OMFC4/2019
ID intern unic:  378920
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 4
din  09.01.2019
cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea,
 raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea
Declaraţiei de răspundere managerială
Publicat : 18.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 13-21     art Nr : 110     Data intrarii in vigoare : 18.01.2019
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1404 din 11 ianuarie 2019
Ministru ________ Victoria IFTODI    În vederea realizării prevederilor art. 16 alin. (2) și a art. 29lit. b) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234, art.730),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială (se anexează).
    2. Se abrogă Ordinul ministrului finanțelor nr.49/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.135-141, art.803), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 880 din 19.06.2012.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                 Ion CHICU

    Nr. 4. Chişinău, 9 ianuarie 2019.


Aprobat
prin Ordinul ministrului finanţelor
nr. 4/2019

REGULAMENT
privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial
și emiterea Declarației de răspundere managerială
Secțiunea 1
Dispoziții generale
    1. Regulamentul privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială (în continuare - Regulament) stabileşte modul de autoevaluare a sistemului de control intern managerial (în continuare - CIM) din cadrul entității publice, modul de raportare privind organizarea şi funcţionarea sistemului CIM, precum şi modul de întocmire a Declaraţiei de răspundere managerială.
    2. Obiectivul prezentului Regulament constă în reglementarea procedurală pentru obținerea asigurării privind conformitatea sistemelor CIM, în creșterea gradului de răspundere a managerilor din cadrul sectorului public, în raportarea privind organizarea și funcționalitatea sistemului CIM către Ministerul Finanțelor, precum și în raportarea ulterioară către Guvernul Republicii Moldova.
    3. Prevederile prezentului Regulament se aplică autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, autorităţilor/instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional (în continuare -
entităţi publice).
Secțiunea a 2-a
Autoevaluarea sistemului de control intern managerial
al entității publice

    4. Entitatea publică efectuează autoevaluarea în scopul determinării funcţionalităţii sistemului CIM, aprecierii gradului de conformitate a acestuia cu cadrul normativ în domeniu, elaborării Raportului anual privind controlul intern managerial (în continuare - Raport), precum şi emiterii Declaraţiei de răspundere managerială.
    5. Managerul entităţii publice desemnează persoana sau subdiviziunea organizaţională responsabilă de coordonarea activităţilor de organizare, menţinere și dezvoltare a sistemului CIM în cadrul entității publice (în continuare – coordonator).
    6. Coordonatorul este responsabil de organizarea și desfășurarea procesului de autoevaluare și raportare a sistemului CIM în cadrul entității publice.
    7. Coordonatorul oferă suport la organizarea procesului de autoevaluare din cadrul entităților publice subordonate.
    8. Subdiviziunea de audit intern din cadrul entității publice poate fi antrenată cu rol de consiliere pe aspecte ce țin de procesul de evaluare a CIM.
    9. Entitatea publică care nu are în subordine alte entități înregistrează rezultatele autoevaluării sistemului CIM în Raportul anual privind controlul intern managerial, conform modelului expus în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    10. Entitatea publică ierarhic superioară care are în subordine alte entități publice înregistrează rezultatele autoevaluării sistemului CIM în Raportul anual consolidat privind controlul intern managerial (în continuare – Raport consolidat), conform modelului expus în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
    11. Raportul cuprinde șapte compartimente:
    1) informații generale - pentru obținerea unor date cu caracter general privind CIM;
    2) mediul de control - care are ca scop de a evalua integritatea personală şi profesională, etica conducerii şi angajaților, stilul de conducere, structura organizaţională, delegarea împuternicirilor, politicile şi practicile privind resursele umane, precum şi competenţa angajaților;
    3) managementul performanţelor şi al riscurilor - întru a evalua dacă entitatea publică şi-a stabilit în mod corect misiunea, obiectivele strategice şi operaţionale; dacă planurile de acţiuni includ acțiuni şi indicatori de performanţă măsurabili pentru activitatea entităţii publice şi a subdiviziunilor organizaţionale; dacă entitatea publică stabilește strategia de management al riscurilor, în baza căreia identifică, înregistrează, evaluează, controlează, monitorizează şi raportează sistematic riscurile, inclusiv riscurile de corupție, ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor; dacă riscurile identificate sunt asociate obiectivelor;
    4) activităţile de control - pentru a evalua politicile şi procedurile ce ajută la asigurarea executării directivelor conducerii şi atingerii obiectivelor într-o manieră economă, eficace şi eficientă;
    5) informaţia şi comunicarea – întru a evalua sistemele de informare şi comunicare internă şi externă, precum şi cantitatea, calitatea, periodicitatea şi sursele informaţiei;
    6) monitorizarea – pentru a evalua instrumentele proprii de supraveghere a sistemului CIM;
    7) patrimoniu, finanțe şi tehnologii informaţionale - care are ca scop de a evalua propriile activităţi de control pentru principalele procese patrimoniale, economico-financiare şi tehnologii informaţionale.
    12. În cazul în care entitatea publică dispune de subdiviziune de audit intern, fiecare compartiment/standard, cu excepția compartimentului I, va include „opinia auditului intern”, care va conține informații aferente situației constatate în rezultatul desfășurării activității de audit intern în cadrul entității publice. Opinia auditului intern este agregată din constatările misiunilor de asigurare și consiliere, efectuate pe parcursul perioadei de raportare, precum și din informațiile obținute în contextul altor activități desfășurate pe parcursul anului.
    13. Suplimentar la Raport, Ministerul Finanţelor este în drept să solicite răspunsuri la alte întrebări, comunicîndu-le entităților publice anual, pînă la data de 31 decembrie, prin publicarea acestora pe pagina web a Ministerului Finanţelor.
    14. Raportul se elaborează anual, pînă la data de 10 februarie, de către coordonator, în comun cu managerii operaționali din cadrul entității publice. Coordonatorul identifică, în comun cu managerul entității publice, modalitatea optimă de implicare a managerilor operaționali la elaborarea Raportului.
    15. Raportul reflectă situaţia din data de 31 decembrie a anului precedent. Coloana “Detalii/dovezi” din Raport se completează, după caz, cu informaţii relevante, argumentînd răspunsul la fiecare întrebare.
    16. Coordonatorul, după caz, acordă asistența necesară entităților publice subordonate la completarea Raportului.
    17. Raportul se întocmește în limba de stat, în format electronic, şi se imprimă pe suport de hîrtie în două exemplare.
    18. Raportul este semnat de către coordonator şi aprobat de către managerul entităţii publice.
    19. Entitatea publică subordonată transmite anual entității publice ierarhic superioare, pînă la data de 15 februarie, în format electronic și pe suport de hîrtie, Raportul semnat de către coordonator şi aprobat de către managerul entităţii publice. Termenul de prezentare nu se modifică în cazul entităților publice subordonate care, la rîndul lor, au în subordine alte entități publice.
Secțiunea a 3-a
Consolidarea și raportarea rezultatelor autoevaluării
controlului intern managerial
    20. Coordonatorul din cadrul entității publice ierarhic superioare verifică plenitudinea și relevanța informațiilor incluse în Rapoartele recepționate de la entitățile publice subordonate și consolidează rezultatele autoevaluării sistemului CIM.
    21. În vederea confirmării informațiilor din Rapoarte, coordonatorul poate solicita informaţii suplimentare de la entitățile publice subordonate.
    22. Coordonatorul din cadrul entității publice ierarhic superioare include informațiile recepționate din Rapoartele entităților publice subordonate în Raportul consolidat.
    23. Sintetizarea informațiilor în Raportul consolidat se efectuează prin generalizarea informațiilor recepționate de la entitățile publice subordonate, cu indicarea expresă a aspectelor de neconformitate.
    24. Informațiile generale din Compartimentul I al Raportului consolidat nu se generalizează.
    25. Raportul consolidat se întocmește în două exemplare, se semnează de către coordonator și se aprobă de către managerul entității publice ierarhic superioare. În cazul autorităților/instituțiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public național, Raportul consolidat se întocmește într-un singur exemplar și se păstrează în entitatea publică emitentă.
    26. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, precum și autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea transmit Ministerului Finanțelor anual, pînă la data de 10 martie, Raportul sau Raportul consolidat pe suport de hîrtie și în format electronic, la adresa de e-mail: raport.cim@mf.gov.md.
    27. În vederea confirmării informației din Rapoartele recepționate, Ministerul Finanțelor poate solicita informaţii suplimentare.
    28. Documentele aferente procesului de autoevaluare și raportare a CIM se păstrează într-un dosar separat în cadrul entităţii publice.
    29. Ministerul Finanțelor analizează, generalizează și include informațiile cu privire la organizarea și funcționarea sistemelor CIM în Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern, care se prezintă anual Guvernului, pînă la data de 1 iunie.
Secțiunea a 4-a
Declaraţia de răspundere managerială
    30. Managerul entităţii publice, în rezultatul autoevaluării, apreciază organizarea și funcționarea sistemului CIM din cadrul entității publice şi emite anual, pînă la data de   10 februarie, o Declaraţie de răspundere managerială, pentru anul precedent, conform modelului expus în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    31. Un SNCI/compartiment se consideră implementat/respectat dacă răspunsul la fiecare întrebare aferentă este ”Da”. Dacă cel puțin la o întrebare aferentă răspunsul este ”Nu”, SNCI/compartimentul se consideră parțial implementat/respectat. SNCI/compartimentul se consideră neimplementat/nerespectat, dacă răspunsul la fiecare întrebare aferentă este ”Nu”.
    32. Aprecierea gradului de conformitate în Declaraţia de răspundere managerială se efectuează în raport cu numărul SNCI/compartimentelor implementate integral, după cum urmează:
    a) sistemul CIM este conform dacă sunt implementate integral toate cele 20 SNCI/compartimente;
    b) sistemul CIM este parțial conform dacă sunt implementate integral între 9 și 19 SNCI/compartimente;
    c) sistemul CIM este neconform dacă sunt implementate integral între 1 și 8 SNCI/compartimente.
    33. Declarația de răspundere managerială se plasează pe pagina web oficială a entității publice anual, pînă la data de 1 martie.
    34. Managerii entităților publice subordonate prezintă, anual, pînă la data de 1 martie, o copie a Declarației de răspundere managerială coordonatorului din cadrul  entității publice ierarhic superioare.
    35. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, precum și autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea transmit anual, pînă la data de 1 martie, o copie a Declarației de răspundere managerială în format electronic la adresa de e-mail: declaratie.cim@mf.gov.md, cu excepția autorităților/instituțiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public național.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3