HGO1260/2018
ID intern unic:  378547
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1260
din  19.12.2018
cu privire la aprobarea proiectului-pilot de organizare
a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de
învățămînt general
Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 499-503     art Nr : 1332
    În scopul implementării proiectului-pilot de organizare a alimentației în sistemul de învățămînt general,  Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de a lansa, în raionul Strășeni, proiectul-pilot de organizare a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățămînt general prin achiziția de servicii sociale de alimentație. 
    2. Proiectul-pilot va cuprinde  toate instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățămînt primar, gimnazial și liceal din raionul Strășeni.
    3.  Se stabilește perioada de pilotare a proiectului de organizare a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățămînt general începînd cu 1 aprilie 2019.
    4. Ministerul Finanțelor:
    1) va elabora și va aproba documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituţiile de învăţămînt general, cu indicarea în cadrul acesteia a obligației operatorului economic de a dota cantinele instituțiilor de învăţămînt cu utilajul și echipamentul necesare bunei funcționări, precum și de a asigura reparația spațiilor destinate blocurilor alimentare,  cantinelor și  depozitelor pentru păstrarea produselor alimentare, conform necesităților stabilite;
    2) în funcție de disponibilul de resurse și prioritățile stabilite în bugetul de stat pe anul 2019, va examina posibilitatea alocării resurselor financiare pentru a contribui la efectuarea reparațiilor capitale ale infrastructurii instituțiilor de învățămînt general din raionul Strășeni, în scopul asigurării bunei funcționări a blocurilor alimentare, a cantinelor și a depozitelor pentru păstrarea produselor alimentare.
    5. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:
    1) va actualiza normele fiziologice de consum per copil/elev pe zi și va elabora meniuri-model diversificate, potrivit necesităților acestora, în funcție de vîrstă și problemele de sănătate, pentru a fi testate în cadrul mecanismului de organizare a alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățămînt general prin achiziția de servicii sociale de alimentație;
    2) va monitoriza respectarea meniurilor-model și va supraveghea statutul nutriţional al copiilor şi elevilor din instituţiile de învăţămînt general încadrate în proiectul-pilot.
    6. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor:
    1) va asigura eliberarea actelor permisive pentru funcţionarea blocurilor alimentare din instituțiile de învățămînt general, inclusiv pentru transportul destinat transportării bucatelor finite, în conformitate cu prevederile normative din domeniul siguranţei alimentelor;
    2) va asigura respectarea prevederilor normative de către operatorul economic.
    7. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în comun cu Ministerul Finanțelor,  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor:
    1)  va elabora un plan  de acțiuni privind implementarea proiectului-pilot;
    2) va coordona și va monitoriza realizarea proiectului-pilot de organizare a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățămînt general din raionul Strășeni;
    3) va acorda suportul consultativ necesar autorităților publice locale și instituțiilor de învățămînt general  din raionul Strășeni.
    8. Se recomandă Consiliului raional Strășeni:
    1) să asigure condițiile necesare pentru implementarea proiectului-pilot prin organizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățămînt conform  documentației standard, aprobate de Ministerul Finanțelor, în corespundere cu prevederile Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
    2) să evalueze necesitățile privind reparația capitală a spațiilor destinate blocurilor alimentare, cantinelor și depozitelor pentru păstrarea produselor alimentare ale instituțiilor de învăţămînt general, cu estimarea cheltuielilor respective;
    3) să întreprindă măsurile necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparații capitale ale blocurilor alimentare, cantinelor și depozitelor pentru păstrarea produselor alimentare pe parcursul anului 2019.
    9. Se recomandă autorităților publice locale de nivelul întîi din raionul Strășeni să transmită, prin contract de comodat, autorităților publice locale de nivelul al doilea din raionul Strășeni blocurile alimentare și depozitele pentru păstrarea produselor alimentare din instituțiile de educație timpurie.
    10. La sfîrșitul anului 2019, în baza evaluării rezultatelor obținute, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va înainta propuneri privind implementarea noului model de organizare a alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățămînt general prin achiziția de servicii sociale de alimentație la nivel de țară.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                            Monica Babuc
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                Silvia Radu
    Ministrul finanţelor                                                            Ion Chicu

    Nr. 1260. Chişinău, 19 decembrie 2018.