HGO1207/2018
ID intern unic:  378530
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1207
din  05.12.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind modul
de ținere a Registrului de stat format de Sistemul
informațional automatizat al Serviciului național unic
pentru apelurile de urgență 112
Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 499-503     art Nr : 1315     Data intrarii in vigoare : 21.12.2018
    În temeiul Legii nr. 71/2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 314), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 (se anexează).
    2. Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 va asigura ținerea Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.
    3. Realizarea prevederilor prezentei hotărîri se va asigura din contul mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotătîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                  Chiril Gaburici

    Nr. 1207. Chişinău, 5 decembrie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1207/2018

REGULAMENT
privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat
al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabilește modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 (în continuare – Registru).
    2. Registrul este sursa oficială de informaţie referitor la apelurile și înștiințările de urgență recepționate prin telefon la numărul unic de urgență 112 sau prin alte mijloace de comunicații electronice, descrierile situațiilor de urgență, datele cu privire la locul aflării terminalului apelantului sau a dispozitivului ce a declanșat apelul, termenele și rezultatele intervenției serviciilor specializate de urgență, datele cu privire la persoanele cu dizabilități înregistrate în cadrul Serviciului 112, datele despre victime și despre persoana pe numele căreia a fost înregistrat numărul de telefon de la care a fost apelat Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 (în continuare – Serviciul 112).
    3. Registrul este un registru de stat departamental, parte componentă a resurselor informaţionale de stat ale Republicii Moldova.
    4. Sistemul informațional automatizat al Serviciului 112 (în continuare – SIA al Serviciului 112) asigură formarea resursei informaţionale Registru.
    5. În prezentul Regulament se aplică noțiunile definite în Legea nr. 174/2014 cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, Legea nr. 71/2007 cu privire la registre, Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, Hotărîrea Guvernului nr. 243/2016 privind crearea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, Hotărîrea Guvernului nr. 244/2016 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, Hotărîrea Guvernului nr. 647/2018 privind aprobarea Regulamentului de interacțiune între Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și serviciile specializate de urgență și Hotărîrea Guvernului nr. 1123/2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal.
Capitolul II
OBLIGAȚIILE SUBIECȚILOR RAPORTURILOR
JURIDICE ÎN DOMENIUL CREĂRII

ȘI ȚINERII REGISTRULUI
    6. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în calitate de posesor al Registrului, asigură condițiile juridice, organizatorice și financiare pentru crearea și ținerea Registrului.
    7. Serviciul 112, în calitate de deținător al Registrului, asigură:
    1) administrarea Registrului;
    2) mentenanța și funcționalitatea continuă a Registrului;
    3) elaborarea și aprobarea instrucțiunilor și/sau a ghidurilor de funcționare și utilizare a Registrului;
    4) accesul registratorilor și utilizatorilor la Registru, conform drepturilor de acces stabilite de actele normative;
    5) monitorizarea și gestionarea actualizării datelor din Registru;
    6) monitorizarea modului de accesare a Registrului;
    7) monitorizarea modului de furnizare a informațiilor în Registru de către furnizori;
    8) gestionarea accesului la informația din Registru;
    9) instruirea registratorilor Registrului privind utilizarea SIA al Serviciului 112;
    10) păstrarea înregistrărilor de audit pentru o perioadă de cel puțin doi ani;
    11) restabilirea funcționalității Registrului în cazul apariției defecțiunilor;
    12) arhivarea pe o perioadă de 10 ani a informațiilor referitoare la situațiile de urgență și rezultatele intervențiilor serviciilor specializate de urgență;
    13) informarea subiecților raporturilor juridice în domeniul creării și ținerii Registrului privind modificarea condițiilor tehnice, a procedurilor de prelucrare și colectare a informațiilor, a metodelor de interacțiune în cadrul Registrului;
    14) securitatea Registrului, inclusiv monitorizarea respectării cerințelor de securitate privind accesul la datele din Registru și a regulilor de exploatare a Registrului;
    15) implementarea măsurilor organizatorice și tehnice necesare pentru garantarea regimului de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123/2010;
    16) prezentarea anuală, pînă la data de 31 ianuarie, Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a unui raport generalizat despre incidentele de securitate aferente datelor cu caracter personal din cadrul Registrului, în conformitate cu prevederile pct. 90 din Cerințele față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123/2010.
    8. Serviciul 112, în calitate de registrator al Registrului, asigură, conform competenței:
    1) acumularea informațiilor referitoare la obiectele informaționale și înregistrarea acestora în Registru;
    2) completarea fișelor apelurilor de urgență, în baza datelor prezentate de furnizorii de informații ai Registrului, cu informații minime obligatorii privind: numărul de identificare al fișei apelului de urgență atribuit de SIA al Serviciului 112; numărul de telefon de la care s-a apelat; localizarea geografică a terminalului apelantului; situația de urgență; natura/tipul cazului; locul incidentului; circumstanțele și categoria situației de urgență; numele, prenumele apelantului, adresa fizică a postului telefonic; identificarea serviciului (serviciilor) specializat(e) de urgență care urmează să intervină pentru soluționarea situației de urgență; datele relevante din alte resurse şi sisteme informaţionale de stat;
    3) corectitudinea, veridicitatea, autenticitatea și actualitatea datelor înregistrate în Registru;
    4) respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal utilizate în cadrul Registrului, în conformitate cu prevederile actelor normative;
    5) respectarea cerințelor de securitate a funcționării Registrului;
    6) respectarea corectitudinii introducerii și modificării datelor în cadrul Registrului.
    9. Serviciile specializate de urgență, în calitate de registratori ai Registrului, asigură, conform competenței:
    1) delegarea persoanelor responsabile cu drept de luare a deciziilor, în vederea coordonării interacțiunii în cadrul Registrului;
    2) informarea imediată a deținătorului Registrului privind modificarea listei persoanelor cu drept de acces la Registru;
    3) corectitudinea, veridicitatea, autenticitatea și actualitatea datelor înregistrate în Registru;
    4) respectarea cerințelor de securitate a funcționării Registrului;
    5) preluarea prin intermediul SIA al Serviciului 112 a fișelor apelurilor de urgență într-un termen ce nu va depăși în medie 5-10 secunde;
    6) înregistrarea în fișele de caz a informațiilor privind evoluția situațiilor de urgență şi rezultatul intervenţiei serviciilor specializate de urgență, precum și închiderea fișelor de caz;
    7) întreprinderea măsurilor de prevenire a incidentelor de securitate informațională în cadrul Registrului;
    8) informarea deținătorului privind orice abatere ce a dus sau poate duce la incidente de securitate ce țin de funcționarea Registrului;
    9) respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal utilizate în cadrul Registrului, în conformitate cu prevederile actelor normative;
    10) respectarea corectitudinii introducerii și modificării datelor în cadrul Registrului.
    10. Furnizorii de informații ai Registrului asigură:
    1) furnizarea, conform competenței, a informațiilor în Registru;
    2) accesul securizat la Registru și respectarea condițiilor de securitate;
    3) corectitudinea și veridicitatea datelor furnizate;
    4) respectarea regulilor și procedurilor de furnizare a datelor;
    5) înștiințarea deținătorului privind riscurile de securitate și cazurile de încălcare a securității informaționale.
Capitolul III
DREPTURILE SUBIECȚILOR RAPORTURILOR
 JURIDICE ÎN DOMENIUL CREĂRII

ȘI ȚINERII REGISTRULUI
    11. Deținătorul Registrului are dreptul:
    1) să elaboreze și să înainteze propuneri de modificare a cadrului normativ privind Registrul;
    2) să propună și să implementeze soluții pentru îmbunătățirea și sporirea eficienței funcționării Registrului;
    3) să monitorizeze respectarea de către registratorii Registrului a cerințelor de securitate informațională;
    4) să inițieze procedura de suspendare a accesului la Registru față de registratorii care nu respectă regulile stabilite, standardele și normele din domeniul securității informaționale;
    5) să solicite de la registratorii Registrului, la detectarea erorilor și omisiunilor, actualizarea și corectarea informației în baza de date a Registrului;
    6) să exercite alte drepturi delegate de către posesorul Registrului.
    12. Registratorii Registrului au dreptul:
    1) să propună modificări la cadrul normativ privind funcționarea Registrului;
    2) să propună soluții pentru îmbunătățirea și sporirea eficienței funcționării Registrului;
    3) să solicite de la furnizorii de informație, la detectarea erorilor și omisiunilor, actualizarea și corectarea datelor furnizate;
    4) să solicite și să primească de la deținător suport metodologic și practic privind funcționarea Registrului;
    5) să exercite alte drepturi delegate de către posesorul Registrului.
    13. Furnizorii de informații au dreptul:
    1) să înainteze propuneri privind eficientizarea procedurilor de furnizare a datelor în Registru;
    2) să solicite și să primească de la deținător suport metodologic și practic privind funcționarea Registrului.
Capitolul IV
RESURSA INFORMAȚIONALĂ A REGISTRULUI
    14. Totalitatea informațiilor privind obiectele informaționale ale Registrului sînt stocate în fișele apelurilor de urgență și fișele de caz, grupate în dosare de caz.
    15. Registrul include două centre de date separate, care funcționează în mod autonom, sînt situate în locații diferite, se dublează reciproc, iar datele păstrate în cadrul acestora sînt sincronizate.
    16. Conectarea registratorilor se realizează prin conectarea stațiilor de lucru locale din centrele de preluare a apelurilor de urgență 112 și conectarea la distanță, prin canale securizate, a stațiilor de lucru din cadrul dispeceratelor serviciilor specializate de urgență.
    17. Persoanele implicate direct în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal din cadrul Registrului sînt obligate să prelucreze doar datele strict necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, asigurînd confidențialitatea, precum și respectarea măsurilor organizatorice și tehnice necesare pentru protecția datelor împotriva distrugerii, modificării, copierii, răspîndirii și altor acțiuni ilicite. Aceste persoane sînt obligate să informeze imediat conducerea subdiviziunii despre situațiile ce pot duce la acces neautorizat la prelucrarea datelor din cadrul Registrului.
    18. Datele din cadrul Registrului se actualizează operativ și se sincronizează automat cu datele furnizorilor de informații.
Capitolul V
ȚINEREA REGISTRULUI
    19. Registrul se ține în limba de stat, în formă electronică.
    20. Datele Registrului sînt administrate de către deținător, prin intermediul complexului de mijloace software și hardware, în baza prezentului Regulament.
    21. Accesul la Registru se acordă de către deținător în baza cererilor de acordare a accesului, cu specificarea numelui, prenumelui și funcției deținute ale fiecărui registrator din cadrul serviciului specializat de urgență în cauză.
    22. Deținătorul Registrului asigură executarea lucrărilor de conectare a locurilor de muncă ale registratorilor la Registru.
    23. Serviciile specializate de urgență desemnează și coordonează cu Serviciul 112 registratorii – persoanele cu atribuții de introducere și modificare nemijlocită a datelor în Registru.
    24. Înregistrarea informației în Registru se efectuează de către registratori și constă în introducerea datelor în fișele apelurilor de urgență și în fișele de caz, grupate în dosare de caz.
    25. Pentru acordarea accesului la Registru, deținătorul Registrului atribuie fiecărui registrator un nume de utilizator, parolă și rol.
    26. Anularea accesului la Registru se efectuează în următoarele cazuri:
    1) în temeiul cererii de anulare a accesului;
    2) la încetarea raporturilor de serviciu/de muncă ale registratorului;
    3) la modificarea raporturilor de serviciu/de muncă, cînd noile atribuții nu necesită accesul la datele din Registru.
Capitolul VI
ÎNREGISTRAREA DATELOR ÎN REGISTRU
    27. În momentul preluării apelului de urgență de către operatorul Serviciului 112 se inițiază crearea obiectelor informaționale în cadrul Registrului, cu inițierea dosarului de caz din interfața SIA al Serviciului 112. SIA al Serviciului 112, indiferent de tipul apelului (apel de urgență sau apel neurgent), asigură crearea obiectelor informaționale, inițializarea atributelor obiectelor informaționale, oferind operatorului Serviciului 112 interfața pentru luarea deciziei de calificare a apelului și de completare/modificare a datelor obiectelor informaționale.
    28. Operatorii Serviciului 112 iau decizia privind calificarea apelului ca „apel de urgență” sau „apel neurgent”.
    29. Apelurile neurgente sînt completate de către SIA al Serviciului 112 cu date inițiale din nomenclatoare. Dosarelor de caz privind astfel de apeluri le sînt atribuite de către operatorii Serviciului 112 statutul de „închis”, cu indicarea cauzei închiderii lor.
    30. În cazul apelurilor de urgență, operatorii Serviciului 112 prelucrează atributele obiectelor informaționale din fișa apelului de urgență (anexa nr. 1), prin completarea/modificarea datelor, în baza nomenclatoarelor, informațiilor comunicate de apelanți și a informațiilor de la furnizorii de informații ai Registrului. Fișa apelului de urgență permite introducerea și modificarea datelor privind obiectele informaționale ale Registrului.
    31. După introducerea completă sau parțială a datelor în fișa apelului de urgență, dosarului de caz i se atribuie un index de caz, care plasează acest dosar în lista dosarelor ce urmează a fi prelucrate de către serviciile specializate de urgență competente.
    32. În cazul recepționării apelurilor privind un caz de urgență care deja este procesat, pentru fiecare apel referitor la același caz este creată fișa apelului de urgență, care este asociată de către operatorul Serviciului 112 la dosarul de caz existent.
    33. În cazul apariției unor noi informații parvenite de la apelanți, operatorii Serviciului 112 completează sau modifică fișa apelului de urgență, cu informarea imediată a serviciilor specializate de urgență, prin intermediul SIA al Serviciului 112.
    34. SIA al Serviciului 112 asigură accesul operatorilor dispeceratelor serviciilor specializate de urgență pentru prelucrarea dosarelor de caz. Pentru fiecare serviciu specializat de urgență în parte, SIA al Serviciului 112 asigură crearea fișei de caz, care se include în dosarul de caz. Serviciile specializate de urgență completează dosarul de caz cu fișele de caz.
    35. Operatorul dispeceratului serviciului specializat de urgență completează fișa de caz (anexa nr. 2) în baza deciziilor luate, inclusiv cu date privind resursele implicate în soluționarea cazului și rezultatele intervenției. După finalizarea intervenției, fișele de caz sînt închise de către operatorii dispeceratelor serviciilor specializate de urgență.
    36. În cazul în care pe parcursul soluționării situației de urgență au intervenit circumstanțe noi, care necesită implicarea altor servicii specializate de urgență, operatorul dispeceratului serviciului specializat de urgență transmite dosarul de caz serviciilor specializate de urgență care urmează a fi implicate suplimentar, iar SIA al Serviciului 112 plasează automat dosarul de caz în lista dosarelor de caz pentru serviciile specializate de urgență care urmează a fi implicate suplimentar.
    37. Dosarul de caz este închis automat de SIA al Serviciului 112 după închiderea tuturor fișelor de caz de către operatorii dispeceratelor serviciilor specializate de urgență implicate în soluționarea cazului și a fișei apelului de urgență de către operatorul Serviciului 112.
    38. Dosarul de caz conține fișa apelului de urgență, fișele de caz, cărora li se atribuie identificatoare unice interne, jurnalul acțiunilor tuturor registratorilor și înregistrările audio ale convorbirilor.
    39. La înregistrarea în Registru a dosarului cazului de urgență, acestuia i se atribuie un număr de înregistrare unic, care rămîne invariabil și nu poate fi atribuit altor dosare, inclusiv după radierea acestuia din Registru.
Capitolul VII
MODIFICAREA ȘI/SAU COMPLETAREA DATELOR
OBIECTELOR INFORMAȚIONALE DIN REGISTRU
    40. Modificarea și/sau completarea datelor obiectelor informaționale din cadrul Registrului se efectuează de către registratorii Registrului.
    41. Modificarea și/sau completarea datelor fișei apelului de urgență și fișei cazului de urgență este posibilă numai în perioada activă a dosarului de caz (pînă la închiderea tuturor fișelor de caz și a fișei apelului de urgență).
    42. Registrul asigură posibilitatea accesării și vizualizării informației la orice etapă de modificare și/sau completare a datelor, precum și evidența tuturor modificărilor și completărilor.
Capitolul VIII
RADIEREA DATELOR DIN REGISTRU
    43. După închidere, dosarul de caz este stocat în baza de date curentă în scopul generării rapoartelor și statisticilor, apoi este trecut în arhiva electronică.
    44. Termenul de păstrare în arhivă a dosarului de caz, care include fișa apelului de urgență, fișele de caz și evenimentele acestuia, constituie 10 ani.
    45. La expirarea termenului de păstrare, dosarul de caz este radiat automat din Registru de către SIA 112, cu efectuarea înregistrării evenimentelor corespunzătoare.
Capitolul IX
INTERACȚIUNEA CU FURNIZORII DE INFORMAȚII
    46. Datele din cadrul Registrului se actualizează operativ și se sincronizează automat cu datele furnizorilor de informații.
    47. Furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice fixe ori bazate pe tehnologia VoIP asigură accesul în timp real la baza de date a abonaților proprii, iar în cazul imposibilității asigurării accesului în timp real, transmit, pînă la data de 25 a fiecărei luni, bazele de date actualizate ale abonaților, care conțin numerele de telefon, numele, prenumele și adresele abonaților.
    48. Furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile, în momentul conectării apelului, furnizează informații despre numărul de telefon de la care se efectuează apelul către Serviciul 112, numele, prenumele sau denumirea abonatului ori utilizatorului înregistrat, titular al numărului respectiv, precum și informația de localizare primară a terminalului apelantului.
    49. Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale furnizează informații în Registru prin intermediul SIA al Serviciului 112.
    50. Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, autoritățile administrației publice centrale și locale, întreprinderile din sectorul termoenergetic și direcțiile locativ-comunale și amenajare, reprezentate de serviciile de urgență ale acestora, alte întreprinderi și instituții care au recepționat mesajul cu privire la situația de urgență furnizează informații Serviciului 112 prin mesaje și/sau apeluri telefonice ori utilizînd mijloace de comunicații speciale, securizate.
    51. Serviciul 112 accesează, în limitele competenței, resursele și sistemele informaționale automatizate prevăzute la pct. 22 din Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 244/2016.     52. Accesul la informaţiile din resursele și sistemele informaționale de stat este asigurat prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate.
Capitolul X
MĂSURI DE SECURITATE ȘI CONTROL
    53. Deținătorul Registrului asigură securitatea, confidențialitatea și integritatea datelor prelucrate în cadrul Registrului, cu respectarea strictă a cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale, în conformitate cu actele normative.
    54. Asigurarea securității include măsuri tehnico-organizaționale, care vizează toți subiecții raporturilor juridice în domeniul creării și ținerii Registrului, mijloacele software și hardware ale Registrului implicate în procesele informaționale de procesare a datelor Registrului.
    55. Pentru asigurarea securității, deținătorul Registrului utilizează un complex de metode, care include:
    1) protecția rețelelor de transport de date;
    2) prevenirea distrugerii, denaturării sau modificării neautorizate ale datelor;
    3) prevenirea accesului neautorizat la datele Registrului;
    4) implementarea soluțiilor de continuitate a funcționării Registrului.
    56. Pentru asigurarea funcționării eficiente și neîntrerupte a Registrului, accesul la date este asigurat încontinuu.
    57. La expirarea termenului de stocare, datele cu caracter personal din Registru urmează a fi radiate în corespundere cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    58. Măsurile de protecție și securitate a informației din Registru constituie o parte componentă a lucrărilor de creare, dezvoltare și exploatare a SIA al Serviciului 112.
    59. Controlul intern privind ținerea Registrului se efectuează de către deținătorul Registrului.
    60. În cazul depistării unor încălcări de către registratorii Registrului ale regulilor, standardelor sau ale normelor din domeniul securităţii informaţionale, deținătorul Registrului suspendă accesul acestora la Registru pînă la înlăturarea deplină a situațiilor de risc asupra securității informaționale.
    61. Controlul extern asupra modului de ținere a Registrului se efectuează de către posesorul Registrului.
    62. Deținătorul Registrului și registratorii sînt obligați să prevină accesul nesancționat la datele din Registru, utilizarea ilegală, difuzarea, modificarea sau nimicirea lor.
    63. Pentru deteriorarea, falsificarea, nimicirea și alte acțiuni ilegale întreprinse asupra informației din Registru, persoana responsabilă poartă răspundere în conformitate cu legislația.
    64. Controlul legalității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul Registrului se efectuează de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
    65. În procesul de ținere a Registrului se va asigura securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, precum și:
    1) vor fi adoptate toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, pierderii accidentale sau divulgării neautorizate, modificării, accesului sau oricărei forme neautorizate de prelucrare;
    2) vor fi prelucrate numai datele cu caracter personal care sînt strict necesare, adecvate, relevante și care nu sînt excesive în raport cu scopurile pentru care sînt colectate sau prelucrate ulterior. Ținînd cont de scopul prelucrării și statutul persoanelor implicate, se va recurge la posibilitatea de a utiliza date depersonalizate;
    3) se va asigura generarea și păstrarea înregistrărilor de audit al securității pentru operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în condițiile capitolului VIII din Cerințele față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123/2010. Înregistrările de audit al operațiunilor și rezultatele acestora vor putea fi accesate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și puse la dispoziția acestei entități în scopul investigării potențialelor încălcări ale regimului de prelucrare/protecție a datelor cu caracter personal.

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind modul de ținere
a Registrului de stat format de Sistemul
informațional automatizat al Serviciului
național unic pentru apelurile de urgență 112

Fișa apelului de urgență
    Compartimente minime obligatorii:
    1. Compartiment INDEX
    1.1. Indexuri de caz
    2. Compartiment SUPORT
    2.1. Suportul de interviu
    2.2. Sfaturi
    3. Compartiment PERSOANĂ
    3.1. Subcompartiment EVENIMENT
    3.1.1. Nume apelant
    3.1.2. Prenume apelant
    3.1.3. Patronimic apelant
    3.1.4. Număr de telefon
    3.1.5. Nume victimă
    3.1.6. Prenume victimă
    3.1.7. Patronimic victimă
    3.1.8. Vîrstă
    3.1.9. Sex
    3.1.10. Descrierea evenimentului (fabula)
    3.2. Subcompartiment VICTIMĂ
    3.2.1. Nume victimă
    3.2.2. Prenume victimă
    3.2.3. Patronimic victimă
    3.2.4. Număr de telefon
    3.2.5. Adresă
    3.3. Subcompartiment APELANT
    3.3.1. Nume apelant
    3.3.2. Prenume apelant
    3.3.3. Patronimic apelant
    3.3.4. Număr de telefon
    3.3.5. Informație de localizare geografică
    3.4. Jurnal (LOG) al cazului

Anexa nr. 2
la Regulamentul privind modul de ținere
a Registrului de stat format
de Sistemul informațional automatizat
al Serviciului național unic
pentru apelurile de urgență 112

Fișa de caz
    Compartimente minime obligatorii:
    1. Compartiment PERSOANĂ
    1.1. Subcompartiment EVENIMENT
    1.1.1. Nume apelant
    1.1.2. Prenume apelant
    1.1.3. Patronimic apelant
    1.1.4. Număr de telefon
    1.1.5. Nume victimă
    1.1.6. Prenume victimă
    1.1.7. Patronimic victimă
    1.1.8. Vîrstă
    1.1.9. Sex
    1.1.10. Descrierea evenimentului (fabula)
    1.2. Subcompartiment VICTIMĂ
    1.2.1. Nume victimă
    1.2.2. Prenume victimă
    1.2.3. Patronimic victimă
    1.2.4. Număr de telefon
    1.2.5. Adresă
    1.3. Subcompartiment APELANT
    1.3.1. Nume apelant
    1.3.2. Prenume apelant
    1.3.3. Patronimic apelant
    1.3.4. Număr de telefon
    1.3.5. Informație de localizare geografică
    2. Compartiment LOCAȚIE
    2.1. Adresă
    2.2. Zonă de intervenție
    3. Jurnal ACȚIUNI SERVICII SPECIALIZATE DE URGENȚĂ
    3.1. Data, timpul
    3.2. Autentificare dispecer
    3.3. Tipul înregistrării în jurnal (se completează din nomenclator)
    3.4. Descrierea acțiunilor dispecerului și a echipajelor de intervenție
    3.5. Date de contact ale resursei de intervenție
    4. Compartiment INDEX
    4.1. Indexuri de caz
    5. Compartiment SUPORT
    5.1. Suportul de interviu
    6. Nomenclatorul RESURSELOR DE INTERVENȚIE
    6.1. Identificatorul resurselor de intervenție
    6.2. Statut (disponibil, alocat)
    6.3. Timp
    6.4. Categoria resursei de intervenție