LPC302/2018
ID intern unic:  378399
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 302
din  30.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 12.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 462-466     art Nr : 778     Data intrarii in vigoare : 12.12.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 21 alineatul (41) din Legea nr. 317/1994 cu privire la Curtea Constituțională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările ulterioare, textul „pe perioada unui mandat deplin” se substituie cu textul „pe o perioadă de cel puțin 5 ani”.
    Art. II. – La poziția „Colegiul Tehnic Agricol din Cahul, satul Crihana Veche, raionul Cahul” din Lista unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului, aprobată prin Legea nr. 668/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 78–80, art. 572), cu modificările ulterioare, cifrele „300” se substituie cu cifrele „277”.
    Art. III. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 20 se completează cu litera  z14) cu următorul cuprins:
    „z14) veniturile obținute sub formă de indemnizație pentru munca prestată în ziua alegerilor, achitată membrilor consiliilor electorale de circumscripție, membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și funcționarilor aparatelor consiliilor și birourilor respective.”
    2. La articolul 21 alineatul (4), după cuvintele „sub formă de mijloace băneşti” se introduce textul „(cu excepția donațiilor făcute în scopuri filantropice și de sponsorizare indicate la art. 36 alin. (2))”.
    3. Articolul 1171:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazurilor specificate la alin. (11) şi (13)”;
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) În cazul în care valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri se formează în momentul primirii acestora de către cumpărător ca rezultat al determinării calităţii, masei şi calităţilor de consum ale mărfurilor, la expedierea acestora se eliberează factura fiscală/avizul de însoţire a mărfurilor fără completarea indicatorilor obligatorii care, la momentul expedierii mărfurilor, nu sînt indicaţi.
    După stabilirea valorii impozabile a livrării respective, în baza avizului de însoţire a mărfurilor, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală, în care se reflectă numerele şi seriile avizelor de însoţire a mărfurilor, şi informaţia despre livrările efectuate. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în baza avizelor de însoţire a mărfurilor, eliberează cel puţin o dată pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate.”
    articolul se completează cu alineatul (13) cu următorul cuprins:
    „(13) La transportarea mărfurilor, furnizorul are dreptul să emită avize de însoțire a mărfurilor. În cazul în care furnizorul emite avize de însoţire a mărfurilor, acesta eliberează factura fiscală în baza avizelor emise, pînă la sfîrșitul perioadei fiscale în care au fost emise avizele respective.”
    4. Articolul 123 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) La  plasarea  în  regim  vamal  de  import  a  mijloacelor  de transport supuse accizelor, conform prevederilor art. 20 alin. (42) din Codul vamal și ale art. 10 alin. (11) din Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, cuantumul accizei se calculează reieșind din cota aferentă termenului de exploatare a mijlocului de transport de 10 ani.”
    5. Articolul 171:
    la alineatul (4), după cuvintele „cu excepția celor financiare” se introduc cuvintele „și a operatorilor de poștă”;
    alineatul (6) se completează în final cu textul „ , iar de către operatorii de poștă – nu mai tîrziu de a treia zi lucrătoare de la data în care au fost încasate”.
    6. La articolul 234 alineatul (2), în partea introductivă, după textul „o reducere cu 50% a amenzilor aplicate” se introduce textul „ , cu excepția amenzilor aplicate pentru comiterea repetată, în decurs de 6 luni consecutive, a încălcărilor fiscale prevăzute la art. 254 și 2541 ,”.
    7. Articolul 254:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 254.  Neutilizarea echipamentelor de casă și de control”;
    la alineatul (1), textul „care constă în formarea excedentului de numerar în lei nejustificat documentar” se substituie cu textul „care constă în formarea unui excedent de numerar nejustificat documentar mai mare de 50 de lei”.
    8. La articolul 257 alineatul (5), textul „calcularea impozitelor şi taxelor respective conform art. 189 alin. (2) din prezentul cod” se substituie cu textul „calcularea, după caz, a impozitelor şi taxelor respective conform art. 189 alin. (2)”.
    9. Articolul 352:
    la alineatul (4), textul „se depistează autovehicule” se substituie cu textul „se depistează, în baza analizei de risc, autovehicule înmatriculate sau neînmatriculate în Republica Moldova”, iar textul „la prezentarea autorizaţiei” – cu textul „la prezentarea autorizaţiei sau regularizarea neconformității constatate”;
    la alineatul (5), textul „se depistează autovehicule” se substituie cu textul „se depistează, în baza analizei de risc, autovehicule înmatriculate sau neînmatriculate în Republica Moldova”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) În situația specificată la alin. (5), organul vamal întocmește un proces-verbal de constatare în două exemplare, un exemplar fiind înmînat reprezentantului agentului transportator, iar al doilea exemplar fiind remis organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului rutier.”
    alineatul (7) se abrogă.
    Art. IV. – La poziția 7 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, textul „zonă economică liberă” se substituie cu textul „în zonă economică liberă, în Portul Internațional Liber „Giurgiulești””.
    Art. V. – Codul electoral nr. 1381/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451–463, art. 768), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 21 alineatul (2), cuvintele „un spor de 35 la sută la” se substituie cu cuvintele „o indemnizație de 35 la sută din”.
    2. La articolul 28, alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) Consiliul electoral de circumscripţie este asistat de un aparat al cărui stat de personal se aprobă de Comisia Electorală Centrală la propunerea consiliului electoral de circumscripţie. Pentru activitatea în perioada electorală, funcționarii aparatului consiliului electoral de circumscripție beneficiază de o indemnizație, calculată în baza salariului mediu pe economie pentru anul precedent și achitată din mijloacele financiare alocate pentru alegeri. Funcționarilor aparatului consiliului electoral de circumscripție degrevați de atribuţiile de la locul de muncă permanent din instituțiile bugetare li se menţine salariul la locul de muncă permanent.”
    3. La articolul 35, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Comisia Electorală Centrală determină numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul degrevărilor respective. Membrilor organelor electorale degrevați din instituțiile bugetare li se menţine salariul la locul de muncă permanent. Pentru activitatea în perioada electorală, persoanele degrevate din instituțiile bugetare, persoanele degrevate din alte unități și cele convocate beneficiază de o indemnizație, calculată în baza salariului mediu pe economie pentru anul precedent și achitată din mijloacele financiare alocate pentru alegeri. Pentru activitatea în perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor, membrilor organelor electorale nedegrevați și celor neconvocați, precum și funcționarilor aparatelor birourilor electorale li se stabileşte o indemnizație în mărime de 20 la sută din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, achitată din mijloacele financiare alocate pentru alegeri.”
    Art. VI. – Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a  primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1, punctul 5 se abrogă.
    2. Anexa nr. 2 se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995.”
    Art. VII. – La articolul 23 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2000,  nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera e1) cu următorul cuprins: 
    „e1) indemnizații pentru munca prestată în ziua alegerilor, achitate membrilor consiliilor electorale de circumscripție, membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și funcționarilor aparatelor consiliilor și birourilor respective;”.
    Art. VIII. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 punctul 55), textul „informaţie privind originea mărfurilor” se substituie cu textul „informaţie privind originea preferențială a mărfurilor”.
    2. Articolul 20 se completează cu alineatul (42) cu următorul cuprins:
    „(42)  Prin derogare de la prevederile alin. (4), se permite plasarea sub regim vamal de import, pînă la data de 31 ianuarie a anului următor, a mijloacelor de transport prevăzute la alin. (4), care au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova în regim vamal de tranzit  și/sau care se află în zona de control vamal a posturilor vamale de la frontieră, în ultima lună a anului în care intervine prohibiția.”
    3. Articolul 33:
    se completează cu alineatele (21)–(24) cu următorul cuprins:
    „(21) Dacă pînă la acordarea liberului de vamă există îndoieli justificate cu privire la autenticitatea dovezii de origine a mărfurilor sau cu privire la originea mărfurilor, organul vamal suspendă acordarea tratamentului tarifar preferențial și efectuează un control suplimentar prin inițierea unei cereri de asistență administrativă internațională.
    (22) În situația prevăzută la alin. (21), punerea mărfurilor în liberă circulație se efectuează doar după constituirea unei garanții suficiente, potrivit procedurii stabilite de către Serviciul Vamal.
    (23) În sensul prezentului articol, garanţia suficientă reprezintă diferenţa dintre drepturile de import calculate fără aplicarea tratamentului tarifar preferențial şi drepturile de import calculate cu aplicarea tratamentului tarifar preferențial.
    (24) În cazul în care, în urma efectuării controlului suplimentar cu privire la stabilirea originii mărfurilor, se atestă apariția obligaţiei vamale, aceasta se încasează din contul garanţiei constituite conform alin. (22), imediat după aducerea la cunoştinţa plătitorului vamal a deciziei de regularizare. În acest caz, nu se calculează majorare de întîrziere.”
    la alineatul (3), cuvîntul „certificatului” se substituie cu cuvîntul „dovezii”, iar cuvintele „întocmită ulterior” se exclud.
    4. La articolul 50 alineatul (5), litera d) se completează în final cu textul „ , conform cerințelor stabilite de Serviciul Vamal”.
    5. La articolul 54 alineatul (3), textul „2 ani” se substituie cu textul „de pînă la 2 ani”.
    6. La articolul 128 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) confiscarea definitivă a mărfurilor și/sau mijloacelor de transport, indiferent de termenul de exploatare, ori încasarea contravalorii acestora;”.
    7. La articolul 1841 alineatul (3), textul „ , în termenul stabilit de prezentul articol,” se exclude.
    8. Articolul 1842:
    alineatul (1):
    la litera b), textul „a unui document comercial ori administrativ însoţit de cererea privind plasarea mărfurilor sub regimul vamal în cauză” se substituie cu textul „care nu este însoţită de toate documentele necesare plasării în regimul vamal solicitat”;
    la litera c), cuvintele „agentului economic” se substituie cu cuvîntul „declarantului”;
    la alineatul (2), textul „ , documentul comercial sau administrativ” se exclude.
    9. La articolul 1865 alineatul (5), cifrele „15” se substituie cu cifrele „30”.
    10. Articolul 1952 se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) În cazul în care un titular al autorizației AEO depune o declarație vamală sau o declarație sumară, organul vamal notifică titularul autorizației AEO dacă mărfurile au fost selectate pentru un control vamal. Notificarea respectivă se efectuează înainte de prezentarea mărfurilor către organul vamal. Notificarea nu se efectuează atunci cînd poate compromite controalele vamale care urmează a fi efectuate sau rezultatele acestora.”
    11. La articolul 1953 alineatul (5), după cuvîntul „suspendare” se introduce textul „ , anulare”.
    12. Articolul 2154:
    alineatul (1):
    se completează cu punctul 21) cu următorul cuprins:
    „21) prin derogare de la pct. 1) și 2), în cazul exportatorilor de mărfuri obținute integral în Republica Moldova în sensul art. 20 din Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal, efectuează exporturi în mod frecvent și regulat – cel puțin 3 exporturi la fiecare 12 luni calendaristice consecutive, pe perioada celor 36 de luni anterioare prezentării cererii;”
    punctul 3) va avea următorul cuprins: 
    „3) dacă solicitantul nu a comis încălcări repetate ale legislaţiei vamale cu privire la originea preferențială a mărfurilor, precum și nu a comis, în ultimele 12 luni anterioare datei prezentării cererii pentru acordarea statutului de exportator aprobat, infracţiuni economice în legătură cu activitatea de export al mărfurilor de origine preferențială, constatate conform unei hotărîri definitive a instanţei de judecată.
    În sensul prezentului articol, încălcarea repetată reprezintă comiterea aceleiași încălcări pe parcursul a 12 luni de la data punerii în executare a ultimei decizii privind sancţionarea persoanei pentru o încălcare identică.
    Cu titlu de excepţie, Serviciul Vamal poate acorda statutul de exportator aprobat dacă determină, în baza informaţiilor şi datelor disponibile, că încălcările repetate respective au o importanţă redusă în raport cu numărul sau amploarea operaţiunilor vamale, precum şi dacă acestea nu creează suspiciuni cu privire la buna-credinţă a solicitantului. În acest caz,  se ia în considerare:
    a) examinarea cumulativă a neregulilor;
    b) frecvenţa încălcărilor, pentru a stabili dacă există probleme sistematice;
    c) dacă solicitantul a informat din proprie iniţiativă organul vamal despre încălcările admise sau neregulile descoperite;
    d) dacă solicitantul a întreprins măsuri pentru a preveni sau a minimiza efectul eventualelor nereguli sau încălcări;”
    alineatul se completează cu punctul 9) cu următorul cuprins:
    „9) nu fac obiectul unei proceduri de insolvabilitate.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În cazul în care există o cauză penală trimisă în judecată care ar putea afecta îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 3), termenul de examinare a cererii pentru acordarea statutului de exportator aprobat se suspendă pînă la data la care hotărîrea judecătorească respectivă rămîne definitivă.”
    Art. IX. – Articolul 7 din Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108–109, art. 834), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (3), cuvîntul „zilnică” se substituie cu cuvîntul „pe perioada  unei zile”;
    alineatul (11) se completează în final cu textul: „Circulația mărfurilor între teritoriile aceleiași zone libere are loc în baza documentelor de însoțire, fără depunerea declarației vamale, în conformitate cu procedura stabilită de către Serviciul Vamal.”
    Art. X. – Legea nr. 461/2001 privind piaţa produselor petroliere (republicată  în  Monitorul Oficial  al  Republicii  Moldova,  2017, nr. 40–49, art. 82), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, noțiunile „Platts” și „marjă comercială specifică” se exclud.
    2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 4. Formarea preţurilor la produsele petroliere
    (1) Preţurile de comercializare cu amănuntul la produsele petroliere principale şi la gazul lichefiat se stabilesc și se modifică doar în conformitate cu Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere.
    (2) Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere se elaborează şi se aprobă de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu legislaţia în vigoare şi ţinînd cont de condiţiile stipulate la alin. (3).
    (3) Preţurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat se stabilesc și se modifică numai reieşind din consumurile și cheltuielile aferente comercializării produselor respective, în conformitate cu standardele de contabilitate aplicabile, incluzînd o rată de rentabilitate anuală, prevăzută în Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere, care nu depășește 10%.
    (4) Monitorizarea respectării Metodologiei formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere de către vînzătorii cu amănuntul ai produselor petroliere principale şi ai gazului lichefiat este efectuată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.”
    3. Articolul 16 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În cazul încălcării prevederilor art. 4, Agenția poate suspenda licența pe un termen de două luni, cu adresarea ulterioară în instanţă judecătorească. Adresarea în instanţă judecătorească trebuie efectuată în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii privind suspendarea licenţei. În cazul nerespectării termenului respectiv, valabilitatea licenței se consideră reluată de drept. Hotărîrea Agenţiei privind suspendarea licenţei se aplică pînă la rămînerea definitivă și irevocabilă a hotărîrii judecătoreşti.
    Art. XI. – Articolul 10 din Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189,           art. 1416), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
     „(11) Persoanele fizice rezidente au dreptul de a plasa sub regim vamal de import mijloacele de transport auto prevăzute la alin. (1) lit. a), pînă la data de 31 ianuarie a anului următor, care au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova în regim vamal de tranzit și/sau care se află în zona de control vamal a posturilor vamale de la frontieră, în ultima lună a anului în care intervine prohibiția.”
    alineatele (6) și (7) se abrogă.
    Art. XII. – Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), textul „ , bunurilor instituțiilor publice, terenurilor agricole” se exclude.
    2. La articolul 7, alineatul (3) se completează cu literele f3)–f5) cu următorul cuprins:
    „f3) administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în locaţiune/arendă/superficie;
    f4) administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului atribuite domeniului public al statului, determinate în conformitate cu Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice, inclusiv darea acestora în locaţiune/arendă/superficie;
    f5) administrarea, în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului aflate în gestiunea întreprinderilor de stat și a celor indicate în Lista unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului, aprobată prin Legea nr. 668/1995, inclusiv darea acestora în locațiune/arendă/ comodat/superficie;”.
    3. La articolul 8 alineatul (1), litera g1) se abrogă.
    Art. XIII. – Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul  Oficial  al  Republicii Moldova, 2008, nr. 165–166, art. 605), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (2), textul „În toate cazurile, partenerul privat, indiferent de forma parteneriatului public-privat, este obligat să suporte cel puțin o parte din riscul comercial.” se exclude.
    2. La articolul 14 alineatul (1), litera d) se completează în final cu textul „ , inclusiv prin participarea în activitatea comisiilor de monitorizare a contractelor de parteneriat public-privat semnate de autoritățile administrației publice centrale și locale”.
    3. Articolul 15:
    alineatul (1):
    se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) prezentarea semestrială Agenției a informației privind implementarea parteneriatelor publice-private și privind realizarea prevederilor contractuale;”
    la litera f), cuvintele „în forma negociată” se exclud;
    la alineatul (2) litera a), după textul „public-privat” se introduce textul „în forma negociată”.
    4. La articolul 17 alineatul (2), textul „poate fi orice bun,” se substituie cu textul „pot fi orice bunuri, inclusiv cele atribuite domeniului public,”.
    5. Articolul 18:
    la alineatul (1) litera f), textul „de lege sau” se substituie cu textul „de lege, prin contract de parteneriat public-privat sau”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Realizarea parteneriatului public-privat prin intermediul contractului de antrepriză/prestări servicii are ca obiect: executarea de lucrări și/sau prestarea de servicii publice; transmiterea în posesiune și folosință temporară a bunurilor proprietate publică necesare executării lucrărilor/prestării serviciilor; prestarea de servicii publice contra plată de către partenerul privat; executarea lucrărilor de proiectare, construcție, reconstrucție și/sau reparație capitală; gestionarea și deservirea atît a elementelor infrastructurii, cît și a altor bunuri proprietate publică.”
    articolul se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) În cadrul realizării parteneriatelor public-private de interes național, concursul de selectare a partenerului privat este organizat de autoritatea administrativă centrală desemnată de către Guvern, iar autoritățile publice locale pot semna contracte de parteneriat public-privat cu partenerul privat selectat în modul stabilit, fără organizarea unui concurs.”
    6. Articolul 25:
    la litera a), cuvintele „și a obiectivului” se exclud, iar în final se completează cu textul „ , prin includerea în lista proiectelor propuse parteneriatului public-privat de către autorităţile publice centrale sau în lista lucrărilor și serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat”;
    litera a1) se abrogă;
    articolul se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) aprobarea de către Guvern a obiectivelor parteneriatului public-privat, a bunurilor aferente lucrărilor şi serviciilor ce fac obiectul parteneriatului public-privat, a cerințelor generale de selectare a partenerului privat şi a condițiilor parteneriatului public-privat;”.
    7. La articolul 31 alineatul (2), textul „bunurile libere” se substituie cu textul „obiectul parteneriatului public-privat liber”.
    Art. XIV. – La articolul 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă  „Bălţi”  (Monitorul  Oficial al  Republicii  Moldova,  2010, nr. 39–40, art. 105), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică după cum urmează:
    alineatul se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) un teren de 0,2417 ha, cu numărul cadastral 8001106067, amplasat pe str. Victor Crăsescu nr. 1, municipiul Strășeni, precum și construcția de pe acesta cu numărul cadastral 800110606722;”
    litera p) va avea următorul cuprins:
    „p) un teren de 2,238 ha, cu numărul cadastral 0100212178, amplasat pe str. Sprîncenoaia nr. 1, municipiul Chișinău, precum și construcțiile de pe acesta cu numerele cadastrale 010021217801–010021217806 și 010021217819;”.
    Art.  XV. – Codul transporturilor rutiere nr.  150/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248, art. 568), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3116 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) autorizaţiilor de categoria II, care se eliberează în modul următor:
    – o autorizație – pentru operatorii de transport rutier care dețin 1–3 autovehicule;
    – cîte o autorizaţie pentru fiecare 3 autovehicule, dar nu mai mult de 15 autorizații – pentru operatorii de transport rutier care dețin mai mult de 3 autovehicule.”
    2. Articolul  152 alineatul (2):
    în partea introductivă, textul „în cazul operatorilor de transport străini” se substituie cu textul „în baza analizei de risc”;
    la litera a), după cuvintele „obligativitatea acestora” se introduce textul „ – în cazul operatorilor de transport rutier străini”;
    litera b) se completează în final cu textul „ – în cazul operatorilor de transport rutier străini”.
    Art. XVI. – Legea nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244–251, art. 391) se completează cu articolul 3 cu următorul cuprins:
    „Art. 3. – (1) Față de banca care externalizează către o bancă licențiată de Banca Națională a Ucrainei operațiunile de încasare de la persoane fizice a drepturilor de import/export în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene   nu  se aplică următoarele  prevederi   ale  art.  82 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor:
    – prevederile alin. (6) lit. a) – în privința reflectării, în politicile și procedurile interne ale băncii referitoare la controlul activităților/operațiunilor externalizate, a cerințelor ce țin de accesul pe teren a auditului intern la informațiile procesate nemijlocit la furnizor;
    – prevederile alin. (6) lit. b) liniuța a treia – în privința exercitării atribuțiilor de supraveghere ale Băncii Naționale a Moldovei prin efectuarea controalelor pe teren la furnizor și prin accesul pe teren la informațiile procesate nemijlocit la furnizor; 
    – prevederile alin. (6) lit. c) – în privința asigurării continuității desfășurării activităților externalizate în cazul unor situații excepționale;
    – prevederile alin. (7) – în privința accesului pe teren al auditorului extern la informațiile procesate nemijlocit la furnizor, în cadrul efectuării auditului extern.
    (2) Prevederile actelor normative emise de Banca Națională a Moldovei pentru punerea în aplicare a alin. (6) și (7) ale art. 82 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor se aplică față de operațiunile băncii de încasare de la persoanele fizice a drepturilor de import/export în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene în cazul externalizării operațiunilor respective către o bancă licențiată de Banca Națională a Ucrainei, în măsura în care reglementează alte aspecte decît cele menționate la alin. (1) al prezentului articol.”
    Art. XVII. – Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 1–6, art. 22) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, litera f) se completează în final cu textul „ , precum și cabinetelor individuale ale medicilor de familie”.
    2. La articolul 5 alineatul (6), după cuvintele „birourile înființate de acestea” se introduce textul „ , precum și cabinetele individuale ale medicilor de familie”.
    3. Articolul 11 se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins:
     „(71) În cazurile stabilite de către Ministerul Finanțelor, etaloanele valorice în care sînt exprimate faptele economice în documentele primare nu constituie element obligatoriu.”
    Art. XVIII. – În cuprinsul Legii nr. 180/2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 309–320, art. 500), cu modificările ulterioare, textul „1 februarie 2019” se substituie cu textul „1 martie 2019”, textul „1 noiembrie 2018” – cu textul „1 februarie 2019”, iar textul „10 decembrie 2018” – cu textul „15 februarie 2019”.
    Art. XIX. – Legea nr. 191/2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 321–332, art. 535) se completează cu articolul XIV cu următorul cuprins:
    „Art. XIV. – Prin  derogare de  la  prevederile art.56  alin.(2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prevederile art. II din prezenta lege se pun în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2018.”
    Art. XX. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art. III pct. 2 care se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2018 și a art. X care se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2019.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    – va transmite în gestiunea Agenției Proprietății Publice terenurile proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului aflate în gestiunea autorităților administrației publice centrale;
    – va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.
    (3) Terenul cu suprafața de 23,0 ha, în privința căruia sînt efectuate modificările stipulate la art. II, se include în componența Zonei Economice Libere „Bălți”.
    (4) Pînă la data de 1 martie 2019, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică va aproba o nouă metodologie privind formarea şi aplicarea preţurilor la produsele petroliere, în concordanță cu prezenta lege.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Andrian  CANDU

    Nr. 302. Chișinău, 30 noiembrie 2018.