HANRCETIC38/2018
ID intern unic:  380138
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
HOTĂRÎRE Nr. 38
din  23.11.2018
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice
şi Tehnologia Informaţiei nr. 08 din 25 februarie 2010
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 800     Data intrarii in vigoare : 10.06.2019
    În temeiul art. 31 alin. (2) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare, Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 08 din 25 februarie 2010 „Cu privire la aprobarea procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 138), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în titlul şi în pct. 1 din hotărâre textul „procedurii(a) de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice” se substituie cu textul „procedurii(a) de cesionare sau închiriere a dreptului de utilizare a resurselor limitate”;
    2) clauza de adoptare se modifică după cum urmează:
    - textul „art. 29 şi 35 ale Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155)” se substituie cu textul „art. 31 alin. (2) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare”;
    3) în anexa la hotărâre:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Procedura de cesionare sau închiriere a dreptului de utilizare a resurselor limitate”;
    punctul 1 se abrogă;
    la punctul 11 textul „Licenţele de utilizare a resurselor limitate pot fi cesionate” se substituie cu textul „Dreptul de utilizare a resurselor limitate, conferit prin licenţe, poate fi cesionat sau închiriat”;
    punctul 13 se modifică după cum urmează:
    „Utilizarea resurselor limitate cedate sau închiriate nu se poate realiza de către cesionar/locatar decât după eliberarea licenței de utilizare a resurselor limitate respective.”;
    la punctul 2:
    la noţiunea „cesionar”, după textul „de comunicaţii electronice” se introduce textul „și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului”;
    se modifică după cum urmează:
    „închiriere – transmitere în folosinţă temporară a dreptului de utilizare a resurselor limitate, conferite prin licenţă, de către titularul acesteia în baza unui contract de locaţiune;
    locator – titular de licenţă care transmite temporar, printr-un contract de locaţiune, dreptul de utilizare a resurselor limitate, deţinute prin licenţă;
    locatar – furnizor de rețele publice de comunicații electronice căruia titularul de licență îi transmite dreptul de folosinţă temporară a resurselor limitate, în baza unui contract de locaţiune.”;
    la punctul 3:
    litera a) din subpunctul 3) se abrogă;
    subpunctul 4) se abrogă;
    punctul 7 se abrogă;
    la punctul 9 subpunctul 2) se exclud  cuvintele ”sau licență tehnică”;
    punctul 9 subpunctul 3) se modifică cu următorul cuprins:
    ”3) decizia Consiliului Concurenței prin care se declară operațiunea de concentrare economică compatibilă cu mediul concurențial, în cazurile prevăzute de art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012”;
    la punctul 22 subpunctul 1) după cuvintele „denaturarea concurenței” se introduce  „constatate printr-o decizie a Consiliului Concurenței”;
    la punctul 24 după cuvântul ”cesionării” se adaugă ”sau închirierii”;
    se  modifică prin includerea Capitolului III cu următorul cuprins:
III. PROCEDURA DE ÎNCHIRIERE
    25. Prevederile pct. 31-16, precum şi pct. 22, 24 se vor aplica mutatis mutandis, de asemenea, în procedura de închiriere.
    26. După încheierea contractului de locaţiune, locatorul şi locatarul vor notifica și vor prezenta obligatoriu Agenției, o copie, autentificată de părţi, a contractului de închiriere.
    27. Contractul de locaţiune se va semna pentru o perioadă inițială de până la 180 de zile cu dreptul de prelungire pentru un termen de până la 180 zile, dar care nu va depăși termenul de valabilitate a dreptului închiriat. Dreptul de închiriere se acordă unui și aceluiași furnizor pentru un termen maxim de 360 de zile. Termenul total de închiriere nu poate depăși data expirării valabilității licenței închiriate. 
    28. În baza cererii de suspendare a actului permisiv, depuse de locator, Agenţia emite o decizie privind suspendarea totală sau parțială a dreptului de utilizare a resurselor închiriate pentru o perioadă identică perioadei valabilității contractului de închiriere (care nu va depăși termenul la care expiră licența locatorului) și, în baza cererii depuse de locatar, eliberează o licență nouă locatarului, care va include resursele limitate închiriate.
    29. La data expirării termenului de valabilitate a licenței locatarului, valabilitatea licenţei suspendate se reia de drept.”;
    anexa la Procedură va avea următorul cuprins:

    anexa

    2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
    AL ANRCETI                                                                        Octavian RĂU

    Membri                                                                                   Andrei Muntean
                                                                                                    Marian Pocaznoi

    Nr. 38. Chişinău, 23 noiembrie 2018.