asigura respectarea cerinţelor legale, să intervină cu utilizarea forţei fizice, a mijloacelor speciale sau a armei de foc din dotare, în condiţiile stabilite de lege;
    b) să constate infracțiunile atribuite prin lege în competența sa;
    c) să constate contravenţii, să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni în limita competenţelor sale stabilite prin lege;
    d) să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori în privința cărora sînt indicii că acestea fie pregătesc, fie au comis o faptă ilegală;
    e) să ceară legitimarea persoanelor care solicită intrarea într-un perimetru restricţionat;
    f) să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, examinarea bagajului de mînă şi a bagajului pasagerilor din transportul auto, feroviar, aerian şi naval, iar în caz de necesitate, să efectueze examinarea corporală a pasagerilor;
    g) să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, examinarea corporală preventivă a persoanei participante la întruniri publice sau aflate în alte locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori cu substanţe periculoase, precum şi a bagajului acesteia;
    h)  să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, examinarea corporală preventivă a persoanelor aflate în stare de inconştienţă şi a căror identificare este necesară, precum şi a bagajului acestora; 
    i) să fotografieze, să facă înregistrări audio şi video în scop de asigurare a îndeplinirii atribuţiilor Inspectoratului General de Carabinieri, fără încălcarea inviolabilităţii vieţii private a persoanei, garantată de legislaţia în vigoare;
    j) să folosească gratuit mijloacele de informare în masă în scop de prevenire a tulburărilor grave ale ordinii publice sau a altor situaţii excepţionale;
    k)  să utilizeze mijloacele speciale sonore şi luminiscente, instalate pe unităţile de transport, conform normelor stabilite;
    l) să reţină persoane în condiţiile stabilite de lege, cu explicarea drepturilor acestora;
    m) să invite, la sediul subdiviziunilor Inspectoratului General de Carabinieri destinate activităților cu cetățenii, persoane a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, aducîndu-le la cunoștință, în formă scrisă, scopul şi motivul invitaţiei;
    n) să intre ori să pătrundă, în modul stabilit de lege și utilizînd, în caz de necesitate, mijloace speciale, în orice încăpere sau proprietate în scop de curmare a infracţiunilor, de urmărire a unor persoane suspectate de comiterea infracţiunilor sau care se ascund de organele de urmărire penală, sau care se sustrag de la executarea unei pedepse penale ori de la arestul contravenţional, sau atunci cînd se ştie, în baza unor date suficiente, că în această locație a fost comisă ori se comite o infracţiune, precum şi în cazul unei calamităţi naturale ori în alte împrejurări excepţionale ce pun în pericol securitatea publică şi siguranţa persoanelor;
    o) să limiteze ori să interzică temporar circulaţia transportului şi/sau a pietonilor pe străzi şi pe drumuri, precum şi accesul persoanelor pe anumite porţiuni de teren sau spre anumite locuri, cu ocazia executării misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice pe timpul desfășurării întrunirilor sau a altor evenimente publice care implică aglomerări de persoane, în scopul ocrotirii vieţii, sănătăţii şi a bunurilor persoanelor;
    p) să stopeze mijloacele de transport şi să efectueze controlul actelor cu caracter permisiv pe timpul executării misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, a operațiunilor speciale de combatere a terorismului în scop de prevenire și contracarare a dezordinii în masă, de identificare a persoanelor participante ori vehiculelor utilizate la destabilizarea ordinii de drept, precum și de identificare a vehiculelor sau persoanelor aflate în căutare;
    q) să folosească orice mijloc de transport și comunicații, indiferent de voința proprietarului sau posesorului acestuia, pentru luarea unor măsuri legale ce nu pot fi amînate şi nu pot fi îndeplinite altfel, exceptînd mijloacele de transport și comunicații ce aparţin misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, precum şi membrilor personalului acestora, acreditat în Republica Moldova şi avînd însemne speciale;
    r) să solicite şi să primească gratuit, în condițiile stabilite de lege, informaţia şi materialele ce sînt păstrate de autorităţile publice, de agenţii şi companii, de întreprinderile de stat şi cele private, de alte persoane juridice şi care sînt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Inspectoratului General de Carabinieri;
    s) să utilizeze registre informaţionale, fişiere, baze de date, sisteme informaţionale şi registre de stat în scop de a asigura îndeplinirea atribuţiilor Inspectoratului General de Carabinieri, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi privind registrele;
    t) să intervină în forță pentru dispersarea participanților și restabilirea ordinii publice în cadrul unor întruniri sau al altor evenimente publice, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
    u) să aducă din locuri publice ori aglomerate într-o instituţie medico-sanitară persoanele presupuse a fi sub influenţa alcoolului, a substanţelor toxice, a substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor acestora ori sub influenţa altor substanţe care acţionează grav asupra stării fizice şi psihice a persoanei, de asemenea persoanele care sînt incapabile să se mişte sau sînt susceptibile de a dăuna sieşi ori celor din jur;
    v) să-i reţină pe străinii care au intrat clandestin, se află ilegal şi sînt supuşi expulzării de pe teritoriul Republicii Moldova, și să-i transmită organelor competente;
    w) să prelucreze date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
    (2) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, carabinierii folosesc armele de foc din dotare și muniţiile aferente, mijloacele speciale pentru apărare pasivă, pentru apărare activă şi cele auxiliare din dotare, în condiţiile şi în modul prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (3) În îndeplinirea atribuţiilor sale, personalul Inspectoratului General de Carabinieri are competenţa teritorială corespunzătoare zonei de responsabilitate a structurii de carabinieri din care face parte.
    (4) În caz de realizare a unor măsuri sau activităţi specifice, personalul Inspectoratului General de Carabinieri poate acţiona şi în zonele de responsabilitate ale altor unităţi de carabinieri, comunicînd despre aceasta structurii competente teritorial.
    (5) Carabinierul poate dispune şi de alte împuterniciri prevăzute de legislaţie.
Secţiunea a 2-a
Obligaţii, interdicţii și restricţii
    Articolul 25. Obligaţiile carabinierului
    (1) Carabinierul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, al comunităţii şi al instituţiilor statului exclusiv în baza şi întru executarea legii, fiind obligat:
    a) să respecte cu stricteţe drepturile, libertăţile omului şi demnitatea umană, să aibă un comportament demn şi respectuos pentru persoane, o atitudine fermă faţă de cei care încalcă legile;
    b) să se conducă de legislaţia în vigoare în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    c) să-și execute atribuţiile de serviciu conform funcţiei deţinute;
    d) să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, obiectivitate şi imparţialitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    e) să execute ordinele, dispoziţiile şi indicaţiile legale ale superiorilor săi;
    f) să păstreze secretul de stat și să protejeze informaţiile privind datele cu caracter personal de care ia cunoştinţă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
    g) să-și perfecţioneze în permanenţă nivelul de pregătire profesională;
    h) să-și depună declarația de avere și interese personale în modul şi în condiţiile prevăzute de legislația în vigoare;
    i) să nu admită acte de corupție și să denunțe imediat, la organele competente, orice tentativă de a fi implicat în acestea;
    j) să nu aplice tortura sau alte rele tratamente;
    k) să se adreseze unei persoane doar după ce s-a prezentat, cu indicarea funcţiei, gradului militar şi a numelui, legitimîndu-se în acest scop cu legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul intervenţiei sau siguranţa carabinierului ar fi periclitată;
    l) să informeze persoana căreia i se adresează cu privire la scopul şi motivul adresării;
    m) în cazul aplicării unor măsuri de natură să restrîngă drepturile şi libertăţile persoanei, să aducă la cunoştinţa acesteia cauza şi temeiurile de aplicare a măsurilor de rigoare, precum şi drepturile şi obligaţiile apărute în aceste condiţii;
    n) să cunoască şi să întreţină în stare regulamentară tehnica şi mijloacele din dotare, să păstreze şi să administreze eficient bunurile ce i-au fost încredinţate pentru uz în activitatea de serviciu;
    o) la eliberarea din serviciu, în cazul trecerii la dispoziţia comandantului, precum şi în cazul suspendării din funcţie sau al efectuării unei anchete de serviciu în privinţa sa, să predea arma din dotare şi muniţia aferentă în modul stabilit de legislația în vigoare;
    p) să informeze neîntîrziat subdiviziunea de resurse umane a entităţii din care face parte şi autoritatea specializată a Ministerului Afacerilor Interne cu privire la dobîndirea calităţii procesuale de bănuit, învinuit sau inculpat, precum şi cu privire la măsurile procesuale penale dispuse ori hotărîrile penale pronunţate împotriva sa.
    (2) În cazul în care există o bănuială rezonabilă privind unele circumstanţe sau fapte ce periclitează ordinea de drept, viaţa persoanelor sau alte valori sociale, fiecare carabinier, indiferent de funcţia pe care o deţine, de locul în care se află în timpul sau în afara orelor de program, este obligat să comunice acest fapt la cea mai apropiată subdiviziune de poliţie sau de carabinieri şi să întreprindă toate măsurile posibile pentru prevenirea şi curmarea infracţiunii sau contravenţiei, pentru acordarea primului ajutor persoanelor aflate în pericol, pentru reţinerea și identificarea făptuitorilor, pentru identificarea martorilor şi paza locului în care s-a produs evenimentul.
    (3) După eliberarea din serviciu, carabinierul este obligat să păstreze, în condiţiile prevăzute de legislaţie, secretul de stat şi alte informaţii cu accesibilitate limitată, secretul surselor de informaţii şi al activităţilor desfăşurate, această obligaţie fiind menţinută pe toată durata de secretizare a informaţiei, stabilită de legislaţie.
    Articolul 26. Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea carabinierului
    (1) În exerciţiul funcţiunii, carabinierul se supune doar legii şi execută doar indicaţiile superiorilor.
    (2) Nicio persoană, în afara cadrului de relaţii ierarhice şi competenţe legale, nu are dreptul să intervină în activitatea profesională a carabinierului.
    (3) Carabinierul este persoană inviolabilă. Împiedicarea îndeplinirii obligaţiilor sale de serviciu, atingerea onoarei şi demnităţii sale, opunerea de rezistenţă, ameninţarea, aplicarea violenţei, atentatul la viaţa, la sănătatea, la bunurile sale ori ale membrilor săi de familie atrag răspunderea prevăzută de lege.
    (4) Cerinţele legitime ale carabinierului sînt executorii. Cerinţele carabinierului şi acţiunile întreprinse de acesta sînt considerate legitime atîta timp cît organul sau persoana cu funcţie de răspundere învestită cu controlul activităţii sale şi legalităţii acesteia nu stabileşte contrariul.
    Articolul 27. Interdicţii și restricţii în activitatea carabinierului
    Pe perioada exercitării serviciului, carabinierul se supune regimului de interdicţii şi restricţii prevăzute de Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor.
Secţiunea a 3-a
Răspunderea juridică a carabinierului
    Articolul 28. Răspunderea juridică a carabinierului
    (1) Carabinierii, indiferent de gradele militare sau funcţiile pe care le deţin, sînt egali în faţa legii și poartă răspundere pentru săvîrşirea de fapte ilicite, luîndu-se în considerare particularităţile statutului lor juridic.
    (2) Carabinierii poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională sau penală în condițiile stabilite de legislația în vigoare.
Capitolul V
PROTECŢIA JURIDICĂ ȘI SOCIALĂ
A CARABINIERILOR
    Articolul 29. Drepturi și libertăți fundamentale
    (1) Carabinierii beneficiază de drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului Republicii Moldova, cu restricţiile condiționate de statutul militar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor și cu prezenta lege.
    (2) În vederea asigurării executării atribuțiilor sale pe timp de pace, carabinierul mai dispune de următoarele drepturi:
    a) dreptul la protecţie din partea statului;
    b) dreptul la recompensă pentru riscul profesional, în condițiile stabilite de Guvern;
    c) dreptul la călătorii fără plată în interes de serviciu;
    d) dreptul la apărare și asistenţă juridică, acordată pe bază de cerere, pentru situaţii care privesc îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, conform procedurii stabilite de Ministerul Afacerilor Interne;
    e) dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la asistenţă medicală;
    f) dreptul la supliment de hrană pentru efectivul Inspectoratului General de Carabinieri care participă la misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice, de intervenţie antiteroristă, în condițiile stabilite de Guvern;
    g) dreptul la indemnizații;
    h) alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.
    Articolul 30. Dreptul la protecţie din partea statului
    (1) Realizarea drepturilor şi a intereselor legitime ale carabinierilor şi ale membrilor familiilor acestora se asigură de către Guvern, de autorităţile administraţiei publice locale, de conducătorii de întreprinderi, instituţii şi organizaţii, de către conducerea Inspectoratului General de Carabinieri.
    (2) Onoarea, demnitatea și reputația profesională a carabinierului sînt ocrotite prin lege.
    (3) Insultarea, opunerea de rezistenţă, ameninţarea, actul de violenţă sau atentarea la viaţa carabinierului sau a membrilor familiei lui, precum şi alte acţiuni ce îl împiedică să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu atrag după sine răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (4) Prejudiciul material cauzat carabinierului sau membrilor familiei lui, legat de activitatea sa profesională, se repară din bugetul din care acesta este salarizat, urmînd să fie recuperat în mod regresiv din contul celui vinovat, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    (5) Pentru a-şi apăra drepturile şi interesele, carabinierul are dreptul să sesizeze instanţa de judecată competentă.
    Articolul 31. Dreptul la călătorii fără plată în interes de serviciu
    (1) În vederea exercitării atribuţiilor sale de serviciu, carabinierul are dreptul să călătorească gratuit pe întreg teritoriul ţării, în toate tipurile de transport public urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor).
    (2) Carabinierul are dreptul la compensarea cheltuielilor pentru transportul utilizat în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale de serviciu.
    Articolul 32. Dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la asistenţă medicală
    (1) Carabinierul beneficiază de dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la asistenţă medicală în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
    (2) Carabinierul beneficiază de asistenţă medicală şi de tratament (ambulatoriu şi staţionar) gratuite în orice instituţie medico-sanitară a Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) Carabinierul este supus anual unui examen medical profilactic în instituţiile medico-sanitare ale Ministerului Afacerilor Interne.
    (4) Modul de realizare a dreptului la ocrotirea sănătăţii şi la asistenţă medicală al carabinierului este stabilit de către Guvern.
    Articolul 33. Dreptul la indemnizații
    În vechimea în muncă a carabinierului, ce îi acordă dreptul la indemnizația prevăzută la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor, se include vechimea în serviciul public cu statut special și/sau în serviciul militar.
    Articolul 34. Dreptul la pensie
    Carabinierul beneficiază de pensie în condiţiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993.
Capitolul VI
FINANŢAREA ŞI ASIGURAREA LOGISTICĂ
A INSPECTORATULUI GENERAL DE CARABINIERI
    Articolul 35. Finanţarea
    Inspectoratul General de Carabinieri este finanțat de la bugetul de stat și din alte surse neinterzise de lege.
    Articolul 36. Asigurarea logistică
    (1) Inspectoratul General de Carabinieri are în dotare armamentul, tehnica, muniţiile, echipamentul, utilajul specific şi mijloacele de transport necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege și pentru apărarea şi protecţia efectivului, precum şi a obiectivelor în care îşi desfăşoară activitatea.
    (2) Inspectoratul General de Carabinieri dispune de structuri ce realizează aprovizionarea cu materiale, transporturile logistice, asigurarea tehnică, medicală, sanitar-veterinară, financiară, cazarea efectivului şi adăpostirea animalelor.
    (3) Bunurile aflate în gestiunea Inspectoratului General de Carabinieri includ: spaţii locative şi de serviciu, edificiile şi construcţiile structurilor de conducere şi ale altor unităţi, utilaje, baza instructiv-didactică şi mijloacele tehnice de instruire, armament, tehnică specială, alte bunuri utilizate de către Inspectoratul General de Carabinieri în vederea executării atribuţiilor ce îi revin.
    (4) Normele de asigurare cu armament, muniţii, mijloace de apărare, tehnică specială, echipament, produse alimentare şi cu alte bunuri, precum şi normele de consum al carburanţilor şi lubrifianţilor, modul de primire în dotare și de procurare a armamentului, a tehnicii speciale şi a altui patrimoniu se stabilesc de către Guvern.
    (5) Construcţia, reconstrucţia sau punerea la dispoziţie spre folosinţă a obiectivelor destinate amplasării subdiviziunilor Inspectoratului General de Carabinieri se efectuează în modul şi potrivit normelor stabilite de Guvern.
    (6) Inspectoratul General de Carabinieri are dreptul să primească în folosinţă sau în proprietate, în modul stabilit de legislaţie, din partea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, din partea structurilor internaţionale, a persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a acestora, din partea asociaţiilor obşteşti şi a cetăţenilor Republicii Moldova obiective pentru amplasarea unităților, mijloace de transport, altă tehnică şi bunuri, necesare pentru executarea atribuţiilor care îi revin.
    (7) Autorităţile administraţiei publice locale pot finanţa din bugetele proprii realizarea unor acţiuni ale subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului General de Carabinieri legate de asigurarea ordinii şi securităţii publice în teritoriu.
    (8) Inspectoratul General de Carabinieri utilizează parcul propriu de autovehicule şi are în dotare tehnică, mijloace de transport, aparataj şi mijloace de transmisiuni, precum şi alte materiale specifice, necesare îndeplinirii atribuțiilor sale stabilite prin lege.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 37. Dispoziţii finale
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta în Parlament propuneri vizînd punerea în concordanţă a legislaţiei în vigoare cu prezenta lege;
    b) va pune în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege.
    (3) Atribuţiile ce ţin de restabilirea ordinii publice prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 42–47, art. 145), cu modificările ulterioare, se abrogă la data de 1 ianuarie 2021.
    (4) Se abrogă alin. (3) al art. 69 din Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 42–47, art. 145), cu modificările ulterioare.
    (5) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 806/1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne.
    Articolul 38. Dispoziţii tranzitorii
    Pînă în data de 31 decembrie 2020, Inspectoratul General de Carabinieri va trece treptat la îndeplinirea serviciului militar pe bază de contract, conform planului aprobat de către Guvern.
    Articolul 39. Echivalarea gradelor speciale cu gradele militare
    (1) După intrarea în vigoare a prezentei legi, în cazul transferului specialiştilor de la aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne sau de la autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea acestuia la Inspectoratul General de Carabinieri, gradele speciale ale persoanelor ce deţin funcţii publice cu statut special pot fi echivalate cu gradele militare după cum urmează:
    a) chestor general – general de corp de armată;
    b) chestor-şef – general de divizie;
    c) chestor – general de brigadă;
    d) comisar-şef – colonel;
    e) comisar principal – locotenent-colonel;
    f) comisar – maior;
    g) inspector principal – căpitan;
    h) inspector superior – locotenent-major;
    i) inspector – locotenent;
    j) agent-şef principal – plutonier adjutant;
    k) agent-şef – plutonier-major;
    l) agent-şef adjunct – plutonier;
    m) agent principal – sergent-major;
    n) agent superior – sergent;
    o) agent – sergent-inferior.
    (2) După intrarea în vigoare a prezentei legi, în cazul transferului specialiştilor care deţin grade speciale la Inspectoratul General de Carabinieri, acestora le poate fi acordat un grad militar echivalent cu gradul special deţinut.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 219. Chișinău, 8 noiembrie 2018.