HANRCETIC64/2018
ID intern unic:  380139
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
HOTĂRÎRE Nr. 64
din  28.12.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 58 din 21 decembrie 2010
pentru aprobarea Procedurii privind administrare aresurselor de
numerotare telefonică
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 801     Data intrarii in vigoare : 10.06.2019
    În temeiul  art. 82 alin. (2) şi (12) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare, Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
    Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 58 din 21 decembrie 2010 pentru aprobarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.257-258, art.1018), cu modificările ulterioare, se modifică, după cum urmează:
    1. În titlul și în tot textul Hotărârii și al Anexei, textul „Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Procedura de administrare și gestionare a resurselor de numerotare”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. În Anexă:
    1) În tot textul Anexei, textul „reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    2) La punctul 1, textul „aprobat prin ordinul ministrului tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor nr.15 din 04.03.2010” se abrogă.
    3) La punctul 2, textul „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155)” se exclude.
    4) La punctul 3, textul „prin Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451 din 30.07.2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.836), Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 14.11.2007, alte reglementări emise de către Agenţie în acest sens” se substituie cu textul „de legislația și reglementările emise de către Agenție”.
    5) La punctul 5, subpunctul 6) se abrogă.
    6) La punctul 13, textul „15 zile” se substituie cu textul „30 de zile”.
    7) Punctul 16, după textul „cu excepția codurilor naționale scurte,” se completează cu textul „numărului național scurt pentru apeluri de urgență 112, numerelor naționale scurte de forma 116xxx pentru servicii armonizate cu caracter social, numerelor naționale scurte de forma 118x(x) pentru servicii de informații (directoriu) și numerelor de rutare de forma 17xx,”.
    8) Punctele 17 și 27 se abrogă.
    9) La punctul 181:
    a) subpunctul 2), după cuvântul „locație”, se completează cu textul „respective din şirurile de numere „2”, „3” şi „5””, iar în final se completează cu textul „sau nomade”;
    b) subpunctul 3), după cuvântul „nongeografice”, se completează cu textul „din şirurile de numere „6” şi „7”;
    c) subpunctul 4), după textul „8” şi „9”, se completează cu textul „cu excepţia blocurilor de numere „814xxxxx” şi „821xxxxx””.
    10) Punctul 182 va avea următorul cuprins:
    „182. Furnizorul căruia i-a fost retras unul sau mai multe blocuri de numere are obligaţia de a informa, în scris, furnizorii interconectaţi cu privire la retragerea blocului sau blocurilor de numere, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere”.
    11) Se completează cu punctele 183 și 184 cu următorul cuprins:
    „183.  Retragerea totală/parțială sau cesionarea/eliberarea licenței de utilizare a resurselor de numerotare care include unul sau mai multe numere portate în alte rețele, unul sau mai multe blocuri de numere care includ numere portate în alte rețele, se realizează în următoarele condiții:
    1) Cererea de retragere a licenței de utilizare a resurselor de numerotare care include unul sau mai multe numere portate în alte rețele, unul sau mai multe blocuri de numere care includ numere portate în alte rețele, se depune de către titularul licenței, la Agenție pentru examinare și soluționare cu cel puțin 40 de zile pînă la data preconizată pentru retragere.
    2) Agenția, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii cererii prevăzute la subpct. 1), solicită, în scris, furnizorului/furnizorilor, în rețelele cărora sunt portate numere ce fac obiectul licenței respective, să depună cerere/cereri de eliberare sau cesionare a licenței, cu specificarea termenului limită de depunere a cererii, dar care nu va fi mai mic de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acestei solicitări.
    3) Furnizorul/furnizorii menționat/menționați la subpct. 2) transmite/transmit la Agenție, conform procedurii stabilite, cererea/cereri de cesionare sau de eliberare a licenței de utilizare a resurselor de numerotare respective, în termenul indicat de către Agenție în solicitarea prevăzută la subpct. 2).
    4) Dacă, până la data stabilită conform subpct. 3), la Agenție este depusă una sau mai multe cereri de cesionare a drepturilor acordate prin licență sau de eliberare a licenței de utilizare a resurselor de numerotare vizate, Agenția eliberează, în termenele și condițiile stabilite, licența de utilizare a numărului portat sau al blocului de numere care include numere portate, după cum urmează:
    a) furnizorului solicitant în rețeaua căruia sunt portate numere din același/aceleași bloc/blocuri, în cazul în care numerele din acest/aceste bloc/blocuri sunt portate exclusiv în rețeaua acestui furnizor; sau
    b) furnizorului solicitant în rețeaua căruia sunt portate cele mai multe numere, în cazul în care numerele din același bloc indivizibil sunt portate în rețelele mai multor furnizori solicitanți (bloc indivizibil reprezintă blocul cu cea mai mică cantitate de numere posibilă); sau
    c) furnizorului solicitant în rețeaua căruia a fost efectuată prima portare, în caz de paritate a numerelor din același bloc indivizibil portate în rețelele mai multor furnizori solicitanți; sau
    d) oricărui alt furnizor solicitant, în cazul în care nu se atestă niciuna din situațiile prevăzute la lit. a) - c), cu aplicarea principiului primul venit primul servit.
    În cazul cesionării/eliberării licenței conform pct.183 subpct. 2) și 3), prevederile pct.9 subpct.1) nu se aplică.
    5) Furnizorul care a obţinut licența pentru numerele portate sau, după caz, pentru blocul de numere care include numere portate are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorii interconectaţi cu privire la atribuirea numărului/blocului de numere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de eliberare a licenţei.
    6) La primirea notificării prevăzute la subpct. 5), furnizorii interconectaţi au obligaţia să asigure accesul neîntrerupt din propria reţea către şi/sau de la numerele/blocul de numere respectiv în conformitate cu acordurile de interconectare şi/sau acces încheiate, părţile fiind obligate, dacă este cazul, să completeze corespunzător acordurile respective.
    7) Dacă, până la data stabilită conform subpct. 2), la Agenție nu este depusă nici o cerere de cesionare a drepturilor acordate prin licență sau de eliberare a licenței de utilizare a resurselor de numerotare vizate Agenția, în următoarea zi lucrătoare, solicită furnizorului/furnizorilor în rețelele cărora sunt portate numere să informeze utilizatorii numerelor portate despre eventuala reziliere a contractelor de furnizare a serviciilor și de sistare a serviciilor după expirarea termenului de 30 zile din data informării.
    8) După expirarea termenului prevăzut în subpct. 7), Agenția emite Decizia privind retragerea resurselor de numerotare și informează, în acest sens Administratorul bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor.
    184. Suspendarea sau sistarea activității de furnizare a serviciilor de telefonie, cu utilizarea numerelor portate din alte rețele se realizează în următoarele condiții:
    1) În cazul în care furnizorul intenționează să sisteze activitatea de furnizare a serviciilor de telefonie, având în rețeaua sa cel puțin un număr portat ce face obiectul licenței unui alt furnizor, acesta are obligația de a notifica în acest sens, în scris, Agenția, utilizatorul acestui număr, precum și furnizorul/furnizorii titulari ai licențelor respective, cu cel puţin 30 de zile, dar nu cu mai mult de 45 de zile, înainte de data preconizată pentru sistare. În notificare furnizorul va comunica utilizatorului data sistării, denumirea furnizorului - titular al licenței ce include numărul portat și despre dreptul utilizatorului de a solicita, în modul stabilit, portarea numărului în oricare altă rețea, dacă există posibilități tehnice, în termen de cel puțin 5 zile lucrătoare până la data sistării.
    2) În cazul în care utilizatorul numărului portat nu solicită, în termenul stabilit conform subpct. 1), portarea numărului în rețeaua furnizorului titular al licenței care include numărul portat sau în oricare altă rețea, la data sistării activității, furnizorul încetează furnizarea serviciului la numărul portat și reziliază contractul de furnizare a serviciului la acest număr, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. La data încetării furnizării serviciului la numărul portat și rezilierii contractului de furnizare a acestui serviciu, furnizorul va returna/elibera titularului licenței numărul în modul stabilit, fapt despre care va notifica de îndată Agenția.”
    12) Se completează cu punctul 311 cu următorul cuprins:
    „311. În baza rapoartelor prezentate de către furnizori, Agenția va elabora și va publica Raportul generalizat cu privire la utilizarea resurselor de numerotare din Planul Național de Numerotare”.

    PREȘEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
    AL ANRCETI                                                                         Octavian RĂU

    Membru                                                                                   Andrei Muntean


    Nr. 64. Chişinău, 28 decembrie 2018.