LPM301/2018
ID intern unic:  378598
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 301
din  30.11.2018
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă
medicală pe anul 2019
Publicat : 22.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 504-511     art Nr : 840
    MODIFICAT
    LP13 din 15.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 se aprobă la venituri în sumă de 7326030,0 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 7526030,0 mii de lei, сu un deficit în sumă de 200000,0 mii de lei.
    Art. 2. – Indicatorii generali şi sursele de finanţare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se prezintă în anexa nr. 1, componenţa veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se prezintă în anexa nr. 1.1, iar sinteza fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe cheltuieli se prezintă în anexa nr.1.2.
    Art. 3. – Programele de cheltuieli ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se prezintă în anexa nr. 2.
    Art. 4. – (1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se stabileşte la 9,0% (cîte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori).
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă se stabileşte în mărime de 4056 de lei pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002.
    (3) Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002 care achită, în termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menţionată, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă beneficiază de o reducere de 75% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul articol dacă acestea nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1 lit. b)–e) şi la pct. 2 din anexa nr. 2 la legea menţionată.
    (4) Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. d1) din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002 care achită, în termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menţionată, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă beneficiază de o reducere de 60% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul articol dacă acestea nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1 lit. b)–e) și la pct. 2 din anexa nr. 2 la legea menţionată.
    (5) Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. b)–e), pct. 3 şi pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002, precum şi cetăţenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în legea menţionată, care achită, în termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menţionată, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul articol.
    (6) Persoanele fizice prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002 achită integral prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculată în sumă fixă, în mărimea stabilită la alin. (2) din prezentul articol.
    (7) Cetăţenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în Legea nr. 1593/2002 şi care, după termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menţionată, fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova o perioadă mai mare de 183 de zile calendaristice în cursul anului bugetar obţin statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală după achitarea integrală a primei de asigurare, în mărimea stabilită la alin. (2) din prezentul articol.
    (8) Persoanele fizice care achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, în cuantumul şi în condiţiile stabilite la alin. (2)–(7) din prezentul articol, obţin statutul de persoană asigurată în anul 2019 de la data achitării primei de asigurare pînă la data de 31 decembrie 2019.
    Art. 5. – Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (3) lit. a) și art. 10 alin. (2) lit. d) și e) din Legea nr. 1585/1998, în cazul persoanelor care nu dețin număr de identificare personal (IDNP), se prezintă, pe suport de hîrtie, agențiilor teritoriale ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină informația privind:
    – raporturile de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, potrivit formei și modului aprobate de Ministerul Finanțelor, de către angajatori în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal;
    – înregistrarea și radierea persoanei de către instituțiile abilitate de ținerea evidenței nominale a categoriilor de persoane asigurate de către Guvern, sub forma listelor de evidență nominală a persoanelor neangajate, asigurate de către Guvern, conform modelului aprobat de către Compania Națională de Asigurări în Medicină.
    [Art.5 modificat prin LP13 din 15.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]
    Art. 6. – (1) Mijloacele financiare acumulate în contul unic al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, inclusiv cele ce depăşesc veniturile anuale estimate, precum şi sumele penalităţilor şi sancţiunilor pecuniare, cu excepţia sumelor cu destinaţie specială, se repartizează în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform cotelor procentuale stabilite de legislaţie.
    (2) După atingerea plafoanelor de cheltuieli prevăzute pentru fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire), fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale şi pentru fondul de administrare al sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, mijloacele financiare acumulate se transferă integral către fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază).
    (3) Mijloacele financiare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală temporar disponibile, inclusiv soldul la începutul anului bugetar, pot fi utilizate pe parcursul anului bugetar pentru acoperirea decalajului temporar de casă, urmînd a fi restabilite pînă la sfîrșitul anului.
    Art. 7. – Prin derogare de la anexa nr. 2 la prezenta lege, în cazul necesităţii de a redistribui mijloacele financiare între subprogramele fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază) pe parcursul anului, aceasta se efectuează prin decizia Consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, fără modificarea prezentei legi, în limita a 2% din suma anuală a fondului de bază.
    Art. 8. – Instituţia financiară ce deserveşte conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală plăteşte dobînda aferentă soldurilor conturilor, a cărei mărime este stabilită prin contract, dar care nu va fi sub rata medie ponderată a dobînzii din sistemul bancar la depozitele atrase de bănci pe termen de pînă la o lună, calculată din ratele medii disponibile pentru ultimele 3 luni. Această dobîndă se transferă lunar la contul unic al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
    Art. 9. – (1) Comisioanele pentru serviciile de încasare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoanele care se asigură în mod individual la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin alte instrumente de plată decît cardurile de plată, se achită de la bugetul de stat pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor cu instituţiile financiare şi cu Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”.
    (2) Comisioanele specificate la alin. (1) vor fi restituite bugetului de stat de la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în baza contractului încheiat între Ministerul Finanțelor și Compania Națională de Asigurări în Medicină.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 301. Chișinău, 30 noiembrie 2018.


Anexa nr.1


Indicatorii generali şi sursele de finanţare a fondurilor

asigurării obligatorii de asistenţă medicală


Denumirea
Codul

Suma, mii lei

I. Venituri, total

1
7326030,0

inclusiv transferuri de la bugetul de stat


2831330,0

II. Cheltuieli, total

2+3
7526030,0

III. Sold bugetar

1-(2+3)
-200000,0

IV. Surse de finanţare, total

4+5+9
200000,0

Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei

910
239669,8

Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei

930
39669,8

  Anexa nr.1.1

Componenţa veniturilor fondurilor asigurării

obligatorii de asistenţă medicală


Denumirea
Codul

Suma, mii lei

Venituri, total
1
7326030,0

Contribuţii şi prime de asigurare obligatorie

12
4467000,0

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

122
4467000,0

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de fiecare categorie de plătitori

1221
4360400,0

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau domiciliul în Republica Moldova

1222
106600,0
Alte venituri
14
27700,0

Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional

19
2831330,0

Transferuri primite în cadrul bugetului consolidat central

192
2831330,0

Transferuri între bugetul de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

1922
2831330,0

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

19221
112064,9

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

19223
2719265,1

Anexa nr.1.2

Sinteza fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe cheltuieli


Denumirea

Suma, mii lei

Cheltuieli, total
7526030,0
inclusiv:

1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază)

7333329,0

2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală

13000,0

3. Fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire)

27000,0

4. Fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale

70000,0

5. Fondul de administrare al sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

82701,0
Anexa nr.2

Programele de cheltuieli ale fondurilor asigurării

obligatorii de asistenţă medicală

Denumirea
Cod P2

Suma, mii lei

Cheltuieli, total

7526030,0
inclusiv:


Programul „Sănătatea publică şi servicii medicale”

80 00
7526030,0

Subprogramul „Administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală”

80 02
82701,0

Subprogramul „Asistenţa medicală primară”,

inclusiv medicamente compensate,

     dintre care pentru realizarea programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii din contul transferurilor din bugetul de stat

80 05
2112151,6
595950,0
 
 

Subprogramul „Asistenţa medicală specializată de ambulator”

80 06
561276,9

Subprogramul „Îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu”

80 08
65031,4

Subprogramul „Asistenţa medicală urgentă prespitalicească”

80 09
613759,1

Subprogramul „Asistenţa medicală spitalicească”

80 10
3760222,0

Subprogramul „Servicii medicale de înaltă performanţă”

80 11
220888,0

Subprogramul „Management al fondului de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”

80 17
13000,0

Subprogramul „Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii”

80 18
27000,0

Subprogramul „Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor din domeniul ocrotirii sănătăţii”

80 19
70000,0