OMF71/2019
ID intern unic:  380136
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 71
din  25.04.2019
сu privire la executarea punctului 43 din Regulamentul
privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale
ale Republicii Moldova în domeniul asistenței administrative reciproce
în materie fiscală,  aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 1275 din
26 decembrie 2018
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 797     Data intrarii in vigoare : 10.05.2019
    În  temeiul prevederilor punctului 43 din Regulamentul privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenței administrative reciproce  în materie fiscală,  aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018,
ORDON:
    I. Se aprobă Modul de administrare și transfer al creanțelor fiscale recuperate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018, potrivit anexei la prezentul Ordin.
    II.  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

    MINISTRUL FINANȚELOR                                            Ion CHICU

    Nr. 71. Chişinău, 25 aprilie 2019.


 Anexă
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 71 din 25 aprilie 2019

Modul de administrare și transfer
al creanțelor fiscale recuperate în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018
    În scopul monitorizării sumelor aferente procesului de executare în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală se vor întreprinde următoarele acțiuni:
    1. Pentru acumularea mijloacelor recuperate în scopul realizării prevederilor  Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenței administrative reciproce  în materie fiscală,  se va utiliza codul clasificației economice ECO 145181 ”Recuperarea creanțelor/restanțelor fiscale conform aplicării prevederilor tratatelor internaționale”, codul IBAN: MD10TRGAAA14518101000000, deschis în componența bugetului de stat.
    2.  La codul IBAN menționat  se vor înscrie:
    a) sumele parvenite din  statele solicitate de către Serviciul Fiscal de Stat.
    b) mijloacele parvenite din aplicarea măsurilor de asigurare și urmărire a obligațiilor fiscale întreprinse de către Serviciul Fiscal de Stat (drept autoritate competentă) la solicitarea statului solicitant.
    3. Zilnic, Direcţia Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor perfectează şi transmite în format electronic administratorului de venit (Serviciul Fiscal de Stat) Registrul veniturilor bugetului de stat, precum şi fişierul cu informaţia la nivel de document de plată.
    4. Administratorul de venit, zilnic,  va asigura primirea de la Direcţia Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor a informaţiei despre suma încasărilor la bugetul de stat, în format electronic.
    5. Administratorii de venit, după verificarea şi prelucrarea zilnică a informaţiei primite de la Direcţia Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, sunt responsabili de reflectarea acesteia în contul curent ale contribuabililor
    6. Serviciul Fiscal de Stat (Direcția evidență și informații fiscale) va asigura evidența și monitorizarea informației înscrise la codul ECO 145181. 
    7. Serviciul Fiscal de Stat  (Direcția evidență și informații fiscale) va asigura distribuirea sumelor acumulate la codul ECO 145181 ”Recuperarea creanțelor/restanțelor fiscale conform aplicării prevederilor tratatelor internaționale”,  înscrise în  scopul recuperării creanțelor parvenite de la statele solicitate (potrivit punctului 2 lit. a)),   conform prevederilor punctului 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2018. Distribuirea se va efectua în  temeiul solicitărilor înaintate către statul solicitat, prin care este determinat contribuabilul restanțier, în folosul căruia urmează a fi îndreptate mijloacele înscrise.
    În termen de 3 zile lucrătoare de la data înscrierii și determinării mijloacelor în contul respectiv, Serviciul Fiscal de Stat (Direcția evidență și informații fiscale) va asigura distribuirea  la conturile trezoreriale ale componentelor bugetului public național, în contul stingerii obligațiilor fiscale față de buget ale contribuabililor restanțieri, conform documentelor executorii, precum și situației contului curent al contribuabilului restanțier la zi.  
    Serviciul Fiscal de Stat va asigura întocmirea documentelor de plată corespunzătoare (ordine de plată, note de transfer) conform cerințelor cadrului legal în domeniu. 
    8. Aferent sumelor recepționate (încasate) pentru statul solicitant (potrivit  punctului 2 lit. b)) Serviciul Fiscal de Stat (Direcția evidență și informații fiscale)  va prezenta  Ministerului Finanțelor, Direcției Trezoreria de Stat Borderoul documentelor de plată  prezentate spre executare din contul trezorerial ECO 145181, întocmit în monedă națională, în format electronic, și informația despre datele bancare ale beneficiarului de mijloace bănești. 
    Borderoul se întocmește conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor  nr.215 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, conform anexei Forma ”FI-008”. 
    9. Serviciul Fiscal de Stat (Direcția evidență și informații fiscale) asigură menținerea  Registrului  Borderourilor documentelor de plată,  înaintate spre executare în modul stabilit.
    10. Ministerul Finanțelor (Direcția Trezoreriei de Stat), în temeiul Borderoului documentelor de plată,  prezentate spre executare din contul trezorerial ECO 145181,  întocmit în monedă națională de  către  Serviciul Fiscal de Stat, va întocmi documentele de plată pentru a asigura transferul de mijloace în valută străină către autoritatea competentă a statului solicitant, conform cerințelor cadrului  legal  în domeniu, statuat de către Banca Națională a Moldovei.
    11. Schimbul de informații între entități (pentru statul solicitat) se va efectua conform următoarelor acte bancare: 
    Pentru virarea  mijloacelor la bugetul de stat de către statul solicitat:
    Beneficiar: MF-Trezoreria de Stat
    Cod fiscal: 1006601000037
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat
    Contul de plăţi: AAA (33114001)
    Cod IBAN:MD10TRGAAA14518101000000.