DCA18/62/2019
ID intern unic:  380153
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI
DECIZIE Nr. 18/62
din  25.04.2019
сu privire la reperfectarea unor licențe de emisie
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 815     Data intrarii in vigoare : 25.04.2019
    I. Prin scrisoarea f/nr. din 25 ianuarie 2019, „GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL a informat Consiliul Audiovizualului despre începerea procedurii de reorganizare prin fuziune (absorbție), prin care „GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL va absorbi „Radio Media Group INC.” SRL.
    La 26 martie 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit scrisoarea f/nr. din partea „GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL, prin care informează că s-a reorganizat prin fuziune (absorbție), în calitate de persoană absorbantă, devenind succesorul drepturilor și obligațiilor a „Radio Media Group INC.” SRL, în calitate de persoană absorbită.
    În această ordine de idei, „GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL a solicitat Consiliului Audiovizualului  reperfectarea licențelor de emisie seria AC nr. 000093 din 18.12.2014, eliberată „Radio Media Group INC.” SRL pentru postul de radio „Muz FM”, și seria AC nr. 000091 din 26.01.2010, eliberată „Radio Media Group INC.” SRL pentru postul de radio „Publika FM”, prin modificarea datelor de identificare a deținătorului licențelor de emisie din „Radio Media Group INC.” SRL în „GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL.
    Totodată, prin scrisoarea f/nr. din 26 martie 2019, „GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL, urmare a reorganizării prin fuziune (absorbție), în calitate de persoană absorbantă, devenind succesorul drepturilor și obligațiilor a „Radio Media Group INC.” SRL, în calitate de persoană absorbită, declară că își asumă toate drepturile patrimoniale și nepatrimoniale ale întreprinderii absorbite.
    II. Prin Decizia CA nr. 14/45 din 15 martie 2019, urmare a scrisorii parvenite de la IP „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” prin care informa Ministerul Economiei și Infrastructurii că a fost finalizată coordonarea parametrilor modificați ai stației de radiodifuziune pe frecvența 97,5 MHz – or. Taraclia, care va putea funcționa cu parametri tehnici: 97,5 MHz – or. Taraclia, P.A.R. – 24,5 dBW, Consiliul Audiovizualului a reperfectat condițiile la Licența de emisie seria AC nr. 000024 din 27.03.2014, eliberată „Noi Media de Sud” SRL pentru postul de radio „Albena”, prin modificarea parametrilor conform calculelor efectuate de către IP „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”  .
    La 5 aprilie 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit scrisoarea nr. 22/2019 din 05 aprilie 2019, prin care administratorul „Noi Media de Sud” SRL susține că modificarea acestor parametri tehnici atrage cheltuieli financiare impunătoare.
    Astfel, prin scrisoarea sus-menționată „Noi Media de Sud” SRL, fondatoarea postului de radio „Albena”, solicită Consiliului Audiovizualului reperfectarea Licenței de emisie seria AC nr. 000024 din 27.03.2014, prin revenirea la parametrii tehnici anteriori ai stației de radiodifuziune sonoră pe frecvența 97,5 MHz – or. Taraclia, cu următorii parametri tehnici: 97,5 MHz – or. Taraclia, P.A.R. – 27,0 dBW.
    În temeiul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, ale Legii privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22.07.2011 și în temeiul actelor prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Audiovizualului
DECIDE:
    1. A admite cererea de reperfectare (cu eliberarea unor formulare noi) a licențelor de emisie seria AC nr. 000093 din 18.12.2014, eliberată „Radio Media Group INC.” SRL pentru postul de radio „Muz FM”, și seria AC nr. 000091 din 26.01.2010, eliberată „Radio Media Group INC.” SRL pentru postul de radio „Publika FM”, prin modificarea datelor de identificare a deținătorului licențelor de emisie din „Radio Media Group INC.” SRL în „GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
    2. A admite cererea de reperfectare (cu eliberarea unor formulare noi) a Condițiilor la Licența de emisie seria AC nr. 000024 din 27.03.2014, eliberată „Noi Media de Sud” SRL pentru postul de radio „Albena”, prin modificarea parametrilor tehnici ai frecvenței 97,5 MHz – or. Taraclia din P.A.R. – 24,5 dBW în  P.A.R. – 27,0 dBW (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
    3. Licențele de emisie seria AC nr. 000093 din 18.12.2014, eliberată pentru postul de radio „Muz FM”; seria AC nr. 000091 din 26.01.2010, eliberată pentru postul de radio „Publika FM”, și Condițiile la Licența de emisie seria AC nr. 000024 din 27.03.2014, eliberate „Noi Media de Sud” SRL pentru postul de radio „Albena”, sunt declarate nevalabile.
    4. Modificările respective vor fi introduse în Registrul de licenţiere.
    5. Pentru reperfectarea licențelor de emisie, „GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL va achita o taxă în valoare de 650 de lei, iar „Noi Media de Sud” SRL va achita o taxă în valoare de 325 de lei.
    Datele bancare pentru reperfectarea licenței de emisie:
    Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova
    Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 46
    c/f: 1006601004024
    Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
    Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
    6. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia licenţiere şi autorizare şi Serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
    7. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI                                    Dragoș VICOL

    Nr. 18/62. Chişinău, 25 aprilie 2019.