DCAM17/58/2019
ID intern unic:  380152
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI
DECIZIE Nr. 17/58
din  09.04.2019
cu privire la aprobarea modelelor de formulare aferente procedurii
de eliberare, prelungire și modificare a licenței de emisie
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 814     Data intrarii in vigoare : 09.04.2019
    MODIFICAT
    DCA20/69 din 17.05.19, MO171-177/24.05.19 art.896; în vigoare 17.05.19    În temeiul art. 21, art. 25, art. 26, art. 27, art. 75 alin. (3) și (6) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului
DECIDE:
    1. A aproba modelele: Cererea de eliberare/ prelungire/ modificare/ a licenței de emisie (Anexa nr. 1), Nomenclatorul actelor pentru eliberarea licenței de emisie (Anexa nr. 2), Structura  serviciului media audiovizual (furnizori de servicii media liniari) (Anexa nr. 3), Grila de emisie săptămânală pentru serviciile media de televiziune și radiodifuziune sonoră aflate sub jurisdicția Republicii Moldova (Anexa nr. 4) și Declarația pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenței proprietății furnizorului de servicii media (Anexa nr. 5) (PRO – (8) – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
    2. A obliga furnizorii de servicii media de televiziune și radiodifuziune sonoră aflați sub jurisdicția Republicii Moldova să prezinte spre aprobare Structura  serviciului media audiovizual (furnizori de servicii media liniari) (Anexa nr. 3) și Grila de emisie săptămânală (Anexa nr. 4), conform modelelor, până pe data de 15 iulie 2019.
    [Pct.2 modificat prin DCA20/69 din 17.05.19, MO171-177/24.05.19 art.896; în vigoare 17.05.19]
    3. A abroga Decizia nr. 83 din 30.09.2008 despre Instrucțiunea cu privire la adoptarea deciziilor motivate la acordarea licențelor prin concurs cu toate modificările ulterioare, Decizia nr. 35/175 din 29 septembrie 2015 cu privire la aprobarea Declarației cu privire la asigurarea transparenței proprietății cu toate modificările ulterioare și Decizia nr. 17/119 din 21 iulie 2017 cu privire la aprobarea modelului Grilei de emisie pentru posturile TV și radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldova cu toate modificările ulterioare.
    4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și Direcția juridică și reglementări.
    5. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI                                    Dragoș VICOL

    Nr. 17/58. Chişinău, 9 aprilie 2019.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5