OSFSC131/2019
ID intern unic:  379957
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 131
din  21.03.2019
privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență
și sigilare a echipamentelor de casă și de control
Publicat : 29.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 111-118     art Nr : 578     Data intrarii in vigoare : 15.04.2019
    În scopul asigurării executării pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 141 din 27 februarie 2019 сu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor și în temeiul art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control (se anexează).
    2. Se abrogă Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 215 din 25 aprilie 2018 сu privire la aprobarea Instrucțiunii privind aplicarea sigiliilor de protecție pe mașinile de casă și control.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la 15 aprilie 2019.
    4. Direcţia generală metodologie proceduri fiscale va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat.
    5. Direcția generală metodologie proceduri fiscale va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                       Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 131. Chişinău, 21 martie 2019.


Anexă
la Ordinul Directorului SFS
nr. 131 din 21 martie 2019

REGULAMENT
cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă şi de control
    1. Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control (în continuare - Regulament) este elaborat în scopul executării pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 141 din 27 februarie 2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 94-99, art. 191 din 15.03.2019).
I. NOŢIUNI ŞI DISPOZIŢII GENERALE
    2. În sensul prezentului Regulament, noțiunile utilizate semnifică:
    fiscalizarea mașinii de casă și de control cu memorie fiscală/imprimantelor fiscale – operațiune prin care memoria fiscală a mașinii de casă și de control cu memorie fiscală/imprimantei fiscale (în continuare - MCC/IF) devine activă (regim de funcționare a MCC/IF care asigură înregistrarea datelor fiscale în memoria fiscală – regim fiscal);
    fiscalizarea terminalului cash-in/aparatului de schimb valutar – atribuirea de către subdiviziunea SFS, la înregistrarea terminalului cash-in (în continuare - TP)/aparatului de schimb valutar (în continuare - AV), a unui număr unic de identificare în SISFS pentru transmiterea informației on-line la serverul SFS despre operațiunile de plată efectuate (în continuare procedura de integrare în sistemul informatic „Gateway Fiscal”/sistemul informatic valutar);
    centru de asistenţă tehnică pentru MCC/IF (în continuare – CAT) – persoană juridică sau întreprindere individuală (întreprinzător individual) care a obţinut, în modul stabilit, dreptul de a practica activităţi de instalare, reparaţie şi deservire tehnică a MCC/IF;
    sigiliul furnizorului – sigiliu de protecţie sub formă de etichetă adezivă cu elemente de identificare (inclusiv denumirea furnizorului sau cuvîntul “FURNIZOR”) şi protecţie contra falsificării, care se distruge (deformează) ireversibil la încercarea de înlăturare, confecţionate centralizat la comanda organului abilitat, folosite de furnizor la sigilarea anumitor elemente (inclusiv carcasa) ale MCC/IF;
    sigiliul fiscal – sigiliu de protecţie sub formă de etichetă adezivă cu elemente de identificare (inclusiv emblema Serviciului Fiscal de Stat şi/sau sigla SFS) şi protecţie contra falsificării, care se distruge (deformează) ireversibil la încercarea de înlăturare, confecționate centralizat la comanda organului abilitat, folosite de subdiviziunea SFS la sigilarea anumitor elemente (de regulă carcasa) ale MCC/IF;
    sigilarea MCC/IF – procedura de aplicare a sigiliului furnizorului și/sau sigiliului fiscal pe anumite elemente ale MCC/IF, inclusiv pe carcasă (avînd rol de protecție contra acțiunilor exterioare neautorizate);
    sigiliile de protecţie pentru MCC/IF (în continuare - sigiliile de protecţie) reprezintă etichete adezive cu elemente de protecţie, serie,  număr şi se folosesc pentru sigilarea MCC/IF.
    3. Serviciul Fiscal de Stat (în continuare - SFS) ține evidența echipamentelor de casă și de control ale contribuabililor (în continuare - ECC), și anume MCC/IF și dispozitivelor electronice de tip TP, AV.
    4. Contribuabilul stabilește, de sine stătător, numărul de echipamente de casă și de control necesare activității în unitatea structurală respectivă.
    5. Contribuabilul va respecta modul stabilit de înregistrare/reînregistrare de stat și de desfășurare a activității de întreprinzător, precum și va declara la subdiviziunea SFS, la care se deservește, unitățile structurale care-i aparțin.
    6. SFS asigură evidența furnizorilor echipamentelor de casă și de control, centrelor de asistență tehnică pentru MCC/IF, sigiliilor de protecție (sigiliul furnizor/fiscal).
    7. MCC/IF se sigilează de furnizorul în conformitate cu schema de aplicare a sigiliilor de protecţie, fiind însoţite de documentaţia tehnică, precum urmează:
    1) cartea tehnică (paşaportul) MCC/IF;
    2) registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC/IF (RAT MCC/IF) care conţine şi schema de aplicarea a sigiliilor de protecţie (anexa nr. 6);
    3) instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare şi întreţinere a MCC/IF.
    8. Contribuabilul deschide pentru fiecare MCC/IF, Registrul maşinii de casă şi control/imprimantei fiscale (Registrul MCC/IF) (anexa nr. 7).
    Registrul MCC/IF se autentifică la subdiviziunea SFS, de regulă, numai la înregistrarea/reînregistrarea MCC/IF.
    În Registrul MCC/IF se înregistrează în ordinea cronologică de apariţie, conform raportului de închidere zilnică, sumele de mijloace băneşti încasate.
    Registrul MCC/IF folosit trebuie să corespundă activităţii desfăşurate şi să fie completat conform Modului de completare a Registrelor MCC/IF (anexa nr. 8).
II. MODUL DE ÎNREGISTRARE, REÎNREGISTRARE
ŞI RADIERE DIN EVIDENŢĂ A MCC/IF
    9. Subdiviziunile SFS asigură evidența MCC/IF prin înregistrarea și sigilarea acestora.
    10. Evidența MCC/IF se asigură în mod automatizat prin intermediul SISFS cu utilizarea informației din Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control (anexa nr.2) și Condica de înregistrare a permisiunilor pentru expedierea MCC/IF la CAT (anexa nr.4), întocmite manual în fiecare subdiviziune SFS prin completarea indicatorilor respectivi.
    Evidența sigiliilor furnizorului/fiscale se efectuează în mod automatizat prin SISFS.
    11. În momentul introducerii inițiale a datelor despre MCC/IF, subdiviziunea SFS atribuie fiecărei MCC/IF un cod (număr) de înregistrare după structura XXYYNNNNNN, unde XX – două poziții alfanumerice ce reprezintă codul de înregistrare a modelului MCC/IF după Registrul unic al ECC, YY – două poziții numerice – codul subdiviziunii SFS, NNNNNN – șase poziții numerice – numărul de ordine în numerotarea subdiviziunii SFS respectiv.
    12. Contribuabilul care potrivit Codului fiscal are obligația să folosească MCC/IF la decontările bănești în numerar/sau prin alt instrument de plată înregistrează MCC/IF la subdiviziunile SFS în a căror raze teritoriale de deservire sunt amplasate unitățile structurale care vor fi dotate cu aceste MCC/IF, cu excepția celor ce se vor utiliza la desfășurarea activităților ambulante/mobile legale, care se înregistrează la subdiviziunea SFS în a cărui rază teritorială își are sediul stabilit în documentele de constituire.
    Contribuabilul care se deservește de Direcția generală administrare fiscală pe mun. Chișinău înregistrează toate MCC/IF folosite în unitățile structurale amplasate în mun. Chișinău la subdiviziunea SFS în a cărui rază teritorială își are sediul stabilit în documentele de constituire.
    Persoanele fizice ce desfășoară activități independente înregistrează MCC/IF la subdiviziunea SFS în a cărui rază teritorială de deservire își are adresa de domiciliu.
    13. Reînregistrarea MCC/IF are loc în cazul în care contribuabilul solicită înregistrarea unei MCC/IF scoase de la evidență, procurate de la piața terță (MCC/IF a fost anterior în exploatare) sau în cazul transferării MCC/IF instalate de la o unitate structurală la altă, ambele situate în razele teritoriale de deservire a diferitor subdiviziuni SFS.
    14. Subdiviziunile SFS pun gratuit la dispoziția contribuabililor formularul de Cerere privind înregistrarea (radierea din evidență a) MCC/IF (anexa nr.1).
    Cererea privind înregistrarea (radierea din evidență a) MCC/IF se depune la subdiviziunea SFS respectiv de către contribuabil sau reprezentantul acestuia.
    15. La depunerea cererii se vor prezenta următoarele documente confirmative:
    1) copia de pe actul permisiv (pentru desfășurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin autorizare). Copia extrasului din Registrul operatorilor de transport rutier se prezintă în termen nu mai tîrziu de 5 zile de la data eliberării acestuia.
    2) copiile de pe notificarea privind inițierea activității de comerț și înștiințarea de recepționare a notificării sau de pe alt document ce atestă legalitatea activității, eliberate de autoritatea administrației publice locale, după caz (cu excepția notificărilor depuse/înștiințărilor eliberate la/de Primăria municipiului Chișinău);
    3) copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC/IF de pe piața internă;
    4) contractul privind asistența tehnică pentru MCC/IF;
    5) Cartea tehnică (pașaportul) MCC/IF;
    6) Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
    7) Registrul MCC/IF;
    8) Instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC/IF.
    Copiile documentelor depuse se legalizează de către conducătorul contribuabilului (nume, prenume, semnătura).
    16. Modelul cererii de înregistrare/radiere din evidență a MCC/IF, care vor fi utilizate de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente, se stabilește de către Ministerul Finanțelor.
    17. Subdiviziunea SFS verifică dacă contribuabilul a respectat cerințele prevăzute la pct.15 (inclusiv prin contrapunerea informației din documentele confirmative cu datele din SISFS/altor autorități, resursa informațională în domeniul comerțului) și dacă sunt îndeplinite, acceptă înregistrarea MCC/IF.
    Subdiviziunea SFS, în continuare, solicită prezentarea MCC/IF care urmează a fi înregistrată, sau, în cazul imposibilității prezentării MCC/IF, asigurarea deplasării funcționarului fiscal, de comun cu contribuabilul, la locul instalării MCC/IF.
    Subdiviziunea SFS asigură înregistrarea MCC/IF în termen ce nu depășește 3 zile lucrătoare din data acceptării cererii.
    18. Despre refuzul înregistrării MCC/IF subdiviziunea SFS informează contribuabilul în scris în cel mult 3 zile lucrătoare din ziua adresării, indicîndu-se temeiurile refuzului și audiind contribuabilul înainte emiterii refuzului.
    După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru refuzul înregistrării MCC/IF, solicitantul poate depune o nouă cerere, care se examinează în modul stabilit la pct.17.
    19. Procesul de înregistrare/reînregistrare a MCC/IF derulează în următoarele etape:
    1) examinarea detaliată a documentelor confirmative depuse;
    2) consultarea registrelor electronice, după caz, Registrul unic, CAT, resursa informațională în domeniul comerțului sau alte;
    3) atribuirea codului de înregistrare a MCC/IF;
    4) legalizarea RMCC/IF;
    5) verificarea sigiliului aplicat de furnizor;
    6) fiscalizarea MCC/IF;
    7) sigilarea MCC/IF (aplicarea sigiliul fiscal);
    8) completarea Registrului de evidență a echipamentelor de casă și de control;
    9) perfectarea Cartelei de înregistrare a echipamentului de casă si de control (anexa nr.3).
    20. Subdiviziunea SFS perfectează Cartela de înregistrare a echipamentului de casă si de control, care se eliberează cu originalele documentelor restituite:
    1) contractul privind asistența tehnică pentru MCC/IF;
    2) Cartea tehnică (pașaportul) MCC/IF;
    3) Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
    4) Registrul MCC/IF;
    5) Instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC/IF.
    Documentele depuse în copii și bonul de casă emis de MCC/IF la fiscalizarea MCC/IF se păstrează în dosarul de la subdiviziunea SFS care a înregistrat /reînregistrat MCC/IF.
    21. Subdiviziunile SFS sunt obligate să radieze din evidență (înregistrare) MCC/IF dacă a expirat termenul de exploatare a modelului MCC/IF, fapt despre care entitatea va fi avertizată în scris cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de exploatare, precum și în cazul în care contribuabilul a fost lichidat, dacă persoana fizică, care a desfășurat activități independente a decedat.
    22. MCC/IF se radiază din evidență (înregistrare) în toate cazurile imposibilității utilizării ei de către entitate (defectarea, pierderea MCC/IF, reînregistrarea, lichidarea entității etc.).
    23. Pentru radierea MCC/IF din evidență (reînregistrare) entitatea prezintă subdiviziunii SFS care a înregistrat/reînregistrat următoarele documente:
    1) o cerere după forma prevăzută în anexa nr.1;
    2) Cartela de înregistrare a echipamentului de casă și de control;
    3) Cartea tehnică (pașaportul) MCC/IF;
    4) Registrul MCC/IF;
    5) Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
    6) MCC/IF care se radiază din evidență (sau, după caz, asigură deplasarea funcționarului fiscal la locul instalării MCC/IF).
    24. Radierea din evidență a MCC/IF prevede:
    1) Citirea memoriei fiscale și/sau SD cardului încorporat.
    2) Întocmirea unor note în:
    a) Cartela de înregistrare a echipamentului de casă și de control;
    b) Registrul MCC/IF;
    c) Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
    d) Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control.
    Notele de radiere din evidență a MCC/IF se adeveresc cu semnătura funcționarului fiscal responsabil de înregistrare.
    25. Înainte de radiere din evidență a MCC/IF în mod obligatoriu se efectuează, de către centrele de asistenţă tehnică care deţin certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală/imprimantele fiscale, citirea datelor din memoria fiscală și SD cardul încorporat și imprimarea acestora pe suport de hîrtie (banda de control/bonuri) sau pe un suport electronic, care apoi se păstrează la utilizatorul MCC/IF. La SFS se păstrează bonul dării de seamă emis din memoria fiscală pe perioada de funcționare a memoriei fiscale.
    26. Nota în Registrul MCC/IF privind radierea MCC/IF din evidență se întocmește la sfîrșitul Registrului MCC/IF și conține informația de bază din Cartela de înregistrare a echipamentului de casă și de control:
    1) la reînregistrarea MCC/IF;
    2) la radierea din evidență (înregistrare) a MCC/IF.
    27. La radierea MCC/IF din evidență subdiviziunea SFS va asigura dezlipirea sigiliilor de protecție de pe carcasa MCC/IF cu lipirea anterioară a sigiliului furnizorului în Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF, iar sigiliul fiscal pe verso Cartelei de înregistrare a echipamentului de casă și de control. Concomitent va efectua anularea acestor sigilii și în SISFS.
    28. Registrul MCC/IF, Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF, Cartea tehnică (pașaportul) MCC/IF se restituie entității.
    29. Cererea privind radierea din evidență a MCC/IF și Cartela de înregistrare a echipamentului de casă și de control și bonul dării de seamă emis din memoria fiscală pe perioada de funcționare a memoriei fiscale se păstrează în dosarul de la subdiviziunea SFS care a înregistrat/reînregistrat MCC/IF.
    30. Entitatea va asigura păstrarea tuturor registrelor MCC/IF pe parcursul întregii perioade de exploatare a MCC/IF și, de asemenea, timp de 4 ani după radierea acesteia din evidență.
III. ASISTENŢA TEHNICĂ PENTRU MCC/IF
    31. Contribuabilul, în toate cazurile cînd utilizarea MCC/IF este temporar imposibilă (defectarea, deconectarea rețelei electrice), este obligat să întrerupă activitatea sau să reorganizeze lucrul în continuare, eliberînd plătitorilor bonuri de plată.
    32. În Registrul MCC/IF se consemnează data, ora și cauza care a determinat întreruperea aplicării acesteia.
    33. Durata utilizării bonurilor de plată, în astfel de cazuri, se reglementează prin deciziile Comisiei interdepartamentale pentru echipamentele de casă și de control.
    34. Comisia interdepartamentală pentru echipamentele de casă și de control a stabilit pentru evenimentele de forță majoră posibilitatea de a folosi bonurile de plată timp de 48 ore din momentul producerii evenimentului pentru unitățile structurale ale contribuabilului situate în orașe/municipii, iar pentru cele situate în sate/comune – 72 ore.
    35. Expedierea la reparație a MCC/IF defectate, precum și primirea acesteia de la reparație, se efectuează prin intermediul subdiviziunii SFS care a înregistrat/reînregistrat MCC/IF.
    36. Pentru expediere/primire a MCC/IF la/de la reparație entitatea prezintă subdiviziunii SFS care a înregistrat/reînregistrat MCC/IF următoarele documente:
    1) Registrul MCC/IF;
    2) Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
    3) Contractul privind asistența tehnică pentru MCC/IF;
    4) MCC/IF care se expediază/restituie la/de la reparație (sau, după caz, asigură deplasarea funcționarului fiscal la locul instalării MCC/IF).
    37. Procesul de expediere/primire a MCC la/de la reparație derulează în următoarele etape:
    1) verificarea corespunderii elementelor de identificare ale sigiliilor de protecție (sigiliile fiscale și sigiliile furnizorului aplicate pe carcasa MCC/IF, conform schemei de aplicare Anexa S din Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF), cu cele consemnate în Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
    2) întocmirea unor note în:
    a) Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
    b) Condica de înregistrare a permisiunilor pentru expedierea MCC/IF la CAT;
    3) sigilarea MCC/IF (aplicarea sigiliului fiscal).
    38. În timpul acordării asistenței tehnice, conform contractului, furnizorul /centrul de asistență tehnică care deține autorizația de competență tehnică pentru modelul MCC/IF respectiv verifică integritatea sigiliilor aplicate anterior. În cazul în care se observă uzura fizică (destrămarea marginilor, rupturi pe linia capac-soclu MCC/IF, fără urme de acces la elementele interioare etc.) a sigiliilor aplicate anterior, acesta are obligația, de comun cu utilizatorul MCC/IF, să prezinte la subdiviziunea SFS, care a înregistrat MCC/IF, pentru a aplica alt sigiliu pe carcasa MCC/IF.
    39. În cazul în care utilizatorul MCC/IF, de sine stătător, observă uzura fizică (decolorarea, destrămarea marginilor, rupturi pe linia capac-soclu MCC/IF, fără urme de acces la elementele interioare etc.) a sigiliilor aplicate pe MCC/IF, acesta are obligația de asemenea să se prezinte la subdiviziunea SFS, care a înregistrat MCC/IF, pentru a aplica alt sigiliu pe carcasa MCC/IF.
    Subdiviziunea SFS va verifica, de asemenea, integritatea sigiliului fiscal, iar în cazul de uzura fizică a acestuia va aplica și un nou sigiliu fiscal fără aplicarea sancțiunii din domeniul echipamentelor de casă și de control.
    Condica și Registrul asistență tehnică se vor perfecta în modul stabilit.
    40. Apelarea la serviciile de asistență tehnică acordate de persoanele juridice sau fizice care nu dețin autorizația de competență tehnică pentru modelul MCC/IF respectiv, precum și returnarea MCC/IF de la reparație fără înscrisul centrului de asistență tehnică autorizat se califică drept încălcări ale regulilor de exploatare a MCC/IF.
    În cadrul contractului de asistență tehnică în vigoare, centrul de asistență tehnică are obligația să repună în funcțiune MCC/IF în cel mult 48 de ore de la momentul adresării.
    Centrul de asistență tehnică, conform clauzelor contractuale de asistență tehnică anuală, poate reprezenta interesele utilizatorului la subdiviziunea SFS de sine stătător, fiind reprezentantul acestuia.
    41. Pe versoul primei pagini din Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF, entitatea utilizatoare MCC/IF efectuează înscrierea privind încheierea contractului de asistență tehnică, inițial și cele următoare, cu furnizorul/ CAT respectiv (care conține: denumirea, codul numeric al furnizorului/CAT, nr. contractului, data încheierii, termenul de valabilitate (valabil de la pînă la), conducător - nume, prenume, semnătura).
    Înscrierile respective se verifică de către subdiviziunea SFS.
IV. MODUL DE ÎNREGISTRARE ŞI MODIFICARE A UNOR DATE
ŞI RADIERE DIN EVIDENŢĂ A DISPOZITIVELOR ELECTRONICE

    42. Subdiviziunile SFS asigură evidența dispozitivelor electronice de tip terminal cash-in, aparat de schimb valutar, din cadrul sistemelor informatice ce includ dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale, prin înregistrarea acestora.
    43. Evidența dispozitivelor electronice se asigură în mod automatizat prin intermediul SISFS cu utilizarea informației din Registrul de evidență a echipamentelor  de casă și de control (anexa nr.2), întocmit manual în fiecare subdiviziune SFS prin completarea indicatorilor respectivi.
    44. În momentul introducerii inițiale a datelor despre dispozitivul electronic, subdiviziunea SFS atribuie fiecărui dispozitiv un cod (număr) de înregistrare după structura XXYYNNNNNN, unde XX=TP/AV – două poziții alfanumerice ce reprezintă abrevierea terminalului de plată în numerar/aparatului de schimb valutar, YY – două poziții numerice – codul subdiviziunii SFS, NNNNNN – șase poziții numerice – numărul de ordine în numerotarea subdiviziunii SFS respectiv.
    45. Contribuabilul înregistrează dispozitivul electronic la subdiviziunea SFS în a cărui rază teritorială își are sediul stabilit în documentele de constituire.
    46. Subdiviziunile SFS pun gratuit la dispoziția contribuabililor formularul de Cerere privind înregistrarea/modificarea unor date și/sau radierea din evidență/a dispozitivului electronic (anexa nr.5).
    Cererea privind înregistrarea/modificarea unor date și/sau radierea din evidență/a dispozitivelor electronice se depune la subdiviziunea SFS respectivă de către contribuabil sau reprezentantul acestuia.
    La depunerea cererii se vor prezenta următoarele documente confirmative:
    1) copia de pe documentul ce atestă procurarea dispozitivului electronic (declarația vamală și/sau factura fiscală);
    2) copia de pe contractul cu sistemul de plăți;
    3) document de confirmare al numărului unic de identificare al dispozitivului electronic în sistemul de plăți, eliberat de prestatorul serviciilor de plată.
    4) copia documentului fiscal eliberat de dispozitivul electronic (se prezintă după programarea în dispozitivul electronic a numărului de înregistrare atribuit de subdiviziunea SFS, nu mai tîrziu de 7 zile de la data înregistrării).
    Copiile documentelor depuse se legalizează de către conducătorul contribuabilului (nume, prenume, semnătura).
    47. Subdiviziunea SFS verifică dacă contribuabilul a respectat cerințele prevăzute la pct.46 (inclusiv prin contrapunerea informației din documentele confirmative cu datele din SISFS/altor autorități) și dacă sunt îndeplinite acceptă înregistrarea dispozitivului electronic.
    Subdiviziunea SFS asigură înregistrarea dispozitivului electronic în termen ce nu depășește 3 zile lucrătoare din data acceptării cererii.
    48. Despre refuzul înregistrării dispozitivului electronic subdiviziunea SFS informează contribuabilul în scris în cel mult 3 zile lucrătoare din ziua adresării, indicîndu-se temeiurile refuzului.
    După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru refuzul înregistrării dispozitivului electronic, solicitantul poate depune o nouă cerere, care se examinează în modul stabilit la pct.45.
    49. Procesul de înregistrare a dispozitivelor electronice derulează în următoarele etape:
    1) examinarea detaliată a documentelor confirmative depuse;
    2) consultarea registrelor electronice, Registrului unic ECC etc.;
    3) atribuirea codului de înregistrare a dispozitivului electronic;
    4) fiscalizarea dispozitivului electronic;
    5) completarea Registrului de evidență a echipamentelor de casă și de control;
    6) perfectarea Cartelei de înregistrare a echipamentului de casă și de control (anexa nr.3).
    50. Subdiviziunea SFS perfectează Cartela de înregistrare a echipamentului de casă și de control care se eliberează entității.
    Documentele depuse în copii se păstrează în dosarul de la subdiviziunea SFS care a înregistrat dispozitivul electronic.
    51. Subdiviziunile SFS sunt obligate să radieze din evidență (înregistrare) dispozitivul electronic dacă a expirat termenul de exploatare a modelului ECC, fapt despre care entitatea va fi avertizată în scris cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de exploatare.
    52. Dispozitivul electronic se radiază din evidență (înregistrare) în toate cazurile imposibilității utilizării lui de către entitate (defectarea, pierderea dispozitivului electronic, reînregistrarea, lichidarea entității etc.).
    53. Pentru radierea dispozitivului electronic din evidență (modificarea unor date), entitatea prezintă subdiviziunii SFS care a înregistrat dispozitivul electronic  următoarele documente:
    1) o cerere după forma prevăzută în anexa nr.5;
    2) Cartela de înregistrare a echipamentului de casă și de control;
    54. Radierea din evidență a dispozitivului electronic prevede întocmirea unor note în:
    1) Cartela de înregistrare a echipamentului de casă și de control;
    2) Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control.
    Notele de radiere din evidență a dispozitivului electronic se adeveresc cu semnătura funcționarului fiscal responsabil de înregistrare.
    55. Cererea privind radierea din evidență și Cartela de înregistrare a echipamentului de casă și de control se păstrează în dosarul de la subdiviziunea SFS care a înregistrat dispozitivul electronic.
V. MODUL DE APLICARE A SIGILIILOR DE PROTECŢIE PE
MAŞINILE DE CASĂ ŞI CONTROL/ IMPRIMANTELE FISCALE

    56. Sigiliile de protecţie sunt autoadezive pentru aplicarea pe diferite suprafeţe şi asigură un grad înalt de siguranţă, şi sunt realizate dintr-un material special, care lasă urme de deteriorare a sigiliului și pe suprafaţa aplicată, în caz de desigilare. În funcţie de suprafaţa pe care este aplicată, materialul poate fi diferit.
    57. Proiectate şi realizate pentru a împiedica şi pentru a evidenţia orice tentativă de deschidere nesancţionată, sigiliile de protecţie vor lăsa urme de deteriorare atît pe sigiliu, cît şi pe suport dacă vor fi îndepărtate, iar încercarea de-a fi resigilată va fi imposibilă (Figura1).

    Figura 1. Reprezentarea grafică a sigiliului de protecţie aplicat pe suport
    1 – sigiliu de protecţie aplicat pe suport; 2 – sigiliu de protecţie desigilat; 3 – sigiliu de protecţie resigilat
    58. Proprietățile sigiliilor de protecţie permit utilizarea acestora fără existenţa riscurilor că se vor desprinde de la sine în cazul utilizării în condiţii extreme (frig, cald, umezeală).
    59. Sigiliile de protecţie se imprimă pe folie de staniol de tip hologramă sau pe material cu suprafaţă mată sau lucioasă de culoare albă cu un strat de polimer. Partea verso conţine adeziv acrilic pe bază de solvent care conferă rezistenţă la diferite tipuri de diluanţi, raze UV şi la învechire. Acestea sunt rezistente la lumină (nu se decolorează) şi sunt asigurate prin stabilitatea dimensională sub influenţa temperaturii (-40°C şi +70°C) şi umidităţii relative (75% în timpul utilizării normale). Sigiliile de protecţie au o durabilitate de minim 5 ani de la data aplicării pe suport.
    60. Sunt două tipuri de sigilii de protecţie pentru MCC/IF:
    a) sigiliul furnizorului (Figura 2).

    Figura 2. Aspectul general al sigiliului furnizorului
    Sigiliul furnizorului se va livra cu un sigiliu transparent autocolant, care reprezintă o peliculă transparentă autocolantă de formă dreptunghiulară cu o suprafață mai mare, care se va aplica peste sigiliul de protecție al furnizorului pentru a asigura o durabilitate mai mare.
    b) sigiliul fiscal (Figura 3).

    Figura 3. Aspectul general al sigiliului fiscal
    61. Sigiliile de protecţie pentru MCC/IF de tip sigiliu furnizor/sigiliu fiscal conţin un şir de elemente de protecţie care sunt prezentate în figura 4 şi 5.

    Figura 4. Elemente de siguranţă şi design al sigiliului fiscal


    Figura 5. Elemente de siguranţă şi design protejat al sigiliului furnizorului
    62. Oricare tentativă de dezlipire a sigiliilor de protecţie duce la producerea de modificări ireversibile. Mesajul ascuns “VOID” este clar vizibil atunci cînd o parte a sigiliului de protecţie este dezlipită, astfel orice încercare neautorizată de desigilare este evident (Figura 6).

    Figura 6. Reprezentarea grafică a elementului de protecţie ,,VOID”
    1 - suprafaţa sigiliului de protecţie; 2 - adeziv acrilic; 3 – suport (carcasa MCC/IF); 4 – inscripţia ,,VOID
    63. Aplicarea sigiliilor de protecţie pe carcasa MCC/IF se face respectînd următorii paşi:
    1) Aclimatizarea MCC/IF la temperatura camerei
    Anterior iniţierii procesului de aplicare a sigiliilor de protecţie pe carcasa MCC/IF este necesară aclimatizarea acestora la temperatura camerei timp de minim 5 minute (Figura 7).

    Figura 7. Aclimatizarea MCC/IF
    2) Pregătirea locului de aplicare a sigiliului de protecţie
    a) Locurile pentru aplicarea sigiliilor de protecţie sunt stabilite de Comisia Interdepartamentală pentru Echipamente de Casă şi Control.
    b) Pentru o aderenţă mai bună a sigiliilor de protecţie pe carcasa MCC/IF este necesară pregătirea locului de aplicare a acestora, degresînd astfel carcasa cu un tampon de vată sterilă, înmuiată în soluţie de alcool etilic (Figura 8).

    Figura 8. Degresarea locului pentru aplicarea sigiliului de protecţie
    3) Dezlipirea sigiliului de protecţie de pe hîrtia–bază
    Pentru aplicarea sigiliului de protecţie pe un suport de 180°, dezlipirea acestora de pe hîrtia–bază se face din partea stîngă spre dreapta (Figura 9), iar pentru un suport de 90°, îndepărtarea sigiliului de protecţie de pe hîrtia – bază se face prin dezlipirea iniţială a jumătăţii din colţul stîng de jos (Figura 10), după care aplicarea acestei porţiuni dezlipite şi apoi prin îndepărtarea celeilalte jumătăţi a hîrtiei–bază se lipeşte pe suport întreg sigiliul de protecţie.

    Figura 9. Dezlipirea sigiliului de protecţie de pe hîrtia–bază pentru aplicarea pe suportul de 180°

    Figura 10. Dezlipirea sigiliului de protecţie de pe hîrtia–bază pentru aplicarea pe suportul de 90°
    4) Aplicarea sigiliului de protecţie pe carcasa MCC/IF
    a) Aplicarea sigiliului de protecţie pe carcasa MCC/IF (suport de 180°) se va face de la dreapta spre stînga, după care se va netezi uşor cu un tampon de vată sterilă  uscată întreaga suprafaţă în ambele direcţii (stînga-dreapta) (Figura 11).


    Figura 11. Aplicarea sigiliului de protecţie pe suportul de 180°
    b) Aplicarea sigiliului de protecţie pe carcasa MCC/IF (suport de 90°)se va face din jos în sus, apoi se va netezi uşor cu degetul întreaga suprafaţă în ambele direcţii (sus-jos) (Figura 12).

    Figura 12. Aplicarea sigiliului de protecţie pe suportul de 90°
    5) Verificarea aplicării corecte a sigiliului de protecţie pe carcasa MCC/IF
    a) După aplicarea sigiliului de protecţie pe carcasa MCC/IF este necesară obligatoriu verificarea lipirii corecte a acestuia pe suport. În cazul în care sigiliul de protecţie prezintă imperfecţiuni la aplicare, persoana responsabilă este obligată să aplice alt sigiliu, degresînd locul şi înlăturînd urmele sigiliului de protecţie degradat. Totodată este obligată să verifice veridicitatea elementelor de protecţie prezente pe sigiliul de protecţie (Figura 13).

    Figura 13. Elementele de siguranţă a sigiliilor de protecţie aplicate pe carcasa MCC/IF
    b) Nu se admite prezenţa bulelor de aer pe suprafaţa sigiliului de protecţie aplicat pe suport, cu excepţia zonei liniei de delimitare a carcasei MCC/IF.
    6) Aplicarea sigiliului transparent autocolant pe carcasa MCC/IF, peste sigiliul de protecție al furnizorului.
    a) După verificarea aplicării corecte pe carcasa MCC/IF a sigiliului de protecţie al furnizorului, peste el se va aplica sigiliul transparent autocolant, în mod analogic aplicării sigilului de protecție al furnizorului, în așa mod, ca să asigure acoperirea integrală a sigiliului de protecție de pe carcasa MCC/IF.
    b) Pentru aplicarea pe un suport de 180°, dezlipirea peliculei transparente autocolante de protecţie de pe hîrtia–bază se face din partea stîngă spre dreapta (Figura 9), după care se va netezi uşor cu un tampon de vată sterilă  uscată întreaga suprafaţă în ambele direcţii (stînga-dreapta) (Figura 11).
    c) Pentru aplicarea pe un suport de 90°, îndepărtarea peliculei transparente autocolante de protecţie de pe hîrtia–bază se face prin dezlipirea iniţială a jumătăţii din colţul stîng de jos (Figura 10), după care aplicarea acestei porţiuni dezlipite şi apoi prin îndepărtarea celeilalte jumătăţi a hîrtiei–bază se lipeşte pe suport întreaga peliculă transparentă autocolantă de protecţie (Figura 14). Apoi se va netezi uşor cu un tampon de vată sterilă uscată întreaga suprafaţă în ambele direcţii (sus-jos) (Figura 15).

    Figura 14. Aplicarea sigiliului transparent

    Figura 15. Netezirea sigiliului transparent pe suport

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8