LPM300/2018
ID intern unic:  378596
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 300
din  30.11.2018
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
Publicat : 22.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 504-511     art Nr : 838
    MODIFICAT
   
LP25 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.164; în vigoare 15.03.19
    LP15 din 15.02.19, MO59-65/22.02.19 art.126    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 se aprobă la venituri în sumă de 21732772,1 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 21732772,1 mii de lei.
    [Art.1 modificat prin LP25 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.164; în vigoare 15.03.19]
    Art. 2. – (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 se prezintă în anexa nr. 1.
    (2) Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 se prezintă în anexa nr. 2.
    Art. 3. – (1) Plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanţaţi de la bugetul public naţional, sînt obligaţi să calculeze şi să vireze, în mărimea cuvenită şi în termenele stabilite în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate şi altor recompense.
    (2) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii se consideră achitată de la încasarea acesteia în contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat.
    (3) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, plătite parţial pentru o anumită perioadă, se repartizează pe conturile individuale ale persoanelor asigurate, proporţional cu sumele calculate pentru asigurarea socială a fiecărei persoane.
    Art. 4. – Din tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii prevăzut pentru angajatorii din agricultură specificaţi la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, cota de 6% la fondul de salarizare şi la alte recompense se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat prin transferuri de la bugetul de stat.
    Art. 5. – (1) Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii (taxa fixă anuală) calculată pentru plătitorii specificaţi la pct. 1.7–1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale se stabileşte în mărime de 9456 de lei.
    (2) Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii (taxa fixă anuală) calculată, în bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, pentru plătitori şi în condiţiile specificate la pct. 1.10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale se stabileşte în mărime de 2412 lei.
    Art. 6. – (1) Categoriile de persoane care nu sînt menţionate în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 9456 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual – în sumă de 2412 lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces.
    (2) Persoanele fizice pot fi asigurate cu începere din anul 1999, iar persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual – cu începere din anul 2009, pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind pentru fiecare an contribuţia de asigurări sociale de stat în mărimea prevăzută la alin. (1), ceea ce le acordă dreptul la prestaţiile sociale corespunzătoare specificate la alin. (1).
    (3) În cazul rezilierii contractului menţionat la alin. (1) şi (2), contribuţiile de asigurări sociale de stat achitate nu se restituie. Perioada de asigurare, conform contractului menţionat la alin. (1) şi (2), se valorifică la stabilirea drepturilor de asigurare socială indicate în prezentul articol.
    Art. 7. – (1) Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorării de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, fără emiterea unei decizii speciale. Calcularea majorărilor de întîrziere pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în urma controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.
    (2) Majorări de întîrziere (penalităţi) nu se vor calcula plătitorilor în cazul în care:
    a) au depus documentele pentru transferul, de pe un cont pe altul, al sumelor plătite în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada de la data achitării şi pînă la data transferului efectiv, în limitele sumei achitate;
    b) au depus la Serviciul Fiscal de Stat cerere pentru compensarea datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat din contul restituirii T.V.A. sau al accizelor – pentru perioada de la data înregistrării cererii şi pînă la data transferului efectiv;
    c) sumele obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat au fost stinse prin scădere şi luate la evidenţă specială în baza deciziei Serviciului Fiscal de Stat;
    d) au depus documentele pentru transferul sumelor plătite din contul unui buget (bugetul de stat, bugetul local şi fondurile obligatorii de asistenţă medicală) la contul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada de la data intrării documentelor la organul respectiv şi pînă la data transferului efectiv.
    (3) Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplata în termenele stabilite la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru anul 2019 se va aplica cu începere de la 1 noiembrie 2019.
    (4) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancţionează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul.
    (5) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală, prin neprezentarea sau prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice atrage răspunderea contribuabililor conform titlului V din Codul fiscal.
    (6) Cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se estimează prin metode şi din alte surse indirecte, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
    (7) Pe lîngă amenda aplicată conform alin. (4) şi (5), de la plătitori se va percepe suma cu care au fost diminuate contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii ori suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate la suma cu care a fost diminuată baza de calcul şi se vor calcula majorări de întîrziere pentru nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei respective.
    (8) Măsurile prevăzute la alin. (4)–(7) se aplică de către angajaţii Serviciului Fiscal de Stat.
    (9) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii încasate de angajaţii Serviciului Fiscal de Stat specificate la alin. (7) se distribuie pe conturile individuale ale persoanelor asigurate. Informaţia cu privire la descifrarea sumelor recalculate se prezintă de către plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
    Art. 8. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au calculate şi neachitate majorări de întîrziere (penalități) pentru neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii şi nu au datorii la plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat şi a amenzilor pot beneficia, la solicitare, de eşalonarea stingerii datoriilor la majorările de întîrziere (penalităţi) pe parcursul anului bugetar în curs cu condiția că transferă integral şi în termen suma obligațiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (2) Stabilirea termenului de stingere a datoriilor la majorările de întîrziere se efectuează în baza acordului încheiat între Casa Națională de Asigurări Sociale şi plătitor.
    (3) Procedura de încheiere, de intrare în vigoare, de acţiune şi de reziliere a acordului de eşalonare a stingerii datoriilor la majorările de întîrziere (penalităţi) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se stipulează în regulamentul aprobat de Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    (4) În cazul în care plătitorul de contribuții nu îndeplineşte condițiile acordului, Casa Națională de Asigurări Sociale are dreptul să rezilieze acordul pînă la expirarea termenului.
    Art. 9. – (1) Mijloacele financiare încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat (inclusiv majorările de întîrziere, amenzile aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi sumele în urma aplicării amenzilor contravenţionale) se acumulează pe contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat, se virează zilnic la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, deschis în cadrul contului unic trezorerial al Ministerului Finanţelor, şi se utilizează în conformitate cu prezenta lege.
    (2) Nu se admite dezafectarea mijloacelor de la bugetul asigurărilor sociale de stat în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie.
    Art. 10. – (1) Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor virează mijloacele financiare prevăzute de prezenta lege de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pe conturile de plăţi ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, destinate prestaţiilor sociale de la bugetul de stat.
    (2) Plata prestaţiilor sociale de la bugetul de stat se efectuează după virarea sumelor respective de la bugetul de stat pe conturile de plăţi ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, destinate prestaţiilor sociale de la bugetul de stat.
    Art. 11. – Tipurile de prestaţii sociale acordate unor categorii de populaţie, a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, se prezintă în anexa nr. 3.
    Art. 12. – (1) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă se calculează şi se plătesc conform prevederilor Legii nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
    (2) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă finanţate de la bugetul asigurărilor sociale de stat se plătesc din contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, cu excepţia celor plătite de angajatorii specificaţi la alin. (3).
    (3) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă finanţate de la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru angajaţii parcurilor pentru tehnologia informaţiilor se calculează şi se plătesc de către angajatorii rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiilor şi se restituie acestora potrivit modului stabilit de Guvern.
    (4) Indemnizaţiile viagere adresate sportivilor de performanţă, ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului se plătesc de către Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    (5) Prestaţiile sociale acordate şomerilor prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, cu excepţia ajutorului de şomaj, se calculează de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi se plătesc prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de beneficiar va încheia contracte cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prezintă Casei Naţionale de Asigurări Sociale, lunar, informaţia privind sumele necesare pentru plata prestaţiilor sociale acordate şomerilor şi, trimestrial şi anual, darea de seamă privind executarea cheltuielilor pentru prestaţiile sociale pentru şomeri.
    (6) Prestaţiile sociale acordate persoanelor deţinute în instituţiile penitenciare şi îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul sistemului public de asigurări sociale se calculează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se plătesc prin intermediul instituţiilor penitenciare. Instituţiile penitenciare vor încheia, în acest sens, contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    (7) Prestaţiile sociale, cu excepţia celor indicate la alin. (1), (3), (4), (5) şi (6), acordate persoanelor îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, se calculează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se plătesc conform listelor electronice prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de beneficiar va încheia, în acest sens, contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    Art. 13. – (1) Prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a salariaţilor prin tratament balneosanatorial în instituţii specializate se finanţează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (2) Organizarea prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă a salariaţilor prin tratament balneosanatorial se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor şi a patronatelor, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    (3) Organizarea recuperării sănătăţii prin tratament balneosanatorial a beneficiarilor de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale, conform Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani, precum şi a cetăţenilor care au avut de suferit în urma catastrofei de la Cernobîl, conform Legii nr. 909/1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    (4) Organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    (5) Achiziţionarea serviciilor prevăzute la alin. (2)–(4) se efectuează conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.
    Art. 14. – (1) Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale acordate de prestatorii de servicii de plată desemnați, prin cerere, de către beneficiari și de asigurare a plății prin virament se stabilesc la 0,7% din suma distribuită în calitate de drepturi finanțate de la bugetul de stat și de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    [Art.14 al.(1) în redacția LP15 din 15.02.19, MO59-65/22.02.19 art.126]
   
(11) Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale acordate de prestatorii de servicii de plată desemnați, prin cerere, de către beneficiari, care asigură plata în numerar distribuită la domiciliu, se stabilesc la 1,0% din suma distribuită în calitate de drepturi finanțate de la bugetul de stat și de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    [Art.14 al.(11) introdus prin LP15 din 15.02.19, MO59-65/22.02.19 art.126]
    (2) După închiderea lunii de plată, la prezentarea dărilor de seamă de către prestatorii de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari şi la prezentarea documentelor confirmative de către aceştia, Casa Naţională de Asigurări Sociale achită sumele datorate pentru serviciile de distribuire a drepturilor sociale conform tarifului stabilit în contract.
    (3) Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prin mandate poştale se stabilesc conform actelor normative în vigoare.
    (4) Pensiile şi alocaţiile sociale de stat se distribuie la domiciliul persoanelor în vîrstă şi al persoanelor cu dizabilităţi care, din cauza stării de sănătate, nu le pot primi de sine stătător la oficiile prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari.
    Art. 15. – (1) Taxa de comision la sumele eliberate în numerar de instituţiile financiare pentru plata prestaţiilor sociale se stabileşte la maximum 0,25% din suma eliberată.
    (2) După închiderea lunii de plată, la prezentarea dărilor de seamă şi a documentelor confirmative, Casa Naţională de Asigurări Sociale restituie prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari comisionul de la sumele achitate beneficiarilor în numerar în mărimea specificată la alin. (1).
    Art. 16. – (1) Comisioanele pentru serviciile de încasare de la populaţie, prin instrumente de plată altele decît cardurile de plată, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat se achită de la bugetul de stat, pe bază de contract încheiat de Ministerul Finanţelor cu prestatorii de servicii de plată.
    (2) Comisioanele specificate la alin. (1) vor fi restituite bugetului de stat de la bugetul asigurărilor sociale de stat în baza contractului încheiat între Ministerul Finanţelor şi Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    Art. 17. – (1) După ce beneficiarilor de pensii care locuiesc în azilurile (internatele, centrele) pentru persoane în vîrstă şi pentru persoane cu dizabilităţi ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale li se plătesc 25% din pensia lunară stabilită şi se efectuează, după caz, reţineri conform documentelor executorii, suma rămasă din pensie se transferă de către Casa Naţională de Asigurări Sociale azilurilor (internatelor, centrelor), în baza listelor prezentate de acestea lunar, pînă la data de 10 a lunii curente, și se utilizează pentru întreţinerea pensionarilor în modul stabilit de Guvern.
    (2) Azilurile (internatele, centrele) pentru persoane în vîrstă şi pentru persoane cu dizabilităţi prezintă trimestrial Casei Naţionale de Asigurări Sociale dări de seamă privind utilizarea conform destinaţiei a sumelor rămase din pensiile transferate pentru aceste persoane.
    Art. 18. – În conformitate cu Legea nr. 123/1998 cu privire la capitalizarea plăţilor periodice, comisia de lichidare asigură, în mod prioritar, stingerea datoriilor întreprinderii ce se lichidează faţă de beneficiarii de pensii de dizabilitate sau de urmaş, stabilite în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, prin virarea mijloacelor financiare către Casa Naţională de Asigurări Sociale. În cazul în care întreprinderea nu dispune de mijloace financiare suficiente, aceste drepturi sînt plătite de succesorul de drept al întreprinderii în cauză, iar în lipsa acestuia – din mijloacele bugetului de stat, în modul stabilit de Guvern.
    Art. 19. – Cuantumul ajutorului de deces acordat în caz de deces al asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al şomerului, al unui membru al familiei aflat la întreţinerea acestora, precum şi în caz de deces al persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani, este de 1100 de lei.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI              Vladimir VITIUC

    Nr. 300. Chișinău, 30 noiembrie 2018.


 Anexa nr. 1

Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

Denumirea
Codul
Suma,
mii lei
I. Venituri, total
1
21732772,1

inclusiv transferuri de la bugetul de stat

19
8880733,0
II. Cheltuieli, total
2+3
21732772,1
inclusiv cheltuieli de personal
21
119283,9
III. Sold bugetar
1-(2+3)
0,0

IV. Surse de finanţare, total

4+5+9
0,0
Active financiare
4
 
Datorii
5
 
Modificarea soldului de mijloace băneşti
9
0,0
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei
91
0,0
Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei
93
0,0

    [Anexa nr.1 în redacția LP25 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.164; în vigoare 15.03.19]

Anexa nr. 2

Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor

sociale de stat pe anul 2019

Denumirea Codul Suma, mii lei
în total inclusiv din:

bugetul asigurărilor sociale de stat

bugetul de stat
Cheltuieli, total
 
21732772,1
15763991,6
5968780,5
Protecţia socială
90
21732772,1
15763991,6
5968780,5
Administrarea sistemului public de asigurări sociale
 
9002
 
185923,8
 
185923,8
 
0,0
Protecţia în caz de incapacitate temporară de muncă
 
9003
 
513365,
 
513365,2
 
0,0
Protecţia persoanelor în etate
9004
13591143,3
11240560,1
2350583,2
Protecţia în legătură cu pierderea întreţinătorului
 
9005
 
224639,5
 
171891,5
 
52748,0
Protecţia familiei şi copilului
9006
2127226,0
1563314,2
563911,8
Protecţia şomerilor
9008
44128,9
44128,9
0,0

Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi

 
9010
 
2769138,0
 
2007807,9
 
761330,1

Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie

 
 9011
 
1102441,8
 
0,0
 
1102441,8

Protecţia socială în cazuri excepţionale

 
9012
 
847964,2
 
0,0
 
847964,2
Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni
 
9019
 
326801,4
 
37000,0
 
289801,42
    [Anexa nr.2 în redacția LP25 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.164; în vigoare 15.03.19]

Anexa nr. 3

Tipuri de prestaţii sociale acordate unor categorii de populaţie,
a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin
intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale
    1. Alocaţie socială de stat pentru unele categorii de cetăţeni.
    2. Alocaţie lunară de stat pentru unele categorii de populaţie.
    3. Alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere acordată persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe cu vîrstă de pînă la 18 ani, persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe nevăzătoare şi persoanelor cu dizabilităţi severe imobilizate la pat din rîndul persoanelor care au devenit persoane cu dizabilităţi în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl.
    4. Alocaţie lunară de stat pentru unii beneficiari de pensii stabilite în sistemul public de pensii şi unele categorii de populaţie conform Legii nr. 1591/2002 privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii şi a unor categorii de populaţie.
    5. Alocaţie de stat pentru merite deosebite faţă de stat.
    6. Indemnizaţie unică la naşterea copilului.
    7. Indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani, pentru persoanele neasigurate.
    8. Bilete de tratament balneosanatorial, compensaţii şi ajutoare materiale pentru cetăţenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, pentru colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică ori au devenit persoane cu dizabilităţi;
    a) bilete gratuite la instituţiile balneosanatoriale, iar în cazul în care nu există posibilitatea de acordare a biletelor – compensaţie bănească în mărimea costului mediu al biletului:
    –  persoanelor cu dizabilităţi şi participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1986–1990;
    –  colaboratorilor subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi;
    –  copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, născuţi după anul 1986;
    b) compensaţie unică pentru prejudiciul adus sănătăţii persoanelor cu dizabilităţi din rîndul participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, persoanelor care au suferit în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare;
    c) compensaţie unică pentru familiile care şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl;
    d) ajutor material unic anual pentru însănătoşire destinat cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, pentru colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi:
    –  persoanelor cu dizabilităţi;
    –  participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1986–1987;
    –  participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1988–1990;
    e) ajutor material unic anual pentru copiii care și-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl;
    f) compensaţie anuală pentru concediul suplimentar (de 14 zile) pentru cetăţenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, pentru colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi;
    g) compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare care să contribuie la eliminarea radionuclizilor din organism.
    9. Bilete de tratament balneosanatorial sau compensaţie bănească în locul biletelor, conform Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani, pentru beneficiarii de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale.
    10. Ajutor de deces pentru persoanele neasigurate.
    11. Indemnizaţie viageră pentru sportivii de performanţă.
    12. Ajutor social.
    13. Plăţi periodice capitalizate.
    14. Ajutor pentru perioada rece a anului.
    15. Suport financiar de stat pentru unii beneficiari de pensii şi de alocaţii sociale.
    16. Bilete de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor.
    17. Indemnizaţie lunară de suport pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină.