OAGRM11/2019
ID intern unic:  380064
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENȚIA PENTRU GEOLOGIE ȘI RESURSE MINERALE
ORDIN Nr. 11
din  17.04.2019
cu privire la aprobarea cuprinsului proiectului
de execuție, în baza căruia se efectuează extragerea  rocilor sedimentare,
a celor neconsolidate, a argilei, a argilei  nisipoase, a nisipului argilos, pînă
la o adîncime de 5 metri, pentru construcţia, reparaţia, modernizarea şi extinderea
drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, pentru
prevenirea, stoparea şi lichidarea consecinţelor proceselor geologice periculoase
Publicat : 03.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 159-161     art Nr : 762     Data intrarii in vigoare : 03.06.2019
    În temeiul art. 28 alin. (4) din Codul subsolului nr. 3/2009 cu modificările ulterioare și pct. 11 lit. c) al Regulamentului Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.485/2009, Anexa nr. 1,
ORDON:
    1. Se aprobă cuprinsul proiectului de execuție, în baza căruia se efectuează extragerea rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei nisipoase, a nisipului argilos, pînă la o adîncime de 5 metri, pentru construcţia, reparaţia, modernizarea şi extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, pentru prevenirea, stoparea şi lichidarea consecinţelor proceselor geologice periculoase, conform anexei.
    2. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL ADJUNCT AL AGENȚIEI
    PENTRU GEOLOGIE ȘI RESURSE MATERIALE            Igor LUNGU 

    Nr. 11. Chişinău, 17 aprilie 2019.           
                                                                            

 Anexă
la Ordinul Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale
nr.11 din17 aprilie 2019


Cuprinsul proiectului de execuție, în baza căruia se efectuează extragerea
rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei nisipoase, a nisipului
argilos,
pînă la o adîncime de 5 metri, pentru construcţia, reparaţia, modernizarea
şi extinderea
drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecţie contra
inundaţiilor, pentru
prevenirea, stoparea şi lichidarea consecinţelor proceselor
geologice periculoase

I. Date generale.
    Capitolul va conține informații privind:
    1. Scopul și temeiul elaborării proiectului;
    2. Schema/harta amplasării terenului în limitele căruia se preconizează efectuarea lucrărilor de excavare, date generale, aria terenului;
    3. Sarcina tehnică/Tema de proiectare, argumentarea volumului necesar de roci sedimentare;
    4. Regimul de proprietate a terenului și acordul proprietarului/proprietarilor terenului;
    5. Condițiile geomorfologice ale sectorului;
    6. Lucrări inginero-geologice, efectuate de întreprinderi care dispun de specialiști geologi licențiați și/sau atestați în domeniu;
    7. Organizația de proiectare, licența și certificatele  de atestare profesională a persoanei/lor responsabile de proiectare (întocmirea proiectului de execuție se efectuează de către proiectanți  atestați pe domeniul: rezistența construcțiilor, construcții speciale: (B. 8c) mine și cariere), conform Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.329 din 23.04.2009.
    8. Actele normative în baza cărora se efectuează proiectarea.
II. Condițiile litologice.
    1. Capitolul va cuprinde informații privind condițiile litologice ale sectorului, conform rezultatelor lucrărilor inginero-geologice.
III.Volumul rocilor sedimentare
    1.  Capitolul va conține informații privind argumentarea volumului de roci necesare din limitele sectorului preconizat pentru lucrări de extragere, conform ariei și adâncimii.
IV. Calitatea rocilor sedimentare. Concluzii și recomandări.
    Capitolul va conține informații privind:
    1. Componența sedimentelor și proprietățile acestora din punctul de vedere al corespunderii sedimentelor standardelor în domeniul în care urmează a fi utilizate;
    2. Avizele de conformitate emise de către autoritățile competente privind posibilitatea folosirii sedimentelor pentru domeniile pentru care au fost solicitate.
    Copiile actelor date se vor anexa la anexele textuale ale proiectului.
V. Lucrări de decopertare.
    Capitolul va conține informații privind:
    1. Amplasarea căii de deschidere a lucrărilor de decopertare;
    2. Parametrii căii de deschidere (lungimea, lățimea, unghiul taluzului, înclinarea generală);
    3.  Metoda  de executare a lucrărilor de decopertare, tehnologia de decopertare, diferențierea decopertei;
    4. Utilaj folosit la decopertare, modul de amplasare;
    5. Crearea platformelor de depozitare a decopertei;
    6. Întocmirea anexelor grafice privind  lucrările de decopertare, planul cu procesul de decopertare și planul de situație după executarea lucrărilor de decopertare, secțiuni;
    7. Perioada de executare a lucrărilor conform graficului.
VI. Lucrări de extragere.
    Capitolul va conține informații privind:
    1. Volumul lucrărilor;
    2. Numărul de trepte de extragere, argumentarea lor;
    3. Utilajul folosit la extragere, metoda de executare a lucrărilor de excavare;
    4. Parametrii tehnici de executare a lucrărilor de excavare (unghiul taluzurilor, bermelor, lățimea treptelor , platformelor de lucru, căilor de transport și acces;
    5. Necesarul de personal și calificarea acestuia;
    6. Întocmirea anexelor grafice privind procesul tehnologic de lucru, planul de situație la finalizarea lucrărilor de extragere;
    7. Perioada de executare a lucrărilor conform graficului.
VII. Lucrări de recultivare.
    Capitolul va conține informații privind:
    1. Metodele folosite la lucrările de  recultivare;
    2. Tipul, volumul, suprafaţa și procedurile de recultivare;
    3. Utilajul folosit;
    4. Anexe grafice cu indicarea situației terenului la finele etapei de recultivare, secțiuni;
    5. Modul de folosire a terenului după recultivare;
    6. Perioada de executare a lucrărilor conform graficului.
VIII. Devize de cheltuieli.
    1. Capitolul va conține informații privind cheltuielile suportate pentru implementarea proiectului de execuție.
IX. Securitatea muncii.
    1. Capitolul va conține informații privind asigurarea securității lucrătorilor și populației, precum și prevenirea situațiilor de avarie.
X. Protecția mediului.
    1. Capitolul va conține informații și recomandări cu privire la protecția mediului înconjurător în procesul de excavare a rocilor sedimentare, depozitarea acestora, excluzând impactul lor dăunător asupra mediului înconjurător și sănătății populației. Se vor indica principalii factori ce vor putea influența mersul lucrărilor de extragere și se vor indica soluții.
Anexe textuale.
    Ca anexe textuale vor fi atașate la proiect acte, copii de acte care nu pot fi incluse în textul proiectului și la care se fac referiri în text.
Anexe Grafice.
    Ca anexe grafice separate vor fi incluse informațiile grafice obținute în procesul de proiectare sau precedente proiectării, dimensiunea cărora nu permite atașarea lor în formatul proiectului.  Anexele grafice pot fi diverse, dar obligatoriu vor fi prezentate următoarele:
    1. Harta topografică la scara, după caz,  1:500, 1:1000 sau 1:2000 a sectorului, cu limitele suprafeței fixate cu coordonate geografice în sistemul de coordonate Moldref-99;
    2. Profile litologice şi secțiuni geologice;
    3. Planul topografic al sectorului la demararea lucrărilor de excavare;
    4. Planul topografic al sectorului la finisarea lucrărilor de excavare;
    5. Secțiuni geologice ale sectorului, după efectuarea lucrărilor de excavare;
    6. Planul topografic al terenului la finisarea lucrărilor de recultivare;
    7. Secțiuni geologice ale sectorului după efectuarea lucrărilor de recultivare;