HGO1277/2018
ID intern unic:  379061
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1277
din  26.12.2018
cu privire la instituirea și funcționarea Sistemului național
de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră
și altor informații relevante pentru schimbările climatice

Publicat : 08.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 38-47     art Nr : 67     Data intrarii in vigoare : 08.02.2019
    În temeiul art. 8 din Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, art. 283), precum și în scopul executării prevederilor Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, ratificate prin Hotărîrea Parlamentului nr. 404/1995  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 23, art. 239), prevederilor Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 29/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 48, art. 193), și al prevederilor Acordului de la Paris, ratificat de către Republica Moldova prin Legea nr. 78/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 162-170, art. 282), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Sistemul național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice.
    2. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind instituirea și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice, conform anexei nr. 1;
    2) Lista autorităților și instituțiilor responsabile care fac parte din Sistemul național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice, conform anexei nr. 2;
    3) Lista gazelor cu efect de seră și potențialul lor de încălzire globală pentru orizontul de timp de 100 de ani, care vor fi luate în considerare în Sistemul național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice, conform anexei nr. 3.
    3. Instituirea și asigurarea funcționării Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice se efectuează din contul și în limitele mijloacelor aprobate în bugetul de stat al instituțiilor parte a sistemului, precum și din alte surse prevăzute de legislație, inclusiv din finanțări externe (activități realizate în baza proiectelor de asistență tehnică și fortificare a capacităților).
    4. Ministerele, autoritățile administrative centrale și structurile organizaționale din sfera de competență a acestora, prevăzute în anexa nr. 2, vor prezenta informații, date privind activitatea și, după caz, factorii de emisie cu specific național necesari pentru estimarea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și alte informații relevante pentru schimbările climatice, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                       Nicolae Ciubuc
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                               Chiril Gaburici

    Nr. 1277. Chişinău, 26 decembrie 2018.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3