HGM1234/2018
ID intern unic:  378480
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1234
din  12.12.2018
privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt
care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 480-485     art Nr : 1311     Data intrarii in vigoare : 14.12.2018
    MODIFICAT
   
HG52 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.60; în vigoare 01.02.19
    HG1286 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1362; în vigoare 28.12.18    În temeiul art. 139 lit. i) și art. 145 alin. (5) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică, conform anexei.
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 195/2013 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 56-59, art. 245).
    3. Salariul personalului din instituțiile de învăţămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică se va calcula pentru luna decembrie completă a anului 2018 conform prevederilor prezentei hotărîri.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                                  Monica Babuc
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                                Nicolae Ciubuc
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                      Silvia Radu
    Ministrul finanţelor                                                                  Ion Chicu

    Nr. 1234. Chişinău, 12 decembrie 2018.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1234/2018

Condiţiile
de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt
care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică
    1. Personalul din instituţiile de învăţămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică (în continuare – instituţii) este salarizat conform condițiilor de salarizare stabilite în prezenta hotărîre.
    2. În sensul prezentei hotărîri, sînt utilizate noţiunile definite la art.4 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
    3. Salariul lunar al personalului din instituții pentru activitatea desfășurată pe durata normală a timpului de muncă este constituit din:
    1) partea fixă, compusă din:
    a) salariul de bază;
    b) sporul lunar pentru deținerea titlului științific și/sau științifico-didactic;
    c) sporul lunar pentru deținerea titlului onorific;
    2) partea variabilă, care cuprinde:
    a) sporul de performanță;
    b) sporuri cu caracter specific.
    Suplimentar, personalul din instituții beneficiază de:
    - sporul de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile;
    - sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte și/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau în zilele de repaus;
    - premii unice.
    4. Salariul de bază corespunde muncii prestate în cadrul programului complet de muncă pe parcursul unei luni și se stabilește conform coeficienților de salarizare prevăzuți în tabelele 1 și 2, în raport cu funcția deținută, nivelul de studii, gradul didactic, vechimea în muncă sau treapta de salarizare, după caz, în condițiile prezentei hotărîri.
    5. Clasele de salarizare şi coeficienţii de salarizare prevăzuţi în tabelele 1 și 2 corespund treptei de salarizare I şi nivelului de studii şi/sau de calificare necesar pentru ocuparea funcţiei.
    6. Fiecărei funcţii îi corespund 6 trepte de salarizare corespunzătoare perioadelor de vechime în muncă, cu excepţia conducătorilor instituțiilor, indiferent de statutul sau categoria de personal a acestora.
    7. Salariul de bază pentru conducătorii instituțiilor, indiferent de statutul sau categoria de personal a acestora, se stabileşte corespunzător clasei de salarizare şi coeficientului de salarizare indicate în tabelele nr. 1 și 2, în condiţiile pct. 11 și 12.
    8. Treptele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă sînt:
    1) treapta I – de la 0 la 2 ani – îi corespunde clasa de salarizare indicată pentru funcţia respectivă conform tabelelor 1 și 2;
    2) treapta II – de la 2 la 5 ani – se adaugă 2 clase de salarizare succesive suplimentar faţă de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I;
    3) treapta III – de la 5 la 10 ani – se adaugă 3 clase de salarizare succesive suplimentar faţă de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I;
    4) treapta IV – de la 10 la 15 ani – se adaugă 4 clase de salarizare succesive suplimentar faţă de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I;
    5) treapta V – de la 15 la 20 de ani – se adaugă 5 clase de salarizare succesive suplimentar faţă de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I;
    6) treapta VI – peste 20 de ani – se adaugă 6 clase de salarizare succesive suplimentar faţă de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I.
    9. Atribuirea unei noi trepte de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă se efectuează prin actul administrativ al conducătorului instituției de la data atingerii următoarei tranșe de vechime în muncă.
    10. Modul de determinare a perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de salarizare se efectuează conform Regulamentului cu privire la modul de determinare a perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de salarizare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018.
    11. Persoanele care nu au absolvit nivelul necesar de studii pentru ocuparea funcţiei beneficiază de salariul de bază, prevăzut de prezenta hotărîre pentru aceste funcţii, redus cu 5 clase de salarizare succesive.
    12. Persoanele care ocupă funcţii de adjunct, locţiitor, cu excepţia funcţiilor care se regăsesc expres în tabelele 1 și 2, beneficiază de salariul de bază, determinat în condiţiile prezentei hotărîri, redus cu 4 clase de salarizare succesive faţă de clasa de salarizare indicată pentru conducătorul ierarhic superior.
    13. Salariul de bază se calculează prin înmulţirea valorii de referinţă stabilite cu coeficientul de salarizare corespunzător clasei de salarizare pentru funcţia respectivă, determinată în condiţiile prezentei hotărîri, cu rotunjire pînă la 10 lei în favoarea salariatului.
    14. La determinarea salariului de bază pentru personalul vizat de prezenta hotărîre se aplică valoarea corespunzătoare coeficientului de salarizare 1,00, aprobată anual pentru angajații cu funcții similare din sectorul bugetar.
    15. Pentru stabilirea coeficienților de salarizare aferenți și determinarea salariului de bază pentru funcțiile reglementate de prezenta hotărîre se utilizează grila de salarizare aprobată prin anexa nr.1 la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
    16. Personalului cu funcții de specialitate (de deservire și didactic auxiliar) din domeniul învățămîntului și personalului cu funcții complexe (de deservire tehnică, auxiliar și muncitoresc) li se stabileşte clasa de salarizare și coeficientul de salarizare conform anexelor nr.7-10 la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
    17. Sporul lunar pentru titlul ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic se acordă:
    1) în mărime de 1100 lei – personalului ştiinţifico-didactic din instituții, care deţine titlul ştiinţific de doctor habilitat şi/sau titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar, şi/sau titlul ştiinţific de profesor cercetător;
    2) în mărime de 600 lei – personalului ştiinţifico-didactic din instituții, care deţine titlul ştiinţific de doctor şi/sau titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar, şi/sau titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător;
    3) în mărime de 50% din cuantumurile stabilite la subpct. 1) şi 2) – personalului din alte domenii de activitate care deţine titlul ştiinţific de doctor habilitat sau doctor în ştiinţe în specialitatea ce corespunde obligaţiilor funcţiei şi care desfăşoară muncă ştiinţifico-metodică în specialitate.
    18. Sporul lunar pentru titlul ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic se acordă proporţional timpului lucrat în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă sau ale unei norme didactice la locul desfăşurării activităţii ştiinţifice sau ştiinţifico-didactice.
    19. Sporul lunar pentru titlul onorific se stabileşte persoanelor distinse cu titluri onorifice, după cum urmează:
    1) „Artist al Poporului”, „Maestru în Artă” – în mărime de 200 de lei;
    2) „Emerit”, „Om Emerit”, „Maestru al Literaturii”, „Meşter-Faur”, „Maestru Emerit al Sportului” – în mărime de 100 de lei;
    3) „Maestru Internaţional al Sportului”, „Mare Maestru Internaţional” – în mărime de 50 de lei;
    4) „Maestru al Sportului” – în mărime de 30 de lei.
    20. Sporul lunar pentru titlul onorific se plăteşte în sumă fixă doar la locul de muncă de bază şi se stabileşte pentru un singur titlu, cel mai înalt, cu condiţia exercitării unei funcţii corespunzătoare profilului.
    21. Sporul pentru performanţă are drept scop stimularea individuală a personalului instituției de a obţine rezultate optime în activitate. Mijloacele necesare pentru acordarea sporului pentru performanţă se planifică anual în limita a 10% din suma anuală a salariilor de bază la nivel de instituție. Sporul pentru performanţă se acordă lunar conform performanţei individuale obţinute şi se achită concomitent cu salariul. Sporul pentru performanţă nu se acordă persoanelor care au fost sancţionate disciplinar. În cazul suspendării de către instanţa de judecată a actului administrativ de sancţionare a angajatului, sporul se va acorda în condiţiile pct. 22.
    22. Modul de stabilire și acordare a sporului pentru performanţă se aprobă prin act administrativ intern al instituției, în baza deciziilor Senatului și Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională în cazul instituțiilor de învățămînt superior, respectiv ale Consiliului de administrație în cazul instituțiilor de învățămînt profesional tehnic.
    23. Instituțiile au dreptul de a stabili și de a acorda sporuri cu caracter specific. Mecanismul de acordare a sporurilor cu caracter specific se reglementează prin act administrativ intern al instituției, aprobat în baza deciziilor Senatului și Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională, în cazul instituțiilor de învățămînt superior, respectiv ale Consiliului de administrație, în cazul instituțiilor de învățămînt profesional tehnic. Mijloacele necesare pentru acordarea sporurilor cu caracter specific se planifică anual de către instituții în funcţie de resursele financiare disponibile.
    24. În funcţie de mijloacele disponibile pentru retribuirea muncii, rectorii/directorii instituţiilor sînt în drept să acorde salariaţilor premii unice cu prilejul sărbătorilor profesionale şi zilelor de sărbătoare nelucrătoare. Cuantumul premiului unic, în fiecare caz în parte, nu va depăşi salariul de bază al persoanei premiate. Cuantumul premiilor unice acordate pe parcursul unui an nu va depăşi 3 salarii de bază.
    25. Sporul de performanță, sporurile cu caracter specific și premiile unice pentru rectorii/directorii instituțiilor se stabilesc de către fondator, la inițiativa organelor de conducere ale instituțiilor (Senatul și Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională, în cazul instituțiilor de învățămînt superior, respectiv Consiliul de administrație, în cazul instituțiilor de învățămînt profesional tehnic).
    26. Cuantumul lunar total al salariului rectorului/directorului instituţiei se limitează la mărimea încincită a salariului mediu lunar constituit în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului pînă la luna gestionară.
    În cuantumul total al salariului rectorului/directorului, pasibil limitării la mărimea încincită a salariului mediu lunar pe unitatea condusă, nu se includ premiile unice și plata salarială pentru activitatea didactică în proiecte finanțate din surse externe și cele de cercetare.
    27. Sporurile cu caracter specific şi premiile unice pot fi acordate doar după acoperirea integrală a obligaţiilor contractuale faţă de prestatorii de servicii, lucrări, alţi contractori.
    28. Sporul de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabileşte în funcţie de gradul de nocivitate a lucrărilor îndeplinite, conform rezultatelor atestării locurilor de muncă, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.
    Mărimea sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabilește în conformitate cu cadrul normativ.
    29. Sporul pentru orele de muncă prestate în afara duratei normale a timpului de muncă sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus pentru activităţi desfăşurate potrivit atribuţiilor postului se stabileşte în modul, condiţiile şi mărimile reglementate de prevederile Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.
    30. Prevederile pct. 29 nu se aplică persoanelor salarizate prin cumul de funcţii în cadrul aceleiaşi instituții.
    31. Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22.00 şi 6.00 beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de timp de un spor în mărime de 50% din salariul de bază pe unitate de timp, în condiţiile stabilite la art.103 şi 159 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.
    32. Salarizarea în condiții speciale a personalului instituției se efectuează în conformitate cu art.22-24 din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
    33. Personalul didactic şi personalul ştiinţifico-didactic care ocupă funcţii de conducere (decan, prodecan, șef catedră/departament) a unei subdiviziuni interne poate beneficia de majorarea clasei de salarizare de la 2 pînă la 6 clase succesive faţă de clasa ce corespunde funcţiei didactice și științifico-didactice. Majorarea respectivă se aplică diferențiat, conform metodologiei interne a instituției, ținînd cont de mărimea și nivelul subdiviziunii conduse și de funcția de conducere deținută.
    Prevederile prezentului punct se aplică pentru toată perioada de activitate în care personalul didactic și științifico-didactic ocupă funcția de conducere pentru care a fost ales, prin concurs, la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri. Funcțiile de conducere, ocupate prin concurs, desfășurat ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor fi salarizate conform tabelului 1.
    [Pct.33 în redacția HG1286 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1362; în vigoare 28.12.18]
    34. Volumul de muncă al cadrelor didactice, didactice auxiliare și științifico-didactice nu trebuie să depășească 1,25 norme didactice.
    În cazul asigurării insuficiente cu cadre, conducătorii instituțiilor de învățămînt pot stabili cadrelor didactice, didactice auxiliare și științifico-didactice un volum maxim de lucru de pînă la 1,5 norme didactice, iar pentru cadrele didactice, didactice auxiliare și științifico-didactice din învățămîntul artistic – pînă la 2 norme didactice.
    35. Se permite personalului de conducere, inclusiv conducătorilor din instituții să desfășoare activitate didactică în timpul orelor de program în limita de pînă la 0,5 din norma didactică. Nu se permite personalului de conducere cumularea atribuțiilor altor funcții în orele de program.
    Aprobarea volumului suplimentar de ore se va efectua prin emiterea unui ordin de către rectorul/directorul instituției în baza deciziei Senatului/Consiliului de administrație, în care se va indica obiectul, numărul suplimentar de ore și perioada pentru care este valabil ordinul.
    [Pct.35 modificat prin HG1286 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1362; în vigoare 28.12.18]
    36. Personalul didactic și științifico-didactic poate fi salarizat prin plata cu ora sau prin cumul. Calculul salariului pe oră pentru personalul antrenat în activitatea didactică în toate ramurile economiei naționale se efectuează în modul stabilit de Guvern.
    37. În scopul planificării anuale a cheltuielilor bugetului de stat aferente serviciilor educaționale pentru realizarea comenzii de stat de pregătire a cadrelor de specialitate, cheltuielile de personal se determină reieșind din partea fixă a salariului, a sporului pentru performanţă, a sporului cu caracter specific pentru lucrul curativ în învățămîntul medical și farmaceutic, a sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, a sporului pentru orele de muncă prestate în afara duratei normale a timpului de muncă sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus și a sporului pentru munca de noapte, în conformitate cu prezenta hotărîre.
    [Pct.37 modificat prin HG52 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.60; în vigoare 01.02.19]
    38. Asigurarea menţinerii salariilor personalului din instituții:
    1) în cazul în care, pentru unii salariați din instituții, salariul lunar calculat începînd cu 1 decembrie 2018 pentru o funcție cu durata normală a timpului de muncă este mai mic decît salariul mediu lunar calculat anterior intrării în vigoare a prezentei hotărîri, acestora li se va plăti diferența de salariu;
    2) în cazul în care, pentru unii salariați din instituții, prin aplicarea prezentei hotărîri, salariul lunar calculat începînd cu 1 decembrie 2018, pentru o funcție cu durata normală a timpului de muncă, este mai mare decît salariul mediu lunar calculat anterior intrării în vigoare a prezentei hotărîri și mai mic decît 2000 de lei, aceștia vor beneficia de plăți compensatorii. Plata compensatorie se determină ca diferență dintre 2000 de lei și salariul lunar calculat în condițiile prezentei hotărîri și se recalculează proporțional timpului efectiv lucrat;
    3) modul de calculare a salariului mediu lunar luat în calcul pentru stabilirea diferenței de salariu și a plăților compensatorii potrivit prezentului punct se realizează în condiții similare aplicate personalului din sectorul bugetar, cu excluderea din calcul a unor plăți salariale care nu comportă caracter permanent, stabilite prin acte interne ale instituției;
    [Pct.38 subpct.3) modificat prin HG52 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.60; în vigoare 01.02.19]
    4) garanțiile prevăzute la subpct. 1) și 2) se aplică pentru perioada de activitate în instituția respectivă, în aceeași funcție sau într-o funcție mai avansată, pentru personalul efectiv încadrat în instituții la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri. Garanțiile respective nu se aplică persoanelor care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, au contractele individuale de muncă suspendate.
    39. Premiul anual pentru rezultatele activităţii din anul 2018 se va acorda angajaţilor care au beneficiat de premii anuale pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.180/2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare.

Tabelul 1

Funcțiile, clasele de salarizare și coeficienții de salarizare pentru personalul

didactic, științific și științifico-didactic, inclusiv cu funcții de conducere, din

instituțiile de învățămînt superior


Denumirea funcţiei

Clasa de salarizare

Coeficientul de salarizare

1.1.         Funcții de conducere

Rector:


instituție de categoria I

114
10,62

instituție de categoria II

109
9,57

instituție de categoria III

104
8,62
Decan
87
6,04
Director al școlii doctorale
87
6,04
Președinte al consiliului științific
85
5,79
Șef catedră/departament
83
5,55
Șef secție/centru de cercetare
80
5,22
Șef laborator de cercetare
79
5,11

1.2.        Funcții de execuție

Profesor universitar
78
5,00
Conferenţiar universitar
75
4,70
Lector universitar
70
4,23
Formator
78
5,00
Asistent universitar
61
3,51
Maestru de concert
61
3,51
Maestru de instruire
61
3,51
Antrenor
61
3,51
Pedagog social
39
2,21
Consultant științific
73
4,51
Cercetător științific principal
73
4,51
Cercetător științific coordonator
70
4,23
Cercetător științific superior
65
3,81
Cercetător științific
60
3,43
Cercetător științific stagiar
57
3,23
    Note:

    1.Categoria instituției de învățămînt superior se stabilește de către fondator după cum urmează:

    1) la categoria I se raportează instituțiile de învățămînt superior care au un efectiv de studenți (ciclul I, ciclul II și ciclul III de studii), postdoctoranzi, rezidenți, medici secundari clinici, cursanți (auditori) de peste 9000 de persoane și dispun de unități de cercetare științifică;

    2) la categoria II se raportează instituțiile de învățămînt superior care au un efectiv de studenți (ciclul I, ciclul II și ciclul III de studii), postdoctoranzi, rezidenți, medici secundari clinici, cursanți (auditori) de la 3000 pînă la 9000 de persoane și care au atins performanțe în domeniul cercetărilor științifice;

    3) la categoria III se raportează celelalte instituții de învățămînt superior, care au un efectiv de studenți (ciclul I, ciclul II și ciclul III de studii), postdoctoranzi, rezidenți, medici secundari clinici, cursanți (auditori) de pînă la 3000 de persoane.

    Pentru stabilirea categoriei de retribuire a muncii cadrelor de conducere, numărul de studenți, masteranzi, doctoranzi, medici secundari clinici se calculează anual conform listei efectivului de studenți la începutul anului financiar, aplicînd coeficienții: 1 – la cursurile de zi și 0,4 – la cursurile cu frecvență redusă.

    Raportarea instituției de învățămînt la categoria de retribuire a muncii cadrelor de conducere se efectuează la începutul anului financiar.

    2. Salariile de bază determinate în condiţiile prezentei hotărîripentru personalul ştiinţifico-didactic şi didactic se stabileşte pentru o normă didactică.

    3. Personalului ştiinţifico-didactic, pentru suplinirea obligaţiilor de şef doctorat, postdoctorat, secundariat şi masterat, i se majorează clasa de salarizare în funcţie de efectiv,după cum urmează:

    1) pînă la 100 de doctoranzi, medici secundari, masteranzi – cu 2 clase succesive faţă de clasa de salarizare corespunzătoare funcţiei ştiinţifico-didactice;

    2) mai mult de 100 de doctoranzi, medici secundari, masteranzi – cu 3 clase succesive faţă de clasa de salarizare corespunzătoare funcţiei ştiinţifico-didactice.

    4. Pentru conducerea grupelor studenţeşti,personalului ştiinţifico-didactic i se majorează clasa de salarizare cu o clasă faţă de cea corespunzătoare funcţiei de bază.

    5. Clasele de salarizarepentru profesori universitari şi conferenţiari, prevăzute în prezentul tabel, se stabilesc persoanelor care au titluri ştiinţifico-didactice corespunzătoare.

    6. Personalului științifico-didactic și didactic care nu are titlu didactic de profesor universitar sau conferenţiar, dar care deţine aceste funcţii pe un termen de pînă la 5 ani i se micșorează clasa de salarizare cu 2 clase succesive faţă de clasele de salarizare ce corespund funcțiilor prevăzute pentru profesorii universitari şi conferenţiarii universitari titulari.

    7. Unitatea pentru funcțiile de conducere (decan, prodecan, șef de departament/catedră, director de școală doctorală, președintele Consiliului științific, șef secție/centru de cercetare, șef laborator de cercetare) se stabilește de către instituția de învățămînt reieşind din mărimea, nivelul și alte criterii cu referire la subdiviziunea condusă.

    [Tabelul nr.1 modificat prin HG1286 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1362; în vigoare 28.12.18]


Tabelul 2

Funcțiile, clasele de salarizare și coeficienții de salarizare pentru

personalul didactic și didactic auxiliar, inclusiv cu funcții de conducere,

din instituțiile de învățămînt profesional tehnic

Denumirea funcției
Clasa de salarizare

Coeficientul de salarizare

1.1.    Funcții de conducere
Director:


instituție de categoria I
81
5,33
instituție de categoria II
79
5,11
instituție de categoria III
77
4,90
Șef de secție
64
3,73
1.2.Funcții de execuție
Formator
59
3,36
Profesor
56
3,16
Învățător
54
3,03

Psiholog, psihopedagog, maestru de concert, conducător de cerc, dirijor de cor, dirijor de orchestră, metodist

52
2,97
Maistru-instructor
50
2,79
Acompaniator, pedagog social, corepetitor
39
2,21
Bibliotecar, laborant
36
2,08
    Note
:

    1. Instituțiile de învățămînt profesional tehnic se raportează la una dintre categoriile instituției, după cum urmează:

    1) la categoria I – instituțiile de învățămînt profesional tehnic cu un efectiv de elevi, cursanți (inclusiv la cursurile de scurtă durată) de peste 1121 de persoane;

    2) la categoria II – instituțiile de învăţămînt profesional tehnic cu un efectiv de elevi, cursanți (inclusiv la cursurile de scurtă durată) de la 641 pînă la 1121 de persoane;

    3) la categoria III – celelalte instituții de învăţămînt profesional tehnic, cu un efectiv de elevi, cursanți (inclusiv la cursurile de scurtă durată) de pînă la 641 de persoane.

    2. Clasele de salarizare pentru funcțiile de execuție indicate în tabelul 2 sînt stabilite pentru personalul didactic și personalul didactic auxiliar fără grad didactic/categorie de calificare.

    3. Cadrele didactice, inclusiv cu profil sportiv, cărora li s-au acordat grade didactice (superior, unu sau doi) beneficiază, pentru timpul efectiv lucrat în funcțiile sau specialitățile pentru care au fost conferite gradele în cauză, de majorarea clasei de salarizare față de cea stabilită în tabel, după cum urmează:

    -   cu 5 clase succesive – pentru gradul didactic doi;
    -   cu 10 clase succesive – pentru gradul didactic unu;
    -   cu 15 clase succesive – pentru gradul didactic superior.

    Majorarea respectivă se stabilește pe o perioadă de pînă la 5 ani de la data acordării gradelor didactice. Continuarea plății salariului de bază majorat în conformitate cu prezentul punct se va efectua în cazul confirmării, înainte de expirarea termenului indicat, a nivelului de pregătire profesională. În cazul retrogradării sau al retragerii gradului didactic în urma atestării ordinare, majorarea clasei de salarizare se va reduce pînă la cea prevăzută pentru gradul inferior sau se va anula.

    De majorare similară beneficiază și formatorii/maiștrii-instructori cărora, în urma atestării profesionale, li se conferă/confirmă gradele de calificare superior, unu sau doi.

   4. Pentru conducerea grupelor de elevi, cadrelor didactice, inclusiv dirigintelui, li se majorează clasa de salarizare cu o clasă succesivă față de cea corespunzătoare funcției de bază.

    5. Cadrele de conducere cărora li s-au acordat grade manageriale beneficiază de majorarea clasei de salarizare față de cea stabilită în tabel, după cum urmează:
    - cu 2 clase succesive – pentru gradul managerial doi;
    - cu 4 clase succesive – pentru gradul managerial unu;
    - cu 6 clase succesive – pentru gradul managerial superior.

    [Tabelul nr.2 modificat prin HG52 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.60; în vigoare 01.02.19]