OSFS194/2019
ID intern unic:  380157
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 194
din  25.04.2019
privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comunicare
 a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 819     Data intrarii in vigoare : 10.05.2019
    În scopul implementării prevederilor art.1291 din Codul fiscal, Codului administrativ nr.116 din 19.07.2018 (în vigoare din 01.04.2019), în partea ce ține de modalitățile de comunicare și notificare a înscrisurilor în cadrul procedurii administrative, în temeiul art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat, conform anexei.
    2. Direcția expertiză juridică va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                                    Serghei PUŞCUŢA


    Nr. 194. Chişinău, 25 aprilie 2019.


Anexă
la Ordinul SFS
nr. 194 din 25 aprilie 2019

REGULAMENT
cu privire la procedura de comunicare a actelor
emise de Serviciul Fiscal de Stat
Secțiunea I. Dispoziții generale
    1. Regulamentul cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat  (în continuare – Regulament) este elaborat în scopul stabilirii modului de aducere la cunoștință a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat (în continuare SFS), precum și a citațiilor.
    2. Actele SFS se expediază destinatarului prin poştă, după caz, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea şi confirmarea primirii lui (telegramă, fax, e-mail etc.) ori se înmînează de către SFS personal destinatarului sau altor persoane prevăzute la pct.3 și 4 din prezentul Regulament.
    Contribuabililor specificați la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, se remit actele, citațiile și răspunsurile la adresări prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul Serviciului Fiscal de Stat.
    3. În cazul absenţei destinatarului persoană fizică, actele SFS se înmînează unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestuia sau unei persoane care locuieşte cu destinatarul, unei persoane cu funcţie de răspundere din primărie sau preşedintelui asociaţiei locatarilor de la domiciliul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia.
    4. În cazul persoanei juridice, documentele se expediază pe adresa ei juridică şi se consideră recepţionate la data intrării lor în sediu sau la data înmînării lor unui angajat din administraţia, din oficiul sau din secretariatul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia.
    5. Persoana care a primit documentele pentru a le transmite destinatarului urmează să semneze şi să restituie avizul de primire, fiind responsabilă de transmiterea
sau de comunicarea lor neîntîrziată destinatarului şi răspunde pentru prejudiciile cauzate prin necomunicarea sau prin comunicarea tardivă a actelor. Documentul se consideră înmînat destinatarului la data indicată în avizul de primire.
    6. În cazul în care înmînarea actului SFS către persoanele fizice sau juridice nu a fost posibilă conform pct.2-5 din prezentul Regulament, actele SFS vor fi comunicate prin publicitate.
Secțiunea II. Comunicarea citațiilor și actelor persoanelor menționate
la art.187 alin. (21)
din Codul fiscal
    7. Comunicarea SFS cu persoanele menționate la art.187 alin. (21) din Codul fiscal, inclusiv aducerea la cunoștință a actelor administrative, citațiilor, altor acte sau răspunsuri la adresări, se face prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul SFS, cu indicarea adresei electronice a contribuabilului la care urmează a fi remise.
    8. Citația/actul/scrisoarea scanată vor fi remise contribuabilului la adresa electronică a acestuia de către persoanele desemnate responsabile de administrarea poștelor electronice instituționale.
    9. Actele administrative, citațiile, alte acte sau răspunsuri la adresări emise de către SFS se consideră recepționate prin intermediul cutiei poștale electronice din moment ce e-mailul a fost expediat cu succes.
    10. În cazul în care nu a fost posibilă înmînarea actelor conform pct.7-9, actul va fi comunicat prin publicitate. În acest caz, se vor întreprinde acțiunile specificate la secțiunea a V-a din prezentul Regulament.
Secțiunea III. Citarea și comunicarea actelor contribuabililor nespecificați
la art.187
alin. (21) din Codul fiscal – persoane fizice
    11. Pentru citarea/aducerea la cunoștință a actelor SFS contribuabililor persoane fizice, nespecificați la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, persoana responsabilă de întocmirea citației/aducerea la cunoștință a actului emis de SFS va asigura transmiterea documentelor respective prin poştă, după caz, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire sau le va înmîna personal contra semnătură.
    12. În cazul absenţei destinatarului persoană fizică, persoana responsabilă va înmîna actele unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestuia sau unei persoane care locuieşte cu destinatarul. Pentru identificarea rudelor se va accesa Registrul populației din SIA Dosarul electronic al contribuabilului.
    13. În cazul în care nu a fost posibilă transmiterea actului persoanelor menționate la pct.12, funcționarul fiscal va înmîna actele preşedintelui asociaţiei locatarilor de la domiciliul destinatarului sau se va deplasa la primăria din localitatea unde își are domiciliul persoana fizică și va înmîna actele unei persoane cu funcţie de răspundere din primărie (pentru persoanele care nu sunt domiciliate în orașe, ci doar în sate/comune).
    14. Persoana care a primit documentele conform pct.12-13 pentru a le transmite, urmează să semneze şi să restituie avizul de primire.
    15. Documentul se consideră înmînat destinatarului la data indicată în avizul de primire.
    16. În cazul în care nu a fost posibilă înmînarea actelor conform pct.12-13, actul va fi comunicat prin publicitate. În acest caz, se vor întreprinde acțiunile specificate la secțiunea a V-a din prezentul Regulament.
Secțiunea IV. Citarea și comunicarea cu persoanele juridice
nespecificate
la art.187 alin. (21) din Codul fiscal
    17. Pentru citarea/aducerea la cunoștință a actelor SFS contribuabililor persoane juridice, nespecificate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, persoana responsabilă de întocmirea citației/aducerea la cunoștință a actului emis de SFS va asigura transmiterea documentelor respective prin poştă, după caz, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire sau va înmîna actul unui angajat din administraţia, din oficiul sau din secretariatul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia.
    18. Actul va fi expediat la adresa juridică a persoanei juridice.
    19. În cazul în care actul este înmînat unui angajat din administraţia, din oficiul sau din secretariatul destinatarului, persoana care a primit documentele pentru a le transmite urmează să semneze şi să restituie avizul de primire.
    20. Actul se consideră recepţionat la data intrării acestuia în sediul persoanei juridice sau la data înmînării  unui angajat din administraţia, din oficiul sau din secretariatul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia.
    21. În cazul în care nu a fost posibilă înmînarea actelor conform pct.17, actul va fi comunicat prin publicitate. În acest caz, se vor întreprinde acțiunile specificate la secțiunea a V-a din prezentul Regulament.
Secțiunea V. Comunicarea actelor prin publicitate
    22. Prezenta secțiune reglementează procedura de comunicare a actelor SFS prin publicitate, care se efectuează după întreprinderea acțiunilor prevăzute la pct.7-9, 11-13 și 17 din prezentul Regulament.
    23. Comunicarea prin publicitate se efectuează în cazul în care aducerea la cunoștință a actelor SFS/citației nu a fost posibilă conform pct.7-9, 11-13 și 17 din prezentul Regulament.
    24. Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afișarea anunțului, concomitent, pe panoul informativ de la sediul subdiviziunii SFS la care se deservește contribuabilul (DDF), precum și la sediul SFS din mun.Chișinău (str.Constantin Tănase nr.9, et 2) şi pe pagina web a SFS (http://www.sfs.md/Anunturi.aspx).
    25. Actul SFS, comunicat prin publicitate, se consideră adus la cunoștință după expirarea a 15 zile de la data afişării anunțului.
Secțiunea VI. Alte modalități de comunicare
    26. Prezenta secțiune reglementează alte modalități de comunicare și notificare a înscrisurilor de către SFS, care vor fi utilizate în cazul în care metoda respectivă va fi cea mai adecvată și eficientă și constituie:
    a) comunicarea prin poștă cu scrisoare recomandată;
    b) înmînarea de către SFS a înscrisului;
    c) notificarea înscrisului de către SFS prin act de recunoaștere a notificării.
    27. În cazul în care este necesară confirmarea recepționării, inițial, înscrisul se va notifica prin poștă cu scrisoare recomandată.
    28. Înscrisul emis de SFS, cu titlu de excepție, se va comunica prin act de recunoaștere a recepționării. Metoda respectivă se va utiliza în cazul în care ținînd cont de circumstanțele speței, aceasta este cea mai eficientă, rapidă și optimă.
    29. În cazul notificării înscrisului de către SFS, prin act de recunoaștere a notificării, persoana care efectuează notificarea îi înmînează înscrisul, într-un plic închis, persoanei care urmează să fie notificată. Aceasta din urmă semnează un act de recunoaştere a recepţionării vizat cu data înmînării înscrisului. Persoana care efectuează notificarea menţionează data notificării pe plicul de înmînat.
    30. Înscrisul poate fi transmis persoanei care urmează să fie notificată în orice loc unde este întîlnită.
    31. Dacă persoana care urmează a fi notificată refuză primirea înscrisului de notificat fără să aibă acest drept, atunci, în condiţiile în care încercarea de notificare are loc în locuinţa acesteia, în spaţiile ei de activitate sau într-o instituţie comunitară în care locuieşte, înscrisul se lasă la locul încercării de notificare. Persoana care efectuează notificarea menţionează data notificării pe plicul înscrisului de notificat. Înscrisul se consideră notificat odată cu refuzarea primirii.
    32. Dacă persoana care urmează a fi notificată nu este găsită în locuinţa sa, în spaţiile sale de activitate sau într-o instituţie comunitară în care locuieşte, înscrisul poate fi notificat:
    a) în locuinţa acesteia – unui membru matur de familie, unei persoane care lucrează pentru familie sau unei persoane mature care locuieşte permanent acolo;
    b) în spaţiile de activitate ale acesteia – unei persoane angajate acolo;
    c) în instituţia comunitară în care locuieşte – conducătorului instituţiei sau unui reprezentant împuternicit în acest sens.
    33. Dacă persoana care urmează a fi notificată nu este găsită în locuinţa sa sau notificarea nu poate fi efectuată unui membru matur de familie, unei persoane care lucrează pentru familie sau unei persoane mature care locuieşte permanent acolo, în spaţiile de activitate ale acesteia – unei persoane angajate, înscrisul de notificat se introduce într-o cutie poştală ce aparţine locuinţei sau spaţiilor de activitate ale persoanei care urmează a fi notificată sau într-un dispozitiv asemănător pe care aceasta l-a instalat pentru recepţionarea poştei şi care în mod obişnuit este potrivit pentru o păstrare sigură. Persoana care efectuează notificarea menţionează data notificării pe plicul înscrisului de notificat. Odată cu depunerea înscrisului în cutia poștală, înscrisul se consideră notificat.
    34. Înscrisurile întocmite și emise notificate participanţilor la procedura administrativă se păstrează în dosarul administrativ.
    35. Funcționarul fiscal care a efectuat notificarea, pentru probarea notificării, în dosarul administrativ menţionează:
    a) în cazul refuzului de primire conform pct. 31. – numele persoanei care a refuzat primirea, ora şi locul refuzului, precum şi faptul dacă înscrisul de notificat a fost lăsat la locul notificării sau a fost trimis expeditorului;
    b) în cazul notificării de substituire conform pct. 32. – motivul care justifică această formă de notificare;
    c) în cazul notificărilor de substituire conform pct. 33. –
motivul notificării de substituire, precum şi ora şi locul introducerii documentului în cutia poştală, respectiv în ce mod a avut loc ataşarea.