HGO246/2019
ID intern unic:  380118
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 246
din  24.04.2019
pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor
şi procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare
referitoare la zgomot pe aeroporturile din Republica Moldova
în cadrul unei abordări echilibrate
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 285     Data intrarii in vigoare : 10.06.2019
    În temeiul art. 21 alin. (8) din Codul aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 95-104, art. 189), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Prezenta hotărîre transpune Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 173 din 12 iunie 2014, și Directiva 2006/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind reglementarea exploatării avioanelor care intră sub incidența părții a II-a, capitolul 3, volumul 1 din anexa 16 la Convenția privind aviația civilă internațională, a doua ediție (1988) (versiune codificată) (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 374 din 27 decembrie 2006.
    1. Se aprobă Regulamentul de stabilire a normelor şi procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Republica Moldova în cadrul unei abordări echilibrate (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                            Chiril Gaburici

    Nr. 246. Chişinău, 24 aprilie 2019.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 246/2019

REGULAMENT
de stabilire a normelor și procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor
de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile
din Republica Moldova
în cadrul unei abordări echilibrate

Capitolul I
OBIECTUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE
    1. Prezentul Regulament stabilește procesul urmat la introducerea de restricții de operare referitoare la zgomot, pentru fiecare aeroport în parte, pentru a contribui la ameliorarea situației zgomotului și pentru a limita sau a reduce numărul persoanelor afectate de efectele nocive ale zgomotului provenit de la aeronave, în conformitate cu abordarea echilibrată.
    2. Scopul prezentului Regulament constă în:
    1) facilitarea realizării obiectivelor specifice de reducere a zgomotului, inclusiv în aspectele referitoare la sănătate, la nivelul fiecărui aeroport, respectînd în același timp normele stabilite în legislația privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;
    2) permiterea utilizării restricțiilor de operare în conformitate cu abordarea echilibrată, astfel încît acestea să nu pericliteze dezvoltarea durabilă a aeroportului și a capacității rețelei de management al traficului aerian, într-o perspectivă „gate-to-gate”;
    3) stabilirea restricțiilor de operare pentru aeronavele al căror zgomot depășește normele stabilite de legislație.
    3. Prezentul Regulament se aplică doar aeronavelor implicate în aviația civilă.
    4. Prezentul Regulament creează cadrul necesar privind reglementarea exploatării avioanelor civile subsonice cu reacție a căror masă maximă la decolare este cel puțin egală cu 34 000 kg sau a căror configurație interioară maximă, certificată pentru tipul de avion respectiv, include mai mult de 19 locuri de pasageri, exclusiv locurile rezervate echipajului (în continuare – avioane civile subsonice).
    5. Prezentul Regulament se aplică aeroporturilor cu peste 50 000 de mișcări de aeronave civile pe an.
Capitolul II
DISPOZIȚII GENERALE
    6. În sensul prezentului Regulament, se aplică următoarele definiții:
    abordare echilibrată – procesul creat de Organizația Aviației Civile Internaționale prin care gama de măsuri disponibile, constînd în reducerea zgomotului aeronavei la sursă, amenajarea și gestionarea terenului, procedurile operaționale de reducere a zgomotului și restricțiile de operare, sînt evaluate în mod coerent în vederea abordării problemei zgomotului în modul cel mai eficient din punctul de vedere al costurilor și individual pentru fiecare aeroport;
    aeronavă cu o marjă mică de conformitate – aeronavă civilă care este certificată conform limitelor de zgomot stabilite de legislația privind navigabilitatea aeronavelor, cu o marjă cumulată de mai puțin de 8 EPNdB (zgomot perceput efectiv, în decibeli) pe parcursul unei perioade de tranziție care expiră la 14 iunie 2020 și cu o marjă cumulată de mai puțin de 10 EPNdB după încheierea respectivei perioade de tranziție, marja cumulată fiind exprimată în EPNdB și obținută prin însumarea marjelor individuale (de exemplu diferențele dintre nivelul de zgomot certificat și nivelul de zgomot maxim admis);
    acțiune avînd legătură cu zgomotul – orice măsură care are un impact asupra situației zgomotului din vecinătatea aeroporturilor, pentru care se aplică principiile abordării echilibrate, inclusiv alte acțiuni, diferite de cele operaționale, care pot afecta numărul persoanelor expuse la zgomotul produs de aeronave;
    restricție de operare – acțiune avînd legătură cu zgomotul, prin care se limitează sau se reduce capacitatea operațională a unui aeroport, inclusiv restricțiile de operare care țin de retragerea din operare a aeronavelor cu o marjă mică de conformitate pe anumite aeroporturi, precum și restricțiile de operare parțiale, care se aplică, de exemplu, pe o perioadă determinată din timpul zilei sau numai pentru anumite piste ale aeroportului.
    7. Autoritatea Aeronautică Civilă este autoritatea competentă în procesul de adoptare a restricțiilor de operare pe aeroporturi.
    8. Orice decizie de impunere a restricțiilor de operare, adoptată în temeiul prezentului Regulament, poate fi contestată în conformitate cu legislația.
Capitolul III
NORME GENERALE PRIVIND GESTIONAREA
ZGOMOTULUI PRODUS DE AERONAVE
    9. Autoritatea Aeronautică Civilă asigură că situația zgomotului din fiecare aeroport este evaluată periodic în conformitate cu legislația privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental și cu legislația relevantă aplicabilă în Republica Moldova.
    10. Pentru aeroporturile în care a fost identificată o problemă referitoare la zgomot, Autoritatea Aeronautică Civilă asigură adoptarea abordării echilibrate în ceea ce privește gestionarea zgomotului produs de aeronave. În acest scop:
    1) este definit obiectivul de reducere a zgomotului pentru respectivul aeroport, ținînd seama de prevederile legislației privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;
    2) sînt identificate măsurile disponibile pentru reducerea impactului zgomotului;
    3) este evaluată temeinic eficacitatea probabilă, din punctul de vedere al costurilor, a măsurilor de atenuare a zgomotelor;
    4) măsurile, ţinîndu-se cont de interesul public în domeniul transportului aerian în ceea ce privește perspectivele de dezvoltare a propriilor aeroporturi, sînt selectate fără a periclita siguranța;
    5) părțile interesate sînt consultate în mod transparent cu privire la acțiunile preconizate;
    6) măsurile sînt adoptate și este asigurată o notificare adecvată;
    7) măsurile sînt puse în aplicare și este prevăzută o soluționare a litigiilor.
    11. Atunci cînd ia măsuri referitoare la zgomot, Autoritatea Aeronautică Civilă asigură că este luată în considerare următoarea combinație de măsuri disponibile, cu scopul de a determina măsura sau combinația de măsuri cea mai eficace din punctul de vedere al costurilor:
    1) efectul previzibil al reducerii la sursă a zgomotului produs de aeronave;
    2) planificarea și gestionarea terenului;
    3) proceduri operaționale de reducere a zgomotului;
    4) aplicarea restricțiilor de operare numai după luarea în considerare a celorlalte măsuri ale abordării echilibrate.
    12. Măsurile disponibile pot include retragerea aeronavelor cu o marjă mică de conformitate. Autoritatea Aeronautică Civilă sau, după caz, organismele de administrație ale aeroporturilor pot oferi în mod echitabil și nediscriminatoriu stimulente economice pentru a încuraja operatorii de aeronave să utilizeze aeronave mai puțin zgomotoase.
    13. În cadrul abordării echilibrate, măsurile pot fi diferențiate în funcție de tipul aeronavei, performanța acustică a aeronavei, utilizarea mijloacelor aeroportuare şi de navigație aeriană, traiectul de zbor și/sau intervalul de timp.
    14. Fără a aduce atingere punctului 11, restricțiile de operare care iau forma unei retrageri din operare a aeronavelor cu o marjă mică de conformitate nu afectează aeronavele subsonice civile care sînt conforme, fie prin certificarea inițială, fie prin recertificare, cu standardul de zgomot stabilit de legislația privind navigabilitatea aeronavelor.
    15. Măsurile sau combinația de măsuri luate în conformitate cu prezentul Regulament pentru un anumit aeroport nu sînt mai restrictive decît este necesar pentru atingerea obiectivelor de mediu privind reducerea zgomotului stabilite pentru respectivul aeroport. Restricțiile de operare sînt nediscriminatorii, în special pe motive de naționalitate sau identitate, și nu sînt arbitrare.
Capitolul IV
NORME DE EVALUARE A ZGOMOTULUI
    16. În cazul în care evaluarea nivelului de zgomot relevă faptul că pot fi necesare măsuri noi privind restricțiile de operare pentru a aborda o problemă legată de zgomot la un aeroport, Autoritatea Aeronautică Civilă asigură faptul că:
    1) metoda, indicatorii și informațiile din anexa nr. 1 sînt aplicate astfel încît să se țină seama în mod adecvat de contribuția fiecărui tip de măsură din cadrul abordării echilibrate, înainte de introducerea restricțiilor de operare;
    2) este instituită o cooperare tehnică între operatorii aeroportuari, operatorii de aeronave și furnizorii de servicii de navigație aeriană, pentru a examina măsurile de atenuare a zgomotului. Autoritatea Aeronautică Civilă va publica informațiile tehnice cu privire la măsurile de atenuare a zgomotului pe pagina sa web oficială;
    3) este evaluat raportul cost-eficacitate al fiecărei restricții de operare noi, în conformitate cu anexa nr. 2. Modificările tehnice minore ale măsurilor existente, fără implicații de substanță asupra capacității sau a operărilor, nu sînt considerate restricții de operare noi;
    4) procesul de consultare cu părțile interesate, care poate lua forma unui proces de mediere, este organizat asigurînd deschiderea și transparența în ceea ce privește datele și metodologiile de calcul. Părțile interesate au la dispoziție, pentru a prezenta observații, cel puțin trei luni înainte de adoptarea unor restricții de operare noi. Părțile interesate cuprind cel puțin:
    a) persoanele care locuiesc în apropierea aeroportului și care sînt afectate de zgomotul generat de traficul aerian sau reprezentanții acestora și autoritățile locale relevante;
    b) reprezentanți ai întreprinderilor locale situate în aproprierea aeroportului, ale căror activități sînt afectate de traficul aerian și de operarea aeroportului;
    c) operatorii aeroportuari relevanți;
    d) reprezentanți ai acelor operatori de aeronave care pot fi afectați de acțiunile ce au legătură cu zgomotul;
    e) furnizorii relevanți de servicii de navigație aeriană;
    f) administratorul de rețea, în cazul în care acesta este o entitate diferită decît furnizorul de navigație aeriană;
    g) acolo unde este cazul, coordonatorul de sloturi desemnat.
    17. Autoritatea Aeronautică Civilă urmărește și monitorizează punerea în aplicare a restricțiilor de operare și adoptă măsurile corespunzătoare. Autoritatea Aeronautică Civilă publică informațiile relevante pe pagina sa web oficială.
    18. Informațiile relevante includ:
    1) informații privind presupusele încălcări prin modificarea procedurilor de zbor, raportate la impactul generat de acestea și motivele pentru care au fost efectuate astfel de modificări, cu respectarea legislației;
    2) criteriile generale aplicate pentru distribuția și gestionarea traficului în fiecare aeroport, în măsura în care aceste criterii pot avea un impact de mediu sau sonor și date colectate de sisteme de măsurare a zgomotului, dacă sînt disponibile.
Capitolul V
INFORMAŢII PRIVIND PERFORMANŢELE ACUSTICE
    19. Deciziile privind restricțiile de operare referitoare la zgomot se bazează pe performanțele acustice ale aeronavelor stabilite prin procedura de certificare aplicată în conformitate cu cerințele de zgomot stabilite de legislația privind navigabilitatea aeronavelor.
    20. La solicitarea Autorității Aeronautice Civile, operatorii de aeronave comunică următoarele informații referitoare la zgomot în ceea ce privește aeronavele pe care le operează în aeroporturile din Republica Moldova:
    1) țara de origine și numărul de înmatriculare ale aeronavelor;
    2) documentele referitoare la zgomot ale aeronavelor utilizate, precum și la greutatea maximă la decolare aferentă;
    3) eventualele modificări ale aeronavei care îi afectează performanța acustică şi care sînt menționate în documentele referitoare la zgomot.
    21. La cererea Autorității Aeronautice Civile, titularii unui certificat de tip al aeronavei sau ai unui certificat de tip suplimentar, emis în conformitate cu legislația, și persoanele juridice sau fizice care operează aeronave pentru care nu s-a emis niciun certificat de tip în temeiul Regulamentului privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor furnizează informații privind performanța și zgomotul aeronavelor în scopul modelării acustice. Autoritatea Aeronautică Civilă specifică datele necesare, termenul, forma și modul furnizării acestora. Autoritatea Aeronautică Civilă verifică informațiile primite privind performanța și zgomotul aeronavelor în scopul modelării și le pune la dispoziția altor părți în scopul modelării acustice.
    22. Datele menționate la punctele 20 și 21 sînt limitate la strictul necesar și sînt furnizate gratuit, sub formă electronică, utilizînd formatul precizat.
    23. Autoritatea Aeronautică Civilă verifică datele privind zgomotul produs de aeronavă și cele privind performanța, în scopul modelării, în legătură cu sarcinile sale îndeplinite în conformitate cu prevederile legislației.
    24. Datele se stochează în baza de date centralizată a Autorității Aeronautice Civile și se pune la dispoziția operatorilor de aeronave, a prestatorilor de servicii de navigație aeriană și a operatorilor aeroportuari, în scopuri operaționale.
Capitolul VI
NORME PRIVIND INTRODUCEREA RESTRICŢIILOR DE OPERARE
    25. Înainte de introducerea unei restricții de operare privind alocarea sloturilor orare, Autoritatea Aeronautică Civilă trimite organului central de specialitate în domeniul aviației civile și părților interesate un preaviz de șase luni, care se încheie cu cel puțin două luni înainte de determinarea parametrilor de coordonare a sloturilor, conform legislației relevante privind alocarea sloturilor orare pe aeroporturile din Republica Moldova, pentru aeroportul în cauză și pentru perioada de planificare relevantă.
    26. În urma evaluării efectuate în conformitate cu capitolul IV, notificarea deciziei este însoțită de un raport scris, prezentat organului central de specialitate în domeniul aviației civile, în care se explică motivele pentru introducerea restricțiilor de operare, obiectivul de atenuare a zgomotului stabilit pentru aeroport, măsurile de care s-a ținut cont pentru îndeplinirea obiectivului respectiv, precum și evaluarea eficacității probabile, din punctul de vedere al costurilor, a diferitor măsuri luate în considerare, inclusiv, acolo unde este cazul, efectele transfrontaliere ale acestora.
    27. Organul central de specialitate în domeniul aviației civile reexaminează procesul de introducere a unei restricții de operare, în decursul unei perioade de trei luni cu începere de la data la care primește notificarea în conformitate cu punctul 25. În cazul în care organul central de specialitate în domeniul aviației civile stabilește că introducerea unei restricții de operare referitoare la zgomot nu urmează procesul prevăzut în prezentul Regulament, notifică Autoritatea Aeronautică Civilă în mod corespunzător. Autoritatea Aeronautică Civilă examinează notificarea organului central de specialitate în domeniul aviației civile și informează cu privire la intențiile sale înainte de introducerea restricției de operare.
    28. În cazul în care restricția de operare se referă la retragerea din operare a aeronavelor cu o marjă mică de conformitate de pe un aeroport, timp de șase luni de la notificarea menționată la punctul 25 pe aeroportul respectiv nu sînt permise servicii noi peste numărul de mișcări efectuate de către aeronavele cu o marjă mică de conformitate în perioada corespunzătoare din anul precedent. Autoritatea Aeronautică Civilă decide în privința ratei anuale de reducere a numărului de mișcări ale aeronavelor cu o marjă mică de conformitate deținute de operatorii afectați de pe aeroportul respectiv, ținînd cont în mod corespunzător de vechimea aeronavei și de componența întregii flote. Fără a aduce atingere prevederilor stabilite în prezentul Regulament, această rată nu depășește 25% din numărul de mișcări ale aeronavelor cu o marjă mică de conformitate pentru fiecare operator care deservește aeroportul respectiv.
Capitolul VII
EXPLOATAREA AVIOANELOR CIVILE SUBSONICE
    29. Autoritatea Aeronautică Civilă asigură că toate avioanele civile subsonice cu reacție care sînt exploatate pe aeroporturile situate pe teritoriul Republicii Moldova respectă standardele de zgomot stabilite de legislația privind navigabilitatea aeronavelor.
    30. Este interzisă exploatarea pe aeroporturile din Republica Moldova a avioanelor civile subsonice care nu corespund standardelor de zgomot stabilite de legislația privind navigabilitatea aeronavelor.
    31. Prevederile punctului 30 nu se aplică avioanelor civile subsonice care prezintă interes istoric.
    32. Prin derogare de la punctul 30, Autoritatea Aeronautică Civilă permite exploatarea pe aeroporturile din Republica Moldova a avioanelor civile subsonice în cazul în care:
    1) exploatarea avioanelor civile subsonice este de natură excepțională;
    2) avioanele civile subsonice efectuează zboruri necomerciale în scopul unor lucrări de modificări, reparații sau întreținere.
    33. Autoritatea Aeronautică Civilă va recunoaște derogările acordate de statele membre ale Uniunii Europene pentru avioanele înmatriculate în registrele acestora.
    34. Nerespectarea prevederilor prezentului capitol atrage după sine aplicarea sancțiunilor corespunzătoare în conformitate cu prevederile legislației.
Capitolul VIII
EXCEPTĂRI ȘI DISPOZIȚII FINALE
    35. Autoritatea Aeronautică Civilă poate autoriza operațiuni individuale în privința unor aeronave cu o marjă mică de conformitate care nu ar putea avea loc în baza dispozițiilor prezentului Regulament, pe aeroporturi pentru care este responsabilă. Exceptarea se limitează la:
    1) operațiunile care sînt de o natură atît de excepțională încît nu ar fi rezonabilă refuzarea unei exceptări temporare, inclusiv zborurile pentru acordarea de ajutor umanitar; sau
    2) zborurile nonprofit în scopul realizării unor lucrări de modificare, reparații sau întreținere.
    36. Autoritatea Aeronautică Civilă pune la dispoziția organului central de specialitate în domeniul aviației civile, la cerere, informații privind aplicarea prezentului Regulament.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de stabilire a normelor
şi procedurilor cu privire la introducerea
restricţiilor de operare referitoare la zgomot
pe aeroporturile din Republica Moldova
în cadrul unei abordări echilibrate

Evaluarea situaţiei zgomotului pe un aeroport
    Metodologie:
    Autoritățile competente vor asigura utilizarea metodelor de evaluare a zgomotului care au fost elaborate în conformitate cu raportul Conferinței Europene a Aviației Civile, Documentul 29 intitulat „Metoda standard de calculare a curbelor de zgomot în jurul aeroporturilor civile” (Standard Method for Computing Noise Contours around Civil Airports), ediţia a 3-a.
    Indicatori:
    1. Impactul zgomotului produs de traficul aerian va fi descris cel puțin în funcție de indicatorii de zgomot Lzsn şi Lnoapte, care sînt definiți și calculați în conformitate cu prevederile legislației privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental.
    2. Pot fi utilizați indicatori de zgomot suplimentari care au o bază obiectivă.
    Informații privind gestionarea zgomotului:
    1. Situația actuală
    1.1. Descrierea aeroportului, inclusiv informații despre dimensiunea, localizarea, împrejurimile, volumul și componența traficului aerian.
    1.2. Descrierea eventualelor obiective privind mediul stabilite pentru aeroport și a contextului național. Aceasta va include o descriere a obiectivelor privind reducerea zgomotului produs de aeronave pentru aeroportul în cauză.
    1.3. Detalii privind curbele de zgomot pentru anii anteriori relevanți, inclusiv evaluarea numărului de persoane afectate de zgomotul produs de aeronave, realizată în conformitate cu prevederile legislației privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental.
    1.4. O descriere a măsurilor existente și planificate pentru gestionarea zgomotului produs de aeronave deja implementate în cadrul abordării echilibrate, precum și a impactului și a contribuției acestora la situația zgomotului, prin trimitere la:
    1.4.1. pentru reducerea la sursă:
    (a) informațiile privind flota actuală de aeronave și eventualele îmbunătățiri tehnologice așteptate;
    (b) planurile specifice de înnoire a flotei;
    (c) planurile de măsuri suplimentare de abatere a zgomotului (de exemplu Noise Abatement Departure Procedures, interzicerea operațiunilor de noapte sau înlocuirea zborurilor de noapte cu zboruri de zi etc.);
    1.4.2. pentru planificarea și gestionarea utilizării terenului:
    (a) instrumentele de planificare implementate, precum planificarea cuprinzătoare sau zonarea acustică;
    (b) măsurile de atenuare implementate, precum coduri de construcție, programe de izolare acustică sau măsuri de reducere a zonelor de teren cu sensibilitate la zgomot;
    (c) procesul de consultare în privința măsurilor de amenajare a terenului;
    (d) monitorizarea modificării numărului de persoane/locuințe în zonele de teren cu sensibilitate la zgomot;
    1.4.3. pentru măsurile operaționale de reducere a zgomotului, în măsura în care aceste măsuri nu restricționează capacitatea unui aeroport:
    (a) utilizarea pistelor de decolare preferențiale;
    (b) utilizarea rutelor preferențiale din considerente ținînd de zgomot;
    (c) utilizarea unor proceduri pentru reducerea zgomotului la decolare şi la apropiere;
    (d) indicarea gradului în care aceste măsuri sînt reglementate prin indicatori de mediu;
    1.4.4. pentru restricțiile de operare:
    (a) utilizarea restricțiilor globale, precum limitarea mișcărilor sau cotele de zgomot;
    (b) utilizarea unor restricții în funcție de aeronavă, precum retragerea aeronavelor cu o marjă mică de conformitate;
    (c) utilizarea unor restricții parțiale, făcîndu-se o distincție între măsurile pe timp de zi și cele pe timp de noapte;
    1.4.5. instrumente financiare în vigoare, precum tarife de aeroport pe criterii de zgomot.
    2. Previziuni în absența unor măsuri noi
    2.1. Descrierea amenajărilor aeroportuare, dacă este cazul, deja aprobate și prevăzute în program, de exemplu creșterea capacității, extinderea pistelor și/sau a terminalelor, previziuni în ceea ce privește apropierea și decolarea, componența viitoare a traficului și creșterea estimate, precum și un studiu detaliat al impactului zgomotului pe care l-ar avea asupra zonei din împrejurime această creștere a capacității, extindere a pistelor sau a terminalelor și modificare a traiectelor de zbor și a rutelor de apropiere și de decolare.
    2.2. În cazul extinderii capacității aeroportului, beneficiile aduse de această capacitate extinsă în întreaga rețea de aviație și în regiune.
    2.3. Descrierea impactului datorat zgomotului în cazul în care nu se iau alte măsuri, precum și a măsurilor deja programate pentru atenuarea acestui impact, pentru același interval de timp.
    2.4. Previziuni privind curbele de zgomot – inclusiv evaluarea numărului de persoane susceptibile de a fi afectate de zgomotul produs de aeronave – făcîndu-se distincția între zonele rezidențiale mai vechi, cele nou-construite sau proiectele noi și proiectele de viitoare zone rezidențiale care au obținut deja autorizație din partea autorităților competente.
    2.5. Evaluarea consecințelor și a costurilor posibile în cazul în care nu se ia nicio măsură pentru atenuarea impactului produs de creșterea poluării sonore – dacă se așteaptă o astfel de situație.
    3. Evaluarea măsurilor suplimentare
    3.1. Prezentarea măsurilor suplimentare disponibile și indicarea motivelor principale care au condus la alegerea lor. Descrierea măsurilor alese pentru o analiză aprofundată și informații privind rezultatul analizei eficienței din punctul de vedere al costurilor, în special în ceea ce privește costul de introducere a acestor măsuri, numărul de persoane ce urmează să beneficieze și calendarul aferent, precum și o clasificare a eficacității globale a diverselor măsuri.
    3.2. O prezentare a efectelor posibile, din punctul de vedere al mediului și concurenței, ale măsurilor propuse asupra altor aeroporturi, operatori și altor părți interesate.
    3.3. Motivele care au dus la alegerea unei anumite soluții.
    3.4. Un rezumat fără caracter tehnic.

Anexa nr. 2
la Regulamentul de stabilire a normelor
şi procedurilor cu privire la introducerea
restricţiilor de operare referitoare la zgomot
pe aeroporturile din Republica Moldova
în cadrul unei abordări echilibrate

Evaluarea eficacității, din punctul de vedere al costurilor,
a restricțiilor de operare referitoare la zgomot
    Eficacitatea, din punctul de vedere al costurilor, a restricțiilor de operare luate în considerare va fi evaluată ținînd seama de elementele de mai jos, în măsura în care acest lucru este posibil, în termene cuantificabile:
    1) beneficiile referitoare la zgomot ale măsurilor luate în considerare, în prezent și în viitor;
    2) siguranța operațiunilor aeriene, incluzînd riscul aferent părților terțe;
    3) capacitatea aeroportului;
    4) orice efect asupra rețelei aviatice europene.
    În plus, autoritățile competente pot ține seama de următorii factori:
    1) sănătatea și siguranța persoanelor care locuiesc în vecinătatea aeroportului;
    2) sustenabilitatea ecologică, inclusiv relațiile de interdependență dintre zgomot și emisii;
    3) orice efect direct, indirect sau catalizator asupra situației economiei și a locurilor de muncă.