OMFC64/2019
ID intern unic:  380121
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 64
din  18.04.2019
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
în Ordinul nr.122/2015
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 795     Data intrarii in vigoare : 10.06.2019
    Întru sporirea calității de deservire a autorităților/instituțiilor prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor și eficientizarea relațiilor între entități si trezoreriile regionale,
ORDON:
    1. În Ordinul nr.122/2015 cu privire la aprobarea Contractului-tip privind utilizarea serviciului electronic de prezentare a documentelor de plată electronice spre executare prin intermediul modulului ”Instituția - Trezoreria”, se operează următoarele modificări și completări:
    1.1.  Pe tot parcursul textului ordinului sintagma ”Trezoreria Teritorială” se substituie cu sintagma ”Trezoreria Regională” și sintagma “semnătură digitală” se substituie cu sintagma “semnătură electronică”, cu declinarea la cazul respectiv.
    1.2. În punctul 3, sintagma “dnei Nina Lupan, șef Direcție generală Trezoreria de Stat” se substituie cu sintagma “șefului Direcției Trezoreria de Stat”.
    1.3. În Anexa nr.1 la Ordinul cu privire la aprobarea Contractului-tip privind utilizarea serviciului electronic de prezentare a documentelor de plată electronice spre executare prin intermediul modulului ”Instituția - Trezoreria”:
    1.3.1. În partea introductivă, sintagma ”Regulamentului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 “Cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor” ” se substituie cu sintagma “ Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.696/2017”.
    1.3.2. În capitolul II. “DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR”:
    1.3.2.1. În punctul 2.5, după sintagma “conform Anexei nr.1” se completează cu sintagma “și, după caz, cererea pentru revocarea accesului la serviciul electronic E-Docplat, conform Anexei nr.2”;
    1.3.2.2. După punctul 2.14 se introduce punctul 2.141 în următoarea redacție:
    ”2.141 Să asigure utilizarea semnăturii electronice numai de către persoana împuternicită / delegată conform cadrului normativ în vigoare.”.
    2. După Anexa nr.1 la contract „LISTA persoanelor autorizate pentru acces la serviciul electronic E-Docplat” se completează cu Anexa nr.2 la contract “CERERE pentru revocarea accesului la serviciul electronic E-Docplat”, conform anexei.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                            Ion CHICU

    Nr. 64. Chişinău, 18 aprilie 2019.


    anexa