HGO1199/2018
ID intern unic:  378836
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1199
din  05.12.2018
cu privire la Registrul național al calificărilor
Publicat : 11.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 6-12     art Nr : 3     Data intrarii in vigoare : 11.01.2019
    În temeiul art. 66 alin. (6) şi art. 97 alin. (5) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), precum şi al art. 16 alin. (3) din Legea nr.71/2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.314), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se instituie Registrul național al calificărilor în scopul înregistrării calificărilor din Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova.
    2. Se aprobă:
    1) Conceptul tehnic al Registrului național al calificărilor, conform anexei nr.1;
    2) Regulamentul privind Registrul național al calificărilor, conform anexei nr.2.
    3. Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” va asigura administrarea tehnică și menținerea Sistemului informațional automatizat „Registrul național al calificărilor”.
    4. Cheltuielile aferente punerii în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din contul și în limitele alocațiilor bugetare aprobate.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                             Monica Babuc

    Nr. 1199. Chişinău, 5 decembrie 2018.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.1199/2018

CONCEPTUL TEHNIC
al Registrului național al calificărilor
INTRODUCERE
    Cadrul naţional al calificărilor din Republica Moldova (în continuare – CNCRM) reprezintă un sistem naţional de calificări unic, integru, deschis şi flexibil, care cuprinde toate nivelurile şi formele de învăţămînt, precum și este orientat spre satisfacerea unor necesități concrete în cadre calificate ale pieței forței de muncă, sprijinirea politicilor și strategiilor naționale în domeniul educației și formării profesionale, în corespundere cu politicile europene în acest domeniu.
    Procesul de dezvoltare a CNCRM implică crearea Registrului național al calificărilor (în continuare – RNC). RNC reprezintă un sistem informațional automatizat, independent, credibil și eficient de înregistrare, dezvoltare și actualizare a calificărilor, instrument de asigurare a calității formării profesionale, a transparenței și a lizibilității învățămîntului profesional tehnic și superior în raporturile cu piața muncii în ceea ce privește recunoașterea rezultatelor învățării, precum şi compararea calificărilor obţinute în urma absolvirii diferitor programe de formare profesională, furnizate de instituţiile de învățămînt prestatoare de servicii educaționale și formare profesională.
    În acest context, crearea RNC este determinată de:
    1) lipsa unui sistem unic de informare cu referire la calificările CNCRM;
    2) lipsa unei sistematizări a calificărilor profesionale naționale în funcție de nivelurile de calificare și domeniile de formare profesională;
    3) lipsa informațiilor structurate privind rezultatele învățării la programele de formare profesională oferite de instituțiile de învățămînt profesional tehnic și superior;
    4) accesul limitat al publicului larg la informația structurată cu privire la furnizorii serviciilor de formare profesională și calificările profesionale oferite de către aceștia;
    5) gradul redus de transparență a sistemului național de formare profesională, de credibilitate, comparabilitate și de recunoaștere a calificărilor la nivel european/internațional.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. RNC este un sistem informațional automatizat, constituit dintr-un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale destinat înregistrării, păstrării, prelucrării și utilizării informațiilor cu privire la calificările profesionale, criteriile de evaluare a calificărilor, furnizorii de programe de formare profesională, rezultatele învățării și mecanismele de certificare a nivelului de calificare, inclusiv nomenclatoarele domeniilor de formare profesională pentru învățămîntul profesional tehnic și superior.
    2. RNC cuprinde toate calificările profesionale din CNCRM, fiind unica sursă autorizată de informații cu privire la calificările naționale sistematizate și structurate în funcție de necesitățile diferitor grupuri de utilizatori (agenți economici, instituții de învățămînt, elevi/studenți/formabili, părinți, utilizatori externi).
    3. RNC este destinat autorităților administrației publice, instituțiilor de învățămînt de toate nivelurile, partenerilor sociali/educaționali, persoanelor fizice şi juridice, în modul stabilit de legislația Republicii Moldova.
    4. RNC asigură comunicarea diferitor elemente ale unui sistem de calificare și ajută la identificarea calificărilor ce aparțin CNCRM.
    5. În sensul prezentului Concept tehnic, următoarele noțiuni semnifică:
    ansamblu de mijloace software – totalitatea produselor program care asigură realizarea proceselor informaționale;
    bază de date – colecție de date organizată conform unei structuri conceptuale care descrie caracteristicile acestor date și relațiile dintre entitățile lor componente, destinată unuia sau mai multor domenii de aplicație;
    calificare – rezultat formal al unui proces de evaluare și validare a rezultatelor învățării corespunzătoare unor standarde date; recunoaștere oficială a valorii rezultatelor individuale ale învăţării pentru piaţa muncii, precum şi a educaţiei şi formării profesionale continue printr-un act de studii (diplomă, certificat de calificare) ce conferă dreptul legal de a practica o profesie/meserie;
    Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova – instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii, care corespund unor niveluri specifice de învățare atinse, al cărui scop este integrarea și coordonarea subsistemelor naționale ale calificărilor și îmbunătățirea transparenței, accesului, progresului și calității calificărilor în raport cu piața muncii și societatea civilă;
    Cadrul european al calificărilor (EQF) – sistem de organizare (structurare) care facilitează perceperea la nivel european a calificărilor din diferite sisteme naţionale şi sectoriale;
    credit de studii – confirmarea faptului că o parte a unei calificări, constînd într-un set coerent de rezultate ale învățării, a fost evaluată și validată de o autoritate competentă în conformitate cu un standard convenit; creditul este acordat de autoritățile competente atunci cînd o persoană a obținut rezultatele definite ale învățării, dovedite prin evaluări corespunzătoare, și poate fi exprimat ca o valoare cantitativă (de exemplu, credite sau puncte de credit) care indică estimarea volumului de muncă de care o persoană are nevoie în mod obișnuit pentru a obține respectivele rezultate ale învățării;
    clasificator – totalitatea semnificațiilor anumitor caracteristici ale obiectului și codurilor alfanumerice ce corespund acestora;
    identificator de obiect informațional – unul dintre atributele obiectului informațional, care este unic și rămîne invariabil pe parcursul întregii perioade de existență a obiectului în RNC;
    obiect informațional – obiect al înregistrării în cadrul resursei informaționale;
    program de studiu/program de formare profesională/program de formare continuă a adulților – totalitatea activităților de proiectare, organizare, conducere și realizare a predării, învățării, cercetării, creaţiei artistice și evaluării care asigură formarea într-un domeniu ocupațional și academic în conformitate cu cadrul normativ în vigoare şi conduce la obținerea unei calificări certificate de către un organism abilitat;
    resursă informațională – totalitate de informații conținute în RNC, organizată în conformitate cu cerințele stabilite și cu legislația în vigoare;
    transparenţa calificărilor – grad de vizibilitate a calificărilor (academice sau profesionale) care permite identificarea şi compararea valorii de piaţă a acestora (sectorială, regională, naţională sau internaţională) fie pe piaţa muncii, fie pe piaţa serviciilor educaţionale şi a formării profesionale.
    6. Crearea RNC are drept scop dezvoltarea resursei informaționale a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în vederea înregistrării, sistematizării, publicării, actualizării datelor cu referire la calificările naționale, CNCRM și furnizorii de programe de formare profesională.
    7. RNC are următoarele obiective generale:
    1) dezvoltarea CNCRM prin:
    a) sistematizarea calificărilor profesionale naționale, conform nivelelor de calificare;
    b) structurarea calificărilor naționale pe domenii de formare profesională, înregistrarea și actualizarea de date privind calificările profesionale din CNCRM;
    c) îmbunătățirea calității procesului de formare profesională și reducerea timpului de verificare, echivalare și recunoaștere a calificărilor profesionale naționale, asigurîndu-se controlul asupra respectării CNCRM, optimizarea resurselor umane și eficientizarea internă a procesului de formare profesională;
    d) standardizarea procedurilor, formularelor, nomenclatoarelor la nivelul sistemului național de formare profesională;
    e) dezvoltarea unui sistem flexibil și modular care permite îmbunătățirea calității formării profesionale și asigurarea conexiunii sistemului educațional și de formare profesională națională cu partenerii sociali pentru satisfacerea necesităților pieței forței de muncă;
    2) creșterea gradului de transparență al CNCRM prin:
    a) asigurarea accesului publicului larg la informațiile de interes public privind calificările profesionale și prestatorii de servicii educaționale și de formare profesională;
    b) deschiderea către agenții economici/partenerii educaționali/beneficiarii sistemului de formare profesională prin prezentarea informațiilor publice despre calificările profesionale, furnizorii de programe de formare profesională și alte informații cu caracter public în ceea ce priveşte procesul de formare profesională inițială și continuă;
    c) promovarea relațiilor de colaborare între instituțiile de învățămînt profesional tehnic și superior și reprezentanții pieţei muncii pentru a se asigura o informare corectă și exactă cu referire la calificările oferite și calitatea programelor de formare profesională;
    d) deschiderea către alte sisteme informaționale publice, pentru a prelua și a transmite informații către acestea.
    8. Elaborarea, implementarea și dezvoltarea RNC se bazează pe următoarele principii:
    1) principiul integrității datelor – păstrarea conținutului și interpretarea univocă în condițiile unor acțiuni accidentale. Integritatea datelor se consideră a fi păstrată dacă datele nu au fost denaturate sau excluse din RNC;
    2) principiul plenitudinii datelor – asigurarea volumului complet al informației colectate în conformitate cu actele normative;
    3) principiul veridicității datelor – introducerea datelor în RNC în baza documentelor autentice, precum și asigurarea unui grad înalt de corespundere a datelor stocate în RNC cu starea reală a documentelor/obiectelor reprezentate de acestea într-un domeniu concret;
    4) principiul identificării de stat a obiectelor înregistrării – existența unui cod de identificare unic pentru fiecare obiect/calificare;
    5) principiul transparenței asigură accesul cetățenilor la informațiile cu caracter public;
    6) principiul securității informaționale – asigurarea nivelului integrității, exclusivității, accesibilității și eficienței protecției datelor împotriva pierderii, denaturării, deteriorării, modificării, accesului și utilizării neautorizate. Securitatea RNC presupune rezistența la atacuri, protecția caracterului integrității informației și pregătirea pentru lucru atît la nivel de sistem, cît și la nivel de date prezentate în această informație;
    7) principiul compatibilității RNC cu sistemele informaționale publice existente în țară.
    9. Sistemul informaţional automatizat RNC este o aplicație unică pentru documentarea, înregistrarea și controlul versiunii electronice a calificărilor și a altor acte normative conexe. Aceasta implică înregistrarea și dezvoltarea în continuare a calificării, în format electronic, furnizarea de informații privind calificările naționale (valide/radiate/arhivate, distribuirea acestora pe domenii de formare profesională, structurarea pe niveluri de calificare și certificare etc.) și instituțiile de învățămînt care oferă servicii educaționale și de formare profesională.
Capitolul II
CADRUL NORMATIV- JURIDIC AL RNC
    10. Cadrul normativ-juridic al RNC este format din legislația națională în vigoare, acordurile și convențiile internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și din recomandările internaționale în domeniu.
    11. Elaborarea și implementarea RNC este reglementată, în particular, de următoarele acte legislative și normative:
    1) Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014;
    2) Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;
    3) Legea nr. 1069/2000 cu privire la informatică;
    4) Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;
    5) Legea nr. 71/2007 cu privire la registre;
    6) Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
    7) Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic;
    8) Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;
    9) Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1743/2004 privind edificarea societății informaționale în Republica Moldova;
    10) Hotărîrea Guvernului nr.632/2004 despre aprobarea Politicii de edificare a societății informaționale în Republica Moldova;
    11) Hotărîrea Guvernului nr.656/2012 cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate;
    12) Hotărîrea Guvernului nr. 1090/2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass);
    13) Hotărîrea Guvernului nr. 128/2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud);
    14) Hotărîrea Guvernului nr. 405/2014 privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign);
    15) Hotărîrea Guvernului nr. 708/2014 privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog);
    16) Hotărîrea Guvernului nr. 425/2015 cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor;
    17) Hotărîrea Guvernului nr. 853/2015 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar;
    18) Hotărîrea Guvernului nr.482/2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităţilor în învățămîntul superior;
    19) Hotărîrea Guvernului nr. 1016/2017 cu privire la aprobarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova.
    12. Suportul reglator pentru dezvoltarea RNC îl constituie:
    1) Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în spațiul european al învățămîntului superior (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG 2015), elaborate de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățămîntul Superior (ENQA);
    2) Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (2009/C 155/01);
    3) Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (2017/C 189/03);
    4) alte acte reglatorii cu referire la organizarea și desfășurarea studiilor în învățămîntul profesional tehnic și superior.
Capitolul III
SPAȚIUL FUNCȚIONAL AL RNC
Secțiunea 1
Funcțiile de bază ale RNC
    13. Funcțiile de bază ale RNC sînt următoarele:
    1) înregistrarea calificărilor și datelor aferente CNCRM – reflectarea informațiilor despre calificările naționale, furnizorii de programe de formare profesională și actele normative naționale și internaționale de referință:
    a) luarea în evidență primară – atribuirea identificatorului unic obiectului de evidență și introducerea volumului stabilit de date în baza de date a RNC;
    b) actualizarea datelor – actualizarea sistematică a bazei de date, modificarea/completarea datelor/obiectelor informaționale;
    c) schimbarea statutului obiectului informațional – informaţia se introduce în RNC numai în baza documentelor ce confirmă veridicitatea datelor, cu referinţă la documentul în baza căruia a avut loc actualizarea datelor. Toate modificările în sistem se păstrează în ordine cronologică;
    2) asigurarea informațională – informația din RNC este pusă la dispoziția autorităților publice, furnizorilor de date, destinatarilor și utilizatorilor;
    3) asigurarea calității informațiilor la crearea şi menținerea componentelor RNC;
    4) protecția și securizarea informațiilor la toate etapele de formare a RNC, cu utilizarea metodelor de autentificare a utilizatorilor, de autorizare conform rolului atribuit în RNC și cu utilizarea mecanismelor de protecție a datelor și a canalelor de conexiune;
    5) asigurarea publicării, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1016/2017, cu privire la aprobarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova.
Secțiunea a 2-a
Componentele funcționale ale RNC
    14. Sistemul informațional automatizat RNC trebuie să asigure exercitarea funcțiilor specifice, determinate de destinația sa și definite de următoarele componente funcționale specifice:
    1) administrarea reperelor informaționale, care implică formarea bazei de date necesare pentru dezvoltarea/evidența calificărilor, informații de ordin general aferente RNC, acte normative naționale și internaționale, furnizori de servicii educaționale, grupuri de lucru, organe centrale de specialitate/comitete sectoriale pentru formare profesională etc.;
    2) managementul dezvoltării calificării asigură evidența formării grupului de lucru, a elaborării elementelor descriptive ale calificării, a consultării publice și validării standardului de calificare, publicarea standardelor de calificare valide, instituțiile furnizoare de servicii educaționale, informații utile, aferente CNCRM și alte etape definite de Metodologia de elaborare a calificărilor.
Capitolul IV
STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ A RNC
    15. Proprietarul RNC este statul, care își realizează dreptul de proprietate, de gestionare și de utilizare a datelor din acesta. Resursele financiare pentru implementarea, dezvoltarea, mentenanța și exploatarea RNC sînt asigurate din bugetul de stat și alte mijloace financiare, conform legii.
    16. Posesorul RNC este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu drept de gestionare și de utilizare a datelor și a resurselor conținute în acesta.
    17. În calitate de deținător al RNC este desemnată o subdiviziune specializată din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, căreia posesorul RNC i-a delegat atribuțiile de verificare a calificărilor și informațiilor aferente introducerii în RNC, asigurînd exploatarea RNC și accesul publicului la informație.
    18. Posesorul și deținătorul asigură condițiile organizatorice și financiare pentru funcționarea RNC.
    19. Registrator al RNC este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, prin intermediul persoanelor responsabile desemnate. Datele care se introduc în RNC de către registrator se aprobă prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării.
    20. Furnizori ai datelor din RNC sînt autoritățile publice, prestatorii de programe de formare profesională, care prezintă registratorului, în format electronic, date despre obiectul sistemului informațional, în modul stabilit de lege. Furnizorii datelor sînt obligați să asigure corectitudinea şi autenticitatea datelor prezentate pentru a fi introduse în RNC şi actualizarea acestora în modul stabilit de lege.
    21. Administrarea tehnică și menținerea RNC va fi asigurată de Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
Capitolul V
DOCUMENTELE DE BAZĂ CONȚINUTE ÎN RNC
    22. Documentele de bază conținute în RNC se referă la:
    1) lista persoanelor implicate în elaborarea standardului de calificare;
    2) standardul ocupaţional/profilul ocupaţional;
    3) standardul de calificare;
    4) avizul de validare;
    5) actele care, potrivit legilor în vigoare, oferă instituției dreptul legal de a conferi diplome şi/sau certificate de calificare recunoscute pe piaţa muncii, care, în baza rezultatelor învăţării, atestă o calificare specifică învăţămîntului profesional;
    6) planul/planurile de învăţămînt;
    7) suplimentul la actul de studii.
Capitolul VI
SPAȚIUL INFORMAȚIONAL AL RNC
Secțiunea 1
Obiectele informaționale ale RNC
    23. Obiectele informaționale, specifice ale RNC, menţionate în Metodologia de elaborare a calificărilor, sînt:
    1) Expert;
    2) Grup de lucru;
    3) Organ central de specialitate;
    4) Comitet sectorial pentru formare profesională;
    5) Comisie de validare;
    6) Domeniul de formare profesională;
    7) Profil ocupațional/standard ocupațional;
    8) Standard de calificare.
Secțiunea a 2-a
Identificatorii obiectelor informaționale
    24. Tuturor obiectelor informaționale li se atribuie un identificator unic:
    1) obiectele informaționale împrumutate sînt identificate conform regulilor sistemului în care au fost introduse/create: IDNP – pentru cetățeni, INDO – pentru persoanele juridice, codul ocupației din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM), codul calificării etc.;
    2) identificator al obiectelor „Expert”, „Grup de lucru”, „Organ central de specialitate/Comitet sectorial”, „Comisie de validare” este numărul de ordine definit de sistem;
    3) identificator al obiectului „Calificare” este codul de referință al calificării, atribuit în conformitate cu Metodologia de elaborare a calificării.
Secțiunea a 3-a
Scenariile asociate obiectelor informaționale
    25. Scenariile de bază reprezintă lista evenimentelor aferente obiectelor luate în evidența RNC și corespund în esență celor ce urmează:
    1) luarea inițială în evidență, care se face la apariția unui nou obiect al RNC, determinat de Metodologia de elaborare a calificărilor sau de modificarea actelor normative, cu atribuirea codului/numărului de înregistrare corespunzător;
    2) actualizarea informației, care se efectuează prin introducerea sistematică a modificărilor/rectificărilor/completărilor în baza de date a RNC, în conformitate cu evenimentele survenite;
    3) scoaterea/radierea obiectului informațional din evidență și transferarea datelor despre acesta în arhivă are loc prin efectuarea unei mențiuni speciale în baza de date.
Secțiunea a 4-a
Datele RNC
    26. Datele RNC reprezintă totalitatea atributelor obiectului informațional și includ următoarele informații definite inclusiv de Metodologia de elaborare a calificărilor:
    1) pentru obiectul informațional „Expert”:
    a) identificatorul;
    b) numele și prenumele;
    c) instituția de bază în care activează;
    d) postul/funcția exercitată;
    e) domeniul de formare profesională;
    f) perioada de activitate în domeniul profesional;
    g) gradul ştiinţific/didactic şi/sau titlul ştiinţifico-didactic;
    2) pentru obiectul informațional „Grup de lucru”:
    a) codul;
    b) data formării;
    c) obiectivul urmărit (standardul de calificare elaborat);
    d) lista experților;
    3) pentru obiectul informațional „Organ central de specialitate/Comitet sectorial”:
    a) domeniul economiei naționale;
    b) componența comisiilor de validare;
    c) decizia comisiilor de validare;
    4) pentru obiectul informațional „Comisie de validare”:
    a) codul;
    b) data formării;
    c) obiectivul urmărit (standardul de calificare evaluat);
    d) lista experților;
    e) procesele-verbale ale ședințelor;
    f) avizul de validare/respingere a standardului de calificare;
    5) Pentru obiectul informațional „Domeniul de formare profesională”:
    a) durata studiilor;
    b) creditele de studiu SNCS/ECTS;
    c) forma de organizare;
    d) condițiile de acces;
    e) precondițiile;
    f) stagiile de practică;
    g) mecanismele și instrumentele de examinare/evaluare;
    h) modalitatea de evaluare finală;
    i) certificarea;
    j) calificarea acordată;
    k) drepturile pentru absolvenți;
    l) organul responsabil de autorizarea programelor;
    6) pentru obiectul informațional „Standard ocupațional/Profil ocupațional”:
    a) atribuțiile și sarcinile de lucru conform Standardului ocupaţional/Profilului ocupațional;
    b) responsabilitățile conform Standardului ocupaţional/Profilului ocupațional;
    c) calitățile profesionale;
    d) cunoștințe și capacități;
    e) instrumente și materiale;
    f) tendințe și perspective de dezvoltare profesională;
    7) pentru obiectul informațional „Standard de calificare”:
    a) descriere generală:
    - codul din RNC;
    - nivelul calificării;
    - domeniul de formare profesională;
    - codul ocupației;
    - versiunea (definită de completarea formularului aferent acestui obiect);
    - data aprobării;
    - data propusă pentru revizuire;
    b) descriere detaliată/extinsă:
    - comisia de validare;
    - documentul electronic (document atașat corespunzător formularului calificării elaborate);
    - descrierea calificării;
    - scopul;
    - modalităţi de furnizare;
    - durata studiilor;
    - certificarea;
    - grupul-ţintă/grupuri-ţintă;
    - motivație;
    - condiţii de acces;
    - recunoașterea studiilor anterioare;
    - cerințe și nevoi speciale;
    - nivelul de studii minim necesar;
    - oportunităţi de angajare în cîmpul muncii;
    - traseu de formare profesională continuă;
    - cerințe legale speciale.
Secțiunea a 5-a
Clasificatoarele RNC
    27. Pentru a asigura autenticitatea și reducerea volumului informației stocate în RNC se utilizează clasificatoarele și nomenclatoarele, divizate în trei categorii:
    1) internaționale:
    a) Cadrul European al Calificărilor (EQF – European Qualifications Framework);
    b) Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED – International Standard Classification of Education);
    c) ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupations;
    2) naționale:
    a) Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM);
    b) Clasificatorul activităţilor din Economia Moldovei (CAEM);
    c) Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova (CNCRM);
    3) intrasistemice:
    a) Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor;
    b) Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar;
    c) Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităţilor în învățămîntul superior.
Secțiunea a 6-a
Interacțiunea RNC cu alte resurse informaționale
    28. Pentru organizarea și funcționarea eficientă a RNC:
    1) schimbul de date în regim real cu sistemele și registrele informaționale de stat relevante se va realiza prin integrarea RNC cu platforma de interoperabilitate;
    2) la baza mecanismului de autentificare în cadrul RNC va sta serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), ceea ce va permite autentificarea utilizatorilor prin semnătura electronică avansată calificată;
    3) toate activitățile efectuate de utilizatori, fie cu succes sau nu (cum ar fi încercările de logare nereușită), vor fi monitorizate și înregistrate în jurnalele cu acces limitat al RNC. Acest mecanism va fi asigurat inclusiv prin integrarea cu serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog).
Capitolul VII
SPAȚIUL TEHNOLOGIC AL RNC
    29. RNC este proiectat ca un sistem modular care asigură posibilitatea dezvoltării sale fără a afecta continuitatea funcționării. Arhitectura RNC este concepută în conformitate cu cerințele legale.
    30. Arhitectura și produsele program utilizate la crearea sistemului informatic se determină de către dezvoltatorul RNC în comun cu deținătorul, la etapele de elaborare și implementare a RNC.
    31. Pentru comunicarea dintre componentele RNC se utilizează rețelele de comunicații electronice securizate.
Secțiunea  1
Cerințe față de produsele program
    32. Produsele program ale RNC trebuie să satisfacă următoarele cerințe:
    1) să asigure posibilitatea stocării unor volume mari de informații;
    2) să asigure posibilitatea extinderii funcționale și a puterii de calcul (extensibilitate și scalabilitate);
    3) să utilizeze un sistem unic de clasificare și codare (unificare);
    4) să asigure fiabilitate înaltă;
    5) să asigure consistența și completitudinea informației;
    6) să susțină posibilitatea de modernizare în timpul procesului de exploatare.
    33. Deținătorul RNC asigură găzduirea acestuia pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud).
Secțiunea a 2-a
Asigurarea securității informației
    34. Securitatea informației este asigurată de către deținător, în conformitate cu cerințele standardelor naționale, și confirmă faptul că RNC este un produs soft care corespunde în totalitate cerințelor utilizatorilor, inclusiv în ceea ce privește securitatea informațională.
    35. Auditul RNC se efectuează prin jurnalizarea accesărilor, precum și a tipului operațiunii efectuate.
    36. Cererea de motivare a accesului este realizată în cadrul unui sistem de control al accesului la resursele RNC (de exemplu: lucrări, documente și informații), în care este stabilit cine, pentru cine, în conformitate cu care împuterniciri, ce documente, pentru ce acțiuni sau tip de acces poate fi permis și în care condiții, presupunînd determinarea pentru toți utilizatorii RNC a resurselor informaționale și programului la care au acces pentru operații concrete de accesare (citire, scriere, modificare, ștergere, execuție), folosind resursele tehnice și program de accesare.
    37. Semnătura electronică și controlul accesului constituie măsurile de control de securitate care asigură integritatea, confidențialitatea, disponibilitatea, autenticitatea și nonrepudierea datelor.
    38. Managementul utilizatorilor și al permisiunilor se face la etapa inițială de către deținătorul RNC. La autentificare, RNC verifică datele de acces ale utilizatorilor și deschide opțiunea de a accesa informația disponibilă.
    39. Sistemul duce evidența unor date, documente și înregistrări extrem de importante, iar păstrarea lor este o cerință obligatorie a RNC. Pentru aceasta se asigură copii de rezervă, conform celor mai bune practici.
    40. Protecția împotriva unor eventuale atacuri asupra RNC se asigură prin:
    1) utilizarea proprietăților sistemului de fișiere;
    2) controlul variabilelor de mediu;
    3) utilizarea unor variabile externe;
    4) utilizarea autentificării anonime la deschiderea unei sesiuni;
    5) determinarea identificatorului unei sesiuni;
    6) utilizarea unor posibilități suplimentare de autentificare;
    7) utilizarea procesării incorecte a erorilor;
    8) utilizarea unor delimitatori ai instrucțiunilor în datele de intrare;
    9) introducerea instrucțiunilor utilizînd delimitatorii.
    41. Pentru contracararea încercărilor de atac se întreprind următoarele acțiuni:
    1) organizarea adecvată a procedurilor de modificare a resurselor de program;
    2) organizarea adecvată a procedurilor de implementare/actualizare a resurselor de program;
    3) respectarea cerințelor privind licențierea;
    4) utilizarea actualizărilor pentru resursele de program;
    5) evidența erorilor resurselor de program.
    42. Mecanismele necesare pentru asigurarea securității informaționale a RNC se aplică în conformitate cu legislația în vigoare și cu cele mai bune practici în domeniu.
    43. În procesul de gestionare a RNC se asigură securitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, precum și cu Cerințele față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123/2010.
    44. Securitatea informațională se menține pe parcursul ciclu de funcţionare a RNC și se perfecționează în continuu, pentru prevenirea noilor pericole.
Capitolul VIII
IMPACTUL SOCIAL-ECONOMIC
PRIVIND IMPLEMENTAREA RNC
    Prezentul Concept tehnic conține viziunea privind componentele software, precum și posibilitățile de dezvoltare ale RNC. Recomandările principale expuse în document oferă beneficii care depășesc potențialele implicații negative.
    O succintă listă a acestor beneficii include:
    1) alinierea la experiența internațională în domeniu. Pe plan internațional, în special în țările UE, au fost dezvoltate sisteme informaționale similare. Elaborarea și implementarea RNC se bazează pe studierea registrelor naționale ale calificărilor funcționale din România, Polonia, Cehia, India, Suedia, Croația etc.;
    2) asigurarea unui cerc extins de utilizatori  cu informații veridice, calitative, complexe, accesibile cu referire la calificările naționale și furnizorii de programe de educație și formare profesională;
    3) îmbunătățirea calității procesului de formare profesională inițială și continuă.
    Avînd în vedere complexitatea RNC, implementarea acestuia se va efectua pe etape, în funcție de mijloacele financiare disponibile. Sustenabilitatea, vizibilitatea calificărilor, utilizarea informațiilor de către piața muncii, implicarea părților interesate, asumarea calității procesului de formare profesională și consolidarea consensului se numără printre condițiile esențiale pentru crearea, utilizarea și impactul de succes al RNC. Efectul elaborării și implementării RNC va putea fi observat începînd cu etapa introducerii în exploatare experimentală, deși impactul complet se va manifesta în întregime pe parcurs.
    Neimplementarea RNC poate avea un impact negativ substanțial, determinat de calitatea și cantitatea insuficientă a informației privind calificările naționale, conducînd la nerecunoașterea, la nivel național și internațional, a calificărilor obținute/atribuite în sistemul național de educație și de formare profesională.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1199/2018

REGULAMENT
privind Registrul național al calificărilor

I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Registrul naţional al calificărilor  (în continuare – RNC)  constituie un sistem informațional independent, credibil și eficient de înregistrare, dezvoltare și actualizare a calificărilor, instrument de asigurare a calității formării profesionale, a transparenței și a lizibilității sistemului de educație și formare profesională în raporturile cu piața muncii.
    2. RNC asigură vizibilitatea și recunoașterea rezultatelor învățării, precum şi compararea calificărilor obţinute în urma absolvirii diferitor programe de studii/formare profesională acreditate, furnizate de instituţiile de învățămînt prestatoare de servicii educaționale și de formare profesională din Republica Moldova.
    3. Structura RNC este prezentată în anexa la prezentul Regulament.
    4. RNC este o bază de date, la nivel național, care stabilește corespondența dintre titlul calificării și nivelul de calificare, în conformitate cu Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova (în continuare – CNCRM), ocupațiile prevăzute în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM) și rezultatele învățării, așa cum sînt ele prezentate în Suplimentul descriptiv al actului de studii.
    5. Implementarea RNC asigură, la nivel național, dezvoltarea CNCRM, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1016/2017 cu privire la aprobarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova.
    6. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării asigură instituirea, înregistrarea, ținerea, reorganizarea și lichidarea RNC.
II. SUBIECȚII RAPORTURILOR JURIDICE
ÎN DOMENIUL CREĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII RNC
    7. RNC asigură înregistrarea calificărilor și datelor aferente CNCRM și utilizează serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) – pentru autentificarea utilizatorilor RNC, precum și serviciul guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) – pentru semnarea electronică a documentelor din RNC.
    8. RNC are următoarele sarcini de bază:
    1) promovează corespondența dintre rezultatele învățării oferite de sistemul de educație și de formare profesională cu competențele profesionale cerute de piața muncii, pe niveluri de calificare;
    2) reprezintă rezultatul monitorizării sistematice şi actualizării, în timp real, a modificărilor apărute pe piaţa muncii, în sensul menţinerii corelării dintre ocupaţii şi niveluri de calificare;
    3) este un instrument util în educație, formare profesională, muncă, asigurînd o abordare unitară a sistemului național de calificări;
    4) asigură înregistrarea tuturor calificărilor care se pot obține prin sistemul național de educaţie şi formare profesională și a nivelurilor de calificare aferente;
    5) stabilește o corelație între calificare, ocupațiile de pe piața muncii, instituțiile unde se pot dobîndi competențele profesionale specifice ocupațiilor;
    6) asigură transparența și recunoașterea oficială a actelor de studii din sistemul de educație și formare profesională;
    7) sprijină asigurarea calității în domeniul educației și formării profesionale;
    8)  permite implicarea partenerilor sociali, de nivel sectorial, din domenii specifice de activitate, pentru dezvoltarea CNCRM;
    9) asigură compatibilitatea CNCRM cu Cadrul european al calificărilor (EQF), prin corelarea transparentă a nivelurilor naţionale de calificare cu cele stabilite la nivel european, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare;
    10) sprijină acreditarea/autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii/formare profesională, a instituţiilor de învăţămînt și a furnizorilor de programe de studii/formare profesională a adulţilor;
    11) sprijină mobilitatea pe piața europeană/internaţională prin recunoașterea calificărilor, diplomelor și certificatelor eliberate în sistemul naţional de educație și de formare profesională și corelarea rezultatelor învățării cu competențele stabilite în standardele europene (ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) și internaționale (ISCO – International Standard Classification of Occupation);
    12) permite corelarea standardelor naționale din sistemul educațional cu ISCO – 08 și cu ISCED (International Standard Classification of Education), precum și cu portofoliul EUROPASS;
    13) sprijină tinerii în alegerea carierei profesionale, adulții în vederea recalificării, precum şi în ceea ce priveşte formarea profesională continuă pe parcursul întregii vieți;
    14) vine în întîmpinarea cerinţelor pieţei muncii şi sprijină reducerea şomajului;
    15) permite recunoașterea, măsurarea și relaționarea tuturor rezultatelor învățării dobîndite în contexte de învățare formale, nonformale și informale și asigură coerența calificărilor și a titlurilor certificate;
    16) eficientizează timpul alocat alegerii carierei şi ocupaţiei dorite, în conformitate cu propriile dorinţe/nevoi ale cetăţenilor, dar şi cu cele ale angajatorilor.
    9. Proprietar al RNC este statul care își realizează dreptul de proprietate, de gestionare și de utilizare a datelor din acesta. Resursele financiare pentru implementarea, dezvoltarea, mentenanța și exploatarea RNC sînt asigurate din bugetul de stat și alte mijloace financiare, conform legii.
    10. Posesor al RNC este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu drept de gestionare și de utilizare a datelor și a resurselor conținute de acesta.
    11. În calitate de deținător al RNC este desemnată o subdiviziune specializată din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Deținătorul RNC dispune de atribuții delegate de către posesor prin act intern.
    12. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării asigură condițiile organizatorice și financiare pentru funcționarea RNC.
    13. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, prin intermediul unui act administrativ emis, va desemna persoana responsabilă de înregistrarea și publicarea calificărilor şi a datelor aferente CNCRM.
    14. Furnizori ai datelor din RNC sînt autoritățile publice, prestatorii de programe de studii/formare profesională, care prezintă registratorului, pe suport de hîrtie/în format electronic, date despre obiectul sistemului informațional, în modul stabilit de lege.
    15. În funcție de rol, subiecții sînt obligați:
    1) posesorul:
    a) să asigure condiţiile juridice, organizatorice şi financiare pentru crearea şi ţinerea RNC;
    b) să organizeze crearea sistemelor informaţionale automatizate destinate ţinerii RNC;
    c) să asigure ţinerea RNC în conformitate cu regulile de ţinere a acestuia;
    d) să asigure înregistrarea obiectelor supuse înregistrării;
    e) să asigure autenticitatea, plenitudinea şi integritatea datelor din RNC;
    f) să asigure securitatea şi protecţia datelor din RNC;
    g) să asigure tuturor destinatarilor acces la datele din RNC în conformitate cu legislaţia cu privire la registre.
    2) furnizorii datelor:
    a) să asigure corectitudinea şi autenticitatea datelor prezentate pentru a fi introduse în RNC şi actualizarea acestora în modul stabilit de lege sau acord;
    b) să informeze deţinătorul RNC, în modul stabilit de acesta, despre modificarea datelor obiectului RNC;
    c) să răspundă, la solicitarea deţinătorului RNC sau registratorului, în termen de 10 zile lucrătoare, în cazul solicitării de către aceștia a unor informaţii suplimentare despre obiectul supus înregistrării;
    3) registratorul:
    a) să asigure înregistrarea calificărilor și datelor aferente CNCRM în RNC;
    b) să asigure corectitudinea și autenticitatea datelor introduse în RNC și actualizarea acestora;
    c) să asigure condițiile necesare pentru păstrarea în siguranță a suporturilor materiale și a copiilor de rezervă;
    4) destinatarii datelor RNC au obligații stabilite de legislaţia privind accesul la informaţie și de legislația cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.
    16. Fiecare subiect are următoarele drepturi:
    1) posesorul:
    a) să gestioneze și să utilizeze datele și resursele conținute în RNC;
    b) să delege mai multe funcţii privind ţinerea RNC deţinătorului şi/sau registratorului;
    2) furnizorii datelor:
    a) să primească de  la deţinător date concrete despre obiectele care urmează a fi prezentate pentru înregistrare;
    b) să inițieze propuneri cu privire la modificarea actelor normative existente care reglementează funcționarea RNC;
    3) registratorul:
    a) să participe la crearea, implementarea și dezvoltarea RNC;
    b) să solicite furnizorilor prezentarea, completarea și/sau actualizarea, după caz, a datelor necesare  pentru înregistrare în RNC;
    c) să solicite asigurarea corectitudinii și autenticității datelor prezentate de către furnizori;
    d) să prezinte propuneri posesorului RNC privind perfecționarea și eficientizarea funcționării RNC.
III. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE/ACTUALIZARE A RNC
    17. RNC, accesibil publicului, este structurat și menținut astfel încît:
    1) să reprezinte o bază de date structurată și computerizată sau mai multe baze de date legate între ele, administrate de către autoritatea competentă;
    2) să fie coerent și prietenos utilizatorului/ușor de folosit și accesibil publicului.
    18. Actualizarea calificărilor înregistrate în RNC se realizează permanent de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în funcție de solicitările pieței muncii.
    19. Nivelul de calificare definit, conform descriptorilor de nivel CNCRM, și corespunderea acestuia cu rezultatele învățării a calificării respective este stabilit împreună cu partenerii sociali în funcție de complexitatea competenţelor minime specifice ocupaţiei cerute de piaţa muncii.
    20. Nivelul de calificare aferent unei ocupaţii, în funcţie de dinamica schimbărilor tehnologice pe piaţa muncii, se poate modifica cu avizul ministerelor de resort/Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale/ comitetelor sectoriale pentru formare profesională.
    21. Programele de studii/de formare profesională acreditate sau autorizate   provizoriu se înregistrează în RNC.
    22. Programul de studii/de formare profesională, care duce la obținerea unei calificări, se realizează în baza standardului de calificare, elaborat în corespundere cu standardul/profilul ocupațional. 
    23. Standardele de calificare înregistrate în RNC cuprind nivelurile de calificare 3 CNCRM – 8 CNCRM şi sînt aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și coordonate cu ministerul de resort la care se referă standardul în cauză.
    24. Autoritatea competentă, în calitate de posesor al RNC, asigură accesul publicului la informația privind calificările din sistemul național de educație/de formare profesională, fără a fi necesară declararea interesului, și distribuie informația gratuit pe Internet.
    25. Calificările din sistemul educațional național se atribuie conform  actelor normative, prin care se asigură pregătirea profesională în învățămîntul profesional tehnic și superior, după cum urmează:
    1) Hotărîrea Guvernului nr. 425/2015 cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor;
    2) Hotărîrea Guvernului nr. 853/2015 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar;
    3) Hotărîrea Guvernului nr.482/2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităţilor în învățămîntul superior.
IV. CONTROLUL ȘI RESPONSABILITATEA
    26. Deținătorul RNC și registratorul sînt obligați să prevină accesul nesancționat la datele din acesta, utilizarea ilegală, difuzarea, modificarea sau nimicirea lor.
    27. Pentru deteriorarea, falsificarea, nimicirea și alte acțiuni ilegale întreprinse asupra informației ce se conține în RNC, persoana responsabilă poartă răspundere în conformitate cu legislația.
    28. Controlul intern asupra modului de ținere a RNC se efectuează de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

    anexă