HGO121/2019
ID intern unic:  379537
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 121
din  27.02.2019
cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea
profesională a funcționarilor publici în anul 2019
Publicat : 01.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 76-85     art Nr : 144     Data intrarii in vigoare : 01.03.2019
    În temeiul art. 37 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici în anul 2019 (se anexează).
    2. Academia de Administrare Publică va asigura:
    1) în coordonare cu Cancelaria de Stat:
    a) elaborarea, aprobarea și distribuirea Planului de realizare a comenzii de stat autorităţilor publice;
    b) elaborarea şi aprobarea programelor de instruire în corespundere cu necesităţile practice, prevederile cadrului normativ şi relevanţa tematicilor pentru dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici;
    2) organizarea activităţilor de logistică didactică şi tehnică conexe Planului de realizare a comenzii de stat;
    3) prezentarea, pînă la 31 ianuarie a anului următor, a raportului privind realizarea activităţilor de instruire planificate Cancelariei de Stat.
    3. Autorităţile publice vor asigura:
    1) delegarea funcţionarilor publici pentru participare la cursurile de instruire;
    2) participarea specialiştilor la elaborarea şi realizarea programelor de instruire în calitate de formatori, ca urmare a solicitării Academiei de Administrare Publică.
    4. Cheltuielile legate de realizarea comenzii de stat vor fi acoperite în limitele mijloacelor financiare alocate în acest scop Academiei de Administrare Publică.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                   Ion Chicu

    Nr. 121. Chişinău, 27 februarie 2019.


    anexă