OSFSC82/2019
ID intern unic:  379837
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 82
din  27.02.2019
cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obținute și obligațiilor fiscale
 reținute/achitate din venitul obținut în Republica Moldova de cetățenii
Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor
abilitate
Publicat : 15.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 94-99     art Nr : 524     Data intrarii in vigoare : 15.03.2019
    În scopul asigurării bunei administrări fiscale, precum și în temeiul art. 1323 alin. (10) și art. 133  alin. (1) pct. 8) și alin. (2) pct. 4) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială),
ORDON:
    1. Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat vor elibera confirmări despre veniturile obținute și obligațiile fiscale reținute/achitate din venitul obținut în Republica Moldova pentru cetățenii cu domiciliul aflat în raza de deservire a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat conform modelelor stabilite prin anexele nr. 1, 2 la prezentul ordin.
    2. În scopul eliberării confirmării despre veniturile obţinute în Republica Moldova, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat urmează să respecte următoarele proceduri:
    1) confirmarea se eliberează în baza cererii solicitantului, conform anexei nr. 3, depusă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, conform razei de deservire a acestuia, cu prezentarea documentului de identitate;
    2) în cazul în care cererea este depusă de o terţă persoană, la cerere urmează a fi anexată şi copia procurii autentificate, prin care a fost împuternicită persoana în cauză;
    3) confirmarea va fi eliberată pentru perioada solicitată și pentru veniturile achitate aferente unui an fiscal închis. Atestarea se va efectua conform informaţiei din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat (,,Fişa de verificare a obligaţiilor privind impozitul pe venit al persoanelor fizice” din Sistemul informaţional ,,Rapoarte fiscale”) și alte informații prezentate de contribuabil și verificate de Serviciul Fiscal de Stat;
    4) confirmarea urmează a fi tipărită pe foaie cu antet a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat conform modelelor indicate la anexa nr. 1, 2 la prezentul ordin, aplicînd semnătura şefului/şefului adjunct al subdiviziunii şi ştampila umedă;
    5) confirmarea se va perfecta în termen de 3 zile lucrătoare de la recepţionarea cererii.
    3. Din data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul SFS nr. 129 din 29.05.2017 ,,Cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obţinute în Republica Moldova de cetăţenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate peste hotarele ţării”, cu modificările și completările ulterioare.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina șefilor subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat, desemnate responsabile de executarea acțiunilor corespunzătoare.
    5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova  și intră în vigoare la data publicării.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                        Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 82. Chişinău, 27 februarie 2019.


    anexa nr.1_ro

    anexa nr.1_eng

    anexa nr.2_ro

    anexa nr.2_eng

    anexa nr.3_ro

    anexa nr.3_eng