LPC259/2018
ID intern unic:  378467
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 259
din  23.11.2018
pentru modificarea Legii asociațiilor
de economii și împrumut nr. 139/2007
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 480-485     art Nr : 800     Data intrarii in vigoare : 01.01.2020
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112–116, art. 506), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, noțiunea „asociație centrală” va avea următorul cuprins:
    „asociaţie națională centrală a asociațiilor de economii și împrumut (denumită în continuare asociație centrală) – asociaţie de economii şi împrumut ai cărei fondatori şi membri sînt toate asociaţiile de economii şi împrumut şi care, în activitatea sa, se conduce de prezenta lege;”.
    2. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Asociaţia poate investi mijloacele sale băneşti, neutilizate la acordarea împrumuturilor, doar în depozite bancare, în valori mobiliare de stat și/sau în fondul de lichidități, în conformitate cu legislația și politica de investiţii aprobată de consiliu.”
    3. La articolul 8 alineatul (2) litera b), textul „ , la efectuarea investițiilor în imobil şi în alte active” se exclude.
    4.  Articolul 9:
    la alineatul (1) litera d), textul „al cărei membru este” se exclude;
    alineatul (2) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) să devină membru al asociației centrale.”
    5. La articolul 10 litera d), textul „în capital, în valori mobiliare sau în instrumente financiare derivate ale cooperativelor şi societăţilor comerciale” se exclude.
    6. Articolul 12:
    la alineatul (2), textul „și la conducătorul filialei și/sau al reprezentanței” se substituie cu textul „ , la conducătorul filialei și/sau al reprezentanței și la administratorul special”, iar textul „sau C” se substituie cu textul „sau licența asociației centrale”;
    la alineatul (3) litera b), textul „prevăzută la art. 55 alin. (4)” se substituie cu textul „persoanelor prevăzute la art. 501 alin. (4) și la art. 55 alin. (8) și (9)”.
    7. La articolul 28 alineatul (5):
    textul „licenţelor de categoriile B şi C” se substituie cu textul „licenţei de categoria B”;
    alineatul se completează cu următorul text: „Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau pentru eliberarea copiei de pe aceasta constituie 10 la sută din valoarea taxei pentru eliberarea acesteia, dar nu poate depăși 585 de lei, iar taxa pentru eliberarea duplicatului de pe licenţă constituie 585 de lei.”
    8. Articolul 29:
    la alineatul (1), textul „ , C” se exclude;
    alineatul (4) se abrogă;
    la alineatul (7), textul „sau C” se exclude.
    9. La articolul 30 alineatul (2) litera c), textul „sau C” se exclude.
    10. La articolul 33 alineatul (4), în partea introductivă, textul „de categoria C și asociația centrală sînt obligate” se substituie cu textul „de asociație centrală este obligată”.
    11. Articolul 45 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 45. Auditul situaţiilor financiare
    (1) Auditul obligatoriu al situaţiilor financiare anuale se efectuează:
    a) la asociaţiile care deţin licenţă de categoria B şi al căror total al bilanţului la sfîrșitul perioadei de gestiune depăşeşte 10 milioane de lei;
    b) la asociația centrală.
    (2) Asociaţia va încheia un contract de audit cu societatea de audit sau cu auditorul întreprinzător individual pentru desfăşurarea activităţii de audit.”
    12. La articolul 49, alineatul (1) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) să plaseze asociația sub administrare specială în conformitate cu prezenta lege și cu actele sale normative.”
    13. La articolul 50 alineatul (6), în partea introductivă, după textul „în asociații” se introduce textul „ , în condițiile stabilite de actele sale normative,” .
    14. Legea se completează cu articolul 501 cu următorul cuprins:
    „Articolul 501. Administrarea specială
    (1) Administrarea specială este un regim de administrare a asociației, instituit de către autoritatea de supraveghere în conformitate cu actele sale normative, în vederea prevenirii stării de insolvabilitate și evitării deschiderii procedurii de insolvabilitate, care presupune un complex de măsuri administrative, financiare, juridice și organizatorice ce au drept scop conservarea valorii activelor asociației, protecția depunerilor de economii ale membrilor, eliminarea deficiențelor din administrarea asociației și a patrimoniului său, încasarea creanțelor și asigurarea continuității activității asociației.
    (2) Autoritatea de supraveghere are dreptul să instituie administrarea specială în cazul în care se constată cel puțin una dintre următoarele situații:
    a) există riscul de imposibilitate a rambursării în termen a mai mult de 10 la sută din depunerile de economii ale membrilor asociației;
    b) asociația nu se conformează prescripțiilor repetate, emise de către autoritatea de supraveghere, privind înlăturarea acelorași încălcări ce pot cauza riscul de nerambursare în termen a depunerilor de economii ale membrilor asociației;
    c) măsurile de stabilizare aplicate nu au dat rezultate;
    d) administratorii asociației împiedică sistematic exercitarea atribuţiei de supraveghere prin tăinuirea conturilor, a activelor, a registrelor, a rapoartelor, a documentelor şi a informaţiilor sau prin refuzul neîntemeiat de a le prezenta ori  prin prezentarea eronată a acestora la solicitarea autorității de supraveghere;
    e) administratorii nu asigură gestiunea asociației în conformitate cu cerințele actelor normative pe motiv de demisie a acestora (a directorului executiv și/sau a membrilor consiliului), de retragere a confirmărilor în funcție a acestora sau de urmărire penală a acestora;
    f) se constată nerespectarea actelor normative, fapt ce poate afecta onorarea obligațiilor asumate și interesele membrilor asociației.
    (3) Administrarea specială se instituie prin desemnarea de către autoritatea de supraveghere, prin decizie motivată, a unui administrator special. Persoanele desemnate în calitate de administrator special al asociației vor corespunde cerințelor stabilite de autoritatea de supraveghere conform actelor sale normative.
    (4) Salariații autorității de supraveghere, ai asociației centrale, administratorii asociațiilor, precum și alte persoane stabilite conform actelor normative ale autorității de supraveghere pot avea calitatea de administrator special.
    (5) Administrarea specială se instituie pe un termen de pînă la 1 an. Termenul de administrare specială poate fi prelungit doar o singură dată cu o perioadă ce nu poate depăși 1 an, decizia respectivă conținînd temeiurile prelungirii termenului.
    (6) Din data desemnării în funcție a administratorului special, activitatea organelor de conducere și control ale asociației se suspendă pentru întreaga perioadă a administrării speciale.
    (7) Administratorul special dispune de toate competenţele adunării generale a membrilor şi ale organelor de conducere ale asociației respective. Cu toate acestea, administratorul special nu poate exercita aceste competenţe decît cu avizul autorității de supraveghere.
    (8) Prevederile legale privind obligativitatea convocării adunării generale la cererea membrilor asociației nu sînt aplicabile pe perioada administrării speciale.
    (9) Administratorul special are atribuții depline de a gestiona asociația și își exercită atribuțiile în corespundere cu prezenta lege și actele normative ale autorității de supraveghere, fiind responsabil doar în fața autorității de supraveghere, care are dreptul să dea dispoziții obligatorii și recomandări în legătură cu activitatea acestuia. Administratorul special nu are dreptul să transmită exercitarea atribuțiilor sale unor persoane terțe fără acordul prealabil scris al autorității de supraveghere.
    (10) Actele juridice și/sau acțiunile efectuate în numele și pe seama asociației sînt nule de drept dacă sînt săvîrșite cu încălcarea prevederilor prezentului articol și nu sînt semnate de către administratorul special.
    (11) În exercitarea atribuțiilor și drepturilor sale, administratorul special poartă răspundere pentru administrarea asociației, în conformitate cu legislația.  În cazul în care administratorul special nu respectă prevederile legale, nu își exercită sau exercită necorespunzător atribuțiile sale, autoritatea de supraveghere dispune, printr-o decizie motivată, destituirea acestuia din funcție și desemnarea unui alt administrator special.
    (12) În cadrul administrării speciale, autoritatea de supraveghere, asociația centrală și/sau administratorul special nu pot fi responsabili de prejudiciile cauzate în legătură cu acţiunile întreprinse dacă aceste acţiuni au avut ca scop prevenirea riscului excesiv pentru stabilitatea financiară, protejarea intereselor depunătorilor de economii şi ale membrilor asociației.
    (13) Pe perioada suspendării împuternicirilor lor,  administratorii asociației nu pot primi plăţi salariale şi/sau alte beneficii financiare.
    (14) Autoritatea de supraveghere solicită, după caz, aplicarea unor măsuri asigurătorii cu privire la bunurile şi/sau activele asociației, potrivit legii.
    (15) Autoritatea de supraveghere stabilește condiţiile şi limitele cheltuielilor legate de administrarea specială a asociației, care se efectuează din mijloacele acesteia, inclusiv remunerația muncii administratorului special.
    (16) Administratorul special desemnat prezintă autorității de supraveghere informaţii, explicaţii și rapoarte în modul stabilit de autoritatea de supraveghere, de asemenea concluzii şi recomandări privind derularea măsurilor de administrare specială, inclusiv privind prelungirea termenului/încetarea administrării speciale și suspendarea/retragerea licenţei.
    (17) Încetarea procedurii de administrare specială a asociației se dispune printr-o decizie motivată, emisă de către autoritatea de supraveghere, atunci cînd, după caz:
    a) se constată înlăturarea motivelor care au servit drept temei pentru instituirea administrării speciale conform alin. (2);
    b) măsurile aplicate în cadrul administrării speciale nu au fost îndeplinite în mod corespunzător, în termenele şi în condiţiile stabilite, sau aplicarea acestora nu a putut conduce, în perioada pentru care au fost luate, la atingerea scopului urmărit şi la înlăturarea cauzelor care le-au generat.
    (18) Prin decizia de încetare a procedurii de administrare specială, autoritatea de supraveghere dispune, după caz:
    a) revocarea deciziei de instituire a administrării speciale;
    b) intentarea procedurii de insolvabilitate a asociației;
    c) lichidarea silită a asociației.
    (19) Prin decizia de încetare a procedurii de administrare specială, autoritatea de supraveghere dispune revocarea administratorului special desemnat în condiţiile prezentei legi şi încetarea atribuţiilor acestuia.”
    15. Articolul 51:
    la alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) participarea obligatorie în asociaţia centrală a tuturor asociaţiilor care dețin licențe de activitate, eliberate în conformitate cu legislația;”
    la litera d), textul „asociațiilor membre” se substituie cu cuvîntul „membrilor”;
    litera e) se abrogă;
    la alineatul (3) litera f), textul „asociațiile membre” se substituie cu cuvîntul „membri”.
    16. La articolul 52 alineatul (4), textul „asociațiilor centrale” se substituie cu textul „asociației centrale”.
    17. La articolul 54, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În conformitate cu prezenta lege se va constitui o singură asociație centrală care va deține licență valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.”
    18. La articolul 55:
    alineatele (4)–(9) vor avea următorul cuprins:
     „(4) Față de administratorii asociaţiei centrale – reprezentanți ai asociațiilor – se aplică cerințele stabilite la art.12 pentru administratorii asociaţiilor.
    (5) Consiliul este constituit din 7 membri, pe o perioadă de 5 ani, după cum urmează:
    a) 4 membri aleși de către adunarea generală a asociației centrale din lista de candidați nominalizați de către asociațiile care dețin licență de activitate;
    b) 3 membri desemnați de către autoritatea de supraveghere.
    Președintele consiliului este ales și este revocat de către consiliu.
    (6) Membrii consiliului sînt independenți în activitatea lor, acționează în interesul asociației centrale și nu reprezintă interesele persoanelor, ale grupurilor de persoane sau ale instituțiilor care i-au propus. Fiecare membru al consiliului asociației centrale poate avea un număr nelimitat de mandate. Pentru exercitarea atribuțiilor lor, toți membrii consiliului sînt remunerați.
    (7) Consiliul deține competența exclusivă de a numi organul executiv pe bază de concurs, de a-l revoca, precum și de a aproba regulamentul de activitate al acestuia. Hotărîrile consiliului în problemele ce țin de competența sa exclusivă, conform art. 40 alin. (2), precum și cele privind alegerea președintelui consiliului, se iau cu cel puțin două treimi din numărul membrilor aleși/desemnați în funcție.
    (8) Administratorii asociațiilor și angajații autorității de supraveghere pot fi membri ai consiliului asociației centrale. Față de membrii consiliului asociației centrale desemnați de autoritatea de supraveghere nu se aplică prevederile art. 12.
    (9) Membri ai comisiei de cenzori pot fi administratorii asociaţiilor membre sau alte persoane ce corespund criteriilor minime de eligibilitate stabilite prin actele normative ale autorităţii de supraveghere.”
    articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Asociația centrală publică pe propria pagină web situaţiile financiare, rapoartele specifice și raportul de audit în termen de 10 zile lucrătoare de la data întocmirii documentelor respective, care rămîn disponibile minimum 5 ani de la data publicării lor.”
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.
    (2) Pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) asociațiile de economii și împrumut își vor conforma activitatea cu prevederile prezentei legi;
    b) asociațiile centrale care dețin licențe de activitate conform Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 se vor reorganiza prin fuziune, constituind o singură asociație centrală, membrii consiliului căreia, în perioada primilor cinci ani de activitate, vor fi reprezentați în număr egal de către ambele asociații centrale.
    (3) În cazul neexecutării prevederilor prezentei legi în termenul stabilit, Comisia Naţională a Pieței Financiare va aplica măsurile corespunzătoare conform art. 49 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007.
    (4) În vederea executării prezentei legi, pînă la data intrării în vigoare a acesteia, autoritatea de supraveghere va elabora și va aproba un plan de acțiuni obligatoriu spre executare pentru asociațiile de economii și împrumut.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian  CANDU

    Nr. 259. Chișinău, 23 noiembrie 2018.