OSFS164/2019
ID intern unic:  380156
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 164
din  05.04.2019
cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare
a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 818     Data intrarii in vigoare : 05.04.2019
    În scopul implementării prevederilor Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenței administrative reciproce în materie fiscală nr. 1275 din 26 decembrie 2018 și în temeiul art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018, conform anexei.
    2. Direcția expertiză juridică va asigura aducerea la cunoștința subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat prezentul ordin.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                                    Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 164. Chişinău, 5 aprilie 2019.


Anexă
la Ordinul SFS
nr. 164 din 5 aprilie 2019

REGULAMENT
privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului
nr. 1275 din 26 decembrie 2018

Secțiunea I
Dipoziții generale
    1. Regulamentul privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018 stabilește:
    1) procedura de examinare de către Serviciul Fiscal de Stat (în continuare - SFS) a solicitărilor de informații parvenite de la părțile semnatare  a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, care reglementează cooperarea în materie fiscală, conform Secțiunii II;
    2) procedura de elaborare și remitere de către SFS a solicitărilor de informații către părțile semnatare a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, care reglementează cooperarea în materie fiscală, conform Secțiunii III;
    3) procedura de desfășurare de către SFS a acțiunilor pentru realizarea asistenței reciproce în materie de recuperare a creanțelor fiscale, conform Secțiunii IV;
    4) procedura de remitere de către SFS a solicitărilor de recuperare a creanțelor fiscale  către părțile semnatare a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, conform Secțiunii V.
Secțiunea II
Procedura de examinare a solicitărilor de informații parvenite
de la părțile semnatare
a tratatelor fiscale internaționale
la care Republica Moldova este parte
    2. Adresările parvenite de la părțile semnatare a tratatelor fiscale internaționale la care Republica Moldova este parte (în continuare – adresările partenerilor străini) se înregistrează de către Direcția gestionare documente si arhivare și se prezintă directorului/directorului adjunct al SFS pentru stabilirea subdiviziunilor responsabile de examinare, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul Direcției cooperare și schimb de informații (în continuare – DCSI) fiind responsabilă de generalizarea rezultatului examinării.
    3. Direcția gestionare documente și arhivare va prezenta doar Secției cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI adresarea partenerilor străini chiar dacă conducerea SFS a stabilit și alte subdiviziuni coexecutori.
    4. La recepţionarea adresărilor partenerilor străini, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI înregistrează solicitarea şi aplică ștampila de confidențialitate cu inscripţia „Informaţie cu accesibilitate limitată”.
    5. Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI, pentru identificarea validității adresării partenerilor străini, verifică următoarele aspecte:
    1) dacă există cu statul solicitant tratat internațional care să stabilească schimbul de informații;
    2) dacă adresarea partenerilor străini este în conformitate cu perioadele sau impozitele prevăzute/acoperite de tratatul internațional;
    3) dacă adresarea partenerului străin a fost aprobată de către persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente solicitante;
    4) dacă informaţia furnizată este suficientă şi solicitarea este clară şi specifică.
    6. Dacă adresarea partenerilor străini este recepţionată într-o altă limbă decît limba română sau limba rusă, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI, în termen de cel mult 7 zile, va asigura traducerea adresării în limba română și o va transmite subdiviziunilor desemnate coexecutori din cadrul SFS  pentru examinare, fără a divulga subdiviziunilor coexecutori care stat străin este autorul adresării. Pe adresarea Secției cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI către subdiviziunea coexecutor se va aplica ștampila de confidențialitate cu inscripţia „Informaţie cu accesibilitate limitată”.
    7. Dacă adresarea partenerilor străini este recepţionată în limba română sau limba rusă, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI, în termen de cel mult 2 zile, o va transmite subdiviziunilor desemnate coexecutori din cadrul SFS pentru examinare, fără a divulga subdiviziunilor coexecutori care stat străin este autorul adresării. Pe adresarea Secției cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI către subdiviziunea coexecutor se va aplica ștampila de confidențialitate cu inscripţia „Informaţie cu accesibilitate limitată”.
    8. În cazul în care informaţia furnizată este insuficientă, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI, în decursul a 7 zile, va elabora adresarea din numele SFS către partenerul străin  prin care se va comunica necesitatea furnizării detaliilor adiţionale pentru a purcede la procesarea adresării. Procedura de înregistrare a răspunsurilor la adresările SFS și remitere a acestora subdiviziunilor responsabile se va aplica similar conform pct. 2-7.
    9. În cazul în care adresarea partenerului străin este completă, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI va confirma, pe parcursul a 7 zile, recepţionarea adresării partenerului străin.
    10. Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI  elaborează proiectul răspun-sului în numele SFS la adresarea partenerului străin, în termen de pînă la 60 zile de la data recepţionării. În caz de necesitate, termenul poate fi extins prin informarea prealabilă a statului solicitant.
    11. Răspunsul la adresare urmează a fi transmis prin căi securizate pe suport de hîrtie sau în format digital.
Secțiunea III
Procedura de elaborare și remitere de către SFS a solicitărilor de
informații către părțile semnatare
ale tratatelor internaționale
la care
Republica Moldova este parte
    12. Adresările formulate de subdiviziunile SFS către părțile semnatare ale tratatelor fiscale internaționale la care Republica Moldova este parte (în continuare – adresările formulate de SFS) se generalizează de către Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI și se prezintă Directorului/Directorului adjunct al SFS pentru a decide transmiterea solicitării către partenerii străini. 
    13. Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI, pînă a transmite conducerii SFS proiectul adresării, pentru identificarea validității adresării SFS către partenerii străini, verifică următoarele aspecte:
    1) dacă există cu statul solicitant tratat internațional care să stabilească schimbul de informații;
    2) dacă adresarea SFS este în conformitate cu perioadele sau impozitele prevăzute/acoperite de tratatul internațional;
    3) dacă informația solicitată este suficientă, clară și specifică;
    4) dacă inspectorii au utilizat toate măsurile disponibile pentru a obține informația;
    5) dacă informația este necesară sau previzibil relevantă.
    14. Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI, după verificarea aspectelor prevăzute în pct. 13 din Procedura internă, va elabora și va prezenta conducerii SFS adresarea generalizată cu avizele subdiviziunilor coexecutori, cu aplicarea pe solicitare a ștampilei de confidențialitate cu inscripția „Informație cu accesibilitate limitată” .
    15. După semnarea de către conducerea SFS a adresării, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI va transmite adresarea Direcției gestionare documente și arhivare pentru înregistrare.
    16. Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI, va remite adresarea prin căi securizate pe suport de hîrtie sau în format digital.
    17. Dacă SFS nu recepționează răspuns la adresarea remisă către partenerii străini în decursul a 6 luni, va formula o adresare repetată cu privire la mersul executării solicitării anterioare, indicînd numărul de referință și data transmiterii scrisorii.
    18. La data recepționării răspunsului de la partenerii străini, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI, în termen de cel mult 7 zile, va asigura traducerea răspunsului în limba română și o va prezenta conducerii SFS. Pe răspunsul de la partenerii străini și pe copia tradusă, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI va aplica ștampila de confidențialitate cu inscripția „Informație cu accesibilitate limitată” și o va transmite subdiviziunilor coexecutori ai solicitării din cadrul SFS.
    19. Dacă răspunsul partenerilor străini este remis în limba română sau limba rusă, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI, în termen de cel mult 2 zile, aplică ștampila de confidențialitate cu inscripția „Informație cu accesibilitate limitată” și o va transmite subdiviziunilor coexecutori ai solicitării din cadrul SFS.
    20. În cazul în care informația furnizată este suficientă, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI, în decursul a 7 zile, va comunica partenerului străin recepționarea răspunsului.
Secțiunea IV
Procedura de desfășurare de către SFS a acțiunilor pentru realizarea
asistenței reciproce în materie de recuperare
a creanțelor fiscale
    21. Adresările parvenite de la statele străine prin care se solicită recuperarea creanțelor fiscale (în continuare – ARCF) se înregistrează de către Direcția gestionare documente şi arhivare și se prezintă directorului/directo-rului adjunct al SFS pentru stabilirea subdiviziunilor responsabile de examinare, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI fiind responsabilă de generalizarea finală a rezultatului examinării.
    22. Executorul responsabil de aplicarea măsurilor legale de recuperare a creanțelor ARCF va fi desemnată Direcția generală administrare fiscală/Direcția generală administrarea contribuabililor mari (în continuare – DGAF/DGACM) care deservește și administrează contribuabilul ce urmează să achite creanța fiscală conform ARCF.
    23. După aplicarea rezoluției de către conducerea SFS, Direcția gestionare documente și arhivare va prezenta Secției cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI, ARCF chiar dacă conducerea SFS a stabilit și alte subdiviziuni drept coexecutori.
    24. La recepţionarea ARCF, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI aplică ștampila de confidențialitate cu inscripția „Informație cu accesibilitate limitată” şi înregistrează adresarea în registrul subdiviziunii.
    25. Dacă ARCF este recepţionată într-o altă limbă decît limba română sau rusă, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare, va asigura traducerea adresării în limba română.
    26. Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI pentru identificarea validității ARCF verifică următoarele aspecte:
    1) dacă există cu statul solicitant tratat internațional care să stabilească procedura de recuperare a creanțelor fiscale;
    2) dacă adresarea statului solicitant este în conformitate cu perioadele sau impozitele prevăzute/acoperite de tratatul internațional;
    3) dacă adresarea statului solicitant a fost aprobată de către persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente solicitante;
    4) dacă informaţia furnizată este suficientă şi solicitarea este clară şi specifică;
    5) dacă ARCF este însoţită de documentele şi informaţiile prevăzute de tratatul internaţional în baza căruia a fost adresată solicitarea;
    6) dacă ARCF corespunde  prevederilor Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenței administrative reciproce în materie fiscală aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1275/2018, în special a pct. 25, 26, 36 și 44.
    Dacă ARCF nu corespunde criteriilor specificate, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data sesizării, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI elaborează proiectul răspunsului în numele SFS, prin care informează statul solicitant despre motivul nedemarării executării și condițiile care trebuie să fie respectate pentru inițierea procedurii.
    27. După realizarea acțiunilor stabilite la pct. 25 și 26, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI va transmite Direcției generale organizare deservire și gestionare arierate (în continuare - DGODGA) copia actelor anexate aferent ARCF și traducerea acestora în limba română pentru asigurarea digitizării acestora și asigurarea inițierii de către DGAF/DGACM a procedurii de executare. Concomitent, dar nu mai tîrziu de a doua zi lucrătoare, copia actelor anexate aferent ARCF și traducerea acestora în limba română vor fi remise Direcției evidență și informații fiscale pentru ca informația aferentă sumelor ARFC să fie introdusă în SIA Contul curent al contribuabilului, potrivit procedurii interne stabilite. În cazul în care suma este în valută străină, în documentul fiscal intern se va indica echivalentul în lei moldovenești a sumei, conform cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei în ziua recepționării cererii de recuperare (ARCF) de către SFS. 
    28. După recepționarea ARCF, DGAF/DGACM desemnează executorul nemijlocit, o înregistrează și o remite Direcției gestionare arierate (în continuare - DGA) pentru inițierea executării.
    29. Conducerea DGA desemnează funcționarii fiscali responsabili de examinarea ARCF, după care ARCF se înregistrează în registrul subdiviziunii.
    30. Funcționarul  fiscal din cadrul DGA, desemnat responsabil de examinarea ARCF, inițiază neîntîrziat măsurile legale de recuperare, aferent sumelor înscrise în SIA Contul curent al contribuabilului, în conformitate cu cadrul legal în vigoare și modul prevăzut de Manualul operațional privind managementul arieratelor, ținînd cont de prevederile pct. 36 din Regulamentul privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenței administrative reciproce în materie fiscală aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1275/2018.
    31. Executarea silită a creanței fiscale conform ARCF se va aplica doar creanțelor fiscale care fac obiectul unui instrument, ce nu este contestat și permite executarea acestuia în statul solicitant și dacă nu a fost convenit altfel între părțile vizate. Atunci cînd creanța se referă la o persoană care nu este rezidentă a statului solicitant, aceasta se va aplica doar în cazul în care creanța nu mai poate fi contestată, dacă nu a fost convenit altfel între părțile vizate.
    32. Dacă creanţa nu constituie obiectul unui instrument care să permită executarea silită a acesteia, în temeiul ARCF a statului solicitant, DGA poate aplica doar sechestru ca măsură de asigurare a bunurilor sau alte măsuri legale de asigurare, conform metodologiei stabilite de cadrul de reglementare în vigoare și Manualul operațional privind managementul arieratelor.
    33. Contestarea creanței fiscale prevăzută în ARCF se efectuează doar către statul solicitant, iar la solicitarea acestuia pot fi aplicate măsuri de asigurare în vederea recuperării.
    34. DGAF/DGACM este în drept să acorde modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale potrivit art. 180 din Codul fiscal, numai după ce prin intermediul Secției cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI va informa statul solicitant despre acest fapt.
    35. În cazul în care contribuabilul a contestat creanța prevăzută în ARCF și statul solicitant a prezentat actele confirmative, DGA suspendă acțiunile de executare silită pînă cînd statul solicitant nu va informa despre rezultatul examinării contestației și va solicita reluarea acțiunilor de recuperare a creanței fiscale.
    36. Creanțele fiscale pentru a căror recuperare se acordă asistență nu cad sub incidența privilegiilor pe care le pot avea restanțele reglementate de legislația fiscală în vigoare a Republicii Moldova, chiar dacă procedura de recuperare utilizată este una care se aplică pentru propriile restanțe.
    37. Creanţa fiscală este recuperată în moneda naţională a Republicii Moldova şi se transferă statului solicitant în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
    38. În cazul identificării unui motiv de nerecuperare a creanței fiscale conform  pct. 36, 44 din Regulamentul privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenței administrative reciproce în materie fiscală aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1275/2018,  DGAF/DGACM prin intermediul DGODGA informează Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI, iar aceasta din urmă elaborează proiectul răspunsului în numele SFS către statul solicitant, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data sesizării.
    39. Răspunsul la adresare urmează a fi transmis prin căi securizate pe suport de hîrtie sau în format digital cu aplicarea ștampilei de confidențialitate cu inscripția „Informație cu accesibilitate limitată”.
    40. Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI este responsabilă de evidența solicitărilor de informații și recuperare a creanțelor fiscale parvenite și remise către părțile semnatare ale tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.
Secțiunea V
Procedura de remitere de către SFS a solicitărilor de recuperare
a creanțelor
către părțile semnatare ale tratatelor internaționale
la care Republica Moldova este parte
    41. Existența restanțelor contribuabililor, aflați peste hotarele țării, se determină reieșind din acțiunile și atribuțiile de recuperare cu care sunt învestiți funcționarii fiscali responsabili.
    42. În baza materialelor acumulate asupra contribuabililor restanțieri și urmare a emiterii Hotărîrii privind executarea silită a obligațiilor fiscale a contribuabilului, DGAF/DGACM informează DGODGA aferent necesității întocmirii unei solicitări de recuperare.
    43. Nota informativă împreună cu Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului, aflat peste hotarele țării, și materialele aferente cazului se prezintă Directorului/Directorului-adjunct al SFS, pentru a decide transmiterea solicitării către partenerii străini, după care, în cazul în care se acceptă solicitarea de recuperare, aceasta este transmisă Secției cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI.
    44. Pînă a prezenta conducerii SFS proiectul solicitării, DGODGA de comun cu Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI verifică următoarele aspecte :
    1) dacă există cu statul solicitant tratat internațional, care să asigure procedura de recuperare a creanțelor fiscale;
    2) dacă solicitarea SFS este în conformitate cu perioadele sau impozitele prevăzute/acoperite de tratatul internațional;
    3) dacă conținutul solicitării este clar argumentat și temeinic;
    4) dacă funcționarii fiscali au întreprins măsuri suficiente pentru a identifica locul/țara aflării contribuabilului restanțier.
    5) dacă solicitarea este însoțită de documentele aferente cazului, prevăzute de tratatul internațional.
    45. Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI, în termen de 7 zile lucrătoare, va întocmi și prezenta conducerii SFS solicitarea generalizată, însoțită de materialele aferente cazului, cu aplicarea pe solicitare a ștampilei de confidențialitate cu inscripția „Informație cu accesibilitate limitată”. Totodată, va traduce setul de materiale destinate partenerilor străini, în limba uzuală, prevăzută de tratatul internațional.
    46. După semnarea de către conducerea SFS a solicitării, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI va transmite solicitarea Direcției gestionare documente și arhivare pentru înregistrare.
    47. Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI va expedia imediat solicitarea cu setul de materiale aferente prin căi securizate pe suport de hârtie sau în format digital, către părțile semnatare.
    48. Dacă SFS nu recepționează în decurs de șase luni un răspuns la solicitarea către partenerii străini, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI va expedia o adresare repetată cu privire la etapa executării solicitării, indicînd numărul ei de referință și data semnării.
    49. La data recepționării răspunsului la solicitarea către partenerii străini, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI, în termen de pînă la 7 zile lucrătoare, va asigura traducerea răspunsului în limba română și o va prezenta conducerii SFS pentru repartizare, conform competenței. Pe răspunsul partenerilor străini și pe copia tradusă, Secția cooperare internațională și schimb de informații din cadrul DCSI va aplica ștampila de confidențialitate cu inscripția „Informație cu accesibilitate limitată”.
    50. Creanţa fiscală recuperată de peste hotarele țării se transferă la bugetul public național în modul stabilit de Ministerul Finanțelor.