HGO1165/2018
ID intern unic:  378430
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1165
din  28.11.2018
сu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social și a listei genurilor
de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 467-479     art Nr : 1292     Data intrarii in vigoare : 14.12.2018
    În temeiul articolului 361 punctul 5, al articolului 364 punctele 1, 3 și 6 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33) și al articolului 7 litera k) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.22, art.412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Lista genurilor de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social, conform anexei nr.1;
    2) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social, conform anexei nr.2;
    3) Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social din partea societății civile, conform anexei nr.3.
    2. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 60 de zile, va organiza desfășurarea concursului privind selectarea membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social dintre reprezentanţii organizațiilor necomerciale care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social şi reprezentanţii întreprinderilor sociale, inclusiv ai întreprinderilor sociale de inserţie.
    3. Componenţa nominală a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social se instituie  prin ordinul ministrului economiei și infrastructurii.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei şi Infrastructurii.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                      Chiril Gaburici

    Nr. 1165. Chişinău, 28 noiembrie 2018.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1165/2018

LISTA
genurilor de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social
    Întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție pot practica orice gen de activitate economică prevăzut de Clasificatorul activităților din economia Moldovei, aprobat și pus în aplicare de la 1 ianuarie 2010 prin Hotărîrea Biroului Naţional de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009, cu excepția următoarelor activități:
    Secțiunea A:
    clasa 01.15;
    grupa 01.7
    Secțiunea B:
    diviziunile 05, 06, 07;
    grupa 09.1
    Secțiunea C:
    Clasele 11.01, 11.05 și 11.06;
    diviziunile 12, 19 și 22;
    grupele 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 23.5, 23.6, 24.4, 25.4 și 30.4
    Secțiunea D, grupa 35.2
    Secțiunea G:
    grupa 46.1 și 47.3;
    clasele 46.21 (comerțul tutunului neprelucrat), 46.35, 46.39 (comerț cu ridicata nespecializat de tutun), 46.71, 46.75, 47.11 (comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vînzare de tutun), 47.26, 47.81 (comerţ cu amănuntul al produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe)
    Secțiunile K, O, T și U
    Secțiunea R, diviziunea 92
    Secțiunea S, clasa 94.20 și 94.92

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1165/2018

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru
Antreprenoriat Social
Capitolul I
Dispoziții generale şi atribuțiile Comisiei
    1. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social (în continuare – Regulament) reglementează atribuțiile Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social (în continuare – Comisie), componența, drepturile și obligațiile membrilor Comisiei, modul de organizare și funcționare a Comisiei, procedura de examinare a solicitării sau contestațiilor privind atribuirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție, evaluarea conformării  la statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție, modul de retragere a acestuia.
    2. Comisia este un organ colegial, fără personalitate juridică.
    3. Comisia are următoarele atribuții:
    1) elaborează studii și rapoarte în domeniul antreprenoriatului social, invitînd, după caz, experți sau instituind grupuri de lucru pentru a analiza şi a dezbate unele probleme ce ţin de activitatea organizațiilor necomerciale, societăților cu răspundere limitată și cooperativelor de producție cu statut de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție;
    2) participă la elaborarea politicilor publice și a actelor normative în domeniul antreprenoriatului social;
    3) examinează dosarele și rapoartele organizațiilor necomerciale, societăților cu răspundere limitată și ale cooperativelor de producție care solicită statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție;
    4) decide asupra atribuirii, suspendării (la solicitare) sau retragerii statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție organizațiilor necomerciale, societăților cu răspundere limitată și cooperativelor de producție sau refuză motivat acordarea acestuia;
    5) efectuează evaluarea privind respectarea statutului de întreprindere socială/întreprindere socială de inserție de către organizațiile necomerciale, societățile cu răspundere limitată și cooperativele de producție;
    6) avertizează organizațiile necomerciale, societățile cu răspundere limitată și cooperativele de producție în cazul în care acestea încalcă legislația din domeniul antreprenoriatului social;
    7) examinează contestațiile și aprobă răspunsurile la acestea pe aspectele ce țin de competența Comisiei;
    8) promovează sectorul antreprenoriatului social și formulează recomandări privind îmbunătățirea cadrului de dezvoltare;
    9) publică raportul de activitate pentru anul precedent pe pagina oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii, în primele 6 luni ale anului următor, precum şi lista  actualizată a organizațiilor necomerciale, societăților cu răspundere limitată și cooperativelor de producție cu statut de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție.
Capitolul II
Componenţa Comisiei
    4. Comisia este alcătuită din 11 membri (preşedinte, vicepreşedinte şi membrii Comisiei):
    1) doi reprezentanţi din partea Ministerului Economiei şi Infrastructurii, cîte un reprezentant din partea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Justiţiei, la nivel de secretar de stat, desemnaţi în modul stabilit de către ministrul de resort;
    2) un reprezentant al Congresului Autorităților Locale din Moldova, desemnat în modul stabilit;
    3) 4 reprezentanți ai organizaţiilor necomerciale  care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social şi ai întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserţie, selectați în modul stabilit.
    5. Mandatul Comisiei este de 3 ani de la data emiterii ordinului ministrului economiei și infrastructurii.
Secțiunea 1
Președintele și vicepreședintele Comisiei
    6. Funcția de președinte al Comisiei este exercitată de secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    7. Funcția de vicepreședinte al Comisiei este exercitată de un reprezentant al societății civile ales cu votul majorității membrilor Comisiei, în cadrul primei şedinţe, la propunerea membrilor Comisiei ce reprezintă sectorul neguvernamental.
    8. Preşedintele Comisiei exercită următoarele atribuții:
    1) convoacă şedinţele Comisiei;
    2) conduce activitatea Comisiei şi asigură îndeplinirea atribuţiilor Comisiei în conformitate cu prezentul Regulament;
    3) semnează deciziile Comisiei privind atribuirea, suspendarea (la cerere) sau retragerea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție, privind amînarea examinării sau respingerea solicitării de atribuire a statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție, răspunsurile la contestațiile aprobate de Comisie;
    4) eliberează copia deciziei Comisiei solicitanților statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție;
    5) reprezintă Comisia în relaţiile cu autorităţile și instituțiile publice, Parlamentul, societatea civilă și partenerii de dezvoltare și semnează corespondența în raport cu acestea;
    6) semnează corespondența adresată autorităților administrative și instituțiilor publice privind organizațiile necomerciale, societățile cu răspundere limitată și cooperativele de producție cărora li s-a atribuit ori li s-a retras statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție.
    9. În cazul lipsei temporare sau imposibilității de exercitare a atribuțiilor de către preşedinte, atribuțiile acestuia sînt îndeplinite de către vicepreşedintele Comisiei sau un alt membru al Comisiei desemnat prin vot deschis al majorității membrilor Comisiei, care va asigura interimatul.
Secțiunea a 2-a
Secretarul Comisiei
    10. Lucrările de secretariat în cadrul Comisiei sînt asigurate de către reprezentantul subdiviziunii responsabile de elaborarea politicilor în domeniul antreprenoriatului din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, fără drept de vot.
    11. Secretarul Comisiei:
    1) asigură asistenţa organizatorică şi informaţională a activităţii Comisiei;
    2) întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţei Comisiei şi îl înaintează spre semnare preşedintelui Comisiei;
    3) pregăteşte materialele pentru şedinţa Comisiei;
    4) informează membrii Comisiei și invitaţii despre agenda şedinţei şi anexează proiectele documentelor pentru examinare;
    5) pregătește proiectul deciziei/recomandării, raportului pe marginea solicitării sau grupului de lucru, răspunsului la contestație și îl prezintă Comisiei spre examinare și aprobare;
    6) întocmește proiectul procesului-verbal al ședinței și îl înaintează spre semnare președintelui Comisiei;
    7) ţine evidenţa avizelor, opiniilor, notelor emise în cadrul şedinţelor şi asigură arhivarea corespunzătoare a materialelor aferente activităţii Comisiei; 
    8) monitorizează procesul de implementare a deciziilor Comisiei şi informează președintele și membrii Comisiei despre statutul întreprinderilor;
    9) introduce informația cu privire la atribuirea, suspendarea (la solicitare) sau retragerea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție în Lista întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție publicată pe pagina oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii;
    10) asigură publicarea pe pagina oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii a ordinilor de zi ale ședințelor Comisiei;
    11) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Comisie prin adoptarea deciziilor în acest sens.
Secțiunea a 3-a
Membrii Comisiei
    12. Membrii Comisiei sînt în drept:
    1) să ia cunoştinţă de conținutul dosarelor și rapoartelor prezentate Comisiei de către organizațiile necomerciale, societățile cu răspundere limitată și cooperativele de producție, precum şi să participe la examinarea lor;
    2) să îşi expună argumentele, să facă demersuri şi să prezinte materiale suplimentare, în cazul în care dosarul sau raportul este incomplet;
    3) să propună spre examinare subiecte ce ţin de competenţa Comisiei;
    4) să participe la adoptarea deciziilor prin vot şi să îşi expună, după caz, opinia separată;
    5) să solicite, în cazul inițierii procedurii de evaluare, de la organizaţiile necomerciale de la întreprinderile sociale sau întreprinderile sociale de inserţie prezentarea informaţiei privind activitatea acestora în domeniul antreprenoriatului social. 
    13. Membrii Comisiei sînt obligați:
    1) să îşi exercite atribuţiile în conformitate cu prevederile legale şi prezentul Regulament;
    2) să participe la şedinţele Comisiei și să înainteze propuneri pentru ordinile de zi ale ședințelor Comisiei;
    3) să participe la elaborarea deciziilor Comisiei;
    4) să evite conflictul de interese în procesul decizional;
    5) să refuze și să denunțe orice incidente de integritate și să evite comiterea actelor de corupție şi celor conexe acestora.
    14. În cazul eliberării membrilor Comisiei din funcţiile publice deţinute, atribuţiile lor vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective sau persoanele care exercită atribuțiile acestora, fără a emite un alt  ordin al ministrului economiei și infrastructurii.
    15. Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele situaţii:
    1) la cererea membrului Comisiei;
    2) în cazul incapacităţii de a-şi exercita atribuţiile o perioadă mai mare de 6 luni;
    3) în cazul unei condamnări penale aplicate în baza unei sentinţe judecătoreşti definitive;
    4) la cererea entităţii care a înaintat candidatura;
    5) la expirarea mandatului de 3 ani;
    6) în cazul în care membrul a părăsit entitatea în care activa la momentul nominalizării, fapt despre care este anunţat preşedintele Comisiei;
    7) în cazul comiterii unui act de corupție;
    8) în cazul decesului.
Capitolul III
Modul de organizare și funcționare a Comisiei
    16. Comisia se întruneşte ori de cîte ori sînt depuse solicitări sau contestații, dar nu mai rar decît o dată în trimestru, în şedinţe ordinare şi, după caz, la convocarea preşedintelui sau a majorităţii membrilor aleși ai Comisiei – în şedinţe extraordinare. Ședințele Comisiei sînt publice.  Şedinţele Comisiei sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi 2/3 din membrii Comisiei.
    17. Membrii Comisiei pot participa la şedinţe fie prin prezenţa fizică, fie prin intermediul video- ori audioconferinţei, utilizînd mijloace de comunicare precum telefonia fixă sau mobilă ori alte mijloace şi programe care permit organizarea audio- şi videoconferinţelor prin Internet. Membrii Comisiei nu pot delega alte persoane la ședință în cazul în care nu pot participa personal la aceasta.
    18. În funcţie de subiectele incluse pe ordinea de zi, în ședințele și activitatea Comisiei pot fi invitați, în calitate de observatori, reprezentanți ai altor autorități și instituții publice, ai  comunității partenerilor de dezvoltare, ai societății civile, ai mediului academic și de afaceri.
    19. Locul desfăşurării şedinţelor Comisiei se asigură de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    20. Proiectul ordinii de zi a şedinţei Comisiei se întocmeşte de către secretar, la propunerea preşedintelui și a celorlalți membri. Secretarul Comisiei va de transmite fiecărui membru invitaţia participare, proiectul ordinii de zi şi materialele referitoare la subiectele incluse în proiectul ordinii de zi.
    21. Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei şi, după caz, a persoanelor invitate cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei. Ordinea de zi se aprobă de Comisie și se publică pe pagina oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    22. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei se întocmeşte de către secretarul acesteia, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei, și conține informații referitoare la prezența membrilor Comisiei și a altor participanți la ședință, conținutul dezbaterilor, subiectele puse la vot, rezultatele votării și deciziile adoptate. Procesul-verbal se semnează de către preşedintele şi secretarul Comisiei. Procesul-verbal al ședinței Comisiei se distribuie membrilor acesteia în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței și se publică pe pagina oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii.
Capitolul IV
Deciziile și recomandările Comisiei.
Procedura de examinare a solicitărilor sau contestațiilor
    23. În exercitarea atribuţiilor, Comisia adoptă decizii și recomandări privind problemele ce ţin de competenţa sa.
    24. Deciziile și recomandările Comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.
    25. Deciziile Comisiei au caracter obligatoriu, iar recomandările  – caracter consultativ pentru toate autorităţile administrative, instituțiile publice sau persoanele fizice și juridice de drept privat.
    26. Solicitările privind atribuirea statutului de întreprindere socială/întreprindere socială de inserție sau contestațiile privind problemele ce ţin de competenţa Comisiei se examinează inițial de către secretarul Comisiei, iar decizia finală este luată de către Comisie.
    27. Secretarul Comisiei va întocmi proiectul de decizie sau răspunsul la contestație.
    28. Pînă la începerea examinării solicitării sau contestației, membrul Comisiei este obligat să se autorecuze, dacă se află în conflict de interese cu solicitantul de statut de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție.
    29. În cazul existenței unor motive întemeiate, solicitantul statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție poate cere recuzarea membrului Comisiei. Cererea de recuzare se examinează în cadrul Comisiei, care adoptă o decizie în acest sens.
    30. Comisia examinează solicitarea privind atribuirea sau prelungirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție şi adoptă, după caz, decizia privind:
    1) atribuirea sau prelungirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție;
    2) amînarea examinării solicitării privind atribuirea sau prelungirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție;
    3) respingerea solicitării privind atribuirea sau prelungirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție.
    31. Decizia de atribuire sau prelungire a statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție se adoptă ca  urmare a examinării integrale a dosarului depus de solicitant, în baza raportului de examinare al dosarului prezentat membrilor Comisiei de către secretarul acesteia, precum şi în baza explicațiilor reprezentanților solicitantului prezenți la şedinţă.
    32. Decizia de amînare a examinării solicitării privind atribuirea sau prelungirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție se adoptă dacă dosarul prezentat Comisiei este incomplet. În acest caz, Comisia acordă solicitantului un termen de 30 de zile pentru înlăturarea neajunsurilor.
    33. Decizia de respingere a solicitării privind atribuirea sau prelungirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție se adoptă dacă:
    1) solicitantul nu îndeplineşte condițiile prevăzute la articolul 363 punctele 1 şi 2 din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;
    2) solicitantul nu a completat dosarul în modul stabilit în termenul de 30 de zile acordat pentru înlăturarea neajunsurilor în cazul dosarului depus incomplet.
    34. Solicitantul căruia i s-a atribuit sau prelungit statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție primeşte decizia privind atribuirea sau prelungirea statutului, eliberată de Comisie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal al ședinței Comisiei în cadrul căreia s-a luat decizia.
    35. La cererea organului de conducere a întreprinderii sociale sau întreprinderii sociale de inserție, Comisia este în drept să suspende pentru perioada solicitată statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție, dar nu mai mult decît perioada pentru care s-a acordat acest statut.
    36. Deciziile, recomandările și răspunsurile la contestații aprobate de către Comisie se semnează de către preşedinte și secretarul Comisiei.
    37. Statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție se atribuie pe un termen de 3 ani și se prelungește consecutiv pe un termen de 3 ani dacă solicitantul dovedește că sînt respectate condițiile care au stat la baza atribuirii acestuia.
    38. Statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție se obţine de la momentul emiterii deciziei de înscriere a cuvintelor „Întreprindere socială” sau „Întreprindere socială de inserţie” în actele de constituire ale organizaţiei necomerciale, societății cu răspundere limitată sau cooperativei de producție, şi efectuarea înscrierii respective în registrul de stat în care se înregistrează aceasta.
    39. Organizaţiile necomerciale, societățile cu răspundere limitată și cooperativele de producție prezintă Comisiei un dosar (pe suport de hîrtie sau suport electronic) care conţine următoarele documente:
    1) cererea-model de atribuire sau prelungire a statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție;
    2) procesul-verbal al Adunării generale a membrilor sau a fondatorilor prin care s-au aprobat modificările și/sau completările în actul de constituire;
    3) copia buletinului de identitate al administratorului solicitantului sau a persoanei delegate;
    4) declarația pe proprie răspundere precum că solicitantul îndeplinește condiţiile prevăzute la articolul 363 punctul 1, după caz, şi punctul 2 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (anexa nr.1 și nr.2 la prezentul Regulament).
    40. În vederea atribuirii statutului de întreprindere socială sau de întreprindere socială de inserție, Comisia poate cere solicitantului de statut doar actele ce confirmă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 363 punctele 1 şi 2 din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.
    41. Atribuirea sau prelungirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție este gratuită.
Capitolul V
Evaluarea conformării la statutul de întreprindere socială
sau întreprindere socială de inserție. Modul de retragere al acestuia

    42. Evaluarea privind respectarea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție de către organizaţiile necomerciale, societățile cu răspundere limitată și cooperativele de producție se efectuează de către Comisie prin intermediul grupurilor de lucru.
    43. Comisia instituie grupuri de lucru formate din membrii săi, reprezentanți ai autorităților administrative și instituțiilor publice interesate care participă nemijlocit la efectuarea evaluării.
    44. Drept temei pentru efectuarea evaluării pot servi sesizările şi adresările organelor de drept şi fiscale, petiţiile persoanelor fizice şi juridice privind încălcările comise de întreprinderile sociale sau întreprinderile sociale de inserție.
    45. În exercitarea funcţiilor de evaluare, grupul de lucru este în drept:
    1) să solicite informaţii referitoare la activitățile întreprinderilor sociale sau întreprinderilor sociale de inserție;
    2) să solicite explicaţii în scris de la  organele de conducere  ale întreprinderilor sociale sau întreprinderilor sociale de inserție;
    3) să solicite şi să primească de la autoritățile și instituțiile publice informaţia necesară pentru efectuarea evaluării;
    4) să solicite organelor de conducere ale întreprinderilor sociale sau întreprinderilor sociale de inserție copii de pe documente şi/sau, după caz, documentele în original;
    5) să asiste la activităţile întreprinderilor sociale sau întreprinderilor sociale de inserție;
    6) să pregătească proiectele deciziilor de avertizare a întreprinderilor sociale sau întreprinderilor sociale de inserție, care au încălcat legislaţia cu privire la antreprenoriatul social.
    46. După efectuarea evaluării, secretarul Comisiei, în comun cu membrii grupului de lucru, întocmeşte raportul privind rezultatele evaluării efectuate, care se prezintă pentru aprobare la şedinţa Comisiei.
    47. În cazul depistării abaterilor de la cerinţele prevăzute la articolele 361 şi 363 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Comisia va avertiza întreprinderile sociale sau întreprinderile sociale de inserție cu privire la abaterile depistate şi va solicita înlăturarea acestora în cel mult 60 de zile.
    48. Dacă întreprinderea socială sau întreprinderea socială de inserție avertizată nu înlătură în termenul stabilit la punctul 47 abaterile depistate, Comisia adoptă decizia de retragere a statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție.
Capitolul VI
Dispoziții finale
    49. Controlul asupra respectării legislației fiscale de către întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție îl exercită organele financiare şi fiscale de stat. Modul de efectuare a controlului asupra activităţii financiare este stabilit de legislaţie.
    50. Comisia elaborează și prezintă ministrului economiei și infrastructurii pînă la data de 30 iunie raportul anual al activităţii Comisiei, publicat ulterior pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    51. Întreprinderea socială și întreprinderea socială de inserție urmează să întocmească raportul de activitate, folosind unul dintre modelele prevăzute în anexele nr.3 și nr.4 la prezentul Regulament.
    52. Raportul de activitate (pe suport de hîrtie sau suport electronic) se transmite anual Comisiei de către întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie pînă la data de 30 aprilie a fiecărui an.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1165/2018
REGULAMENT
privind modul de organizare și desfășurare a concursului de selectare
a membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social din
partea societății civile

Capitolul I
Dispoziții generale
    1. Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului privind selectarea membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social din partea societății civile (în continuare – Regulament) stabileşte modul de organizare a concursului public de selectare dintre reprezentanţii organizaţiilor necomerciale  care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social şi reprezentanţii întreprinderilor sociale, inclusiv ai întreprinderilor sociale de inserţie.
    2. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se bazează pe următoarele principii:
    1) competiţia deschisă, ce presupune asigurarea accesului liber în calitate de participant la concurs al oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite de prezentul Regulament;
    2) asigurarea transparenţei pentru toate persoanele interesate, ce presupune punerea la dispoziţie a tuturor informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
    3) tratamentul egal, ce presupune aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selectare obiective şi clar definite, astfel încît orice candidat să aibă şanse egale.
    3. Selectarea a 4 reprezentanți ai organizațiilor necomerciale  care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social şi ai întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserţie, pentru poziția de membru al Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social se efectuează în bază de concurs, organizat de Comisia de selectare a membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social din partea societății civile (în continuare – Comisia de selectare), potrivit condiţiilor stabilite în prezentul Regulament.
Capitolul II
Comisia de selectare
    4. Comisia de selectare este compusă din 5 membri, dintre care 2 membri desemnați de Ministerul Economiei și Infrastructurii, 1 membru desemnat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 1 membru desemnat de Consiliul Național pentru Participare și 1 membru desemnat de Platforma pentru promovarea antreprenoriatului social.
    5. Membrul Comisiei de selectare trebuie să aibă o reputație ireproșabilă și să întrunească cumulativ următoarele condiții:
    1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    2) nu i-a fost instituită prin hotărîre judecătorească măsura de ocrotire judiciară;
    3) are studii superioare sau echivalente acestora, aferente domeniului antreprenoriat social;
    4) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori nu a fost absolvit de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;
    5) nu a fost privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
    6) în privința sa nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor;
    7) în privința sa nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
    8) cunoaşte limba de stat;
    9) nu este membru al Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social.
    6. Componența nominală a Comisiei de selectare se aprobă prin ordin al ministrului economiei și infrastructurii pentru fiecare concurs de selectare a reprezentanților organizațiilor necomerciale, întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție, care desfășoară activități de antreprenoriat social.
    7. Funcția de președinte al Comisiei de selectare este exercitată de unul dintre secretarii de stat ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, desemnat prin ordinul ministrului.
    8. Președintele reprezintă Comisia de selectare în raport cu alte persoane fizice și juridice, inclusiv cu reprezentanții mass-media.
    9. Secretariatul Comisiei de selectare se asigură de către subdiviziunea internă a aparatului central al Ministerului Economiei și Infrastructurii. Secretarul nu este membru al Comisiei de selectare.
    10. Ședința Comisiei de selectare se consideră deliberativă dacă la ea participă 2/3 din membri.
    11. Ministerul Economiei și Infrastructurii asigură păstrarea documentelor concursului atît pe durata desfășurării concursului, cît și pe o perioadă de 12 luni după desfășurarea acestuia.
    12. Hotărîrile Comisiei de selectare se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.
    13. Comisia de selectare are următoarele atribuţii:
    1) asigură întocmirea documentelor pentru organizarea concursului;
    2) asigură publicarea informației relevante cu privire la inițierea concursului;
    3) examinează dosarele candidaților și aprobă lista candidaților admiși la concurs;
    4) formulează întrebările pentru interviu;
    5) desfășoară concursul;
    6) aprobă rezultatele concursului;
    7) asigură accesul candidaților la rezultatele concursului și publicarea acestora pe pagina Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    14. Membrii Comisiei de selectare au următoarele obligaţii:
    1) să participe la şedinţele Comisiei de selectare;
    2) să notifice în scris președintelui Comisiei de selectare faptul survenirii conflictului de interese și natura acestuia;
    3) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal conform Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
    4) să se abţină de la orice acţiuni incompatibile cu calitatea de membru al Comisiei de selectare sau de la orice activitate ce ar putea genera un conflict de interese, în sensul Legii nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, ce se va aplica şi în privinţa membrilor care nu sînt subiecţi ai declarării averii şi intereselor personale, să se abţină de la fapte ce ar putea discredita Comisia de selectare sau ar putea provoca îndoieli privind obiectivitatea hotărîrilor acesteia.
    15. În cazul existenţei vreunui motiv care poate genera un conflict de interese, membrii Comisiei de selectare notifică în scris acest fapt preşedintelui acesteia, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de şedinţa Comisiei de selectare. În funcţie de natura conflictului de interese, Comisia de selectare, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data informării, va decide, după caz, necesitatea desemnării unui alt membru al Comisiei.
    16. Membrul Comisiei de selectare, în baza deciziei acesteia, se revocă de către autoritatea/instituția/organizația care l-a desemnat, dacă acesta a lipsit nemotivat de la două ședințe consecutive ale Comisiei de selectare sau dacă nu respectă obligațiile prevăzute la punctul 14. În acest caz, desemnarea unui alt membru al Comisiei de selectare are loc în cel mult 5 zile lucrătoare de la data revocării.
    17. Secretarul Comisiei de selectare are următoarele atribuţii:
    1) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor;
    2) elaborează proiectele hotărîrilor;
    3) arhivează procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de selectare şi hotărîrile adoptate de aceasta;
    4) verifică dacă dosarele depuse pentru concurs conțin toate actele stabilite la punctul 18;
    5) asigură păstrarea dosarelor de participare la concurs pe durata stabilită la punctul 11 din prezentul Regulament;
    6) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Comisie prin adoptarea deciziilor în acest sens.
Capitolul III
Candidatul la poziția de membru al Comisiei Naționale
pentru Antreprenoriat Social

    18. În calitate de membru al Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social din partea societății civile este în drept să candideze persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:
    1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    2) nu i-a fost instituită prin hotărîre judecătorească măsură de ocrotire judiciară;
    3) are studii superioare sau echivalentul acesteia;
    4) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;
    5) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
    6) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor;
    7) în privința căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
    8) cunoaşte limba de stat;
    9) nu este membru al Comisiei de selectare a membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social.
    19. Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat la sediul Ministerului Economiei și Infrastructurii. La depunerea dosarului, candidatului i se eliberează, în scris, de către secretar confirmarea recepționării dosarului. Dosarul de participare la concurs include:
    1) formularul de intenție privind participarea la concurs (anexa nr.1 la prezentul Regulament);
    2) scrisoarea de motivare;
    3) copia de pe buletinul de identitate;
    4) copia de pe diploma de studii superioare sau echivalentul acesteia;
    5) scrisori de recomandare din partea a cel puțin 5 organizații necomerciale, întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție care desfășoară activități de antreprenoriat social, inclusiv a organizației din care face parte sau cu care conlucrează;
    6) tabelul centralizator cu semnături ale reprezentanţilor organizațiilor care susțin candidatura persoanei (nume entitate juridică, cod fiscal, date de contact (adresă, email, telefon), reprezentant legal, semnătură, data de semnare).
    7) declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la punctul 18 (anexa nr.2 la prezentul Regulament);
    8) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa nr.3 la prezentul Regulament).
    20. Dosarul de participare la concurs, care nu conține toate actele indicate la punctul 19, se restituie imediat candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate și dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestuia.
Capitolul IV
Organizarea și desfășurarea concursului
    21. Concursul are loc în două etape:
    1) selecţia candidaţilor în baza dosarelor depuse;
    2) interviul.
    22. Comisia de selectare plasează pe pagina oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii anunțul cu privire la concurs.
    23. În anunțul cu privire la concurs se indică:
    1) cerințele față de candidați;
    2) termenul-limită de depunere a dosarelor;
    3) bibliografia concursului.
    24. Termenul de depunere a dosarelor de participare la concurs este de cel puțin 15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului cu privire la concurs.
    25. În cazul în care numărul dosarelor de participare la concurs este mai mic decît 4 sau, drept rezultat al selecţiei candidaţilor în baza dosarelor depuse, nu a fost admis un număr de cel puțin 4 candidați, se anunţă prelungirea concursului pentru cel mult 15 zile lucrătoare.
    26. Comisia de selectare, în termen de cel mult 14 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, examinează și evaluează dosarele de participare la concurs și selectează candidații care vor fi invitați la interviu din cadrul membrilor care au obținut calificativ pozitiv la toate criteriile de calificare din grila de selecție administrativă (anexa nr.4 la prezentul Regulament).
    27. În decursul a 5 zile lucrătoare de la data luării deciziei ca urmare a analizei dosarelor depuse de candidați, secretarul comisiei:
    1) asigură publicarea pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii a listei candidaților admiși pentru interviu, împreună cu următoarele informații: data, locul și ora desfășurării interviului;
    2) comunică, pe e-mail sau fax, rezultatul selecției dosarelor persoanelor care au candidat.
    28. Interviul are loc în cel mult 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului privind desfăşurarea concursului.
    29. Dacă pînă la data desfășurării interviului se constată că un  candidat admis la interviu nu întrunește cel puțin una din condițiile prevăzute la punctul 18, el este exclus din lista candidaților admiși la interviu și din concurs, fiind informat despre aceasta.
    30. În caz de neprezentare la interviu, se consideră că candidatul s-a retras din concurs.
    31. Concursul poate avea loc dacă la interviu s-au prezentat cel puțin 4 candidați. Dacă se prezintă mai puțin de 4 candidați, se anunţă prelungirea concursului pentru cel mult 15 zile lucrătoare.
    32. Comisia formulează întrebările conform grilei de selecție calitativă din anexa nr.5 la prezentul Regulament.
    33. Aceleași întrebări sînt adresate tuturor candidaților. În afară de întrebările-standard formulate de Comisia de selectare, candidaților le pot fi adresate întrebări adiționale, specifice, de precizare, ţinînd seama de dosarul de concurs al candidatului.
    34. Fiecare răspuns la întrebările-standard se apreciază de către fiecare membru al Comisiei cu puncte de la 1 la 5, care se indică în grila de selecție din anexa nr.5 la prezentul Regulament. Fiecare membru al Comisiei completează propriul tabel de punctaj. Prin însumarea punctelor pentru fiecare întrebare se obține punctajul total acordat candidatului de către membrul Comisiei de selectare.
    35. Punctajul final al candidatului reprezintă media aritmetică a punctajelor totale acordate de fiecare membru al Comisiei de selectare și se indică în tabelul de punctaj final din anexa nr.6 la prezentul Regulament.
    36. Se consideră învingători ai concursului candidaţii care au acumulat cel mai mare punctaj și sînt selectați în ordine descrescătoare, ținînd cont de punctajul obținut.
    37. În cazul în care doi sau mai mulți candidați au obținut același punctaj, selecţia se face prin tragere la sorți, consemnînd faptul respectiv în procesul-verbal.
    38. Interviul se consemnează într-un proces-verbal, care include:
    1) lista membrilor Comisiei de selectare prezenți la ședință;
    2) lista participanților la concurs în ambele etape (selecția dosarului și interviul);
    3) rezultatele selecției administrative și ale interviului.
    39. În baza rezultatelor interviului, Comisia de selectare emite o hotărîre în care se indică:
    1) data și locul adoptării;
    2) lista candidaților care au promovat concursul și urmează a fi numiți în calitate de membri ai Comisiei Naționale pentru Antreprenoriatul Social, precum și punctajul obținut de aceștia.
    40. Hotărîrea Comisiei de selectare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data adoptării, se publică pe pagina oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    41. Persoanele selectate ca urmare a derulării concursului sînt numite în calitate de membri ai Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social prin ordinul ministrului economiei și infrastructurii privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social.
    42. Candidatul are dreptul să solicite şi să obţină informaţii de la Comisia de selectare cu privire la modul şi rezultatul evaluării sale.
    43. Candidatul care nu este de acord cu rezultatele concursului  le poate contesta în instanța judecătorească, în modul stabilit de legislație.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6