HGO1226/2018
ID intern unic:  378679
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1226
din  12.12.2018
cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice
pe anul 2019
Publicat : 29.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 526-528     art Nr : 1365     Data intrarii in vigoare : 29.12.2018
    În temeiul art. 11 alin.(1) din Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 216-228, art. 349), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul lucrărilor statistice pe anul 2019 (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi instituţii publice vor asigura realizarea Programului nominalizat.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                        Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                                   Ion Chicu

    Nr. 1226. Chişinău, 12 decembrie 2018.Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1226/2018

PROGRAMUL LUCRĂRILOR STATISTICE PE ANUL 2019
I. IDENTIFICAREA PROBLEMEI
    1. Conform art.4 și art.7 alin.(3) din Legea nr.93/2017 cu privire la statistica oficială, sarcina statisticii oficiale constă în asigurarea utilizatorilor cu informații statistice de calitate și la timp, necesare pentru elaborarea și monitorizarea politicilor economice și sociale, deciziilor autorităților publice și mediului de afaceri, pentru elaborarea cercetărilor științifice, informarea societății și altor categorii de utilizatori, definitivarea şi implementarea cadrului normativ şi instituţional necesar realizării sarcinilor statisticii oficiale. Biroul Național de Statistică este autoritatea centrală în domeniul statisticii, care vine să asigure societatea în general și toate tipurile de utilizatori interni și externi cu informație statistică elaborată conform principiilor fundamentale ale statisticii oficiale ale ONU.
    2. În condițiile solicitărilor crescînde pentru date și informații statistice din partea tuturor utilizatorilor, a necesității reducerii sarcinii informaționale asupra respondenților, dar și luînd în considerare recomandările statisticilor europene privind utilizarea la maximum a surselor de informații și date administrative existente, Biroul Național de Statistică produce datele statistice în baza a două surse majore de date: cercetările și chestionarele statistice efectuate de Biroul Național de Statistică (compartimentul A) și datele administrative furnizate de alte autorități publice (compartimentul B), conform domeniului de competență.
    3. Coordonarea activității de producție a statisticii oficiale necesită planificare și coordonare detaliată în condițiile imposibilității solicitării bugetului suplimentar, reducerii sarcinii asupra respondenților și utilizării informației deja colectate în țară în scopul evitării solicitărilor duble de date și informații.
II. OBIECTIVUL ȘI STRUCTURA PROGRAMULUI
    4. Programul de lucrări statistice pe anul 2019 (în continuare – Program) este elaborat în scopul asigurării ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, mass-mediei, precum şi altor utilizatori cu informaţie statistică relevantă, oportună, comprehensibilă şi comparabilă la nivel internaţional în domeniul economic, social şi demografic.
    5. Programul cuprinde lista lucrărilor şi cercetărilor statistice care vor fi realizate de Biroul Naţional de Statistică şi de alte instituţii responsabile pentru producerea informaţiei statistice oficiale şi administrative necesare la elaborarea acesteia, precum şi nivelul de dezagregare, sfera de cuprindere, periodicitatea şi termenul de diseminare a informaţiei (capitolul VII).
    6. Programul este structurat în două compartimente:
    1) Compartimentul A „Lucrări şi cercetări statistice realizate de Biroul Naţional de Statistică” include 20 subcompartimente corespunzătoare domeniilor statistice, care conţin 110 titluri de lucrări/cercetări statistice cu periodicitate lunară, trimestrială, semestrială, anuală şi unică (în total 374 de cercetări şi calcule statistice), elaborate şi diseminate de Biroul Naţional de Statistică;
    2) Compartimentul B „Lucrările executate şi informaţiile furnizate de ministere, alte autorităţi ale administrației publice centrale şi alte entităţi Biroului Naţional de Statistică pentru elaborarea statisticilor oficiale” conţine 118 de titluri de informaţii statistice şi administrative, ce urmează să fie prezentate Biroului Naţional de Statistică de către organele administraţiei publice pentru elaborarea statisticilor oficiale.
III. REZULTATELE SCONTATE
    7. Rezultatele scontate ca urmare a realizării Programului sînt:
    1) informaţie statistică relevantă şi autentică în vederea satisfacerii cît mai ample a cerinţelor informaţionale ale societăţii;
    2) sarcină redusă asupra respondenţilor prin revizuirea instrumentelor de colectare a datelor;
    3) acces asigurat al utilizatorilor la informaţie relevantă, fiabilă şi comparabilă la nivel internațional.
IV. INDICATORII DE PROGRES ŞI PERFORMANŢĂ
    8. Indicatorii de progres pentru evaluarea Programului sînt următorii:
    1) gradul de elaborare a lucrărilor specificate în capitolul VII conform termenelor și criteriilor stabilite;
    2) numărul lucrărilor analitice, informaţiilor şi notelor operative care vor fi elaborate de Biroul Naţional de Statistică în anul 2019, conform calendarului de diseminare al Biroului Naţional de Statistică – în total 152;
    3) numărul ediţiilor statistice diseminate – în total 13;
    4) numărul de chestionare completate şi prezentate la solicitarea organismelor internaţionale – în total 92;
    5) actualizarea permanentă a informaţiei de pe pagina web oficială a Biroului Naţional de Statistică şi a Paginii Naţionale Sumare a Datelor în cadrul Standardului special de diseminare a datelor al Fondului Monetar Internaţional.
    9. Indicatorii de performanță pentru evaluarea Programului sînt următorii:
    1) dimensiunea metodologică, cantitativă și calitativă precizată pentru indicatorii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă;
    2) utilizatori instruiți privind utilizarea statisticilor economice, sociale, demografice și de mediu, conform domeniului de competență.
V. ESTIMAREA GENERALĂ A COSTURILOR
    10. Realizarea Programului lucrărilor statistice în anul 2019 se va efectua în limitele mijloacelor bugetare alocate Biroului Naţional de Statistică, pentru compartimentul A şi altor autorităţi/instituţii specificate în compartimentul B „Lucrările executate şi informaţiile furnizate de ministere, alte autorităţi ale administrației publice centrale şi alte entităţi Biroului Naţional de Statistică pentru elaborarea statisticilor oficiale”.
VI. PROCEDURILE DE RAPORTARE ŞI EVALUARE
    11. În procesul de realizare a Programului va fi asigurată monitorizarea gradului de realizare a activităţilor (lucrărilor) în conformitate cu prevederile capitolului VII. Procesul de monitorizare şi evaluare va cuprinde:
    1) monitorizarea strictă a termenelor de realizare a lucrărilor statistice;
    2) examinarea anuală a realizării acţiunilor prevăzute în Program la şedinţele Consiliului Național pentru Statistică;
    3) elaborarea de către Biroul Naţional de Statistică a raportului privind realizarea Programului de lucrări statistice pe anul 2019 și prezentarea acestuia la Guvern în decursul primului trimestru al anului 2020.