HGO7/2019
ID intern unic:  378990
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 7
din  18.01.2019
cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere
a soluției fiscale individuale anticipate
Publicat : 19.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 22-23     art Nr : 17     Data intrarii in vigoare : 19.01.2019
    În conformitate cu prevederile art. 1361 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                            Ion Chicu

    Nr. 7. Chişinău, 18 ianuarie 2019.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.7/2019

REGULAMENT
privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabilește procedura de emitere de către Serviciul Fiscal de Stat a actului administrativ în vederea soluționării cererii unei persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară activitate de întreprinzător referitoare la aplicarea legislației fiscale asupra unei (unor) situații și/sau tranzacții viitoare specifice – soluție fiscală individuală anticipată.
    2. Sînt în drept să solicite Serviciului Fiscal de Stat emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate persoanele fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător (în continuare – solicitant).
    3. Obiectul soluției fiscale individuale anticipate constituie aplicarea legislației fiscale asupra unei (unor) situaţii și/sau tranzacții viitoare specifice.
    4. Situaţia fiscală de fapt și/sau tranzacția viitoare specifică a cărei reglementare se solicită trebuie să fie ulterioară momentului emiterii de către Serviciul Fiscal de Stat a soluției fiscale individuale anticipate.
    5. Soluţia fiscală individuală anticipată se aprobă prin decizia Colegiului Serviciului Fiscal de Stat.
    6. Soluția fiscală individuală anticipată se emite contra unei plăți stabilite la art.1361 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163/1997, care se achită pînă la depunerea cererii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate.
    7. Taxa prevăzută la art.1361 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163/1997 reprezintă veniturile bugetului de stat și se achită de către solicitant la bugetul de stat, conform modului stabilit de către Ministerul Finanțelor.
    8. La orice etapă pînă la emiterea soluției fiscale individuale anticipate, solicitantul este în drept să își retragă cererea privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate.
II. DEPUNEREA CERERII ȘI A ACTELOR NECESARE PENTRU
EMITEREA SOLUȚIEI FISCALE INDIVIDUALE ANTICIPATE

    9. Cererea privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate se depune la Serviciul Fiscal de Stat.
    10. Cererea va conține următoarele elemente:
    1) datele de identificare ale contribuabilului solicitant – denumirea completă, codul fiscal, adresa juridică, datele de contact (telefon, e-mail);
    2) informații despre activitatea contribuabilului, aşa cum se desfăşoară la momentul depunerii cererii, respectiv descrierea modalităţii de derulare a acesteia în viitor;
    3) prezentarea detaliată a situaţiei/tranzacției viitoare specifice pentru care se solicită emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate și a documentelor deținute de solicitant referitoare la situația/tranzacția viitoare;
    4) specificarea tipului impozitului/taxei pentru care se solicită emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate;
    5) dovada achitării taxei de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate;
    6) informaţii şi date conţinute în cererea de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate care fac obiectul secretului comercial, industrial şi/sau profesional sau ar putea conduce la divulgarea acestuia;
    7) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind faptul că nu există nicio procedură fiscală, administrativă în curs sau o hotărîre judecătorească de condamnare definitivă pentru situaţia şi/sau tranzacţia viitoare pentru care este solicitată emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate;
    8) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind veridicitatea informaţiilor furnizate prin cererea şi actele prezentate;
    9) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind faptul că nu există alte acte administrative care au legătură cu situaţia/tranzacția viitoare specifică ce face obiectul soluţiei fiscale individuale anticipate solicitate, respectiv că tratamentul fiscal ce face obiectul cererii nu a fost anterior clarificat prin intermediul acestora;
    10) alte date/informaţii sau documente considerate ca fiind relevante de către solicitant pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate.
    11. Actele prezentate Serviciului Fiscal de Stat de către solicitant în copii vor fi autentificate prin semnătura acestuia.
    12. Solicitantul are obligaţia actualizării şi transmiterii actelor prevăzute la punctul 10 pe tot parcursul perioadei de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate, ori de cîte ori intervin modificări în conținutul acestora.
    13. În cazul în care solicitantul a prezentat acte într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de traduceri în limba de stat autentificate notarial.
    14. Anterior depunerii cererii de solicitare a soluţiei fiscale individuale anticipate și pînă la admiterea cererii spre examinare de către Serviciul Fiscal de Stat, solicitantul este în drept să ceară în scris Serviciului Fiscal de Stat o discuție preliminară, care va fi gratuită, în vederea stabilirii existenței obiectului pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate.
    15. Cererea de solicitare a discuției preliminare va conține informații cu privire la datele de identificare ale contribuabilului și descrierea obiectului discuției preliminare.
    16. Serviciul Fiscal de Stat examinează cererea de solicitare a discuției preliminare și, în termen de 15 zile lucrătoare, comunică în scris solicitantului ora, data și locul unde se va desfășura discuția preliminară.
III. EXAMINAREA ADMISIBILITĂȚII CERERII DE EMITERE
A SOLUȚIEI FISCALE INDIVIDUALE ANTICIPATE

    17. Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 15 zile lucrătoare de la momentul recepționării cererii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate din partea solicitantului, îşi va expune opinia în ceea ce priveşte admisibilitatea cererii respective. Acest termen se include în termenul specificat la punctul 31.
    18. Serviciul Fiscal de Stat va informa printr-o scrisoare solicitantul despre acceptarea cererii spre examinare și inițierea procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate sau respingerea cererii, cu anexarea deciziei emise conform punctului 24.
    19. Serviciul Fiscal de Stat este în drept să ceară de la solicitant documente, informații, explicații și/sau probe necesare pentru examinarea admisibilității cererii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate, în cazul în care acestea nu sînt deținute de către Serviciul Fiscal de Stat.
    20. Termenul pentru examinarea admisibilității cererii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate se suspendă de la momentul solicitării documentelor specificate la punctul 19 pînă la prezentarea acestora. După încetarea condiţiilor care au generat suspendarea, curgerea termenului va fi reluată.
    21. Solicitantul este obligat, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare, să prezinte documentele solicitate de către Serviciul Fiscal de Stat, conform punctului 19.
    22. Cererea pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate poate fi respinsă de Serviciul Fiscal de Stat la orice etapă de examinare. În acest caz, solicitanții au dreptul la restituirea taxei achitate pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate la cerere, în modul şi în termenele stabilite la art.175 din Codul fiscal nr.1163/1997.
    23. Cererea pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate va fi respinsă de Serviciul Fiscal de Stat în următoarele situații:
    1) cererea şi documentaţia prezentată nu conţin cel puţin unul dintre elementele prevăzute la punctul 10 și/sau actele nu au fost prezentate conform punctelor 11–13 sau, la solicitare, omisiunile nu au fost înlăturate;
    2) dacă se constată faptul că cererea depusă şi actele aferente conţin informaţii care nu sînt veridice sau care ascund o altă situaţie de fapt;
    3) solicitantul nu a transmis informațiile, explicațiile, documentele și/sau probele suplimentare solicitate de către Serviciul Fiscal de Stat cu privire la cererea şi/sau actele depuse în termenul stabilit la punctul 21;
    4) aspectele fiscale care fac obiectul cererii au fost reglementate prin modificări legislative sau emiterea de acte administrative ulterior depunerii cererii şi pînă la data emiterii soluţiei fiscale;
    5) aspectele fiscale care fac obiectul cererii sînt similare unor aspecte fiscale care au fost supuse verificării în cadrul unui control fiscal la solicitant;
    6) în cazul în care solicitantul a pretins emiterea soluției fiscale individuale anticipate aferent altor aspecte decît cele reglementate de legislația fiscală.
    24. Respingerea cererii de emitere a soluţiei fiscale se aprobă prin decizia directorului/directorului adjunct al Serviciului Fiscal de Stat şi conţine următoarele elemente:
    1) datele de identificare ale solicitantului;
    2) obiectul soluţiei fiscale individuale anticipate;
    3) prezentarea situaţiei/tranzacției viitoare specifice care face obiectul cererii, respectiv a temeiului legal;
    4) prezentarea motivelor respingerii cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate, respectiv a temeiului legal care a stat la baza respingerii;
    5) modul de contestare a acesteia.
    25. În cazul în care solicitantul își retrage cererea privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate pînă la momentul acceptării de către Serviciul Fiscal de Stat a cererii spre examinare și inițierii procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate, taxa achitată pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate se restituie la cerere, în modul şi în termenele stabilite la art.175 din Codul fiscal nr.1163/1997.
    26. În cazul în care solicitantul își retrage cererea privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate după momentul acceptării de către Serviciul Fiscal de Stat a cererii spre examinare și inițierii procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate, taxa achitată pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate nu se restituie.
IV. PROCEDURA DE ELABORARE ȘI APROBARE
A SOLUȚIEI FISCALE INDIVIDUALE ANTICIPATE

    27. În cazul în care obiectul soluției fiscale individuale anticipate, potrivit prevederilor legislației fiscale, este administrat de Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat în procesul de examinare și aprobare a soluției fiscale individuale anticipate va solicita opinia Serviciului Vamal pe marginea obiectului cererii solicitantului.
    28. Serviciul Vamal, în termen de 20 de zile de la data recepționării solicitării, va prezenta Serviciului Fiscal de Stat avizul conform punctului 27.
    29. În cazul în care obiectul soluției fiscale individuale anticipate, potrivit prevederilor legislației fiscale, este administrat de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, Serviciul Fiscal de Stat în procesul de examinare și aprobare a soluției fiscale individuale anticipate va solicita opinia Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale pe marginea obiectului cererii solicitantului.
    30. Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, în termen de 20 de zile de la data recepționării solicitării, va prezenta Serviciului Fiscal de Stat avizul conform
punctului 29.
    31. Termenul pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate este de pînă la 90 de zile de la data recepţionării cererii solicitantului. În cazul necesităţii obţinerii unor documente, informaţii, explicaţii şi/sau probe suplimentare, curgerea termenului de 90 de zile se suspendă de la momentul solicitării acestor documente, informaţii, explicaţii şi/sau probe suplimentare. După încetarea condiţiilor care au generat suspendarea, curgerea termenului va fi reluată.
    32. Soluţia fiscală individuală anticipată conţine următoarele elemente:
    1) datele Serviciului Fiscal de Stat;
    2) data la care a fost emisă şi data de la care îşi produce efectele soluţia fiscală individuală anticipată;
    3) datele de identificare ale contribuabilului beneficiar al soluţiei fiscale individuale anticipate;
    4) obiectul soluţiei fiscale individuale anticipate;
    5) obligaţia fiscală ce face obiectul soluţiei fiscale individuale anticipate;
    6) motivul de fapt;
    7) temeiul legal;
    8) referinţe la completările documentaţiei/solicitările de clarificări care au intervenit în perioada de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate;
    9) interpretarea Serviciului Fiscal de Stat cu privire la tratamentul fiscal aplicabil situaţiei/tranzacției viitoare specifice prezentate în cererea de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate;
    10) menţiunea că soluţia fiscală individuală anticipată emisă produce efecte numai faţă de contribuabilul solicitant şi referitor la situaţia/tranzacția viitoare specifică pentru care a fost emisă;
    11) mențiunea că soluția fiscală individuală anticipată produce efecte numai pentru perioada în care prevederile legislaţiei fiscale în baza cărora a fost emisă nu se modifică.
    33. Soluția fiscală individuală anticipată se comunică solicitantului acesteia.
    34. Soluția fiscală individuală anticipată se comunică în copie autentificată corespunzător de către remitent (Serviciul Fiscal de Stat) organelor cu atribuții de administrare fiscală (Serviciul Vamal și Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale) în cazul în care la emiterea acesteia a fost solicitată opinia respectivelor organe.
    35. Serviciul Fiscal de Stat va elabora și va ține Registrul soluțiilor fiscale individuale anticipate.
    36. După emitere, soluția fiscală individuală anticipată se înregistrează în Registrul soluțiilor fiscale individuale anticipate.
    37. Pentru utilizare în procesul de administrare fiscală, soluția fiscală individuală anticipată se introduce în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat „Dosarul electronic al contribuabilului”.
V. APLICAREA SOLUȚIEI FISCALE INDIVIDUALE ANTICIPATE
ÎN TIMP ȘI ASUPRA PERSOANELOR

    38. Soluția fiscală individuală anticipată este obligatorie pentru Serviciul Fiscal de Stat şi alte organe cu atribuţii de administrare fiscală numai dacă termenele și condițiile acesteia au fost respectate de persoana fizică și juridică în privința căreia a fost emisă.
    39. Soluția fiscală individuală anticipată nu mai este valabilă dacă prevederile legislației fiscale în baza cărora a fost emisă se modifică și/sau este emisă o hotărîre judecătorească de condamnare definitivă pentru situaţia şi/sau tranzacţia viitoare pentru care a fost solicitată emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate. În acest caz, Serviciul Fiscal de Stat are obligația să comunice persoanei fizice și juridice respective modificarea legislației și faptul că soluția fiscală individuală anticipată emisă nu mai este aplicabilă pe viitor, stabilind și termenul exact de încetare a efectelor acesteia.
    40. Odată cu anularea soluției fiscale individuale anticipate ca urmare a modificărilor normelor materiale, persoanei fizice și juridice i se acordă termenul de 60 de zile de la data comunicării, conform punctului 39, pentru a lua toate măsurile necesare ajustării tratamentului fiscal la noua interpretare.
    41. Soluția fiscală individuală anticipată va fi aplicabilă de la data situaţiei şi/sau tranzacţiei viitoare a cărei reglementare s-a solicitat.
    42. Soluția fiscală individuală anticipată se răsfrînge doar asupra situaţiei şi/sau tranzacţiei desfășurate nemijlocit de către solicitant.
    43. Soluția fiscală individuală anticipată nu se răsfrînge asupra solicitantului care s-a reorganizat.